maandag 16 oktober 2017

WDODelta treedt toe tot Biomassa Alliantie

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) is toegetreden tot de Biomassa Alliantie. Dit is een samenwerkingsverband om biomassa die vrijkomt bij maaien, snoeien en kappen te benutten als waardevolle grondstof en zo bij te dragen aan de circulaire economie. In de Alliantie hebben meerdere partners zitting, waaronder terreinbeheerders, decentrale overheden, bedrijven en kennisinstituten. Namens het waterschap ondertekende bestuurder Henk Oegema de intentieverklaring.

dinsdag 10 oktober 2017

Essent 'geeft gas op groen'

Alle consumenten van energiebedrijf Essent krijgen vanaf vandaag standaard windstroom uit Europa geleverd. Klanten die nog groenere energie van Essent willen, kunnen nu ook kiezen voor gas uit CO2 gecompenseerd gas met 10 procent biogas in combinatie met stroom van Nederlandse windparken.

Essent is het eerste Nederlandse energiebedrijf dat dit groene gas uit biogas op grote schaal aan Nederlandse huishoudens aanbiedt. Door zo omvangrijk in te zetten op groen gas en groene stroom, helpt Essent Nederland naar eigen zeggen 'de volgende stap in de energietransitie te zetten'.

Essent levert haar klanten per direct alleen nog maar stroom die is opgewekt door Europese windparken. Zij regelt dat automatisch en zonder aanvullende kosten voor haar klanten. Ook nieuwe klanten krijgen automatisch deze groene stroom.

Essent weet dat er bij veel consumenten vraag is naar nog groenere energie. Daarom ontwikkelde het bedrijf DubbelGroen: een aanbod dat bestaat uit Nederlandse windstroom in combinatie met groen gas dat voor 10 procent uit gas bestaat dat is opgewekt uit plantaardig en organisch materiaal. De CO2-uitstoot van het overige gas uit DubbelGroen compenseert Essent met het REDD+ project Tambopata in Peru en met het Kocaeli Landfill Gas project in Turkije en Efficiente Cookingstoves in Oeganda, twee Gold Standard projecten. Deze drie projecten bieden de beste kwaliteitsstandaard voor CO2-compensatie die momenteel verkrijgbaar is.

maandag 2 oktober 2017

Bijna één derde van Belgische granen benut als biomassa

BioWanze zet jaarlijks 800.000 ton tarwe en 400.000 ton bieten om in 300.000 m³ bio-ethanol. Om een idee te hebben van de grootteordes moet je weten dat de totale Belgische graanoogst circa 2,4 miljoen ton bedraagt. Circa 55 procent daarvan is bestemd als veevoeder, 15 procent gaat naar maalderijen en 30 procent naar BioWanze en Syral voor biobrandstof- en zetmeelproductie.

zondag 1 oktober 2017

Evides wekt biogas op uit industrieel afvalwater

De waterzuivering in de Vlissingse haven is uitgebreid met een anaerobe voorzuivering. Dat houdt in dat bacteriën onder zuurstofloze condities de vervuiling in het afvalwater omzetten in biogas. Het gewonnen biogas wordt omgezet naar warmte en elektriciteit. De afvalwaterzuivering van Evides Industriewater kost door de toevoeging van anaeroob zuiveren minder energie. Daarnaast is de zuiveringstechniek goed toepasbaar op hoog geconcentreerd afvalwater.

donderdag 28 september 2017

Moties tegen biogasinstallatie Haaften

De besluitvormende raadsvergadering in Neerijnen van donderdag 21 september stond in het kader van de mogelijke komst van biomassamestvergistingsinstallatie in de gemeente Neerijnen. Drie partijen dienden moties in tegen het principeverzoek. PvdA en Voor Neerijnen kwamen tezamen met een motie, terwijl ook Gemeentebelangen met een motie kwam. Petra van Kuilenburg liet hierin een duidelijk geluid horen dat zij een dergelijke installatie in de gemeente geheel uitsluit en hierin niet bereid is concessies te doen.

woensdag 27 september 2017

Paul De Bruycker nieuwe voorzitter CEWEP

Op 12 september is Paul de Bruycker (Indaver) benoemd tot nieuwe voorzitter van CEWEP, de Europese koepelorganisatie van de waste-to-energy-branche. Hij is opvolger van de oprichter van CEWEP, Ferdinand Kleppmann van de Duitse brancheorganisatie ITAD. Kleppmann is ruim 15 jaar voorzitter van CEWEP geweest. 

"Meer dan ooit, speelt waste-to-energy een belangrijke rol in het realiseren van duurzaam afvalmanagement. Waste-to-energy houdt zich niet alleen bezig met het omzetten van niet-recyclebaar afval in energie en waardevolle grondstoffen, het speelt ook een cruciale rol in de transitie naar de circulaire economie", zei De Bruycker tijdens de receptie waar het vijftienjarig bestaan van CEWEP werd gevierd.

Op hetzelfde moment werden twee plaatsvervangend voorzitters herbenoemd: Filippo Brandolini van de Italiaanse brancheorganisatie Utilitalia en Michiel Timmerije van de Vereniging Afvalbedrijven. Nieuwe plv voorzitters zijn Hubert de Chefdebien van de Franse SVDU, Jacob Simonsen van de Deense brancheorganisatie en Carsten Spohn van het Duitse ITAD.

woensdag 20 september 2017

Hernieuwbare energie door monomestvergisters

Minister Kamp van Economische Zaken heeft 150 miljoen euro toegekend voor de realisatie van monomestvergisters op boerderijen. Met een monomestvergister is het mogelijk mest om te zetten in hernieuwbare energie zoals groen gas, elektriciteit of warmte. De vergisters, goed voor  het energieverbruik van in totaal 11.000 huishoudens, leveren een bijdrage aan de doelstelling van 14% hernieuwbare energie in 2020. Dit schrijft de minister vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Minister Kamp: ‘Het kabinet heeft aangegeven dat in 2050 de CO2-uitstoot tot bijna nul moet zijn gereduceerd. Met de realisatie van monomestvergisters slaan we meerdere vliegen in één klap. We voorkomen broeikasgasemissies uit mest, hetgeen bijdraagt aan het verminderen van de CO2 uitstoot. Daarnaast zijn we in staat mest in te zetten voor de productie van hernieuwbare energie wat bijdraagt aan het doel om in 2020 14% hernieuwbare energie te realiseren. Een gemiddelde vergister biedt voldoende gas en elektriciteit voor ongeveer 90 huishoudens.’

De Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) stimuleert bedrijven bij het produceren van duurzame energie tegen een zo laag mogelijke prijs. Minister Kamp heeft een aparte tender opengesteld voor monomestvergisters om een kostenreductie te bewerkstelligen. De tender, die eind 2016 is aangekondigd, laat zien dat de sector inderdaad verwacht dat de kostprijs kan dalen naar 12,5 cent per kWh, op dit moment is de kostprijs nog boven de 20 cent per kWh en daarmee duurder dan veel andere hernieuwbare energieopties.

dinsdag 19 september 2017

Vlaamse biogassector behaalt doelstelling voor 2020 al in 2016

Op jaarlijkse basis brengt Biogas-E via een voortgangsrapport een overzicht van de huidige toestand en de verwachtingen voor anaerobe vergisting in Vlaanderen. Het voortgangsrapport 2017, met cijfers uit de biogassector over 2016, werd begin september gepubliceerd. Eén van de belangrijkste bevinden is dat de groene stroomproductie uit biogas voor het eerst stijgt boven de subdoelstelling voor groene stroom uit biogas tegen 2020 en dit terwijl het aantal grootschalige installaties gelijk bleef. Het aantal kleinschalige biogasinstallaties daalde in 2016 van 76 naar 61 installaties.

maandag 18 september 2017

Hoe deze pluimveehouder energieneutraal wordt

De pluimveehouderij van Niels Katier in het Overijsselse Ambt Delden moet helemaal energieneutraal worden. De stroom komt al van zonnepanelen, maar het gasverbruik is de echte uitdaging. Dat zegt Katier in een interview met de website Boerenbusiness. "Een paar keer per jaar krijgen we nieuwe kuikens en dan moeten onze stallen warm worden gestookt. Dat kost behoorlijk wat gas. Daarom ligt onze uitdaging vooral in het terugdringen van het gasverbruik. Op het moment ben ik bezig om te onderzoeken of biogas een duurzaam alternatief zou kunnen zijn. De volgende vraag is echter: hoe kan dat biogas naar mijn stallen worden getransporteerd?”

woensdag 13 september 2017

Inzet alternatieve brandstoffen Nederlandse transportsector in een impasse

Het gebruik van alternatieve brandstoffen in het Nederlandse goederentransport over de weg komt nauwelijks van de grond, terwijl Nederland in transport en logistiek ver achter loopt bij de Europese CO2-doelstellingen. Een netwerk van tankstations voor alternatieve brandstoffen is nog in prille ontwikkeling en bij lange na niet op het niveau van fossiele brandstoffen. Ook is er grote twijfel bij transporteurs of de alternatieve brandstoffen voor lange tijd, op voldoende locaties en tegen een constante prijs te verkrijgen zijn. Dit leidt tot een impasse: transportbedrijven investeren hierdoor nauwelijks in alternatieve brandstoffen en door de aantrekkende economie kiezen zij nu voor snelle uitbreiding van hun vervoerscapaciteit op basis van fossiele brandstoffen. Om deze impasse te doorbreken is snel regulering noodzakelijk die zekerheid biedt over de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en betaalbaarheid van alternatieve brandstoffen.

Dat zeggen ING, TVM verzekeringen en onderzoeksbureau Panteia in een gezamenlijk opgestelde sectorstudie.

Om te voldoen aan de afspraken uit het Akkoord van Parijs heeft de Europese Unie voor haar lidstaten doelstellingen opgesteld over het terugdringen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Gemeten naar de prestatie in alle sectoren gezamenlijk ligt Nederland op schema voor wat betreft de reductie van broeikasgassen. Echter, de transport- en logistieksector blijft ver achter op deze doelstelling van CO2-reductie. Een snelle overgang naar alternatieve brandstoffen in de sector is daarom noodzakelijk om aan de strenge doelstellingen te kunnen voldoen.

Om de impasse waar de transport en logistiek-sector in is beland te doorbreken is snel meer overheidsregulering vereist. Omdat ieder vervoerssegment een specifieke eigen oplossing vraagt, kan de overheid sturen en duidelijkheid scheppen door voor elk segment een keuze voor te schrijven die het beste werkt om verduurzaming te realiseren. Zo is in de steden elektrisch rijden het beste alternatief omdat stedelijk vervoer schone en stille voertuigen vereist. Momenteel voldoen alleen elektrische voertuigen aan deze kwalificaties. Voor het binnenlandse vervoer is biobrandstof het beste alternatief in de overgang naar elektrisch, omdat bij elektrisch actieradius en vermogen zich nog verder moeten ontwikkelen.

Daarnaast zijn voor het internationale vervoer en zwaar transport biobrandstoffen (en uiteindelijk waterstof) de beste optie gezien de benodigde grote volumes en actieradius.

Tot slot moet de huidige praktijk van het bijmengen van bio- in fossiele brandstoffen gestopt worden voor die vervoersstromen waar nu al betere alternatieven voorhanden zijn. Want het verplichten van bijmengen werkt daar het nemen van grote stappen in verduurzaming tegen, namelijk het investeren in een goed netwerk aan biofuel pompstations, elektrische laadpunten en aangepaste voertuigen.
Aardgas momenteel meest ingezet als alternatief

In totaal werd  in Nederland begin 2017 nog maar 900 van de 196.000 vrachtvoertuigen met een gewicht hoger dan 3,5 ton aangedreven door een alternatieve brandstof (een brandstof anders dan diesel, benzine, LPG en dual fuel). Vrachtvoertuigen die rijden op aardgas (CNG en LNG) zijn – gezien de gebruiksaantallen – momenteel het meest ingezette alternatief. Er rijden nu ruim 500 voertuigen op CNG, wat 60% is van de alternatieven, en bijna 300 (31%) op LNG. Vrachtvoertuigen op elektriciteit zijn er nauwelijks. In Nederland rijden nog geen 70 (8%) van dit soort voertuigen. Slecht 6 (0,7%) vrachtvoertuigen rijden op waterstof en vrachtvoertuigen die rijden op alcohol sluiten de rij met maar 3 (0,3%) exemplaren. Ten opzichte van 5 jaar geleden zijn de aantallen vrachtvoertuigen die alternatief worden aangedreven nauwelijks toegenomen. Dit geeft aan dat er voor de Nederlandse transport- en logistieksector nog een inhaalslag te maken is op verduurzaming.

dinsdag 12 september 2017

'Het is donker, bruin, het borrelt en ik denk dat het vreselijk stinkt'

Een biogasvergister die behalve groen gas ook groen CO2 levert. Vandaag opende het bedrijf Groen Gas Almere officieel de gaskraan. Verslaggever Martijn de Rijk volgde het complete proces, van poep met schillen tot superschoon biogas. Frank de Bruijn, directeur van Groen Gas Almere, legt uit wat de startcomponenten zijn: 'Bietpunten, graan- en maisresten die niet meer voor de voedingsmiddelenindustrie geschikt zijn, maar ook niet meer geschikt zijn als voedsel voor dieren.'

vrijdag 8 september 2017

Luierrecycling door ARN is klimaatonvriendelijk

Na eerdere mislukte pogingen begin deze eeuw in Arnhem gaat de Gelderse afvalenergiecentrale ARN luierrecycling nieuw leven inblazen. Het zou het volgende initiatief zijn in het circulair maken van de Nederlandse afvalsector. Als alle Nederlanders hun luiers en incontinentiemateriaal inleveren om te laten recyclen, is de recyclingquote 5 procent hoger. Leidde het vorige initiatief tot papierpulp en kunststof, nu zou recycling van luiers en incontinentiemateriaal ook moeten leiden tot biogas, waar weer groene energie uit te krijgen is. In dit procedé moet eerst heel veel restwarmte uit de afvalcentrale gebruikt worden om er een beetje energie in de vorm van biogas voor terug te krijgen. De bewering dat daarmee een belangrijke CO2-besparing wordt gerealiseerd, is dan ook onjuist.

donderdag 7 september 2017

Meerlanden en HVC slaan handen ineen

Het gaat goed met het scheiden van groente-, fruit- en tuinafval en etensresten (gft). In 2016 is substantieel meer gft ingezameld, bij HVC 9 procent en bij Meerlanden 8 procent. Het aanbod groeit in belangrijke mate dankzij de inzet van inwoners in de inzamelgebieden van Meerlanden en HVC. HVC en Meerlanden investeren daarom in een capaciteitsuitbreiding van de groene energiefabriek in Middenmeer met een extra verwerkingscapaciteit van 28.000 ton. Beide partijen hebben hiervoor een intentieovereenkomst gesloten.

De installatie in Middenmeer beschikt straks na uitbreiding over vier vergistingslijnen in plaats van drie en over een gasfabriek die het biogas, dat wordt gemaakt uit het gft en etensresten, opwerkt. Het biogas wordt daarna omgezet in groen gas en ingevoerd op het openbare Nederlandse gasnet voor gebruik door huishoudens en gastankstations in het hele land. Zo kunnen door gft woningen worden verwarmd, kan op gas worden gekookt en rijden (vracht)auto’s op biogas, waaronder inzamelvoertuigen van Meerlanden.

Gft en etensresten zijn de moeite waard om goed te scheiden. Eén volle groene container van 140 liter levert genoeg groen gas op om 21 dagen van te koken en bijna een dag je huis mee te verwarmen. Daarnaast levert het vijftien tot twintig kilo compost op. Als groene grondstof kan gft de basis zijn voor meer producten. Meerlanden en HVC gaan gezamenlijk onderzoek doen naar de technologie van morgen, biobased economy. Meerlanden en HVC gaan gezamenlijk onderzoek doen naar de technologie van morgen, de biobased economy, en bundelen hun kennis op weg naar innovaties in gft-verwerking.

woensdag 6 september 2017

De toekomst van schone brandstof: biologisch, synthetisch of schoon fossiel?

Om verdere klimaatverandering te kunnen minimaliseren zullen we de overstap moeten maken van fossiele naar schone brandstoffen. Maar zonne- en windenergie alleen is niet genoeg, stellen zowel prof. dr. Martin Junginger als prof. dr. Gert Jan Kramer in hun inaugurale redes. Waar Junginger pleit voor duurzame biomassa en een biobased economy, kijkt Kramer met een beschouwende blik naar de toekomst van schone energie en schone brandstoffen. Ze spreken hun oraties uit op 8 september om 16:15 in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht.

Zonne- en windenergie winnen op flinke snelheid terrein in de particuliere energiemarkt. Maar op andere vlakken, zoals de zware industrie of de luchtvaartsector is elektriciteit geen geschikte energiebron. Zowel prof. dr. Martin Junginger als prof. dr. Gert Jan Kramer gaan in hun inaugurale redes uit van de noodzaak dat deze sectoren nog lang koolwaterstoffen nodig zullen hebben als energiedrager en als grondstof. Omdat er emissies in het licht van de klimaatuitdaging moeten worden uitgefaseerd, beschouwen zij de alternatieven: biologisch, synthetisch en schoon fossiel.

Prof. dr. Martin Junginger betoogt dat biomassa een goed alternatief kan zijn om materialen en energie te produceren. Echter: het verbouwen van biomassa kost vaak landbouwgrond, en die is schaars. Junginger stelt daarom dat efficiënte en duurzame productie van biomassa cruciaal is, maar roept tegelijkertijd ook op tot een bredere discussie over het gebruik van landbouwgrond en de optimale inzet van biomassa. Het heeft immers weinig nut om enkel duurzaamheidscriteria voor de productie van biomassa voor energie te hanteren, als ruim driekwart van de mondiale landbouwgrond voor luxeproducten als rundvlees gebruikt wordt, en deze niet duurzaam geproduceerd hoeven te worden.

Junginger illustreert dit als volgt: Met het land dat gemiddeld nodig is voor de productie van één kilo rundvlees zou je ook twintig kilo bioplastics kunnen maken, die je na gebruik ook nog eens kunt gebruiken voor de productie van biobrandstof om daarmee van Utrecht naar Brussel te rijden. De optimale inzet van biomassa vergt slimme keuzes, die Junginger de komende jaren verder wil onderzoeken.

Prof. dr. Gert Jan Kramer onderkent de toekomstige rol van biomassa, maar denkt, net als Junginger, niet dat er voldoende biomassa beschikbaar zal zijn om alleen daarmee een CO2-vrije samenleving kunnen creëren. We hebben daarom meer alternatieven nodig. Kramer beschrijft in zijn oratie de twee mogelijkheden die het meeste perspectief bieden. De eerste is koolstof-afvang en opslag (CCS), waarin Utrecht een lange onderzoekstraditie heeft, maar wat momenteel gezien wordt als een method of last resort. De andere mogelijkheid zijn zogenaamde Solar Fuels, synthetische brandstof die gemaakt kan worden met zonne- en windenergie. Die zijn evenwel technisch nog ver weg.

De centrale observatie van Kramer is ‘technology wins’. Wanneer de technologie er niet is, gebeurt er niks, hoezeer we het ook zouden willen. Maar wanneer de technologie er wel is, dan creëert technologie markten en kan het energieprobleem worden aangepakt. De drie, technisch zeer verschillende opties voor alternatieve brandstof, zijn ieder op een andere wijze beperkt: bio-energie wat schaal betreft, CCS wat acceptatie betreft en Solar Fuels zijn technisch nog niet beschikbaar. Deze situatie houdt de maatschappelijke besluitvorming op. Met zijn hoogleraarschap probeert Kramer hierin verandering te brengen opdat technology can win.

maandag 4 september 2017

Gemeente Midden-Groningen i.o. rijdt nu ook op Groengas

Wethouder Oetra Gopal van de gemeente Hoogezand-Sappemeer en Carl Holthausen presenteren 5 september de eerste gemeentelijke bedrijfsauto Midden-Groningen i.o. die rijdt op groen gas. Dit is een volledig duurzame energiebron. Groengas is de duurzame versie van aardgas en wordt gemaakt door biogas op te waarderen tot het dezelfde kwaliteit heeft als aardgas. Groengas wordt schoon geproduceerd en is hernieuwbaar.

vrijdag 1 september 2017

'Biomassa als organische brandstof is in elke vorm grotere vervuiler dan andere vormen fossiele energie'

Wim Turkenburg stelt dat Jan Terlouw een te optimistische visie heeft op het bereiken van hernieuwbare energiedoelen. Want 'Nederland beschikt niet over bergen en heeft daarom nauwelijks waterkracht. Ook hebben we weinig grond voor het telen van energiegewassen. Grootschalige winning van energie uit biomassa lijkt daarom niet mogelijk, tenzij we deze biomassa duurzaam uit het buitenland kunnen halen.' Dat klopt, maar bij biomassa slaat hij de plank mis. Biomassa als organische brandstof is in elke vorm een grotere vervuiler dan andere vormen van fossiele energie. Want zowel met hout (biomassa) als met zaagsel wordt per opgewekte eenheid energie of warmte veel meer CO2 uitgestoten dan met aardgas of steenkool.

woensdag 23 augustus 2017

Biofuels en Big Data ingezet om CO2 te besparen bij schepen van A2B-online Container

A2B-online Container, GoodFuels Marine en We4Sea starten een samenwerkingstraject met als doel om het verbruik van fossiele brandstof en CO2-emissies van twee schepen van A2B-online Container te verlagen. Big Data technologie wordt ingezet om de mogelijkheden om zuiniger te varen in kaart te brengen. De behaalde kostenefficiëntie door brandstofbesparing wordt vervolgens aangewend om geavanceerde biobrandstoffen in te zetten, waardoor de CO2-emissies verder zullen afnemen.

A2B-online Container B.V. biedt betrouwbare short-sea diensten aan vanaf de haven van Moerdijk naar verschillende havens in de UK. De samenwerking past in de wens van A2B-online Container om de emissieprestatie van haar schepen te verbeteren. We4Sea brengt eerst het besparingspotentieel in kaart, waarna GoodFuels Marine dit potentieel kostenneutraal zal invullen met biobrandstoffen.

Het Nederlandse bedrijf We4Sea zal de schepen ‘MS A2B Future’ en ‘MS A2B Comfort’ over een vastgestelde periode gaan monitoren. Data over positie en vaarsnelheid worden gecombineerd met technisch-operationele meetgegevens verzameld aan boord van de schepen alsook met de weersomstandigheden, golven, wind en stroming. Deze data wordt gepresenteerd op een webplatform, waardoor A2B-online Container een goed beeld krijgt van het werkelijke brandstofverbruik van hun schepen en de mogelijkheden om zuiniger te varen.  Het traject wordt periodiek geëvalueerd om het optimale besparingspotentieel te realiseren.

GoodFuels Marine is leverancier van duurzame biobrandstoffen voor onder andere de maritieme industrie. Dit hoogwaardige alternatief voor fossiele scheepsbrandstof wordt geproduceerd uit gecertificeerde afvalstromen, die niet ingezet kunnen worden in andere industrieën of voor andere doeleinden. De biobrandstoffen zijn direct mengbaar met fossiele gasolie (‘drop-in’) en vereisen geen aanpassing aan motor of infrastructuur. Bij inzet in pure vorm kan een CO2-reductie tot 90% worden behaald. Welk aandeel biobrandstof krijgt binnen de brandstofmix van A2B-online Container, is afhankelijk van de brandstofbesparing gerealiseerd met hulp van We4Sea.

maandag 21 augustus 2017

GroenGas opent eigen klachtensite voor stankoverlast

GroenGas Gelderland opent een eigen site waar omwonenden van de biogas-installatie op Bergerden overlast kunnen melden en informatie krijgen over calamiteiten. Met dat eigen meldpunt voor geur-overlast denkt het bedrijf sneller en accurater op klachten van omwonenden over de uitstoot van het bedrijf in te kunnen spelen. GroenGas levert biogas voor het aardgasnetwerk in Huissen, maar de installatie die sinds vier en een halve maand in gebruik is kent opstartproblemen. In juni bleek de meetapparatuur in de schoorsteen niet te werken, wat na tien dagen van stankoverlast tot het stilleggen van de installatie leidde.

donderdag 17 augustus 2017

Misselijkmakende geur in Hensbroek blijft raadsel

Onduidelijkheid over een mysterieuze rotte eieren lucht in Hensbroek, waardoor op 9 juli meerdere mensen misselijk werden. Gelijk werd gewezen naar de installatie van Biogast waar biogas wordt gemaakt, maar uit onderzoek is daarvan niets gebleken. Maar wat er dan wel is gebeurd, blijft een raadsel, zo meldt mediapartner NHnieuws. Volgens verschillende omwonenden is het bedrijf Biogast Agro Hensbroek verantwoordelijk. Daar wordt van biomassa (mest, andere agrarische resten of resten van industrie en supermarkt) biogas gemaakt. De eigenaar zou vlak na het incident hebben erkend dat er bewust gas is vrijgelaten om een gevaarlijke hoge druk in de installatie te voorkomen.

zondag 30 juli 2017

Bauernverband wil massieve uitbouw biovergistingscapaciteit

Landbouw en biovergisting onderhouden nauwe banden. De Duitse boerenfederatie Deutscher Bauernverband (DBV) meent bovendien dat de biovergistingscapaciteit massief moet worden uitgebouwd als bijdrage aan de verduurzaming van de landbouw. Biovergisting is in Duitsland een activiteit die onveranderd op kleinere schaal plaatsvindt. Van de rond 9.000 vergistingsinstallaties worden er volgens de jongste cijfers van het Statistische Bundesamt ongeveer 6.500 geëxploiteerd door landbouwondernemers. Daarvan hebben 4.200 een vermogen van minder dan 500 kilowatt (kW). Rond de 1.200 daarvan zijn kleiner dan 150 kW.

vrijdag 28 juli 2017

Melkveehouders in Noord Deurningen zetten eigen biogasnetwerk op

Zeven melkveehouders in Noord Deurningen zijn begonnen met de aanleg van een eigen biogasnetwerk. Het is een unieke operatie, want eerste in zijn soort: een ruim tien kilometer lang netwerk dat biogas van de boerderij transporteert naar industriële energieafnemers. In Noord Deurningen produceren melkveehouderijen in een coöperatie genaamd Energiecoöperatie IJskoud het biogas door op eigen bedrijf mest van melkkoeien te vergisten.

maandag 24 juli 2017

Gelderland koploper biobased economy

Gelderland is koploper in de biobased economy in Nederland. Dat blijkt uit een rapport dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) heeft uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van EZ. Meer dan een kwart van alle biobased projecten in Nederland wordt uitgevoerd in Gelderland.

In een biobased economie worden fossiele grondstoffen vervangen door ´groene´ grondstoffen, oftewel biomassa. In de afgelopen 6 jaar zijn 1.300 projecten uitgevoerd om de biobased economie te stimuleren. Ruim 25% van die projecten is uitgevoerd in Gelderland. Voorbeelden zijn de biologisch afbreekbare koffiecups van Peeze, de verwerking van natuurvezels zoals gras en tomatenafval in de papierindustrie en de proeftuin voor de Groene Eiwitversneller in Twello.

Gedeputeerde Michiel Scheffer: `Gelderland wil de groenste industrie van Nederland zijn door bedrijven schoner te laten produceren, ‘groen’ in te kopen en kringlopen te sluiten. Het RVO rapport laat zien dat afval stukje bij beetje de nieuwe grondstof wordt in Gelderland.´In 2030 moet de circulaire economie in Gelderland zorgen voor 700 miljoen euro extra omzet, 5000 nieuwe banen en 50% minder grondstofgebruik in de industrie.

De inzet van hernieuwbare grondstoffen en het hergebruik van materialen leidt tot nieuwe economische kansen. Door slimmer gebruik te maken van schaarse grondstoffen verdienen biobased investeringen produceren zichzelf weer terug. Vooral in innovatieve ‘nichebedrijven’ kunnen biobased producten goed ontwikkeld worden, omdat zij maatwerk maken voor de maakindustrie. Gelderland heeft veel van deze ‘verborgen kampioenen’, die marktleider zijn in een uniek industrieel product.

vrijdag 21 juli 2017

Lichten in Ritthem branden straks op poep en pies

Van uitwerpselen energie maken, het klinkt misschien als middeleeuwse alchemie, maar in Ritthem is het pure ernst voor het Waterschap Scheldestromen. Want de rioolzuiveringsinstallatie daar wordt verbouwd, zodat die meer stroom opwekt dan verbruikt. Stroom opwekken doet de waterzuivering al, maar op dit moment wekt hij minder stroom op dan hij verbruikt. Zo'n 80 tot 90 procent van het eigen stroomverbruik wordt door de centrale zelf opgewekt.

dinsdag 18 juli 2017

Liander verlaagt druk in gasnet om meer groen gas in te voeden

Groen Gas Gelderland heeft sinds april dit jaar 230.000 kubieke meter groen gas ingevoed in het gasnet van Huissen. Dat is vergelijkbaar met het jaarverbruik van 153 huishoudens. Vanwege de toename van de invoeding van groen gas heeft Liander de druk in het Huissense gasnet verlaagd. Hierdoor kunnen groen gas overschotten ’s nachts in het net worden opgeslagen voor gebruik tijdens de volgende dag.

Groen gas is de duurzame variant van aardgas en wordt gemaakt door biogas op te waarderen tot het dezelfde kwaliteit heeft als aardgas. Het gas wordt schoon geproduceerd en is hernieuwbaar. Op grote schaal wordt groen gas met name geproduceerd uit GFT-afval, rioolwater, mest en andere biomassastromen. Een nieuwe ontwikkeling is kleinschalige productie van groen gas uit mest bij de boer op het erf.

Groen Gas Gelderland produceert sinds begin 2017 groen gas uit vooral mest en gras. Het gas wordt ingevoed op het Huissense gasnet. De vergister gaat de productie de komende maanden vergroten. Liander heeft daarom de druk in het lokale net verlaagd van 8 bar naar 6 bar. Reden is dat tijdens enkele nachten al meer wordt ingevoed dan lokaal wordt verbruikt. Hierdoor kan invoeding ’s nachts gewoon doorgaan en zal de netdruk een klein beetje oplopen, zonder dat consumenten hier last van hebben. Het gasnet functioneert daardoor als tijdelijke opslag van groen gas voor de volgende dag. Zo sloeg Groen Gas Gelderland afgelopen zondagnacht ongeveer 557 kubieke meter gas op in het gasnet van Huissen. De verlaging van de netdruk in Huissen is een tijdelijke maatregel. Vanaf volgend jaar wordt een netkoppeling gemaakt met het Arnhemse gasnet, zodat het groene gas op dit grotere net kan worden ingevoed.

zondag 16 juli 2017

Zonder biomassa haalt Nederland doelen niet

Greenpeace gaat ervan uit dat de centrale niet meer dan 15 procent van de productie kan realiseren met biomassa. Dat kan wel en er zijn al meerdere voorbeelden van in Europa, onder meer in Denemarken en Engeland. RWE heeft op dit moment voor Eemshaven een vergunning voor maximaal 15 procent biomassa. Voor een eventuele verhoging van dit percentage is een verruiming in de vergunning nodig. Technisch kan de Eemshavencentrale een veel hoger percentage biomassa aan. Daarvoor zijn slechts geringe aanpassingen nodig.

vrijdag 14 juli 2017

Marrum in verzet tegen biovergisters

Doarpsbelang Marrum-Westernijtsjerk heeft een brandbrief aan de gemeente en provincie gestuurd tegen de mogelijke komst van twee biovergisters. Energiebedrijf Engie wil aan de Botniaweg in het dorp een co-vergister bouwen van 100.000 ton. Ook zijn er plannen voor een mono-vergister van 36.000 ton aan de Nieuweweg. Doarpsbelang noemt twee vergisters aan weerszijden van het dorp onverantwoord.

maandag 10 juli 2017

'Genoeg biomassa in omgeving warmtecentrale in Utrecht'

Eneco gaat voor de nieuwe biowarmtecentrale in Utrecht alleen resthout gebruiken dat uit de regio komt. Hierover heeft het energiebedrijf contracten gesloten met leveranciers. Dat meldt het provinciebestuur op vragen van PvdA. De provincie heeft eerder de vergunning afgeven voor het gebruik van de centrale, die op industrieterreinen Lage Weide komt.

vrijdag 7 juli 2017

Nieuw groengasvulpunt geopend in Winsum

Wie groengas wil tanken kan vanaf nu ook terecht aan de Garnwerderweg in Winsum. Het nieuwe vulpunt bij het BP tankstation werd op 6 juli officieel geopend door gedeputeerde Nienke Homan en wethouder van de gemeente Winsum Harmannus Blok. Het is het negende tankstation in onze provincie en nummer 159 in heel Nederland. Het vulpunt is ontwikkeld door Holthausen Clean Energy Solutions, die daarmee is ingegaan op de vraag van de provincie om meer vulpunten te realiseren. De gemeente heeft de vergunning verleend en de locatie ter beschikking gesteld.

De Holthausen Groep is al enkele jaren bezig met de verduurzaming van vervoer. Zo is het bedrijf behalve met de ontwikkeling van groengasvulpunten ook actief bezig met tankstations voor waterstof. Het voordeel van waterstof boven groengas is dat het tanken snel klaar is, je er langere afstanden op kunt rijden en dat het veel beter te transporteren is, doordat de energie in gasvorm is op te slaan. De verduurzaming gaat stapsgewijs: groengas is stap één, waterstof de volgende. De vulpunten dragen de naam Holthausen Energy Points en worden de komende jaren verder in Noord-Nederland neergezet.

Gedeputeerde Nienke Homan van de provincie Groningen is van mening dat het nieuwe vulpunt onderdeel is van een groter netwerk, waarin alle vormen van duurzame mobiliteit een plek hebben: groengas, elektrisch vervoer, zelfrijdende busjes, waterstof en de fiets. Ze passen in een regio waarin steeds minder CO2-uitstoot plaatsvindt en waar de overgang naar duurzame energie hoge prioriteit heeft. Homan: "Met dit nieuwe Energy Point krijgen we een betere dekking in de hele provincie. De gedachte is dat hierdoor steeds meer mensen kiezen voor een auto op groengas, omdat je binnen korte afstand de auto kunt vullen. Met dit tankstation hebben we de eerste stap gezet".

Het groengasvulpunt in Winsum is de eerste in een reeks van vijf nieuwe vulpunten in de provincie. De andere vier worden later dit jaar en begin 2018 geopend, in Appingedam, Groningen, Meeden en

Groengas is de duurzame variant van aardgas en wordt gemaakt door biogas te zuiveren en te drogen tot het dezelfde kwaliteit heeft als aardgas. Na deze bewerkingen mag het groen gas heten en is het een duurzaam alternatief voor fossiel aardgas. Groengas kan ingevoerd worden op het normale gasnet en gebruikt worden door iedereen die een gasaansluiting heeft. Omdat groengas dezelfde eigenschappen heeft als aardgas, hoeven apparaten niet aangepast te worden.

dinsdag 4 juli 2017

‘RWE-kolencentrale geheel op biomassa’

Energiereus RWE wil de kolencentrale in de Eemshaven uiteindelijk geheel op biomassa stoken.  Dat meldt vestigingsmanager Taco Douma in een toelichting op het besluit van de raad van bestuur om vanaf de eerste helft van 2019 15 procent van de steenkool te vervangen door biomassa. Dat komt neer op 800.000 ton houtpellets die, aldus RWE, voldoen aan de duurzaamheidscriteria die de Nederlandse natuur- en milieuorganisaties hebben onderschreven.

Voor biogas relevante wijziging in Vlaams energiebeleid

Door de definitieve wijziging van het Energiebesluit wijzigt er één en ander aan de steun voor groene stroom geproduceerd door biogasinstallaties. Door de goedkeuring van het Warmteplan 2020 staan nog meer veranderingen op stapel. Biogas-E, het platform voor anaerobe vergisting, schat van beide beleidswijzigingen de betekenis in voor biogasinstallaties. Zo zullen (nieuwe) pocketvergisters in de toekomst waarschijnlijk geen steun meer krijgen onder de vorm van groentestroom- of warmtekrachtcertificaten. Voor kleinschalige energietechnologieën kiest de regering namelijk voor het geleidelijk overstappen van exploitatie- naar investeringssteun.

maandag 3 juli 2017

Afvalprobleem ter plekke aanpakken

'We willen een wereldwijde afvalrevolutie in gang zetten.' Aan het woord is Lara van Druten, oprichter van het Nederlandse The Waste Transformers dat een installatie heeft ontwikkeld waarmee organisch afval wordt omgezet in biogas. Het baanbrekende van het product is dat het simpel te installeren en te bedienen is, weinig ruimte inneemt en daardoor lokaal in te zetten is. Sinds vorig jaar wordt het organische afval van alle restaurants en bedrijven op het Amsterdamse Westergasterrein verzameld onder leiding van The Waste Transformers en verwerkt in de installatie op datzelfde terrein.

vrijdag 16 juni 2017

BECOOL-consortium start ontwikkeling nieuwe biobrandstoffen

Binnenkort gaat een grootschalige, wereldwijde samenwerking van start die is gericht op de ontwikkeling van geavanceerde biobrandstoffen. Het betreft een samenwerking tussen consortia uit Brazilië (BioVALUE) en het BECOOL-consortium, dat wordt gefinancierd door de Europese Unie. ECN is een partner in BECOOL en levert technologie en expertise om biobrandstoffen te produceren door biomassavergassing.

donderdag 15 juni 2017

Gemeente beslist over biovergister Burgum

Niet de provincie, maar de gemeente Tytsjerksteradiel gaat beslissen of er een biovergister bij Burgum mag worden gebouwd door energiebedrijf Engie. Dat maakte wethouder Geerling Schippers gisteravond bekend op de inspraakavond die werd gehouden over de mogelijke komst van een zogeheten co-vergister bij de energiecentrale. In zo´n vergister wordt zowel mest als groenafval vergist.

‘We zouden graag nog meer biogas afnemen’

FrieslandCampina CEO Roelof Joosten draait er bij de officiële start van het samenwerkingsverband tussen zijn bedrijf en Groot Zevert Vergisting niet omheen. “We zijn blij met dit project, maar breidt het vergistingsbedrijf gerust verder uit.” “We hebben nog veel meer biogas nodig”, aldus de FC-topman tegen Joris Groot Zevert, directeur van Groot Zevert Vergisting. Joosten zei dit in de feesttent die vanwege de openingsfestiviteiten achter de biovergistingsinstallatie was geplaatst, voor een gehoor van enkele honderden genodigden.

zondag 4 juni 2017

Covestro maakt chemische basisgrondstof voortaan van biomassa

Covestro zet een belangrijke stap in het onderzoek naar plantaardige grondstoffen voor de productie van kunststoffen. Aniline, een belangrijke chemische basisstof, kan nu uit biomassa worden gewonnen. De materialenproducent heeft daartoe met partners een volledig nieuw procedé ontwikkeld, in eerste instantie in het laboratorium, meldt Covestro in een persbericht. Tot nu toe werden alleen fossiele grondstoffen gebruikt voor de productie van aniline, dat een belangrijke rol speelt in de chemische industrie.

donderdag 1 juni 2017

Vraag naar snoeihout als biomassa blijft beperkt

De vraag naar snoeihout als brandstof voor energieopwekking zal beperkt blijven. Dat is de uitkomst van een inventarisatie van RTV Utrecht naar biomassaprojecten in de regio. Tegenstanders van biomassacentrales vrezen onnodige bomenkap. Die angst lijkt ongegrond. Op het Utrechtse industrieterrein Lage Weide wil energiebedrijf Eneco een grote Bio Warmte Installatie (BWI) bouwen. Die moet de stadsverwarming in Utrecht en Nieuwegein gaan voeden. De centrale gaat gestookt worden op snoeiafval. Voorwaarde van de politiek is dat het snoeiafval niet over een te grote afstand wordt aangevoerd. Die aanvoer zal gebeuren met vrachtwagens.

donderdag 18 mei 2017

Attero innoveert met productie Substraatcompost

Op 10 mei startte Attero een grote ombouw van zijn vergistings- en composteerfabriek in Venlo. Deze aanpassing maakt de productie van compost met een zeer hoog kwaliteitsniveau mogelijk, namelijk Attero Substraatcompost. Attero introduceert hiermee een nieuw product in zijn BSGproductlijn (biobased substraatgrondstoffen). Het proces om deze kwaliteit te bereiken is uniek in de wereld van de compostproductie uit groente- fruit- en tuinafval (gft).

De afzet van dit nieuwe product is bestemd voor potgrondbedrijven. Zij maken diverse soorten potgronden, waarbij zij specifieke eisen stellen aan de eigenschappen en de kwaliteit van hun grondstoffen, waaronder compost. De grondstoffen waaruit Attero Substraatcompost maakt, zijn aan de bron apart ingezamelde groente-, fruit- en tuinresten. Dit organische materiaal ondergaat een uitgebreid reinigings- en composteringsproces. Daarmee voldoet dit eindproduct aan de hoge eisen die de potgrondbedrijven stellen, waaronder het RHP-certificaat. Dit certificaat verzekert afnemers dat ziektekiemen maximaal zijn afgedood en dat Attero Substraatcompost door een relatief lage zoutbelasting breed toepasbaar is.

Attero heeft het productieproces zelf ontwikkeld. Bij deze innovatie speelt de circulatie van water een wezenlijke rol. De compostfabriek in Venlo is al jaren de bakermat van innovaties die Atterodoorvoert in de techniek van compostering en de gekoppelde vergisting. Aan deze ontwikkeling ging een vierjarig onderzoeksprogramma vooraf. Hierin zijn vele proeven uitgevoerd om het nu  uitontwikkelde verwerkingsproces uitgebreid te testen. Het geproduceerde eindproduct is onderzocht door Wageningen University & Research en door potgrondbedrijven. Attero is nationaal en internationaal gezien de eerste producent, die op industriële schaal deze nieuwe organische grondstof, Substraatcompost, gaat produceren.

Met acht composteer- en vergistingslocaties en fabrieken is Attero marktleider in de verwerking van gft in Nederland. Uit rond 600.000 ton aangeboden gft produceren wij gecertificeerde compost, die afgezet wordt in land- en tuinbouw, potgrond- en opzaksector, groenvoorziening en de grond-, wegen
waterbouw. Binnen Attero’s BSG-productlijn vallen nu Substraatcompost, Potgrondcompost, Pluscompost en Opzakcompost. Attero breidt zijn bijdrage aan de circulaire economie substantieel uit. De ontwikkeling van Attero Substraatcompost voor potgrondbedrijven sluit daar volledig op aan
en levert een positieve bijdrage aan het beperken van de emissie van CO2.

dinsdag 16 mei 2017

Er zit een raar luchtje aan biogas

Onder druk van de gaslobby en de overheid stapt de Nederlandse transportsector over op een nieuwe brandstof: Liquefied Natural Gas, ofwel vloeibaar aardgas. LNG wordt gezien als een tussenoplossing voor de overstap op biogas. Platform Authentieke Journalistiek ontdekte echter dat dat helemaal niet haalbaar is. De LNG-lobby weet dit, maar heeft goede redenen om het te negeren. In een brief aan het Ministerie van Economische Zaken in februari 2014 geeft het LNG Platform aan dat verdere verduurzaming nodig is als Nederland haar klimaatdoelstellingen wil behalen. De manier waarop LNG hieraan kan bijdragen, zo stelt de sector, is door de ontwikkeling van een biologische productie van aardgas.

donderdag 11 mei 2017

KLM en TU Delft slaan handen ineen voor duurzame luchtvaart

De TU Delft tekende dinsdag voor deelname aan het Corporate BioFuel Programma van KLM. De universiteit faciliteert hiermee het gebruik van duurzame biobrandstoffen in de zakelijke reizen van haar medewerkers. TU Delft doet onderzoek naar biobrandstoffen in de luchtvaart en met deelname aan het programma wil zij een actieve bijdrage leveren aan het operationeel inzetten van milieuvriendelijkere vliegtuigbrandstof.  Met het Corporate BioFuel programma wil KLM de markt voor duurzame biobrandstoffen stimuleren, met als uiteindelijk doel de CO2- uitstoot terug te dringen.

Door deelname aan het Corporate BioFuel Programma kan de TU Delft de CO2-uitstoot van vliegreizen van zakelijke vluchten van haar medewerkers met zo’n 10% per vlucht reduceren. De investering van de partners van het CBP wordt door KLM gebruikt om het prijsverschil met duurzame biobrandstof te overbruggen. Biobrandstof is momenteel drie keer duurder dan traditionele kerosine. KLM wil met haar partners binnen het programma de productie van biobrandstof verder op gang brengen en de prijs op een aanvaardbaar marktniveau krijgen.

Tim van der Hagen, voorzitter College van Bestuur TU Delft:” Met de toetreding aan het Corporate Biofuel programma wil de TU Delft het belang van een duurzame luchtvaart onderstrepen. Naast  ons onderzoek naar duurzame biobrandstoffen zoals de ontwikkeling van biojet fuels, vinden we het ook belangrijk dat onze medewerkers zo duurzaam mogelijk reizen.”

KLM voert momenteel als enige Europese luchtvaartmaatschappij intercontinentale vluchten uit (deels) met duurzame biobrandstof. De luchtvaartmaatschappij wil haar CO2-uitstoot met 20 procent verminderen in 2020 (t.o.v. 2011), naast de inzet van duurzame biobrandstof zijn innovatie, vlootvernieuwing en efficiëntere vluchtuitvoering de middelen om dit te bereiken. Andere partners van het Corporate BioFuel Programma zijn: ABN AMRO, Accenture, FrieslandCampina, Gemeente Amsterdam, Loyens & Loeff, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, PGGM, en de Schiphol Groep.

KLM koopt alleen biobrandstof in die gemaakt is van grondstoffen die geen negatieve impact hebben op de biodiversiteit en/of voedselproductie. Deze duurzame biobrandstoffen worden ingekocht via SkyNRG en zijn getoetst door de SkyNRG Sustainability Board. SkyNRG is gecertificeerd door de Roundtable of Sustainable Biomaterials (RSB).maandag 8 mei 2017

Nieuwe certificering voor duurzame biomassa

NEN heeft het geactualiseerde Better Biomass certificatieschema gepubliceerd. Het geactualiseerde schema is niet alleen van toepassing op bio-energie, maar ook op biobased producten. De biobased economie is een opkomende economie, waar op fossiele brandstoffen gebaseerde grondstoffen worden vervangen door op biomassa gebaseerde grondstoffen. Gebruik van biomassa heeft in potentie grote milieu- en sociaaleconomische voordelen.

vrijdag 5 mei 2017

Greenchoice maakt stroomnet stabiel met biogas

Peeeks en duurzame energieleverancier Greenchoice slaan de handen ineen met een nieuw sturingssysteem waarin biogasinstallaties, meestal gevestigd bij agrariërs op het erf, ingezet worden om het landelijke stroomnet stabiel te houden. Het systeem, ook wel te verstaan als Bioflex, maakt gebruik van een samenwerking met TenneT om de frequentie van het landelijke stroomnet in balans te houden. Dit alternatief maakt traditionele ‘energie-opwekcentrales’ overbodig. Door het duurzame aspect van de kleinere installaties zal Bioflex de groei van groene energie in Nederland bevorderen.

De landelijke behoefte aan stroom is niet altijd hetzelfde. Daarnaast ontstaan er door de stijging in (weersafhankelijke) zon- en windenergie meer tekorten en overschotten op het stroomnet, in de vorm van frequentieverandering. Het is van belang dat vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar worden afgesteld. Tot nu toe werden deze tekorten en overschotten bijgestuurd met vervuilende gas- en kolencentrales.

Het is de taak van TenneT, samen met andere Europese netbeheerders, om het algehele stroomnet stabiel en veilig te houden. Om dit continu te realiseren, moeten huidige fossiele centrales altijd op standby draaien. Bioflex speelt hier als duurzaam alternatief slim op in, zodat er efficiënter gebruik kan worden gemaakt van de energieproductie.

TenneT heeft de verantwoordelijkheid om de frequentie van het landelijke stroomnetwerk te sturen. Zij zoeken naar nieuwe mogelijkheden voor het balanceren van de energieproductie. Bioflex is één van de vier innovatieve projecten die in 2017 de kans krijgen om te bewijzen dat ook kleinere installaties samen een zeer goede stabiliteit kunnen regelen. De huidige deelnemers van Bioflex, tientallen agrariërs en veehouderijen, ontvangen een kastje dat de vergistingsinstallatie korte tijd iets harder of zachter laat draaien als de netfrequentie uit balans is. Deze biogasinstallaties helpen aanbod van zon- en windenergie in Europa te stroomlijnen en ontvangen hiervoor een voordelige vergoeding. Het voordeel voor de producent is een stabielere en betere omzet, terwijl de productie gemiddeld niet verandert. Ook is de individuele beschikbaarheid flexibel in te zetten en gebeurt het bijsturen volledig automatisch, zodat de deelnemers er geen omkijken naar hebben.

Het Bioflex systeem zorgt ervoor dat traditionele ‘energie-opwekcentrales’ in de toekomst helemaal niet meer nodig zijn: noch voor energieproductie, noch voor systeemdiensten zoals frequentiesturing. Dit is een grote stap op weg naar een duurzamer Nederland met 100% groene energie.

donderdag 4 mei 2017

Biomassa beste duurzame alternatief voor stoomproductie

De stoomvoorziening voor de agro en food en de chemische industrie is vooralsnog grotendeels gevoed door aardgas. Desondanks overwegen steeds meer bedrijven duurzame alternatieven voor gasgestookte stoomketels. Een aantal stoomexperts boog zich over de vraag welke alternatieven er bestonden voor stoomproductie met behulp van aardgas. De inzet van biomassa biedt de grootste kansen, maar dan blijft subsidie wel nodig.

woensdag 3 mei 2017

Zeewier heeft grote potentie als bron van biomassa

Biomassa uit de Nederlandse wateren, zoals zeewier, blijkt in 2035 maar liefst 53 PJ aan primaire energie te kunnen leveren. Dit is 26% het totale Nederlandse biomassapotentieel. Dat blijkt uit een studie van DNV GL naar het potentieel van biomassa in Nederland tot 2035. Daarmee kan de zeewierteelt een belangrijke bijdrage leveren aan CO2-reductie en het behalen van de Nederlandse klimaatdoelstellingen. Gasunie en Natuur & Milieu verkennen samen de mogelijkheden voor het vergroenen van de Nederlandse economie en zijn aangenaam verrast door de potentie die zeewier blijkt te hebben om hier een bijdrage aan te kunnen leveren.

Met de studie van DNV GL is voor het eerst een uitgebreide analyse gemaakt van het potentieel van biomassa. De studie laat zien dat in Nederland in 2035 in totaal circa 203 PJ aan biomassa beschikbaar kan zijn voor de productie van groen gas. Zeewier blijkt hierin het grootste aandeel  te hebben. Als bron voor hernieuwbare energie biedt het onder andere als voordeel dat het niet met voedselgewassen en landbouwgrond concurreert. Daarnaast vangt het nutriëntenuitstroom van landbouwactiviteiten op in de zee en biedt deze nieuwe sector innovatieve kansen voor de Nederlandse economie. Naast zeewier noemt de studie ook afvalhout en agrarische reststromen als potentiele biomassabronnen.

Zeewierteelt staat nu nog in de kinderschoenen. Om het potentieel van zeewier te ontsluiten, is een krachtig innovatieprogramma nodig. Hierbij moet zowel gekeken worden naar de meest efficiënte ontwikkeling van de teelt, als naar de beste opties om het gewas optimaal te gebruiken. Via het proces van zogenoemde cascadering kan zeewier optimaal worden gebruikt. Hierbij worden eerst de hoogwaardige componenten zoals eiwitten en suikers gewonnen voor diverse (industriële) toepassingen. Daarna kan bovendien groen gas worden geproduceerd als duurzame vervanger voor aardgas.

vrijdag 28 april 2017

'Duurzame woonwijk in Hurdegaryp'

De nieuwe woonwijk It Súd in Hurdegaryp moet gaan uitblinken op het gebied van duurzaamheid. De gemeente Tytsjerksteradiel laat hiervoor een onderzoek uitvoeren. Het onderzoek richt zich op een mestvergistingsinstallatie bij de nieuwe wijk. Zo'n installatie kan de vrijkomende warmte van de installatie en de opgewekte elektriciteit uit biogas direct benutten.

dinsdag 11 april 2017

Meer groen gas en compost in groene energiefabriek Middenmeer

Ruim 115.000 ton aan appelklokhuizen, koffieprut, bananenschillen, tuinafval en ook etensresten die overblijven na een maaltijd worden jaarlijks verwerkt in de groene energiefabriek Middenmeer. Het gft-afval wordt in de groene energiefabriek ‘omgetoverd’ in groen gas en compost. In de groene energiefabriek doen de bacteriën het werk. Zij zetten groente-, fruit- , tuinafval en etensresten om in biogas, 24 uur per dag. Ook draaien 8 roerwerken het gft-afval gedurende drie weken in een afgesloten bak rond met als resultaat biogas. Het biogas is de basis voor groen gas en wordt ingevoed in het openbare gasnet.

Het overgebleven materiaal wordt omgezet tot compost. 137.000 volle bakken gft-afval meer De hoeveelheid ingezameld groente-,fruit- en tuinafval is met ruim 9% flink gestegen. Dat is vergelijkbaar met ruim 137.000 volle bakken gft-afval van elk 140 liter. “Om het aanbod optimaal te kunnen verwerken wordt de groene energiefabriek in Middenmeer 25% uitgebreid. Het is onze ambitie zoveel mogelijk gft-afval gescheiden in te zamelen, om te zetten in groen gas en via HVC Kringloopenergie te leveren aan consumenten ”, aldus Chris Kuijten (directeur HVC).

Eén volle groene container van 140 liter levert genoeg groen gas op om 21 dagen van te koken en bijna een dag je huis mee te verwarmen. Daarnaast levert het vijftien tot twintig kilo compost op. Momenteel wordt er jaarlijks 3 miljoen m³ groen gas geproduceerd in Middenmeer. HVC onderzoekt de mogelijkheid om dit groene gas direct te leveren aan consumenten via HVC Kringloopenergie. De uitbreiding van de groene energiefabriek is naar verwachting in de zomer van 2018 afgerond. Om eventuele overlast naar de omgeving te voorkomen worden de komende maanden elektronische neuzen geplaatst op en rondom het terrein in Middenmeer met als doel mogelijke geurbronnen te achterhalen en deze te minimaliseren. Kom een kijkje nemen Wilt u met eigen ogen zien hoe we van het ingezamelde gft en etensresten groen gas en compost maken?

Op zaterdag 22 april, zaterdag 20 mei en zaterdag 24 juni organiseert HVC bij de groene energiefabriek in Middenmeer kijkdagen. Na een presentatie krijgt u een rondleiding over het terrein waarbij wij laten zien hoe van gft en etensresten groen gas en compost wordt gemaakt. Meer weten kijk dan op: https://www.hvcgroep.nl/gftkijkdagen.

zaterdag 8 april 2017

Biomassacentrale Langerlo legt de boeken neer

Volgende week legt Langerlo NV, de uitbater van de biomassacentrale in Langerlo bij Genk, de boeken neer. Een 100-tal banen komt daarmee op tocht te staan. Dat heeft Marc Rommens, de Belgische plant manager van Langerlo NV, vrijdagavond gezegd in een interview met de redactie van Kanaal Z. Vrijdagnamiddag heeft de directie van Langerlo NV beslist om in de loop van volgende week de boeken neer te leggen, zo zegt Rommens tijdens het interview. Concreet betekent dat einde verhaal voor Langerlo NV, de centrale van Langerlo en voor de 100 medewerkers.

woensdag 5 april 2017

Gaan kleinere schepen straks op methanol varen?

In samenwerking met Maritiem Kennis Centrum (MKC), TU Delft en TNO is het onderzoeksproject ‘Methanol als alternatieve brandstof voor vaartuigen’ gestart. Om de scheepsemissies te reduceren biedt LNG een goede oplossing voor grote schepen maar voor kleinere schepen is dit niet haalbaar vanwege de grote opslag die daar voor nodig is. Methanol is een schone brandstof en hoewel de emissies van NOx iets hoger zijn dan bij LNG, kan het eenvoudiger opgeslagen worden en is de installatie kleiner en eenvoudiger dan bij LNG. In het project brengt TNO vooral haar kennis en jarenlange ervaring in op het gebied van power trains of te wel aandrijfsystemen.

Het resultaat van het project moet inzicht geven over de technische, economische en logistieke haalbaarheid van methanol als alternatieve brandstof voor de scheepvaart.

Voor kleinere vaartuigen zijn er diverse uitdagingen die overwonnen moeten worden om varen op methanol mogelijk te maken. De technologie is beschikbaar, maar het is een uitdaging om geïntegreerde technische oplossingen te ontwikkelen die voldoen aan regelgeving en die ook economisch aantrekkelijk zijn. Bovendien moet er een distributienetwerk voor methanol ontwikkeld worden.

MKC, TU Delft en TNO nodigen reders, maritieme dienstverleners, werven, systeemleveranciers en kennis- en onderzoeksinstellingen uit om mee te werken aan het onderzoeksproject.

In de Visie Duurzame Brandstoffenmix uit 2014 van het Ministerie van I&M werd methanol al aangeduid als alternatief voor LNG. Het project wordt uitgevoerd onder de MIIP regeling, ondersteund door het Ministerie van Economische Zaken en Defensie en loopt tot en met december 2017.

dinsdag 4 april 2017

Heiwerkzaamheden Biovergister april 2017

Suiker Unie Vierverlaten (SUV) gaat de vergisterinstallatie uitbreiden. In hoodflijnen betekent dit dat er 1 vergistertank bij komt (de huidige installatie beschikt nu over 4 vergistertanks) en 1 navergister (momenteel 1).  De extra hoeveelheid biogas die hiermee geproduceerd gaat worden, wordt ingezet voor eigen verbruik.

maandag 13 maart 2017

Afvalwaterzuivering De Groote Lucht in Vlaardingen gaat circa 1 miljoen kuub groen gas per jaar produceren

Afvalwaterzuivering De Groote Lucht in Vlaardingen gaat vanaf volgend jaar circa 1 miljoen kuub groen gas per jaar produceren en leveren aan het aardgasnet. De immense slibvergistingstank op De Groote Lucht is de kraamkamer van het gas. De tank is nu leeg voor onderhoud. Nieuwsgierigen namen er een kijkje.

Een nattige vloer, een lichte rioollucht en een achttien meter hoog betonnen plafond met enkele gaten. In deze tank werd tot voor kort het slib uit de afvalwaterzuivering vergist, waarbij biogas vrijkomt. De tank is nu leeg voor groot onderhoud. Met een stikstofinjectie zijn alle kwalijke gassen verwijderd, de tank is schoongespoeld en nauwkeurig geïnspecteerd door een drone. Een lekkende overstortbuis wordt nog vervangen, evenals enkele ‘gaslansen’, die de werveling van biogasbubbels in gang zetten.

Er komt een speciale installatie om het biogas op te werken tot ‘Slochteren-kwaliteit’. Met behulp van membraantechnologie wordt het methaangehalte, het hoofdbestanddeel van biogas, verhoogd van 60 naar 80 procent. “Door het leveren van groen gas worden huishoudens en bedrijven minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en stoten we minder CO2 uit. Bovendien heeft groen gas economische waarde”, zegt hoogheemraad Han van Olphen bij zijn bezoek aan de slibvergistingstank. “Vervoersbedrijven kunnen met de aanschaf van duurzaamheidscertificaten dit gas meetellen in hun bijmengverplichting voor biotransportbrandstoffen.”

Voorheen werd het biogas van De Groote Lucht in gasmotoren omgezet in elektriciteit en warmte, die weer benut werden op de zuivering. Een deel van de warmte die vrijkwam, bleef echter onbenut. Toen de gasmotoren aan vervanging toe waren, werden nieuwe, duurzamere business cases onderzocht. De elektriciteit die niet meer in de gasmotoren wordt opgewekt, gaat De Groote Lucht als groene stroom inkopen.

woensdag 8 maart 2017

Aardgasvrij wonen: het moet straks, maar hoe?

In 2050 moeten alle Nederlandse huishoudens aardgasvrij zijn. Want: het gas raakt op. Daarnaast moeten we natuurlijk ook de klimaatdoelstellingen nog halen. Daarom willen de grote steden zo'n 35 miljard euro uit Den Haag. Daar moeten 1 miljoen groene woningen voor worden gebouwd. Bij benadering zijn nu nog ongeveer 95 procent van de woningen in Nederland aangesloten op het aardgasnet, vertelt Benno Schepers, senior onderzoeker en themaleider 'Duurzame steden' bij CE Delft. En hoe zit het met biogas? 'Die bronnen zijn hier niet groot genoeg', vertelt Schepers. 'Dan zouden we moeten importeren, maar daar willen we juist vanaf.'
 
Copyright (c) 2010 Biogas Nieuws and Powered by Blogger.