donderdag 9 oktober 2014

Van Werven verwarmt met biomassa

Stoken op gas en olie is bij Van Werven aan de Verlengde Looweg in Oldebroek verleden tijd. Op 1 oktober heeft Van Werven een nieuwe verwarmingsinstallatie in gebruik genomen, die volledig draait op houtchips. Het gebruik van fossiele brandstoffen is daarmee verleden tijd. De nieuwe installatie, die bestaat uit twee kachels, verwarmt de werkplaats en het gehele kantoor aan de Verlengde Looweg. Toch is de CO2-uitstoot gering

Eerste klant voor kenniscentrum biomassa

Het kennis- en expertisecentrum InVesta voor vergassing van biomassa, verwelkomt eind dit jaar de eerste klant. Cleantech-bedrijf Torrgas bouwt een pilotinstallatie op het terrein bij Alkmaar. InVesta, het Institute for Valorisation and Expertise of Thermochemics Alkmaar, moet uitgroeien tot een bindende factor tussen theorie en praktijk en maakt innovaties geschikt voor marktintroductie. Het centrum is deze week officieel gepresenteerd tijdens het congres Biomass Gasification Europe.

vrijdag 3 oktober 2014

De weg richting een groenere transportsector loopt niet via één type brandstof

In 2050 moet het stadsverkeer in Nederland grotendeels elektrisch rijden. Vloeibaar (bio)gas wordt steeds belangrijker voor lange-afstand wegvervoer, terwijl het lucht- en scheepsverkeer meer gebruik zullen maken van biobrandstoffen. een efficiënter energieverbruik is voor alle modaliteiten van belang. Dat zijn belangrijke punten van de brandstofvisie, tot stand gekomen onder begeleiding van een kennisconsortium van TNO, CE Delft en ECN.

Aan de Brandstofvisie werkten meer dan honderd stakeholders uit het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, centrale en decentrale overheden en kennisinstellingen. Over één ding waren alle partijen het met elkaar eens: de weg richting een groenere transportsector loopt niet via één type brandstof. Zo zullen personenauto's tegen 2050 grotendeels elektrisch moeten rijden, maar voor zwaar vrachtverkeer over lange afstand is dat geen optie. Vloeibaar gas – op basis van conventioneel aardgas of biogas, dan wel gemaakt uit waterstof en koolstof – is dat wel. Bij de lucht- en scheepsvaart zullen biobrandstoffen zorgen voor verduurzaming. En voor alle voertuigen geldt dat ze veel zuiniger moeten worden dan nu het geval is. "Grotere efficiency is een belangrijke pilaar onder de hele visie", zegt Gertjan Koornneef, coördinator van het project bij TNO. "Dat zorgt voor lagere uitstoot, maar lost ook andere problemen op. De elektrische auto krijgt zo bijvoorbeeld een grotere actieradius."

Aan het document gingen zes onderhandelingssessies vooraf, ondersteund door een kennisconsortium van TNO, CE Delft en ECN. Niet over alles werden de deelnemers het eens. Zo bleef er verschil van mening over de toekomstige beschikbaarheid van biomassa. Dat is niet erg, omdat de Brandstofvisie uitgaat van adaptief beleid. "We slaan een bepaalde route in op grond van wat we nu weten", legt Koornneef uit. "Als na verloop van tijd blijkt dat de technologische ontwikkelingen omtrent biomassa achterblijven bij de plannen, kunnen we meer inzetten op alternatieven."

Nu de hoofdstrategieën zijn geformuleerd, zullen de partijen het komend half jaar een concreet stappenplan maken. Het kennisconsortium, gecoördineerd door TNO, zal toetsen of die stappen wetenschappelijk en technisch gezien haalbaar zijn. Maar het actieplan moet ook een Europese dimensie krijgen, vertelt Koornneef: "Er is meer Europees overleg nodig over de te bewandelen weg. De afzonderlijke landen zijn bijvoorbeeld vaak te klein om rijden op waterstof of elektrisch rijden uit te ontwikkelen. Ook de uitrol van tankstations en laadpunten moet gezamenlijk worden opgepakt, want het verkeer stopt niet bij de landgrenzen. De Brandstofvisie is het gevolg van Europese klimaatdoelen, maar tot nu toe maken veel landen geïsoleerd plannen."

De Brandstofvisie, opgesteld in het kader van het SER Energieakkoord, schetst de uitgangspunten om de Nederlandse transportsector de komende jaren te vergroenen. Het doel is dat de CO2-uitstoot van de sector in 2050 zal zijn teruggebracht met zestig procent ten opzichte van 1990. Daarnaast moet de luchtkwaliteit verbeteren. De innovaties die hiervoor nodig zijn, moeten uiteindelijk leiden tot duurzame groei en nieuwe banen.

donderdag 2 oktober 2014

'Kabinet dwarsboomt kleinschalige biomassa installaties'

De Nederlandse regering dreigt met een wetswijziging kleinschalige biomassa installaties in Nederland onmogelijk te maken. Een belangrijke bron van hernieuwbare energie wordt daarmee de nek omgedraaid, terwijl het kabinet zegt dat het deze vorm van energie juist wil stimuleren.

Dat zegt de Nederlandse vereniging van Biomassa Ketel Leveranciers (NBKL) in reactie op de voorgestelde wijziging van het zogenoemde Activiteitenbesluit.

Kleinschalige biomassa installaties gebruiken houtchips en houtpellets, vaak afkomstig uit lokaal onderhoud van bossen, lanen en plantsoenen. Op dit moment leveren deze installaties in Nederland 3 tot 4 % van de hernieuwbare energie. In het buitenland zijn het juist kleinschalige installaties die vanwege hun hoge efficiency steeds vaker worden geplaatst.

Ondanks dat de huidige emissienormen in Nederland voor hout gestookte ketels al tot de strengste ter wereld behoren is het Ministerie van Infrastructuur en Milieu voornemens deze aan te scherpen tot een niveau dat ongekend hoog is in de wereld (voor NOx 300 resp. 230 mg/Nm3 voor ketels kleiner resp. groter dan 1 MW). Technisch zijn deze normen alleen haalbaar door koppeling van dure rookgasreinigingsapparatuur aan de ketels. "Dat is net zo iets als eisen dat autobezitters voortaan de CO2 uitstoot van hun auto moeten opvangen en in de grond stoppen", reageert NBKL-voorzitter Eppo Bolhuis.

Voor de meer dan 1 miljoen open haarden en sfeerkachels in Nederland gelden geen emissie-eisen. Kleinschalige houtketels hebben bij de huidige emissie-eisen een uitstoot die veel lager is dan die van een open haard. Gemiddeld is de uitstoot van een open haard 25 keer hoger dan van een moderne houtketel. Kleinschalige biomassa installaties verwarmen zwembaden of worden in blokverwarming ingezet voor bedrijven en kantoren.

In Nederland zijn ongeveer 3.000 kleinschalige biomassa installaties. Dat betekent dat 99,9 % van de rookgassen die als gevolg van houtstook in de lucht komen, afkomstig zijn van andere bronnen dan van houtketels.

De NBKL roept het kabinet op om met de sector in gesprek te gaan en de emissie normen op een reëel niveau te brengen. Dit te meer daar veel bedrijven en hun medewerkers door deze wetswijzigingen in grote onzekerheid over hun voortbestaan verkeren.

woensdag 1 oktober 2014

Biogas van GFT-afval en zwart water

Het Waterschap Vallei en Veluwe wil een proefproject opstarten waarbij biogas wordt gemaakt van groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval) en zwart water. Het Waterschap heeft daarvoor de Apeldoornse wijk Kerschoten op het oog. In het proefproject komt het gft-afval via een voedselvermaler in een keukenkastje in een aparte buis terecht, samen met doorgespoeld toiletwater. De combinatie van gft en zwart water uit toilet en keuken leidt tot een hogere en efficiëntere productie van biogas door vergisting, verwacht het waterschap.
 
Copyright (c) 2010 Biogas Nieuws and Powered by Blogger.