woensdag 28 oktober 2015

Regionale biomassa en regionale afnemers nodig om keten te sluiten

De biomassa die vrijkomt bij groenbeheer zou beter benut kunnen worden. Vooral de toepassingsrichtingen 'biomassa als bodemstructuurverbeteraar' en 'rest-biomassa als bouwmateriaal' lijken vruchtbaar. Om de keten te sluiten blijkt er behoefte aan regionale biomassa enerzijds en regionale afnemers anderzijds. Steeds meer agrariërs kampen met problemen van de bodemvruchtbaarheid. Doordat de afbraak/afvoer van organische stof groter is dan de aanvoer, vermindert de structuur van de bodem, het bodemleven, de beschikbaarheid van nutriënten en het vochtgehalte.

dinsdag 27 oktober 2015

Eneco bouwt kleinere biomassa centrale

Energieleverancier Eneco bouwt een kleinere biomassa warmte-installatie (BWI) op industrieterrein Lage Weide in Utrecht. Hier gaan nog steeds dagelijks maximaal 50 vrachtwagens naar toe rijden. De biomassa (schoon hout en gft-afval) wordt niet aangevoerd per schip, zoals de PPV-fractie in de provincie graag wilde. Te duur en te onrendabel, aldus Eneco.  De BWI gaat geen elektriciteit produceren, maar alleen warmte voor de stadsverwarming in Utrecht.

maandag 26 oktober 2015

BMW laat fabriek in Zuid-Afrika draaien op biogas

BMW heeft een contract gesloten met een leverancier van biogas voor de levering van groen gas aan een Zuid-Afrikaanse fabriek. Het biogas wordt verkregen via mestvergisting. De assemblagefabriek van BMW, 80 kilometer ten noordwesten van de Zuid-Afrikaanse hoofdstad Pretoria, zal minimaal 4,4 megawatt aan biogas inkopen bij BioWatt, meldt persbureau Bloomberg. Dit bedrijf produceert biogas op basis van de mest van de tienduizenden runderen in het gebied. BioWatt vergist ook ander organisch afval.

maandag 12 oktober 2015

EVI opent fabriek voor het drogen van mest

De bouw van de fabriek voor het drogen van mest start begin 2016 op het europark in Coevorden.  De fabriek komt naast de afvalenergiecentrale EVI te liggen. Met behulp van (rest)warmte uit deze centrale wordt ruim 100.000 ton dikke mestfractie ingedroogd tot organische mestkorrels.
 Het betreft een organisch mestproduct waarin de mineralen op duurzame wijze hergebruikt kunnen worden in andere delen van Europa of de wereld.

 "Met behulp van meer laagwaardige stoom die in onze afvalenergiecentrale vrijkomt, is het mogelijk om organische mestkorrels te produceren die door boeren in andere delen van Europa of de wereld kan worden gebruikt voor een beter productie van hun gewassen", vertelt Eric Pot, directeur van de EVI. "Ook realiseren we hiermee een beter energetisch rendement van onze eigen afvalenergiecentrale op het europark."

Biogas van bananen en broodkorstjes

Met weggegooid brood en bananenschillen de school verwarmen. Het klinkt misschien onmogelijk, maar 5 vwo-leerlingen Azita Ghasemi en Simone Treur (allebei 16) hebben hun plan strak uitgedacht. Als het aan hen ligt, stroomt er straks eigenhandig opgewekt biogas door de leidingen van het St. Michaël College. Hun doel: de school verduurzamen.

zondag 11 oktober 2015

Biogas Nistelrode hekelt 'politiek spel' gedeputeerde

Bijna alle problemen rond mestvergister Biogas in Nistelrode zijn opgelost, stelt eigenaar Pieter Hoogendonk. "Van alle verbeterpunten die we moesten doorvoeren is 95 procent afgewerkt." Desondanks bracht het provinciebestuur het bericht naar buiten dat het bedrijf per 5 november wordt gesloten, omdat het maar niet wil voldoen aan de milieuregels. Hoogendonk reageert getergd. "Ik kan niet anders dan concluderen dat gedeputeerde Johan van den Hout er politiek belang bij heeft om ons bedrijf zo lang mogelijk in het verdomhoekje te houden."

zondag 4 oktober 2015

Eerste 100 procent Groengas tankstation in Den Haag

OrangeGas en Total Nederland openden vrijdag het eerste honderd procent Groengas-tankstation aan de Lozerlaan in Den Haag. Groengas is de duurzame variant van aardgas en wordt gemaakt door biogas op te waarderen tot aardgaskwaliteit. 'Hoewel er in Den Haag al wel mogelijkheden waren om aardgas te tanken, ontbrak een Groengas-tankstation', zegt directeur Marcel Borger van OrangeGas.

vrijdag 2 oktober 2015

Milieueffectrapport nodig voor MACE

Gedeputeerde Staten vinden een Milieueffectrapport (MER) nodig voor de vergunningsverlening voor de mestverwerkingsinstallatie van MACE in Sint Anthonis.  Vanwege de grote maatschappelijke onrust in Landhorst streven GS naar transparante besluitvorming met voldoende inspraak, ook op de milieueffecten.

MACE wil een mestverwerkingsinstallatie bouwen met een capaciteit van 500.000 ton per jaar op de locatie van een voormalige veehouderij nabij Landhorst. Vanwege de omvang van het initiatief en de vele intensieve veehouderijen in de buurt is er grote maatschappelijke onrust ontstaan in Venhorst en vooral Landhorst.

Via een MER-procedure verzekeren Gedeputeerde Staten zich ervan dat alle betrokkenen voldoende inspraak hebben en dat de milieuonderzoeken volledig zijn. Verkeersaantrekkende werking, geuroverlast, fijnstof en effluentlozing, evenals cumulatieve effecten worden in een MER vergeleken met de autonome ontwikkeling. Gedeputeerde Anne-Marie Spierings (Agrarische ontwikkeling): “Ik vind het belangrijk dat een onafhankelijke Commissie-MER de milieueffecten toetst, met de bijbehorende gelegenheid tot inspraak. Zo zorgen we voor een zeer zorgvuldige beoordeling van de vergunning.”

Voor hun besluit hebben Gedeputeerde Staten advies ingewonnen bij het Waterschap Aa en Maas, het Bureau Gezondheid Milieu en Veiligheid van de GGD’en Brabant/Zeeland, Mobilisation for the Environment en de klankbordgroep MACE. Het waterschap ziet geen reden om een MER te verlangen, maar heeft wel onzekerheden over schone lozingen in het oppervlaktewater. De 3 andere adviserende instanties hebben om verschillende redenen aangegeven wel een MER nodig te vinden.

De Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) acht een MER overbodig omdat alle milieuaspecten voldoende aan bod zouden komen in het reguliere vergunningstraject. Het reguliere vergunningstraject biedt volgens Gedeputeerde Staten echter onvoldoende zicht op de totale milieueffecten en geeft betrokkenen minder mogelijkheid tot inspraak.

Indien de Commissie-MER positief adviseert, zal het totale vergunningstraject voor MACE slechts lichte vertraging hebben. De MER kan namelijk parallel opgesteld worden aan het reguliere vergunningstraject. Bij de milieuonderzoeken zal aandacht zijn voor alle facetten waaronder water, verkeer, gezondheid. Hierbij kijkt de Commissie-MER of alle milieueffecten voldoende in beeld zijn gebracht.

UvA ontwikkelt duurzame chemie voor amines uit biomassa

Een nieuwe chemische syntheseroute kan de industriële productie van amines duurzamer en efficiënter maken. De methode reduceert het energieverbruik en de hoeveelheid afval. De nieuwe methode is ontwikkeld door onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam (UvA) en deze week gepubliceerd in Science. Amines zijn veelgebruikte startmaterialen voor allerlei producten, van medicijnen tot plastics. De nieuwe synthese maakt gebruik van enzymen en is veelzijdiger, schoner en efficiënter dan alle andere bestaande methoden. Daarnaast wordt het mogelijk biomassa als duurzame grondstof voor amines te gebruiken, in plaats van olie.

donderdag 1 oktober 2015

Biomassa motor voor Groningse economie

Wethouder duurzaamheid Mattias Gijsbertsen neemt 2 oktober tijdens het symposium Biobased Economy Groningen het ambitiedocument ‘De Groene Loper’ in ontvangst. Daarin roept een groep van ondernemers en wetenschappers op om samen te werken aan een duurzame en innovatieve economie voor de regio Groningen. De groep wil een impuls geven aan een klimaatneutrale toekomst.
 
Copyright (c) 2010 Biogas Nieuws and Powered by Blogger.