maandag 31 december 2012

Werkgroep ‘Energie uit Landschap’ opgericht

Tijdens de afgelopen ledenvergadering van de Rijn en IJssel Energie coöperatie is een werkgroep ‘energie uit landschap’ opgericht. De werkgroep werkt aan een regionaal plan om het landschap in Rheden en ruime omgeving te benutten voor duurzame energie uit biomassa.
Concreet gaat de werkgroep werken aan draagvlakonderzoek, voor het winnen van energie uit landschap, onderzoek naar de feitelijke opbrengsten van het landschap in termen van energie en grondstoffen voor bio-based materialen, en een business case met plan van aanpak. In deze case wordt aangegeven op welke wijze het landschap en de behoefte aan (dit type) energie zich kunnen ontwikkelen tot een reguliere markt.
Natuur wordt vaak louter gezien als een kostenpost. Bermen, plantsoenen, parken, lanen, bomen langs wegen: ze moeten allemaal onderhouden worden, terwijl ze – zo is maar al te vaak de gedachte – helemaal niets opleveren. Het tegendeel is echter waar. Uit steeds meer onderzoek blijkt dat natuur de mens allerlei baten levert, bijvoorbeeld in de vorm van houtproductie, voedsel, rust, koolstofvastlegging, recreatieve mogelijkheden, bestuiving, educatie, enzovoorts.
Daarnaast levert het natuurlijk landschap op velerlei manieren energie op. Zo biedt natuur in de gemeente Rheden, dat voor 40 procent uit bosareaal bestaat, onder meer materiaal voor biovergassing, en houtpellets voor verbranding. Maar ook levert het grote areaal aan bos grondstoffen voor bio-based producten (dit zijn producten die afbreekbaar zijn), zoals houten meubelen en papier. Van belang daarbij is dat afzonderlijke groenelementen in de gemeente, zoals plantsoenen, landgoederen, bermen, parken, etc. niet langer op een versnipperde manier worden onderhouden, maar in onderlinge samenhang en gecoördineerd. Bovendien moet er een omslag in het denken tot stand komen: het onderhoud van deze elementen levert geld op, want snoeisel en maaisel zijn niet langer afval dat moet worden afgevoerd, maar dienen als input voor lokale energie en bio-based producten. Constans Pos, contactpersoon van de werkgroep: ‘door het boom- en bermmateriaal lokaal te gebruiken, verbeteren we de landschapskwaliteit, stimuleren we het behoud van ons cultureel erfgoed, besparen we energiekosten voor transport (geen gesleep meer met groenafval), en kunnen we de energie uit het landschap gebruiken om bijvoorbeeld een lokaal zwembad te verwarmen. Leuker kan je het niet krijgen!’
De werkgroep ‘Energie uit Landschap’ gaat werken aan een concreet samenhangend (beheers)plan waarbij groen niet louter als kostenpost wordt gezien, maar ook nadrukkelijk opbrengsten genereert voor de lokale economie. Binnen dit plan komen de verschillende betrokkenen in de gemeente elk tot hun recht komen: aanbieders van groen, overheden, belangengroepen, en vragers naar en consumenten van groene lokale energie en bio-based producten.

vrijdag 21 december 2012

Tussen gouden bergen en groene business

De bio-based economie biedt grote kansen voor duurzame economische ontwikkeling in Nederland en in Europa, maar succes is niet gegarandeerd. Op Europees niveau ontbreekt een stabiel en uitnodigend investeringsklimaat voor bio-based bedrijvigheid. Binnen Nederland is er behoefte aan een proactief innovatiebeleid, dat de ontwikkeling van veelbelovende businesscases substantieel versnelt. Dat zijn de belangrijkste conclusies van de studie 'Tussen gouden bergen en groene business'.
Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van het programma Strategy & Change van TNO en het Den Haag Centrum voor Strategische Studies (HCSS). De studie laat zien dat het Nederlandse bedrijfsleven zijn sterke kennispositie naar een krachtige internationale concurrentiepositie kan uitbouwen door innovaties te richten op realisatie van een bio-based economie.
Voordat deze 'gouden bergen' zijn verzilverd in groene business zijn er echter nog veel belemmeringen te overwinnen. Het huidige Europese en Nederlandse beleid stimuleert de energiewinning uit biomassa, maar werpt belemmeringen op voor een hoogwaardiger benutting van biomassa. Dat geldt voor het energiebeleid en het klimaatbeleid, maar ook voor het landbouw-, het afval- en het handelsbeleid.
Vier economische sectoren, agrofood, chemie, energie en logistiek, moeten in de bio-based economie met elkaar leren samenwerken. Bijvoorbeeld in nieuwe waardeketens rond bioplastics op basis van (aardappel)zetmeel of houtsnippers, voor hoogwaardige toepassingen in de automobielindustrie, in speelgoed, tapijten en elektronische componenten. Om te kunnen uitgroeien tot succesvolle business zijn doorbraken nodig in bestaande en nieuwe waardeketens. Hieraan wordt hard gewerkt in Europese projecten zoals BioConSept, in landelijke en regionale initiatieven zoals de Green Chemistry Campus en door shared research initiatieven binnen het Topconsortium voor Kennis en Innovatie Bio-based Economy.
Een actief innovatiebeleid is nodig om veelbelovende ontwikkelingen in de bio-based economie substantieel te versnellen. Daar liggen grote uitdagingen voor Europa, de Nederlandse overheid en de topsectoren

donderdag 20 december 2012

Nieuwe warmtecentrale maakt reductie CO2-uitstoot 50.000 ton mogelijk

Stadsverwarming Purmerend (SVP) start begin 2013 met de bouw van een biowarmtecentrale (BWC). Met deze centrale gaat SVP haar 25.000 klanten voor 80 procent van duurzame warmte voorzien. De resterende 20 procent van de warmtebehoefte komt van gasgestookte hulpwarmteketels. SVP is bezig om samen met Staatsbosbeheer te onderzoeken hoe ook deze opwek verder verduurzaamd kan worden. De totale investering van het project, BWC en hulpwarmteketels, bedraagt 46,6 miljoen euro en wordt 50/50 gefinancierd door BNG Bank en Triodos Bank.
SVP gaat medio 2014 zelf haar warmte produceren met behulp van de BWC (44 megawatt) en diverse hulpwarmteketels. Door het gebruik van 100.000 ton biomassa spaart SVP op jaarbasis ruim 50.000 ton CO2 uit, wat gelijk staat aan de jaarlijkse uitstoot van 16.000 auto's. De biomassa wordt geleverd door Staatsbosbeheer, dat hiervoor gesnipperd hout uit zijn natuurgebieden gebruikt. Hout is een duurzame, hernieuwbare grondstof. Bij verbranding van hout neemt de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer niet toe. Bij de verbranding van aardgas, olie en steenkool gebeurt dit wel.

dinsdag 18 december 2012

Nederlands duurzaam project krijgt €199 miljoen van Europa

Het Nederlandse project Woodspirit krijgt 199 miljoen euro uit een Europese subsidiepot die innovatieve projecten op het gebied van hernieuwbare energie stimuleert. Europees Commissaris voor Klimaatactie, Connie Hedegaard, maakte dit op 18 december 2012 bekend
Woodspirit is een demonstratieproject van het bedrijf BioMCN in Delfzijl voor de productie van biomethanol, een biobrandstof dat gebruikt kan worden voor bijmenging in transportbrandstoffen.
‘Woordspirit levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van biobrandstoffen. Het betekent een impuls voor de economische bedrijvigheid voor Noord-Nederland’, aldus minister Kamp van Economische Zaken.
Het project Woodspirit is geselecteerd in de NER300-competitie. De NER300 is een subsidieregeling van Europa die beschikbaar is voor opslag van CO2 projecten en innovatieve projecten op het gebied van hernieuwbare energie.
De totale investering bedraagt circa €500 miljoen. Betrokken bedrijven zijn: BioMCN, Siemens, Linde en VS Hanab.


maandag 17 december 2012

Biomassa voor energie, kans of valkuil?

Biomassa wordt al dan niet in combinatie met wind, zon en water door veel marktpartijen gezien als de oplossing voor verduurzaming van de energievoorziening. We kunnen biomassa vergisten, vergassen, verbranden, bijstoken en omzetten in vloeibare brandstof. Maar we hebben biomassa ook nodig voor voedsel en als grondstof voor veel productieprocessen. Om het nog gecompliceerder te maken, we kunnen onze grond deels ook gebruiken voor het plaatsen van zonnepanelen en/of windmolens. Laten we de keuzes tussen de opties over aan de invloed van lobbygroepen of zijn we in staat een onderbouwde visie op tafel te leggen?

vrijdag 14 december 2012

Opening tankstation met groengas uit Amsterdams rioolwater

Op 12 december opende het eerste Nederlandse groengas tankstation met uitsluitend duurzame brandstoffen. Het OrangeGas tankstation staat in de haven van Amsterdam. De bron van het groengas is de rioolzuivering van Waternet. Het slib van de zuivering zet Waternet om in biogas en het naastgelegen Afval Energie Bedrijf (AEB) zet het biogas om in groengas. Met deze nieuwe productie van groengas kan één auto 13 miljoen kilometer rijden. Nog niet eerder is groengas op deze schaal geproduceerd. Doel is om de Amsterdamse haven verder te verduurzamen en hier op termijn zelfs een ‘energiefabriek’ van biogas te realiseren.
Waternet levert al jaren biogas uit de rioolzuivering aan AEB voor elektriciteit en stadsverwarming. De afgelopen jaren is de productie gestegen naar 11 miljoen m3 biogas. Hiervan werd 1 miljoen m3 gas verbrand omdat dit niet meer verwerkt kon worden. Nu is er een nieuwe installatie van BioGast waarmee het niet verwerkte biogas wordt omgezet in groengas. Door de samenwerking met OrangeGas, de exploitant van het tankstation, is er nu een duurzame bestemming gevonden. Met deze productie van groengas kan één auto 13 miljoen kilometer rijden. Het tankstation is mede mogelijk gemaakt door subsidie van Haven Amsterdam, ontwikkelaar van de Amsterdamse haven. Wethouder Maarten van Poelgeest (klimaat en energie) opende het tankstation op 12 december.
Het tankstation is toegankelijk voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers. Steeds meer bedrijven schakelen over naar duurzamere brandstoffen. Het wagenpark van Waternet, AEB en Afvalservice West is al deels overgegaan op groengas. Het doel is om steeds meer vuilniswagens in Amsterdam op groengas te laten rijden wat bijdraagt aan een schonere stad, door minder CO2, stikstof en fijnstof. Ook bedrijven gevestigd in het Amsterdamse havengebied rijden minder op fossiele brandstoffen. Daarom is het nieuwe tankstation milieuvriendelijk. Naast groengas kunnen ook elektrische auto’s opgeladen worden.
De verwachting is dat Waternet en AEB in 2020 in totaal ca 20 miljoen m3 biogas produceren waarvan 10 miljoen m3 omgezet kan worden naar groengas. In het Amsterdamse havengebied zijn nog meer bedrijven die biogas produceren. Dit kan dan oplopen tot 30 à 40 miljoen m3 biogas per jaar. In januari 2013 start daarom een inventarisatieonderzoek om in kaart te brengen hoeveel gas er op termijn geproduceerd kan worden in de haven. Dit kan leiden tot de aanleg van biogashub, een ‘energiefabriek’ met hoog rendement groengas dat het hele havengebied en omgeving kan bedienen.

maandag 3 december 2012

Breda sluit overeenkomsten samenwerking levering restwarmte uit biogas

De Gemeente Breda heeft op donderdag 29 november samen met waterschap Brabantse Delta en energiemaatschappij Essent drie overeenkomsten ondertekend voor de levering van restwarmte die opgewekt wordt uit biogas.  Het tekenen van deze overeenkomsten brengt de realisatie van het eerste Groene Warmtestation aan de Westerhagelaan in de Haagse Beemden een stap dichterbij.
Waterschap Brabantse Delta werkt aan plannen uit om één van de twee Groene Warmtestations die op de rioolwaterzuiveringsinstallatie Nieuwveer staan te verplaatsen naar de Westerhagelaan. Daarmee wordt ook duidelijk wat het tracé wordt van de gas- en elektriciteitsleidingen die nodig zijn om het biogas aan te voeren en de groene stroom terug te voeren naar de rioolwaterzuivering Nieuwveer. De uitvoering van deze werkzaamheden vindt in de zomer 2013 plaats. De oplevering van het Groene Warmtestation in de Westerhagelaan staat uiterlijk gepland voor 1 januari 2014.
Energiemaatschappij Essent bereidt de aansluiting voor op het bestaande warmtenet en tevens de verbinding naar de nieuwbouwwijk Bouverijen. De realisatie hiervan vindt in het eerste kwartaal van 2013 plaats. De eerste woningen in de Bouverijen en de Mandt worden dan van groene warmte voorzien. “Zowel de Gemeente als Essent hecht waarde aan investeringen in duurzame initiatieven. De groene ambities van Essent sluiten naadloos aan op de groene ambities van Breda”, aldus Eric Langedijk, directeur Essent Local Energy Solutions.
Wethouder Selçuk Akinci: “Met het ondertekenen van de intentieovereenkomsten zetten we de volgende stap in de verduurzaming van het Bredase warmtenetwerk. Daarmee is flink wat CO2 te besparen. Het is belangrijk dat er nu overeenkomsten onder de samenwerking met het Waterschap en ELES liggen, zodat we samen tot realisatie kunnen overgegaan.
Begin dit jaar stelde de Bredase gemeenteraad een krediet ter beschikking voor de uitwerking van dit project. Ook Waterschap Brabantse Delta en Essent hebben kredieten ter beschikking gesteld. Hierdoor kan nu verder gewerkt worden aan de realisatie.

maandag 26 november 2012

Nederland moet gebruik van voedsel als biobrandstof tegengaan

Voedselgewassen zijn momenteel een veel te grote bron voor de productie van biobrandstoffen. De huidige, ook Nederlandse manier, van biobrandstof stimulering draagt nauwelijks bij aan de beheersing van de klimaatverandering, drijft de prijzen van voedsel scherp op en leidt tot honger en landroof in ontwikkelingslanden. Dat blijkt uit Oxfam Novib’s nieuwe rapport Voedsel in de tank!? Het verplicht bijmengen van biobrandstoffen in benzine en diesel werd gezien als het ei van Columbus om CO2-uitstoot tegen te gaan, maar het Nederlandse en Europese biobrandstoffenbeleid brengt totaal niet wat het belooft. Oxfam Novib roept de Nederlandse regering op het gevaarlijke en marktverstorende biobrandstoffenbeleid radicaal te herzien.
Uit onderzoek van economisch onderzoeksbureau Profundo in opdracht van Oxfam Novib blijkt dat in de laatste 10 jaar 60 procent van de landaankopen in Afrika, Azië en Latijns Amerika bestemd is voor de productie van biobrandstoffen. Dat is circa 9 x de oppervlakte van Nederland. De eerste generatie biobrandstof wordt vooral gemaakt van gewassen die ook, en juist vooral, geschikt zijn voor de productie van voedsel. De combinatie van het subsidiëren van biobrandstof en het verplicht stellen van de bijmenging ervan draagt tot circa 30 procent bij aan de stijging van voedselprijzen . Overigens loopt de Nederlandse overheid jaarlijks ook nog 100 miljoen euro mis aan belasting-inkomsten doordat biobrandstof uit voedselgewassen te ruim gestimuleerd wordt. De EU onderkende onlangs dit probleem, maar haar wijzigingsvoorstel over de verplichte bijmenging van biobrandstof schiet tekort, omdat het nog steeds tot een verdere groei in het gebruik van voedselgewassen als biobrandstof leidt.
Tom van der Lee, directeur campagnes Oxfam Novib: ‘Terwijl iedere dag 1 op de 8 mensen in de wereld met honger naar bed gaat, blijft de regering het gebruik van voedselgewassen als biobrandstof stimuleren. Alle lichten staan op rood voor voedsel als biobrandstof. De verplichte bijmenging en financiële stimulering van biobrandstoffen wakkert de strijd om vruchtbare landbouwgrond nog verder aan en stuwt toch al stijgende voedselprijzen naar ongekend hoge pieken. Gevolg is onbetaalbaar voedsel voor de allerarmsten; dat kan niet de bedoeling zijn van dit nieuwe kabinet.’
Het grootste deel van de biobrandstof aan de pomp wordt gemaakt uit voedselgewassen zoals graan, maïs, suiker, soja en raapzaad. Oxfam Novib staat achter de verdere ontwikkeling van nieuwe soorten biobrandstof, gemaakt van gebruikte vetten, landbouwafval, planten en algen. Helaas zijn deze nog maar zeer beperkt beschikbaar, waardoor de veel te grote en kunstmatige biobrandstofvraag nu vooral gevoed wordt met gewassen die rechtstreeks concurreren met de voedselproductie. Dit drijft vervolgens de mondiale vraag naar landbouwgrond én de voedselprijzen verder op. De prijzen van maïs en soja bereikten de afgelopen zomer recordhoogtes, deels door extreem weer en het mislukken van oogsten, maar ook omdat veel van wat er nog geoogst werd geproduceerd bestemd bleef voor biobrandstofproductie. Voor arme mensen die gemiddeld tot 75% van hun inkomsten aan voedsel uitgeven, wordt voedsel onbetaalbaar. De Wereldbank stelt dat door de grootschalige productie van 1e generatie biobrandstoffen in 2020 6 tot 7 miljoen mensen extra onder de armoedegrens van 1,25 dollar per dag zullen uitkomen.
“Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu moet in actie komen. Daarom is Oxfam Novib gestart met de actie #biobrandstofactie op biobrandstof.nu. Het verplicht bijmengen van voedsel als biobrandstof moet door Nederland - en de hele EU - worden afgeschaft”, aldus Van der Lee. Hiermee zorgen we er voor dat voedsel niet langer in de tank verdwijnt en minder duur wordt voor de allerarmsten. En daarnaast levert dit de Nederlandse schatkist jaarlijks ook nog eens 100 miljoen euro op, een stevig bedrag in deze tijd van bezuinigingen”.

'Bio-economie van groot belang voor Europa'

Europa moet snel overschakelen op een zogeheten bio-economie, waarin veel meer biologische hulpbronnen worden gebruikt, wil het in de wereld toonaangevend blijven. Europa is nu te langzaam en moet snel handelen om de concurrentie voor te blijven. Dat schrijft de Zuid-Hollandse gedeputeerde Rogier van der Sande als rapporteur namens het Comité van de Regio's in een advies aan de Europese Commissie. Het comité is het orgaan voor de lokale en regionale overheden in de Europese Unie. Vooral de regio's in de unie zijn nodig om de bio-economie van de grond te krijgen, stelt de rapporteur.

donderdag 22 november 2012

PvdA wil duidelijkheid over verwerken illegaal afval

De PvdA Noord-Holland heeft vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten over de vermeende grootschalige verwerking van illegaal afval door biogasinstallaties. Uit een intern politiedocument, gepubliceerd in het tv-programma KRO's Reporter op 16 november j.l., blijkt dat er sterke aanwijzingen bestaan dat de afvalverwerkingsbranche in Nederland vatbaar is voor 'crimineel wegwerken van afval'. De PvdA wil van het College weten of deze praktijken ook in Noord-Holland voorkomen.
Uit het gepubliceerde document blijkt dat biogasinstallaties in Nederland vermoedelijk op grote schaal illegaal afval verwerken. Als het toezicht op de sector niet wordt verscherpt ontstaan er niet alleen risico's met betrekking tot de bodemkwaliteit, maar ook gezondheidsrisico's voor omwonenden en veiligheidsrisico's voor de omgeving. PvdA-Statenlid Gohdar Massom: "De PvdA maakt zich grote zorgen over deze ontwikkeling. Wij willen daarom van het College weten of er ook in Noord-Holland aanwijzingen zijn dat biogasinstallaties illegaal afval verwerken en of het toezicht op de sector momenteel wel goed georganiseerd is."
In Nederland staan ongeveer 150 biogasinstallaties of zogenoemde 'biovergisters' waar onder meer mest, restmaterialen en gft-afval worden vergist. Zo ontstaan biogas, waarmee groene stroom kan worden opgewekt. Uit het nu gepubliceerde politiedocument blijkt dat leveranciers van vergistingsmateriaal documenten van producten zouden vervalsen om zo illegaal afval te kunnen mengen. Massom: "De risico's die deze praktijken met zich meebrengen zijn volstrekt onaanvaardbaar. De PvdA wil dat het College snel onderzoekt op welke schaal dit in Noord-Holland voorkomt en waar nodig in samenwerking met gemeenten en het rijk het toezicht verscherpt".

dinsdag 20 november 2012

Microsoft experimenteert met datacenter op rioolgas

Microsoft investeert 5,5 miljoen dollar in een project voor een modulaire datacenter dat zijn energie betrekt van een brandstofcelsysteem op basis van biogas. De overtollige elektriciteit en warmte van het datacenter wordt hergebruikt voor de productie van biogas. Het modulaire datacenter, waarmee gedurende achttien maanden getest wordt in het plaatsje Cheyenne in de staat Wyoming, heeft het formaat van een zeecontainer en verbruikt 200kW. De benodigde energie hiervoor is afkomstig van een brandstofcelsysteem van FuelCell Energy, die 300kW kan leveren. Dit energieopwekkingssysteem maakt gebruik van biogas dat afkomstig is van een rioolwaterzuiveringsinstallatie in de buurt.

maandag 19 november 2012

Dierlijk afval in biovergisters is illegaal

De Partij voor de Dieren eist een bouwstop voor mestvergisters vanwege de aanzienlijke gevaren voor omwonenden en het milieu. Uit onderzoek van KRO Reporter blijkt dat er ernstig gefraudeerd wordt en op grote schaal illegale stoffen worden toegevoegd aan de mest. Daardoor ontstaat in de mestvergisters een gevaarlijke cocktail en raakt landbouwgrond ernstig vervuild. De Partij voor de Dieren heeft al diverse malen gewaarschuwd voor de gevaren van mestvergisters en wil dat de regering een bouwstop afkondigt.

zondag 18 november 2012

Minder geld gestoken in biogas en biomassa

Er wordt wereldwijd veel meer geld gestoken in duurzame energie. Anderzijds nemen de investeringen in biomassa en biogas sterk af. Dat blijkt uit een rapport van de Duitse vermogensbeheerder Allianz Global Investors. De investeringen in biomassa en biogas met 15 en 34 procent af in twee jaar tijd. De investeringen in waterkracht en geothermische energie namen wel flink toe, al gaat het slechts om enkele miljarden.donderdag 8 november 2012

Getroffen elektriciteitscentrale in Nijmegen maakte gebruik van biomassa

De elektriciteitscentrale in Nijmegen, waar donderdag een grote explosie plaatshad, behoort tot de oudste productiecentrales van Nederland. Sinds 2010 is een kwart van de voor de verbranding benodigde hoeveelheid steenkolen vervangen door biomassa. De biomassa bestaat grotendeels uit geperst zaagmeel. De hoeveelheid groene stroom die opgewekt wordt uit de verbranding van de biomassa is voldoende om 250.000 huishoudens van stroom te voorzien. Dat zorgt voor een CO2-reductie die overeen komt met de energie van 250 windturbines.

Biogas motoren voor Groep Op de Beeck

Onlangs zijn de eerste twee Jenbacher biogasmotoren in bedrijf genomen bij Groep Op de Beeck, op de locatie in Kallo. Samen met deze op locatie Geel komt dat op in totaal 4,5 MW. Het biogas geproduceerd in de vergistinginstallatie vormt de brandstof voor de biogasmotoren waarmee groene stroom wordt opgewekt. De groene warmte van de motoren wordt gebruikt voor verschillende industriële processen.

maandag 5 november 2012

Essent en GtS starten Groen Gas productie in Haarlem

In Haarlem is een nieuwe productielocatie voor Groen Gas opgestart. Nabij de voormalige stortlocatie Schoteroog en de nabij gelegen waterzuiveringsinstallatie produceert Gastreatment Services (GtS) Groen Gas. Essent neemt dit Groene Gas af en voedt het in op het gasnet. Het is voor het eerst dat GtS in Nederland een zelfontwikkelde techniek inzet, om ook vloeibaar groen gas te maken.
'Voor ons is het een bijzonder project, omdat we het Groen Gas ook in vloeibare vorm kunnen aanbieden', zegt Mathieu de Bas van GtS.' Hiervoor hebben we de zogenoemde GPP Plus(r)-techniek ontwikkeld, waarmee Liquefied BioGas, ook wel LBG genoemd, kan worden gemaakt. LBG vraagt minder opslagcapaciteit en is te gebruiken als brandstof voor vrachtwagens. Het LBG kan ook omgezet worden naar CBG (Compressed BioGas), wat als brandstof door bussen en personenauto's gebruikt kan worden. Het is voor het eerst dat deze techniek in Nederland wordt toegepast'.
Jacob Ruiter, directeur Essent Grootzakelijk: 'Bijzonder is daarnaast dat vanuit zowel een stortlocatie als een waterzuiveringsinstallatie biogas gehaald wordt dat op 1 locatie opgewaardeerd wordt tot groen gas. Het gaat hierbij om een hoeveelheid waar 250 auto's 30.000 kilometer per jaar kunnen rijden'. Essent investeerde in de aansluitleiding tussen de stortlocatie en het gasnet van Liander en verkoopt de komende 10 jaar al het in Schoteroog geproduceerde groen gas.

donderdag 1 november 2012

Green Deal en nominatie voor hergebruik van paardenmest

Met een innovatieve methode voor hergebruik van paardenmest is het samenwerkingsverband Equfec genomineerd voor een ‘Enlightenment of the Year’ bekroning. Ook heeft Equfec een Green Deal afgesloten met het Ministerie van EL&I.
Equfec introduceert een innovatieve methode voor herconditionering van paardenmest. Het procedé omvat droging, scheiding en conditionering van de stalmest, die vervolgens wordt verwerkt tot korrels (pellets) die als stalstrooisel dienen. Het eindproduct is bacterieel en pathogeen neutraal, heeft een hoog absorptievermogen en is tot 35 x herbruikbaar.
Zowel eindproduct, niet langer herbruikbare grondstoffen en afvalstromen uit het verwerkingsproces kunnen worden verwerkt tot biobrandstof in de vorm van pellets, met een energetische waarde die nagenoeg gelijk ligt aan die van houtpellets.
Een installatie levert voor ca 50 procent strooisel en voor circa vijftig procent brandstof als eindproduct. Nederland heeft naar verwachting een capaciteit van ongeveer 100 van deze installaties, waarmee een aanzienlijk deel van de geproduceerde paardenmest kan worden hergebruikt. Deze energetische waarde van het totale eindproduct komt overeen met de warmtevraag van 160.000 huishoudens. (cogeneratie van elektriciteit niet meegerekend)
In Nederland worden circa 500.000 geregistreerde paarden gehouden, zowel beroepsmatig als uit hobby. Dat aantal neemt gestaag toe. Bij elkaar produceren de paarden 6,5 miljoen m3 mest per jaar.
De regels als gevolg van de meststoffenwet worden steeds stringenter en duurder in uitvoering. Het mestprobleem neemt daardoor toe voor de paardenhouders.
Ook het gebruik van stalstrooisel staat onder druk. De beschikbaarheid, de prijs en de kwaliteit van stro worden sterk beïnvloed door het weer, economische en landbouwtechnische ontwikkelingen. Op maatschappelijk niveau zijn de beschikbaarheid en de duurzaamheid van energie belangrijke uitdagingen.
Equfec voert gesprekken met onder andere de Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij, banken, overheden en het Nationaal Hippisch Kenniscentrum / FNRS over financiering en introductie van het systeem.

woensdag 31 oktober 2012

100 zieke bomen maken groene stroom voor 100 gezinnen

Essent gaat 100 zieke bomen kappen op het terrein van een van haar centrales, en er daarna groene stroom van maken. Het energiebedrijf verwacht dat het genoeg duurzame elektriciteit oplevert om een jaar lang aan de vraag van 100 gezinnen te voldoen.
De bomen bij de Amercentrale in Geertruidenberg moeten weg omdat ze zijn aangetast door de horzelvlinder. Voor de veiligheid van zowel de installaties als de medewerkers van de centrale worden ze de komende maanden daarom gekapt.
Het gaat om ongeveer 100 populieren. Essent verwacht dat de kap ervan zo'n 325 ton hout oplevert. Dat zou goed moeten zijn voor een jaar lang groene stroom voor ongeveer 100 gezinnen. Zowel de stam, schors, takken, als het loof van de populieren zullen worden verbrand.
Dat gebeurt niet in de Amercentrale zelf, maar in een andere centrale van Essent, de bio-energiecentrale in Cuijk. Deze centrale is er namelijk speciaal voor gebouwd om groene stroom te maken uit natuurlijke reststoffen zoals snoeihout uit plantsoenen.
Essent doet op dit moment proeven in Cuijk om te zien of andere soorten biomassa ook geschikt zijn voor de productie van duurzame elektriciteit. De vers gerooide bomen worden onderdeel van deze proeven

maandag 29 oktober 2012

Rioolwaterzuivering in Assen gaat biogas omzetten in aardgas

Op de rioolwaterzuivering in Assen van waterschap Hunze en Aa’s wordt jaarlijks ruim 100.000 kuub biogas geproduceerd dat niet in de eigen WKK benut kan worden. Het teveel wordt opgeslagen in een gashouder. Als deze vol is, wordt het overige verbrand en gaat verloren. Het waterschap wil het biogas beter benutten en gaat het overschot omzetten in aardgas wat rechtstreeks op het lagedruknet gezet kan worden. Naar verwachting zijn de voorbereidingen in november of december afgerond. Begin volgend jaar kan het waterschap starten met het leveren van aardgas.

vrijdag 19 oktober 2012

Nieuwe stap naar duurzaam en biobased bouwen

Na de lancering twee jaar geleden van Derbipure, de eerste dakbaan ter wereld op basis van plantaardige oliën en harsen, werkt Derbigum aan een nieuwe innovatieve dakbedekking van plantaardige oorsprong, BIOtumen. Half oktober heeft de Gelderse gedeputeerde Annemiek Traag de laatste dakbaan gelegd op de pilotlocatie op de woningcomplexen aan de Heemraadstraat te Nijmegen, met daar in totaal 900 m2 BIOtumen.

donderdag 18 oktober 2012

KRO Reporter - De biogas beerput

Albert Heijn, Ikea en Van der Valk: Het zijn bedrijven die hun afval laten verwerken tot biogas. Biovergisting werd rond de eeuwwisseling gepresenteerd als de ultieme duurzame energiebron. Er zijn inmiddels zo'n 150 biovergisters in Nederland; neergezet met miljoenen euro's subsidiegeld. Maar hoe veilig is deze vorm van groene energie? KRO Reporter duikt in afvaltransporten in binnen- en buitenland. De ongerustheid over het gevaar voor onze gezondheid van biovergisters neemt toe.

KRO Reporter, vrijdag 16 November om 21.20 uur op Nederland 2

maandag 15 oktober 2012

Groene gevangenis Veenhuizen

Donderdag tekenden het Rijk, de provincie Drenthe, de gemeente Noordenveld en de Drentse Energie Organisatie een Green Deal voor het verduurzamen van de gevangenis in Veenhuizen. In de directe omgeving van Veenhuizen is veel biomassa beschikbaar uit het beheer van natuur en landschap. Het Rijk wil deze lokale biomassa gaan gebruiken om (een deel van) van de gevangenis te verwarmen. Zo krijgt de gevangenis in Veenhuizen een duurzamere energievoorziening in combinatie met een beter beheer van natuur en landschap in de omgeving van Veenhuizen.

zondag 14 oktober 2012

Eneco opent nieuwe biomassacentrale in Aalter

Het energiebedrijf Eneco heeft in Aalter een nieuwe biomassacentrale geopend. De centrale zal duurzame energie produceren voor zesduizend gezinnen. De biomassacentrale is ingeplant op de site van een rundveehouder en kan elk jaar tot maximaal 60.000 ton biomassa omgezet worden in groene stroom. De biomassa, waaronder mest, is afkomstig van het landbouwbedrijf en andere landbouwers uit de buurt.

vrijdag 12 oktober 2012

Van hondenpoep tot energie

Op de Dag van de Duurzaamheid, 'opende' wethouder Rob van Doorn de eerste Haarlemse hondenpoepbak. In de Schalkwijkse parken, Romolen Heempark en Molenburgpark, staan vanaf deze week in totaal vier hondenpoepbakken die hondenpoep omzetten in biogas. Onder het motto 'Een hond geeft energie!' worden hondeneigenaren opgeroepen de uitwerpselen van hun hond in deze speciale hondenpoepbakken te deponeren. Deze bakken zijn aangesloten op het riool. Hoogheemraadschap Rijnland zuivert het rioolwater, en het uitgefilterde slib dient voor de productie van biogas. Zo draagt de hondenbezitter bij aan het opwekken van energie en een schonere stad.
Het initiatief van de hondenpoepbakken is een experiment. Mocht het bij de evaluatie een succes blijken, dan is het de bedoeling dat er meer van deze hondenpoepbakken in Haarlem komen. Het experiment past in de ambitie van Haarlem om samen met inwoners en bedrijven te werken aan een zo duurzaam mogelijke stad. Duurzame oplossingen sparen geld en het milieu. Het maakt de stad leefbaar voor huidige en toekomstige bewoners. Op www.degroenemug.nl staan de exacte locaties van de
speciale hondenpoepbakken en nog veel meer inspirerende initiatieven en slimme tips om energie en geld te besparen.

Bedrijvenpact voor goedkoper biogas

Zes Achterhoekse bedrijven hebben een innovatiecentrum opgericht om te kijken of duurzaam biogas goedkoop geproduceerd kan worden. Binnen het innovatiecentrum wordt gekeken naar de nieuwste technieken en concepten voor het omzetten van organisch afval in rendabele biogas.

maandag 1 oktober 2012

Kansen scheppen met biomassa

De zestigjarige Rotaryclub Barchem viert het jubileum voor de buitenwacht met een groot symposium over de kansen van biomassa voor de Achterhoekse economie. Het gaat in dit geval om de biologisch afbreekbare delen van producten, afvalstoffen en mest uit de landbouw die gebruikt kunnen worden voor (de eigen) elektriciteitsopwekking.

vrijdag 28 september 2012

Whiskey-afval basis voor biobrandstof

Een whiskeyproducent in het Schotse Perthshire heeft een overeenkomst gesloten die de verwerking van whiskey-afval tot biobrandstof mogelijk maakt. Door bacteriën toe te voegen aan de restproducten die overblijven bij whiskyproductie wil Celtic Renewables, een bedrijf ontstaan op de Napier University in Edinburgh, biobrandstof produceren. Afvalproducten van Schotse whiskyproducent Tullibardine bieden uitkomst.

woensdag 26 september 2012

Doorzoekingen in internationaal onderzoek naar mestfraude

De Inlichtingen- en Opsporingsdienst (IOD) van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit hebben gister vier doorzoekingen verricht in de provincie Brabant. Ook vonden er doorzoekingen plaats in Zwitserland, Duitsland, België en Polen. De doorzoekingen vonden plaats in het kader van een strafrechtelijk onderzoek dat zich richt op het verhullen van internationale meststromen, waaraan een mestintermediair uit de provincie Brabant vermoedelijk miljoenen euro's aan heeft verdiend. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
De mesthandelaar, wordt samen met nog vier andere verdachten, verdacht van deelname aan een criminele organisatie, witwassen en valsheid in geschrifte. De verdachten hebben vermoedelijk door het gebruik van diverse BV's in verschillende landen grote hoeveelheden mest proberen te verhullen. In de Meststoffenwet staat hoeveel mest per hectare grond mag worden toegediend omdat anders grote hoeveelheden fosfaat en nitraat in de bodem en het grondwater komen.
Bij metingen de afgelopen jaren is gebleken dat op veel plaatsen in Nederland het gehalte aan mineralen te hoog is in de bodem (zie evaluatie meststoffenwet 2012). Dit heeft een nadelig effect voor het milieu en daarom zijn er strenge eisen gesteld . Als veehandelaren meer mest hebben dan ze zelf kunnen gebruiken moeten ze hier fikse boetebedragen voor betalen. Het vermoeden is dat verdachten deze mest van veehandelaren hebben afgenomen maar vervolgens niet volgens de regels verwerkt hebben. Bij de doorzoekingen zijn administratie en computers in beslag genomen.
De doorzoekingen in Polen, Zwitserland, België en Duitsland vonden plaats in samenwerking met Eurojust. Ook hier zijn administratie en computers in beslag genomen.
Met het niet naleven van de Meststoffenwet zijn grote winsten te behalen. Dit leidt ertoe dat fraudeurs een concurrentievoordeel kunnen halen ten opzichte van bedrijven die zich wel aan de regels houden. Daarom pakt de overheid dit aan. Er is dan ook een strafrechtelijk financieel onderzoek gestart. Het vermogen dat verdachten vermoedelijk verdiend hebben door zich niet aan de regels te houden wordt waar mogelijk afgepakt. Er zijn onder andere auto's, quads, motoren en een tractor in beslag genomen. Ook is er beslag gelegd op onroerend goed van verdachten.

'U-bocht biobrandstofbeleid schaadt economie'

De NVDB vindt dat de gelekte voorstellen van de Europese Commissie om CO2-uitstoot door indirecte veranderingen in landgebruik (ILUC) te voorkomen hun doel voorbijschieten. De radicale koersverandering heeft grote gevolgen voor reeds gedane investeringen en kost werkgelegenheid. De argumenten en de wetenschappelijke onderbouwing zijn onvoldoende en de doelstellingen voor een schoner transport zullen niet gehaald worden.
De NVDB (Nederlandse Vereniging voor Duurzame Biobrandstoffen) wijst erop dat de biobrandstoffensector al voldoet aan vergaande wettelijke duurzaamheidscriteria en daarmee verder is dan andere sectoren, zoals de voedselsector. Volgens deze criteria moet de CO2-reductie van biobrandstof minimaal 35% zijn, oplopend tot maar liefst 50% in 2017 en 60% in 2018 (voor nieuwe installaties). Ook mag biobrandstof niet geproduceerd zijn uit grondstoffen van onder meer beboste gronden en graslanden met grote biodiversiteit. Als andere sectoren dezelfde criteria voor landgebruik zouden toepassen, zou er geen sprake zijn van ILUC.
De Directoraten-generaal Energie en Klimaat van de Commissie doen desondanks verregaande ILUC-voorstellen. De belangrijkste zijn een maximum van 5% voor biobrandstof uit voedselgewassen, het maar liefst vier keer tellen van geavanceerde biobrandstoffen en ILUC-factoren. De NVDB is om vier redenen kritisch over deze U-bocht in het biobrandstofbeleid:

● Doordat de inzet van bepaalde biobrandstoffen sterk wordt beperkt, hebben de voorstellen grote gevolgen voor miljardeninvesteringen die in goed vertrouwen op een consistent overheidsbeleid reeds zijn gedaan. Ze kosten - tijdens een diepe financiële en economische crisis - werkgelegenheid en bemoeilijken investeringen in innovatie;

● De Europese voorstellen zijn niet gebaseerd op argumenten. Ze zijn bedoeld om ILUC te voorkomen. De introductie van een 5% limiet voor biobrandstof uit voedselgewassen is hiervoor echter geen oplossing;

● De wetenschappelijke onderbouwing is zwak. De Commissie baseert de ILUC-voorstellen op één arbitrair en inconsistent IFPRI rapport en negeert de kritiek van andere wetenschappers;

● Europa verliest de doelen voor 2020 (10% hernieuwbare energie in transport en 6% minder CO2-uitstoot van brandstoffen) uit het oog. Door het vier keer tellen van geavanceerde biobrandstoffen nemen de werkelijke volumes biobrandstof sterk af en zullen de doelen alleen op papier gehaald worden. Dit vergroot de afhankelijkheid van fossiele brandstof en zorgt voor meer CO2-uitstoot.

De Nederlandse biobrandstoffensector wil verder innoveren en investeren in nieuwe generaties biobrandstoffen en heeft derhalve hetzelfde doel als de Europese Commissie en de Nederlandse regering. De Europese voorstellen gaan echter te ver en belemmeren de sector juist bij het plegen van de grote investeringen die van hen worden gevraagd.

De NVDB stelt daarom een andere aanpak voor. Het Europese en nationale biobrandstofbeleid moet sterker gericht worden op de stimulering van betere biobrandstoffen met een hoge CO2-reductie. Dit gebeurt reeds in de Europese Brandstofkwaliteitrichtlijn, die oliemaatschappijen verplicht om de CO2-uitstoot van brandstoffen te verlagen. Deze filosofie kan vaker toegepast worden, zodat biobrandstoffen die de huidige criteria voor CO2-reductie overtreffen een extra impuls krijgen.

dinsdag 25 september 2012

Bod op biovergister Heeten niet geaccepteerd

De Rabobank heeft het bod van het bedrijf VP Minovia op de failliete vergistingsinstallatie in Heeten, BMEC Salland, niet geaccepteerd. De biovergister ging in maart failliet. De Rabobank is de grootste schuldeiser met een vordering van 7,6 miljoen euro.

maandag 24 september 2012

Veel milieuwinst door slimmer gebruik van biomassa in Europa

Slimmer en efficiënter gebruik van biomassa (ook wel cascadering genoemd) kan in 2030 voor bijna 30 procent bijdragen aan de vermindering van uitstoot van broeikasgas in Europa (ten opzichte van 2010). Uit onderzoek van CE Delft wordt duidelijk dat cascadering van houtige biomassa, van reststromen uit de landbouw en de industrie en van afval, een significante bijdrage kan leveren aan een duurzame economie.

donderdag 20 september 2012

Lof en zorgen voor plan van gras tot biogas

Veel lof voor het initiatief van agrariër Jan Cees Vogelaar om met hulp van een biomassa vergistingsinstallatie van gras biogas te maken. Toch staat het nog op losse schroeven of hij aan de Beverweg bij Swifterbant zijn 'Energy Farm' kan bouwen. De Dronter politiek heeft veel vragen en twijfels over de locatie en de verkeersveiligheid.

woensdag 19 september 2012

Start bouw biogas tankstation in Tilburg

In Tilburg is gestart met de voorbereidingen voor de bouw van een LBG (biogas) tankstation. LBG is de duurzame variant van (LNG Liquid Natural Gas) en wordt gemaakt van biologische afvalproducten. Het tankstation moet in november klaar zijn. Iveco-Schouten dat het project heeft ingezet, gebruikt nu nog een mobiele LBG vulinstallatie op eigen terrein. Met de nieuwe locatie moet een groeiend potentieel groene vrachtwagens moeten kunnen worden bediend.

dinsdag 18 september 2012

Stekker uit Energie Centrale Calluna

De Bio Energie Centrale van Calluna in Ermelo wordt ontmanteld. Dat heeft de gemeenteraad unaniem besloten. De Centrale kost de gemeente Ermelo tot 2015 600.000 euro per jaar. Vanaf 2016 is dat zelfs 900.000 euro per jaar. Het college stelde de raad voor om de stekker er uit te trekken. "Er moet iets gebeuren en ontmanteling van de Energie Centrale is momenteel de enige oplossing", aldus wethouder Esther Verhagen.

maandag 17 september 2012

Europa's dorst naar biobrandstoffen leidt tot honger voor miljoenen

Land dat gebruikt wordt om Europese wagens te voorzien van biobrandstof kan genoeg tarwe en maïs produceren voor 127 miljoen mensen, zo stelt Oxfam Novib aan de vooravond van de EU-bijeenkomst van energieministers op Cyprus. Steeds meer mensen krijgen te maken met gebrek aan voedsel nu de voedselprijzen naar grote hoogte zijn gestegen en er te veel voedsel in de benzinetank verdwijnt. Oxfam Novib roept de EU daarom op om haar gevaarlijke en marktverstorende biobrandstoffen-beleid radicaal te herzien.
Het nieuwe Oxfam Novib-rapport, The Hunger Grains, onderdeel van de internationale Oxfam GROW-voedselcampagne, waarschuwt dat de groeiende Europese dorst naar biobrandstoffen de wereldvoedselprijzen omhoog stuwt en in arme landen tot nog meer honger en ondervoeding leidt.
In 2008 werd door de EU al bijna 3 miljard euro uitgegeven aan belastingvoordelen en stimuleringsmaatregelen voor de productie van biobrandstoffen. De verplichte bijmenging van biobrandstof kan in 2020 elke EU-burger zelfs 30 euro per jaar gaan kosten.Dit rapport verschijnt omdat de EU-energieministers vandaag vergaderen over een nieuwe strategie inzake hernieuwbare energie voor na 2020. Huidige EU-richtlijnen eisen dat 10 procent van de brandstof voor transport uit hernieuwbare bronnen komt. Het merendeel hiervan is eerste generatie biobrandstof gemaakt uit voedselgewassen.
“De verplichte EU-richtlijn van 10 procent heeft een run op biobrandstoffen ontketend en verklaart mede de torenhoge voedselprijzen. Biobrandstoffen waren bedoeld om tot groener vervoer te leiden, maar Europese overheden verspillen er veel te veel belastinggeld aan, terwijl het miljoenen mensen van toegang tot voedsel, land en water berooft”, zo stelt Tom van der Lee, directeur campagnes Oxfam Novib.
“De huidige piek in wereldvoedselprijzen moet de EU-energieministers wakker schudden. Heel eenvoudig. Als de EU haar plicht tot bijmenging van biobrandstof niet schrapt verdubbelt de consumptie van biobrandstoffen de komende jaren en zullen nog meer mensen tot armoede vervallen,” aldus Van der Lee.
De prijzen van maïs en soja bereikten de afgelopen zomer recordhoogtes. Arme mensen, die 75% van hun inkomsten aan voedsel uitgeven, worden hierdoor het hardst getroffen. De EU bijmengplicht alleen al, kan de prijs van sommige voedselproducten met 36 procent omhoog stuwen.
80 procent van de Europese biobrandstoffen bestaat uit biodiesel, vooral gemaakt van raapzaad, soja en palmolie. Dit heeft vooral invloed op de mondiale prijs van plantaardige olie die veel gebruikt wordt om mee te koken. In 2020 zou Europa één vijfde van alle in de wereld geproduceerde plantaardige olie nodig hebben om in haar vraag naar biobrandstof te voorzien.
“EU-beleid op biobrandstoffen maakt de klimaatverandering erger, niet beter, en arme mensen betalen de hoogste prijs. Er zijn alternatieven: regeringen moeten efficiëntienormen voor wagenfabrikanten vaststellen, betere transportsystemen opzetten en elektrische wagens promoten”, zo stelt Van der Lee.

donderdag 13 september 2012

Wederom Mercedes B-klasse op aardgas

Mercedes-Benz presenteert op de Autosalon van Parijs de B 200 Natural Gas Drive, ofwel een versie die rijdt op aardgas of biogas. Mercedes-Benz maakt voor deze B 200 NGD dankbaar gebruik van het zogeheten Energy Space-concept. De drie gastanks zijn in de dubbele wagenbodem ondergebracht, zodat het ruimteaanbod identiek is aan dat van de benzine- en dieselmodellen. Voor noodgevallen is voorzien in een 12 liter grote benzinetank.

woensdag 12 september 2012

Attero verdriedubbelt de productie van biogas


De productie van biogas bij afvalverwerker Attero in Wijster wordt de komende jaren meer dan verdriedubbeld. Nu wordt er jaarlijks zo'n vier miljoen kubieke meter biogas geproduceerd uit de oude vuilstort, daar komt tien miljoen kubieke meter gas bij.

dinsdag 11 september 2012

Algen helpen bij productie van groen gas

Algen kunnen helpen om van biogas groen gas te maken. In het project ‘Groen Gas en Algen’ wordt onderzocht of dit daadwerkelijk zo is. Het college van Gedeputeerde Staten kent een bijdrage van €187.800 aan het project toe. De subsidie komt uit het Regionaal Innovatie Programma ‘Fryslân Fernijt III’.Om van biogas groen gas te maken, moet het biogas worden gezuiverd en het CO2-gehalte omlaag worden gebracht. In dit project onderzoekt men of algen bijdragen aan dit zuiveringsproces en of dit op grote schaal toepasbaar is. Ook kijken de onderzoekers of algen zorgen voor een juiste samenstelling van het biogas. Tot nu toe was het gebruik van algen alleen gericht op de productie van olie en/of eiwitten voor de voedselindustrie.
In het project werken de MKB-bedrijven Algaecom en DMT Milieu Techniek samen met de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast ondersteunt de Gasunie het project. Verder werken de organisaties samen met Wetsus en de Stichting Groen Gas Nederland in Leeuwarden. Deze fungeren als testbedrijven.

maandag 10 september 2012

Gemaaid gras als bron voor biobrandstof

Gemaaid gras kan dienen als bron voor biobrandstof. In het project ‘Gras als Energiebron’ onderzoeken een aantal partners de toepasbaarheid van het gras. Het college van Gedeputeerde Staten kent een bijdrage van € 101.983 aan het project toe. De subsidie komt uit het Regionaal Innovatie Programma ‘Fryslân Fernijt III’.
Om vanuit gras en ander snoeiafval (zoals snoeihout) biobrandstof te winnen, maakt men hier eerst ‘pellets’ van. Dit lijkt op paardenbiks en wordt in een speciale verbrandingsketel gestopt. De graspellets bevatten gemaaid gras wat afkomstig is van verschillende natuurterreinen.
De speciale verbrandingstechniek levert duurzame en voordelige warmte op. Voor de leveranciers van het gras (zoals gemeenten, de provincie en terreinbeheerders) is de afvoer van het gras doorgaans een grote kostenpost. Door gras te gebruiken als biobrandstof dalen deze afvoerkosten. Als pilot installeert Sport- en Ontspanningscentrum Kortezwaag een speciale ketel die stookt op deze biobrandstof. Hiermee realiseren zij een kostenbesparing ten opzichte van het gebruik van fossiele brandstoffen.
In het project werken de MKB-bedrijven Bio Energie Friesland B.V., Fa. Jonker, D-tec-T, Sport- en Ontspanningscentrum Kortezwaag en DAM Advies samen. Hierbij ondersteunen de Gemeente Opsterland, Staatsbosbeheer en Van Hall Larenstein de bedrijven.
Naast de provincie Fryslân, dragen ook de Europese Unie, het ministerie van EL&I en Samenwerkingsverband Noord-Nederland bij aan het project

donderdag 6 september 2012

Essent en HarvestaGG: groen gras wordt groen gas

Essent en agrarisch initiatief HarvestaGG hebben belangrijke stappen gezet voor het realiseren van een productie-installatie waar gras wordt verwerkt tot uiteenlopende producten die passen binnen de biobased. Beide partijen hebben hierover een samenwerkingsovereenkomst gesloten.
Uit de Levenscyclus Analyse (LCA) van het proces blijkt dat het verbouwen en verwerken van gras een positieve bijdrage levert aan het milieu. Zo neemt gras CO2 op uit de lucht, zijn er geen bestrijdingsmiddelen nodig voor het verbouwen ervan en komt grasland ten goede aan biodiversiteit, bijvoorbeeld door het aantrekken van weidevogels.
Onderzoeker Emiel Elferink van CLM: "De positieve uitkomst voor het milieu komt vooral door het opnemen van gras in een bestaande akkerbouwrotatie (wisselende gewassen op de akkers), en door de innovatieve manier waarop gras stapsgewijs wordt verwerkt tot de producten eiwit, biogas, compost en vloeibare CO2".
De hoogwaardige producten die in de toekomst geproduceerd zullen worden in de productie-installatie dragen bij aan een duurzame economie, omdat ze bestaande conventionele brandstoffen vervangen. Laagwaardige restanten die overblijven bij de productie kunnen worden ingezet voor de productie van duurzame energie.
Bij het initiatief is sprake van zogenoemde cascadering, waarbij grondstoffen optimaal worden benut en daarmee CO2-uitstoot wordt vermeden en de milieu-impact zo laag mogelijk gehouden. Binnen de samenwerking gaat Essent zich vooral richten op het certificeren van biobrandstoffen (vloeibaar biogas) die worden geproduceerd en het creëren van een afzetmarkt hiervoor.
De eerste geplande locatie in Swifterbant zal onder andere 6.000.000 kg bio-LNG produceren. Na een pilot kan het project in een periode van 8 jaar worden toegepast op ca. 20 locaties in Nederland.woensdag 5 september 2012

Fiat Panda nu ook op biogas

Fiat heeft de Panda Natural Power gepresenteerd. Deze auto is voorzien van een 0,9 TwinAir Turbo die biogas verbruikt. Deze Panda levert 80 pk en heeft op biogas een CO2-uitstoot van slechts 86 gram per kilometer. Aanzienlijk minder dan de 99 gram die de 85 pk sterke TwinAir Turbo benzinemotor uitstoot.

zaterdag 1 september 2012

Biopower Tongeren levert groene stroom aan 6.500 gezinnen

In Tongeren is vrijdag de grootste biogasinstallatie van Limburg voorgesteld. Biopower is een energiecentrale die door de vergisting van maïs stroom opwekt voor ongeveer 6.500 gezinnen. De investering bedraagt 11 miljoen euro. Het biogas wordt door middel van warmtekrachtkoppeling in elektriciteit omgezet. In eerste instantie is er een productie van 2,8 MW, of de gemiddelde stroomconsumptie van 6.500 gezinnen.


maandag 20 augustus 2012

'Geen voedsel voor biobrandstof meer gebruiken'

Peter Brabeck, de topman van Nestlé, 's werelds grootste fabrikant van levensmiddelen, wil niet meer dat voedsel wordt gebruikt voor de productie van biobrandstof. Volgens hem worden de voedselprijzen op deze manier sterk opgedreven en komt er een ongezonde relatie tussen de prijs van voedsel en die van olie.

dinsdag 14 augustus 2012

Attero geeft voorlichting over biomassacentrale Odiliapeel

Afvalverwerker Attero komt dinsdag 21 augustus naar Odiliapeel om tekst en uitleg te geven over de biomassacentrale die het bedrijf daar wil gaan bouwen. De fabriek komt tegenover aardappelverwerker Peka Kroef en gaat volgens planning vanaf juni 2015 het groenafval en snoeihout uit deze regio verwerken.

maandag 13 augustus 2012

Sojabonenafval voor energie

Onderzoeksinstituut ECN heeft het Indiase bedrijf Thermax een licentie verstrekt om MILENA biomassavergassingsinstallaties te bouwen en verkopen. Dat meldt het Technisch Weekblad. Met de MILENA-technologie kunnen verschillende soorten biomassa, zoals landbouwafval, omgezet worden in gas. Dat gas bestaat uit onder meer syngas en methaan, maar bijvoorbeeld ook teren die uit het gas gefilterd moeten worden. ECN krijgt een bedrag voor elke installatie waarin de technologie wordt toegepast

woensdag 8 augustus 2012

Geslaagde brandstoftest biomassacentrale: eerste stap naar lokale groene economie

De eerste test met nieuwe groene brandstoffen die energiebedrijf Essent begin dit jaar deed in haar biomassacentrale in Cuijk is geslaagd. Uit onderzoek blijkt dat bermgras, papierslib en snoeihout geschikt zijn voor het opwekken van duurzame elektriciteit. Ook is het mogelijk om de aanvoer van deze uit de nabije omgeving van de Brabantse gemeente afkomstige brandstoffen goed in te richten.
webdav import Het energiebedrijf deed het onderzoek in het kader van de ontwikkeling van de biobased economy. Dat is een economie die draait op groene grondstoffen, waarvan Essent een aanjager wil zijn. Binnenkort volgt een tweede test.
‘We willen de innovatieve principes van de biobased economy, zoals optimale benutting van reststromen, lokaal in de praktijk brengen. Wat we nu in Cuijk willen doen, kan op termijn grootschalig en landelijk worden toegepast’, vertelt Mira Huussen, directeur New Energy bij Essent.
Nieuwe brandstoffen nu afzonderlijk getest
Samen met partners doet Essent onderzoek naar optimaler gebruik van biomassa. Het energiebedrijf kijkt onder andere naar cascadering: zoeken naar toepassingen van componenten uit de biomassa voordat deze worden ingezet voor duurzame energieproductie. Op die manier kunnen verschillende industrieën maximaal gebruik maken van en waarde creëren uit dezelfde (hoeveelheid) biomassa. Dat is het principe van de biobased economy.
In Cuijk probeert Essent samen met partners de biobased economy op lokale schaal uit. Zo zijn er plannen om de centrale te koppelen aan een warmtenetwerk. Restwarmte die vrijkomt bij de productie van elektriciteit kan dan omliggende bedrijven voorzien van warmte en stoom. Ook zal Essent onderzoek doen naar mogelijkheden om bij de centrale agrarische restproducten te gaan drogen, groen gas te produceren en bioraffinage toe te passen.
Eerder dit jaar sloot Essent hierover de Green Deal ‘Cuijk 2.0’ met minister Verhagen van Economie, Landbouw en Innovatie.

woensdag 1 augustus 2012

NTA 8080 Europees erkend voor aantonen duurzaamheid biobrandstoffen

De Europese Commissie heeft het NTA 8080 certificatiesysteem erkend als vrijwillige regeling om aan te tonen dat wordt voldaan aan de wettelijke duurzaamheidscriteria voor biobrandstoffen. Deze duurzaamheids- criteria zijn vastgelegd in de Europese richtlijn voor hernieuwbare energie. De erkenning van het certificatiesysteem moet door alle Europese lidstaten worden overgenomen. Hierdoor kunnen bedrijven die NTA 8080 gecertificeerd zijn handelen binnen de hele Europese Unie. Het NTA 8080 certificatiesysteem is de eerste Europees goedgekeurde regeling die niet alleen op biobrandstoffen van toepassing is, maar ook op vaste en gasvormige biomassa. Daarmee loopt het systeem vooruit op wettelijke danwel vrijwillige Europese duurzaamheidscriteria voor vaste en gasvormige biomassa.

zaterdag 28 juli 2012

Stadstruck op biogas

Groothandel Sligro heeft een compacte vrachtauto voor stadsdistributie ontwikkeld die rijdt op het biogas CNG. Het voertuig heeft een actieradius van 450 kilometer en kan achttien rolcontainers meenemen. De kleine, wendbare vrachtauto maakt ook nog eens heel weinig geluid.

maandag 23 juli 2012

Braakliggend terrein is te benutten voor teelt van vezelhennep of olifantsgras

Door de economische ontwikkelingen stagneren bouwwerkzaamheden. De hiervoor bestemde gronden blijven langer braak liggen en leveren geen waarde. De teelt van industriegewassen - zoals vezelhennep en olifantsgras - kan hierin verandering brengen. De oogst wordt gebruikt als biomassa of als grondstof voor andere industriële toepassingen. Ingenieursbureau Witteveen+Bos en het Rotterdamse bureau Pantanova hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten om dit concept verder uit te werken.
 

woensdag 18 juli 2012

Nederland heeft straks niet genoeg hout voor duurzame energie

Nederland kampt binnen enkele jaren met een enorm tekort aan hout. Hout is de verreweg de belangrijkste grondstof voor de productie van duurzame energie. Maar de geplande groei daarvan is zo groot, dat het hout op termijn niet meer is aan te slepen. De prijs van hout zal daarom fors stijgen.
Volgens Martijn Boosten en Jan Oldenburger van Probos in Wageningen, moet Nederland dringend op het tekort inspelen door de aanplant van wilg, een zeer snel groeiende houtsoort. De afgelopen jaren deden zij onderzoek naar de aanleg van 'energie-akkers', maar zij concludeerden dat de percelen met wilg meer kosten dan opleveren.

maandag 16 juli 2012

Biogasboeren in de problemen

sitestat
 
Copyright (c) 2010 Biogas Nieuws and Powered by Blogger.