dinsdag 30 juni 2009

Biobrandstoffen: wir haben es nicht gewusst


De huidige biobrandstoffen zijn met geen mogelijkheid duurzaam te noemen. De produktie van ethanol uit mais en suikerriet is bijzonder inefficient en er komt veel CO2 bij vrij. Om in de stijgende vraag naar palmolie en sojaolie te kunnen voorzien wordt in de tropen veel oerwoud platgebrand om plaats te maken voor nieuwe plantages. Het effect van biobrandstoffen op de totale menselijke CO2-uitstoot is marginaal. Het effect op de wereldvoedselprijzen is vele malen groter.

Truck op biogas


Pal voor het weekend presenteerde Mercedes-Benz de Econic NGT distributietruck met aardgasmotor. De Econic is ontwikkeld voor specifieke doeleinden en wordt tot nu toe voornamelijk ingezet als brandweer- of reinigingsvoertuig. Met deze primeur toont Mercedes-Benz de inzetmogelijkheden van een middelzware bedrijfswagen (16 ton) op aardgas of biogas in de stadsdistributie aan.

maandag 29 juni 2009

Mens tot varkensvoer is ultieme kringloop


Menselijke resten verwerken tot varkensvoer is de laatste stap in de kringloop. De Rotterdamse kunstenaar Joep van Lieshout vraagt zich in een nieuw kunstwerk af of de mens geen onderdeel moet uitmaken van de voedselketen. "Het is de ultieme toepassing van de cradle-to-cradle-gedachte. Menselijke en dierlijke resten worden gerecycled: voor orgaantransplantatie, consumptievlees, varkensvoer en ten slotte als basis voor biogas."

International New Energy Expo 2009


Van 18 tot en met 20 september 2009 vindt in Wuxi de China International New Energy Expo plaats. Veel ondernemingen en instituten uit binnen- en buitenland actief op het gebied van duurzame energie zullen bij dit evenement aanwezig zijn. Daarnaast zullen er verschillende fora worden georganiseerd over het beleid, marktkansen en ontwikkelingen op het gebied van nieuwe energie in China. Sectoren die aan bod komen zijn onder andere zonne-energie, windenergie en biomassa. Wuxi ligt in de provincie Jiangsu, een provincie die binnen China een pioniersrol vervult op het gebied van milieu en duurzame energie. Jiangsu is onder andere het belangrijkste productiecentrum voor de fotovoltasche industrie.

vrijdag 26 juni 2009

'Voedselprijzen hoger door biobrandstof'


De voedselprijzen vallen in de toekomst mogelijk tien tot dertig procent hoger uit doordat landbouwgrond gebruikt wordt voor het verbouwen van biobrandstoffen. Dat stellen onderzoekers van onder meer de Wageningen Universiteit in een rapport aan het ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieu. Als Nederland in 2020 10 procent van de brandstofvraag wil dekken met biobrandstoffen, is daarvoor tussen 600.000 en 800.000 hectare grond nodig. Dat is bijna evenveel als de totaal beschikbare akkerbouwgrond in Nederland,

Groot onderhoud gistingstank zuivering Walcheren


Het geplande onderhoud aan de rioolwaterzuivering in Ritthem is in volle gang. Het betreft groot onderhoud aan beide gistingstanks, die zorgen voor het omzetten van slib in biogas. Eind juli moet het werk afgerond zijn. De totale projectkosten bedragen 1,2 miljoen euro. Het onderhoud is nodig om de bedrijfszekerheid van het gistingsproces te garanderen. De mechanische onderdelen zijn aan vervanging toe omdat ze zowel technisch als financieel zijn afgeschreven.

donderdag 25 juni 2009

Nieuw energiebedrijf in Noord-Holland


Maandag 29 juni richten NoordWest8 en Teamwork Technology in Alkmaar de Noordhollandse Energie Coöperatie (NHEC) op. NHEC is een energiebedrijf dat 100 procent lokale en duurzame energie gaat produceren en leveren in Noord-Holland. NHEC wil de duurzame energie halen uit een mix van zonne-energie, windenergie, biomassa, en energie uit water, bijvoorbeeld getijdenenergie. NHEC verwacht in de loop van 2010 de eerste energie te gaan leveren.

Groen ondernemen moet ruimte krijgen


Nederland loopt allesbehalve voorop met duurzaam ondernemerschap. Dat komt vooral omdat de overheid groen ondernemen te weinig stimuleert. Het wemelt in Nederland van de ondernemende mensen met schone, slimme oplossingen voor de mondiale milieuproblemen. Oplossingen die bovendien kunnen zorgen voor nieuwe werkgelegenheid. Toch loopt Nederland allesbehalve voorop met duurzaam ondernemerschap. In Oostenrijk is het marktaandeel van biologische producten 6 procent tegen 2 procent in Nederland. In Zweden wordt meer dan 40 procent van de energie via wind, zon, waterkracht en biomassa duurzaam opgewekt.

woensdag 24 juni 2009

Investeer Essent- en Nuon-miljarden in duurzame energie


Het zal niemand ontgaan zijn: een groot deel van onze nationale energiebedrijven gaat over naar buitenlandse eigenaren. Omdat energie een onlosmakelijk onderdeel is van ons dagelijks leven, maken veel mensen zich hier terecht zorgen over. Is dit nu een goede zet? En wat moeten we doen met het vrijgekomen kapitaal? Algemeen directeur Johan Gijsen van BuildDesk Groep, een internationaal adviesbureau gespecialiseerd in energie-efficiency en duurzaamheid in gebouw en omgeving, steekt zijn mening niet onder voeten en banken.

Kapitaalinjectie voor biomassa centrale


Electrabel gaat in Rotterdam 1,2 miljard euro investeren in de bouw van een elektriciteitscentrale die voor de helft op biomassa en voor de helft op steenkool draait. Dat meldt GDF Suez, het Franse moederbedrijf van Electrabel, in een persbericht. De centrale in Nederland krijgt een vermogen van 800 megawatt en zal gebouwd worden op de site Maasvlakte in de Nederlandse havenstad. Volgens een woordvoerder van Electrabel zal de centrale de uitstoot van CO2 "met minstens 25 procent" terugdringen.


dinsdag 23 juni 2009

Drenthe krijgt meest duurzame woonwijk


De nieuwbouwwijk Nieuwe Stukken in Vries kan zo zuinig worden dat de wijk zijn eigen energie opwekt en zelfs energie overhoudt voor de rest van het dorp. Dat liet de gemeente weten. Volgens de woordvoerster gaat het verder dan zonnecollectoren op het dak en zonneboilers. "Voor de 550 te bouwen woningen worden lokale duurzame producten gebruikt. Nu al worden gewassen aangelegd om later als isolatiemateriaal te gebruiken. Verder wordt gebruik gemaakt van duurzame energie als zonne-energie, bodemenergie en biomassa." Voor dit project hebben de gemeente Tynaarlo en de provincie Drenthe 660.000 euro Europese subsidie ontvangen.

Verzet tegen buurtvergister


De gemeente Barneveld steunt het initiatief voor de komst van een mestvergister, die biogas uit verschillende soorten mest destilleert en daarmee duurzame energie (elektriciteit) opwekt. Terwijl een milieu-onderzoek naar de beste locatie nog loopt, zetten omwonenden van één van die locaties, aan de Lankerenseweg in Voorthuizen, nu al de hakken in het zand. De biogasinstallatie, door de gemeente buurtvergister genoemd, moet op een terrein van ongeveer anderhalve hectare, op 'fors boerderijformaat' jaarlijks 72.000 ton mest verwerken tot biogas.

maandag 22 juni 2009

Wageningen UR en Eneco starten bouw ‘EnergieRijk’


Op 17 juni hebben Eneco en Wageningen UR, respectievelijk strategisch partner en initiatiefnemer van ACRRES, de eerste paal geslagen van het ACRRES-project EnergieRijk. EnergieRijk begint met de bouw van een bio co-vergister als onderdeel van een uniek concept van biomassaverwerking op boerderij- en regionale schaal. De testlocatie is uniek door de koppeling van de co-vergister (vergisting van dierlijke mest in combinatie met plantaardig materiaal) met een bio-ethanol installatie en een algenvijver met als beoogd resultaat een maximale benutting van biomassa (energie en hoogwaardiger stoffen) en regionaal gebruik van rest- en grondstoffen.

Zorg over herkomst biobrandstof


Milieuorganisaties en Nederlandse biobrandstofproducenten hebben aan de bel getrokken bij de Europese Commissie over nieuwe regels voor biobrandstof. Volgens hen past Brussel die te slap toe als het gaat om transparantie over de herkomst van biobrandstof. Daardoor is voor het publiek niet duidelijk of oliemaatschappijen werkelijk duurzaam geproduceerde biodiesel of bio-ethanol aan diesel en benzine toevoegen.

vrijdag 19 juni 2009

BPF wil vrije markt biobrandstoffen


De markt voor biobrandstoffen is niet vrij en staat niet open voor internationale concurrentie. Dat is het resultaat van de huidige Belgische regelgeving, zo staat in het jaarverslag 2008 van de Belgische Petroleum Federatie (BPF). De federatie pleit voor een vrijmaking van de markt, zeker nu de overheid een wetswijziging voorbereidt die de toevoeging van "biocomponenten" verplicht moet maken.

Groene energiecentrale in Groenlo?


Een adviesbureau onderzoekt of het financieel haalbaar is om in Wehl of Groenlo op het regionale bedrijventerrein een groene energiecentrale te bouwen. Met bijvoorbeeld hout of schillen zou in de centrale energie moeten worden opgewekt. De Regio Achterhoek, een samenwerkingsverband van de acht Achterhoekse gemeenten, heeft het Enschedese bedrijf BTG opdracht voor het onderzoek gegeven. De resultaten worden medio september verwacht. Welke organische stoffen in de centrale verwerkt zouden moeten worden, is één van de onderzoeksvragen.

donderdag 18 juni 2009

Lokale productie duurzame energie; een startende trend


Ondernemers die gezamenlijk het initiatief nemen tot het opzetten van een windmolenpark met een capaciteit van 20 Megawatt. Of: het plan van 30 Noord-Hollandse gemeenten om een energiecoöperatie op te richten en gebruik te maken van een huisvuilcentrale, getijden- en windenergie en biomassa. Het zijn slechts twee voorbeelden van wat een trend lijkt te worden: steeds meer gemeenten, particulieren en verenigingen denken na over het oprichten van een eigen lokale energiebedrijfje om zo in te spelen op de behoefte aan duurzame energie.
Eerder dit jaar kon minister Cramer op haar klimaatneutrale tour zelf kennismaken met verschillende lokale initiatieven. In Putten, dat door de tour werd aangedaan, hebben ondernemende inwoners het initiatief genomen tot de bouw van biovergistingsinstallaties die samen voor zo'n 15.000 inwoners energie leveren. En neem Veenendaal: deze gemeente richtte een eigen duurzame energiebedrijf (DEVO) op. Het bedrijf maakt op grote schaal gebruik van warmte-koude-opslag en gaat de energie leveren voor de vloerverwarming van de nieuwbouwwoningen in de wijk Buurtstede. Heleen Koopal van de Interdepartementale Programmadirectie Energietransitie: "Je ziet inderdaad allerlei initiatieven waarbij gemeenten een rol nemen in de opwekking van duurzame energie. Soms gaat dat zover dat ze participeren in de op te richten organisatie. Vaak vervullen ze echter een rol als regisseur die partijen bij elkaar brengt. En soms is hun rol die van subsidieverstrekker. De betrokkenheid kan dus verschillende vormen aannemen."

Delfluent Services zuivert water


Delfluent Services, een joint-venture van het Franse Veolia en het Nederlandse Evides, zuivert water in de Harnaschpolder tussen Rijswijk en Delft. Sinds twee jaar zuivert een grote installatie het afvalwater van onder meer de gemeenten Rijswijk, Den Haag, Westland, Delft en Zoetermeer. Het gist dat ontstaat door de biologische zuivering bij de Harnschpolder wordt geleid naar twee gistingstanks. Anaerobe bacteriën zetten het om in biogas, dat als brandstof dient voor een warmtekrachtkoppelingsinstallatie. Deze installatie dekt 40 procent van de totale energiebehoefte.

woensdag 17 juni 2009

Wereldwijde markt biobrandstoffen groeit


Ondanks de economische crisis en toenemende scepsis verdrievoudigt de markt voor biobrandstoffen de komende tien jaar tot een totale omzet van 247 miljard dollar (178 miljard euro). Dat meldt het toonaangevende Pike Research in het rapport 'Biofuels Markets & Technologies'. Op dit moment is de sector goed voor een omzet van 55 miljard euro. De wereldwijde marktleider op het gebied van bio-energie, VeraSun, ging onlangs failliet. De Europese marktleider, het Spaanse Abengoa, stelde meermalen investeringen in nieuwe raffinaderijen uit.

Arcadis start nieuw biogasproject in Brazilië


Arcadis, de onderneming die internationaal adviezen, ontwerpen, ingenieurs- en managementdiensten levert, heeft in Brazilië een derde grote biogasinstallatie geopend. De installatie is gelegen nabij Rio de Janeiro. Novo Gramacho is ontwikkeld om het methaangas dat wordt uitgestoten door de stortplaats van Gramacho op te vangen en te verbranden. Op deze vuilnisbelt is gedurende de afgelopen 30 jaar, jaarlijks circa 2,4 miljoen ton stadsafval gedumpt. De concessie voor het exploiteren van de biogasinstallatie op Gramacho werd verworven in 2007 en heeft een looptijd van meer dan 15 jaar.

dinsdag 16 juni 2009

Grensoverschrijdende samenwerking onderzoek biovergisting


AOC Oost, Biogasvereniging Achterhoek en Bioenergiecluster Oost-Nederland gaan samen de toepassingmogelijkheden van biogas grensoverschrijdend onderzoeken en promoten. Zij ondertekenden samen met andere deelnemers aan het Nederlands-Duitse project Energieland-Biores op 3 juni een samenwerkingsovereenkomst in het Duitse Gronau. Onder meer zal onderzoek worden gedaan naar het vervangen van maïs in de vergister door reststoffen uit de regio. Verder werken de deelnemers aan technische innovaties.

NEN wil normen voor biogas toepassingen


Het ontbreken van eenduidige Europese product-, classificatie en systeemnormen kan de introductie en grootschalige toepassing van biogas (groen gas) ernstig vertragen. Dat stelt NEN. De opkomende markttoepassingen van biogas en de verdere introductie vragen dan ook om coördinatie en overleg voor zowel de korte als lange termijn. Bij toepassingen moet met denken aan biogas als brandstof voor elektriciteitsopwekking, evenals transportbrandstof. Hierbij gaat het vooral om specificaties voor invoeding van biogas in het aardgasnetwerk, specificaties voor de biogaskwaliteit voor gebruik in voertuigen en het transport en de opslag van biogas, duurzaamheidscriteria en internationale afstemming over groen gas certificaten.
NEN Energie zal via overleg met de stakeholders de noodzakelijke (inter)nationale normalisatieprojecten inventariseren. De belanghebbende stakeholders worden hiervoor uitgenodigd waaronder overheden, energiebedrijven, netbeheerders, betrokken brancheorganisaties, werkgroepen die zich buigen over groen gas, voertuigleveranciers, bouwers van vulstations, kennisinstituten en certificeerders.

maandag 15 juni 2009

Eneco neemt biomassa activiteiten Econcern over


Eneco heeft met de curatoren van Econcern overeenstemming bereikt over de overname van de kern van Econcern. Eneco koopt delen van de bedrijven Evelop, Ecofys en een deel van de biomassa activiteiten. Partijen praten verder over overname van Ecostream. Eneco heeft de intentie om uiteindelijk ruim 400 medewerkers van Econcern over te nemen. Over de overnamesom doen partijen geen mededelingen.
Eneco heeft ook interesse om de activiteiten van Ecostream over te nemen. Partijen zijn hierover nog met elkaar in gesprek. Ecostream is gespecialiseerd in ontwikkeling en levering van zonne-energie systemen. De Ecostream-activiteiten kunnen de positie van Eneco vergroten op het gebied van zon, door leverantie en installatie van solarsystemen voor de particuliere en zakelijke markt.

Nederland wordt koploper biomassa


Nederland moet internationaal een toppositie verwerven op het gebied van biomassa. Toonaangevende bedrijven en organisaties in de agrifood en papierindustrie gaan hun krachten bundelen om dat te realiseren. Met het Dutch Biorefinery Cluster, onder leiding van de Wageningse hoogleraar Rudy Rabbinge, moet Nederland een koppositie krijgen. Volgens projectleider Eisse Luitjens van de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij zijn Nederlandse bedrijven al ver gespecialiseerd in het uiteenrafelen en verwaarden van groene grondstoffen. "Maar door continue en intensieve samenwerking van technische specialisten is nog meer mogelijk."

NEN Energiewinning zoekt alternatieven


NEN Energiewinning participeert in een aantal Europese projecten, vooral op het gebied van biobrandstoffen, waterstof- en brandstofceltechnologie. In de afgelopen periode is er een aantal bijeenkomsten geweest, waarin goede vooruitgang werd gerapporteerd alsook mogelijkheden tot samenwerking. Deze Europese projecten leveren een belangrijke bijdrage aan het wegnemen van (economische) drempels voor het vergroten van het aandeel duurzame energie. NEN inventariseerde in het kader van het project Biofuel Cities onderwerpen waarbij normalisatie een cruciale rol speelt om de toekomstige marktontwikkeling en -introductie te bevorderen.

vrijdag 12 juni 2009

Briketten van biologisch afval


Engelse onderzoekers hebben geprobeerd briketten te maken van biologisch afval. Als eerste grondstof hebben ze bananenplanten gebruikt. Volgens Mike Clifford, professor aan de universiteit van Nottingham, worden wereldwijd jaarlijks 92 miljoen ton bananen geoogst op een areaal van 9 miljoen hectare in 107 landen.

Inzameling frituurolie stijgt


In 2008 werd in België 1.032 ton meer gebruikte frituurolie en -vet ingezameld dan in 2007. Een goede score, die ook meteen gevolgen heeft voor de verwerking naar onder andere biodiesel. Toch is er nog potentieel voor verbetering, meldt Valorfrit, de organisatie voor het beheer en de recyclage van gebruikte frituurvetten en -olie, woensdag in een persbericht.

donderdag 11 juni 2009

Geen stemming verhoging SDE budget


PvdA en ChristenUnie hebben dinsdag hun motie om het subsidiebudget voor duurzame energie (SDE) met 254 miljoen euro te verhogen niet in stemming gebracht. Van het bedrag zou 182 miljoen euro moeten gaan naar biomassa, en 72 miljoen euro naar zonne-energie. Minister Maria van der Hoeven (Economische Zaken) zei eerder het SDE-budget wellicht dit najaar met een vergelijkbaar bedrag te verhogen. PvdA-Kamerlid Diederik Samsom vindt dit te laat.

Rotterdammer krijgt korting op bio-auto


Rotterdammers die een auto op biobrandstof kopen, kunnen rekenen op duizenden euro's korting. Het gaat om een initiatief van het Rotterdam Climate Initiative (RCI), een samenwerkingsverband van gemeente en bedrijfsleven dat er alles aan doet om de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) in de stad en haven drastisch terug te brengen. Ook andere milieuvriendelijke auto's vallen binnen de regeling.

woensdag 10 juni 2009

Vlaanderen bevordert bijstook biomassa


De Vlaamse regering wijzigt zijn overheidssteun voor de bijstook van biomassa in steenkoolcentrales. Naarmate de steenkoolcentrales een groter gedeelte van hun productie uit biomassa halen, zullen ze meer steun kunnen ontvangen. Van een aandeel van 60 procent in de totale productie krijgen de centrales nog wel de volledige groenestroomcertificaten. Onder 60 procent wordt dat tot de helft gereduceerd.

Bio-vergister VAR levert stroom voor 7.000 huizen


Afvalrecycler VAR in Wilp-Achterhoek heeft een nieuw paradepaardje: een installatie om GFT-afval om te zetten in stroom. Een omvangrijk en innovatief project dat in Den Haag niet onopgemerkt bleef: vandaag komt minister Jacqueline Cramer naar Wilp-Achterhoek om de installatie in werking te stellen. Een symbolische daad want de vergister draait ten dele al sinds januari toen de eerste gasmotor in werking werd gezet. In februari volgde nummer twee. De vergister levert stroom voor 7000 huizen.

dinsdag 9 juni 2009

Mest levert schone stroom in Beltrum


Nee, het is niet de olympische vlam die op 't Bellegoor brandt. Het vuur bovenin de metershoge mast doet eerder denken aan de gaswinning in Slochteren. Alleen is het methaangas dat op de voormalige stortplaats bij Beltrum wordt afgefakkeld niet afkomstig uit de grond, maar van varkens en koeien. Hier, in de biogasinstallatie van loonbedrijf Groot Zevert, wordt al bijna vijf jaar schone energie geproduceerd uit Achterhoekse mest.

RvS wijst bezwaren biogasinstallatie af


De Coöperatie Beheer Mineralen (Cobemi) mag op bedrijventerrein Molenveld in Wanroij een mestvergistingsinstallatie bouwen. De Raad van State heeft de bezwaren die omwonenden tegen de vergunning die de Provincie Noord-Brabant heeft afgegeven ongegrond verklaard. De omwonenden vrezen stank- en geluidsoverlast. Cobeni, waarbij 32 boeren zijn aangesloten, hoopt de installatie in de loop van 2010 in gebruik te kunnen nemen.

maandag 8 juni 2009

Kabinet vraagt SER om advies over biobased economy


Op welke manier moet Nederland actie ondernemen om de biobased economy te stimuleren? Welke gebieden in Nederland lenen zich voor de ontwikkeling van biobased activiteiten? Welke balans tussen voedsel en producten die van biomassa worden gemaakt is nodig zodat er voldoende voedsel geproduceerd kan worden en er voldoende biomassa is voor de productie van duurzame producten? Welke rol hebben de werkgevers, werknemers en de overheid bij het stimuleren van de biobased economy? Dat zijn de vragen die minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan de Sociaal Economische Raad (SER) voorlegt.
Fossiele grondstoffen als olie en gas worden schaars. Dat heeft als mogelijk gevolg dat producten zoals plastic straks niet meer gemaakt kunnen worden van olie. De overgang naar een economie die is gebaseerd op biomassa vindt nu al plaats. Zo worden er verf, coatings en plastic gemaakt van plantaardige stoffen. Ook worden er al biobrandstoffen bijgemengd. De chemie heeft ambitieuze doelstellingen voor het gebruiken van biomassa. Nederland richt zich op technische mogelijkheden waarbij alle onderdelen van een plant optimaal worden gebruikt. Dit gebeurt door eerst de stoffen met de hoogste economische toegevoegde waarde voor bijvoorbeeld medicijnen eruit te halen, de vezels vervolgens te gebruiken voor bouwmaterialen om ten slotte de restanten te gebruiken voor het opwekken van energie. Dit heet bioraffinage.

Honderd miljoen voor schone Friese energie


De provincie Friesland moet een eigen duurzaam energie-investeringsfonds oprichten. Een voorstel hiertoe van de Friese ChristenUnie wordt op het provinciehuis positief ontvangen. Voorwaarde is wel dat Provinciale Staten deze maand zoals verwacht instemmen met de verkoop van de NUON-aandelen. Van de 1,3 miljard euro die dat gaat opleveren, zou honderd miljoen in het fonds ‘Skjinne Fryske Enerzjy’ moeten worden gestoken, vindt de ChristenUnie. Bedrijven en Friese burgers kunnen geld beleggen in het fonds en subsidieaanvragen doen voor schone energieprojecten.

vrijdag 5 juni 2009

Meer geld voor co-vergisting


Het subsidiebudget voor biomassa en zonne-energie wordt in oktober mogelijk met ruim 250 miljoen euro verhoogd. Die toezegging deed economieminister Maria van der Hoeven deze week in een debat met de Tweede Kamer over de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE). PvdA en Christenunie willen dat het geld eerder beschikbaar komt.

Gemeente Verrebroek ook tegen vergister


Het Beverse gemeentebestuur zal de milieuvergunningsaanvraag voor de bouw van een biogasinstallatie vlakbij de dorpskern van Verrebroek negatief adviseren. In Verrebroek heerst grote commotie over de mogelijke komst van de installatie, die 60.000 ton biomassa zal vergisten tot biogas om zo via warmtekoppeling in elektrische stroom omgezet te worden. De vergister staat te dicht bij de woonkern.

donderdag 4 juni 2009

Biobrandstof kost veel water


Eén liter biobrandstof kost 1.400 tot 20.000 liter water. Dat hebben onderzoekers van de Universiteit van Twente berekend, die daarover deze week publiceren in het wetenschappelijk tijdschrift Pnas. De water-footprint van bio-energie is groot, als je dat vergelijkt met andere vormen van energie, concluderen Winnie Gerbens-Leense, Arjen Hoekstra en Theo van der Meer.

DSM neemt Biopract over


Het chemieconcern DSM heeft het Duitse bedrijf Biopract overgenomen. Biopract heeft naar eigen zeggen als kerncompetentie de ontwikkeling, productie en toepassing van enzymen die biomassa met grotere efficiëntie kunnen verwerken. De overname van het Berlijnse private bedrijf is voor DSM een voet tussen de deur van de "veelbelovende biogasmarkt". Financiële details worden niet vrijgegeven.

woensdag 3 juni 2009

Provincie Groningen start biogasproef


Gedeputeerde Marc Jager van de provincie Groningen heeft vorige week langs de N360 bij Garmerwolde het startsein gegeven voor een proef om bermgras om te zetten in biogas. De provincie maait twee keer per jaar de openbare terreinen die door haar worden beheerd. Het maaisel wordt nu verwerkt tot compost. Doel van de proef is om te kijken of bermgras geschikt is om in combinatie met mest tot methaangas, oftewel biogas, te worden vergist.

Ede gaat vanaf 2011 biogas produceren uit GFT-afval


Vanaf 2011 zal al het GFT-afval uit Ede worden vergist tot biogas. Deze verwerkingsmethode levert een belangrijke milieuwinst op in vergelijking met composteren, de huidige verwerkingsmethode. De verwerking wordt niet alleen duurzamer, maar ook goedkoper. De verwerking van het GFT-afval is door regio de Vallei, waar Ede deel van uit maakt, gegund aan de VAR in Voorst. Bij de aanbesteding is een unieke procedure gevolgd. Niet alleen de prijs, maar ook duurzaamheid is leidend geweest. Duurzaamheid heeft voor 60 procent meegeteld in de keuze voor de verwerker. Van de vier inschrijvers heeft de VAR in Voorst de verwerking gegund gekregen, omdat zij de beste combinatie prijs - duurzaamheid hebben aangeboden.

dinsdag 2 juni 2009

Rijden op gas uit vuilstort


Op de stortplaats bij Weert onderzoekt afvalverwerker Essent Milieu momenteel samen met Gastreatment Services (GtS) de mogelijkheid om van stortgas een vloeibare brandstof te maken. Het in Bergambacht gevestigde GtS test momenteel een proefinstallatie bij een gesloten stortplaats van afvalverwerker Essent Milieu in Weert, die van het uit de stortplaats vrijkomende stortgas een vloeibaar product maakt.

Verrebroek tegen biogasinstallatie


Inwoners van het Belgische Verrebroek zijn tegen de bouw van een biogasinstallatie. Zij willen meer duidelijkheid over de zuiverheid en chloorgehalte van het geloosde water. Met name de plaatselijke visvereniging is bezorgd.
 
Copyright (c) 2010 Biogas Nieuws and Powered by Blogger.