maandag 16 oktober 2017

WDODelta treedt toe tot Biomassa Alliantie

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) is toegetreden tot de Biomassa Alliantie. Dit is een samenwerkingsverband om biomassa die vrijkomt bij maaien, snoeien en kappen te benutten als waardevolle grondstof en zo bij te dragen aan de circulaire economie. In de Alliantie hebben meerdere partners zitting, waaronder terreinbeheerders, decentrale overheden, bedrijven en kennisinstituten. Namens het waterschap ondertekende bestuurder Henk Oegema de intentieverklaring.

dinsdag 10 oktober 2017

Essent 'geeft gas op groen'

Alle consumenten van energiebedrijf Essent krijgen vanaf vandaag standaard windstroom uit Europa geleverd. Klanten die nog groenere energie van Essent willen, kunnen nu ook kiezen voor gas uit CO2 gecompenseerd gas met 10 procent biogas in combinatie met stroom van Nederlandse windparken.

Essent is het eerste Nederlandse energiebedrijf dat dit groene gas uit biogas op grote schaal aan Nederlandse huishoudens aanbiedt. Door zo omvangrijk in te zetten op groen gas en groene stroom, helpt Essent Nederland naar eigen zeggen 'de volgende stap in de energietransitie te zetten'.

Essent levert haar klanten per direct alleen nog maar stroom die is opgewekt door Europese windparken. Zij regelt dat automatisch en zonder aanvullende kosten voor haar klanten. Ook nieuwe klanten krijgen automatisch deze groene stroom.

Essent weet dat er bij veel consumenten vraag is naar nog groenere energie. Daarom ontwikkelde het bedrijf DubbelGroen: een aanbod dat bestaat uit Nederlandse windstroom in combinatie met groen gas dat voor 10 procent uit gas bestaat dat is opgewekt uit plantaardig en organisch materiaal. De CO2-uitstoot van het overige gas uit DubbelGroen compenseert Essent met het REDD+ project Tambopata in Peru en met het Kocaeli Landfill Gas project in Turkije en Efficiente Cookingstoves in Oeganda, twee Gold Standard projecten. Deze drie projecten bieden de beste kwaliteitsstandaard voor CO2-compensatie die momenteel verkrijgbaar is.

maandag 2 oktober 2017

Bijna één derde van Belgische granen benut als biomassa

BioWanze zet jaarlijks 800.000 ton tarwe en 400.000 ton bieten om in 300.000 m³ bio-ethanol. Om een idee te hebben van de grootteordes moet je weten dat de totale Belgische graanoogst circa 2,4 miljoen ton bedraagt. Circa 55 procent daarvan is bestemd als veevoeder, 15 procent gaat naar maalderijen en 30 procent naar BioWanze en Syral voor biobrandstof- en zetmeelproductie.

zondag 1 oktober 2017

Evides wekt biogas op uit industrieel afvalwater

De waterzuivering in de Vlissingse haven is uitgebreid met een anaerobe voorzuivering. Dat houdt in dat bacteriën onder zuurstofloze condities de vervuiling in het afvalwater omzetten in biogas. Het gewonnen biogas wordt omgezet naar warmte en elektriciteit. De afvalwaterzuivering van Evides Industriewater kost door de toevoeging van anaeroob zuiveren minder energie. Daarnaast is de zuiveringstechniek goed toepasbaar op hoog geconcentreerd afvalwater.

donderdag 28 september 2017

Moties tegen biogasinstallatie Haaften

De besluitvormende raadsvergadering in Neerijnen van donderdag 21 september stond in het kader van de mogelijke komst van biomassamestvergistingsinstallatie in de gemeente Neerijnen. Drie partijen dienden moties in tegen het principeverzoek. PvdA en Voor Neerijnen kwamen tezamen met een motie, terwijl ook Gemeentebelangen met een motie kwam. Petra van Kuilenburg liet hierin een duidelijk geluid horen dat zij een dergelijke installatie in de gemeente geheel uitsluit en hierin niet bereid is concessies te doen.

woensdag 27 september 2017

Paul De Bruycker nieuwe voorzitter CEWEP

Op 12 september is Paul de Bruycker (Indaver) benoemd tot nieuwe voorzitter van CEWEP, de Europese koepelorganisatie van de waste-to-energy-branche. Hij is opvolger van de oprichter van CEWEP, Ferdinand Kleppmann van de Duitse brancheorganisatie ITAD. Kleppmann is ruim 15 jaar voorzitter van CEWEP geweest. 

"Meer dan ooit, speelt waste-to-energy een belangrijke rol in het realiseren van duurzaam afvalmanagement. Waste-to-energy houdt zich niet alleen bezig met het omzetten van niet-recyclebaar afval in energie en waardevolle grondstoffen, het speelt ook een cruciale rol in de transitie naar de circulaire economie", zei De Bruycker tijdens de receptie waar het vijftienjarig bestaan van CEWEP werd gevierd.

Op hetzelfde moment werden twee plaatsvervangend voorzitters herbenoemd: Filippo Brandolini van de Italiaanse brancheorganisatie Utilitalia en Michiel Timmerije van de Vereniging Afvalbedrijven. Nieuwe plv voorzitters zijn Hubert de Chefdebien van de Franse SVDU, Jacob Simonsen van de Deense brancheorganisatie en Carsten Spohn van het Duitse ITAD.

woensdag 20 september 2017

Hernieuwbare energie door monomestvergisters

Minister Kamp van Economische Zaken heeft 150 miljoen euro toegekend voor de realisatie van monomestvergisters op boerderijen. Met een monomestvergister is het mogelijk mest om te zetten in hernieuwbare energie zoals groen gas, elektriciteit of warmte. De vergisters, goed voor  het energieverbruik van in totaal 11.000 huishoudens, leveren een bijdrage aan de doelstelling van 14% hernieuwbare energie in 2020. Dit schrijft de minister vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Minister Kamp: ‘Het kabinet heeft aangegeven dat in 2050 de CO2-uitstoot tot bijna nul moet zijn gereduceerd. Met de realisatie van monomestvergisters slaan we meerdere vliegen in één klap. We voorkomen broeikasgasemissies uit mest, hetgeen bijdraagt aan het verminderen van de CO2 uitstoot. Daarnaast zijn we in staat mest in te zetten voor de productie van hernieuwbare energie wat bijdraagt aan het doel om in 2020 14% hernieuwbare energie te realiseren. Een gemiddelde vergister biedt voldoende gas en elektriciteit voor ongeveer 90 huishoudens.’

De Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) stimuleert bedrijven bij het produceren van duurzame energie tegen een zo laag mogelijke prijs. Minister Kamp heeft een aparte tender opengesteld voor monomestvergisters om een kostenreductie te bewerkstelligen. De tender, die eind 2016 is aangekondigd, laat zien dat de sector inderdaad verwacht dat de kostprijs kan dalen naar 12,5 cent per kWh, op dit moment is de kostprijs nog boven de 20 cent per kWh en daarmee duurder dan veel andere hernieuwbare energieopties.
 
Copyright (c) 2010 Biogas Nieuws and Powered by Blogger.