vrijdag 24 februari 2017

Delfzijl krijgt grote bioraffinaderij

Een consortium van 5 toonaangevende bedrijven heeft plannen bekend gemaakt voor de ontwikkeling van een bioraffinaderij op het Chemie Park in Delfzijl. In de bioraffinaderij moet via een nieuw process hout worden omgezet in chemicaliën als grondstof voor nieuwe, duurzame productieprocessen. De samenwerking is een stap in de ontwikkeling naar een biobased economie waarbij nieuwe, hoogwaardige grondstoffen worden gewonnen uit biomassa, een van de noodzakelijke stappen om te komen tot een duurzame economie.

donderdag 23 februari 2017

Investeerders bijten tanden stuk op omstreden biomassacentrale Langerlo

Granuul Invest vraagt uitstel voor de ombouw en opstart van de omstreden biomassacentrale van Langerlo. “Er is geen enkele grond om dat uitstel te verlenen”, aldus de milieuorganisaties Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace, WWF en de Limburgse Milieukoepel. “De stekker moet definitief uit de centrale”, stelt Sara Van Dyck van BBL. “In plaats van 2 miljard steun te geven voor het opstoken van bomen, moeten we volop kiezen voor goedkopere en duurzamere wind- en zonne-energie."

woensdag 22 februari 2017

Eerste trekker op methaangas

Afvalinzamelaar en dienstverlener Rova in Zwolle (Overijssel) test momenteel een prototype-trekker van New Holland. De trekker loopt niet op diesel, maar volledig op methaan. De motor is hierop aangepast. Die werkt volledig als een evenknie op diesel en is ook niet duurder in aanschaf. New Holland ziet in methaangas een goede opvolger van de huidige fossiele brandstoffen zoals diesel.

dinsdag 21 februari 2017

Ook PDENH en ENGIE partner biovergasser Ambigo Alkmaar

Met de positieve beslissing van het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland (PDENH) en ENGIE om partner te worden, is een van de laatste stappen gezet op weg naar de realisatie van Ambigo, een unieke en innovatieve biomassavergassingsinstallatie in Alkmaar. Gasunie New Energy, Royal Dahlman en ECN hebben eerder al groen licht gegeven voor het onderzoeks- en demonstratieproject. Naar verwachting kan de onderzoek- en demonstratiefaciliteit vanaf 2018 worden ingezet om reststromen biomassa, zoals afvalhout zeer efficiënt om te zetten in groen gas.
Ambigo is een onderzoeks- en demonstratiefaciliteit waar drie - door ECN bedachte - innovatieve Nederlandse technologieën (MILENA, OLGA en ESME) voor het eerst ter wereld gecombineerd worden in een industrieel proces om groen gas te produceren. Ze zorgen er samen voor dat in de installatie op een zeer efficiënte manier verschillende soorten biomassa kunnen worden omgezet  naar groen gas.

In een duurzame energievoorziening is een belangrijke rol weggelegd voor biomassa. Bij een efficiënte inzet van biomassa wordt dit eerst omgezet in hoogwaardige producten zoals geneesmiddelen, voedingsmiddelen en groene chemicaliën. Daarna komen transportbrandstoffen, energie en warmte aan de beurt. Op deze manier worden onze afvalstromen verminderd en wordt tegelijkertijd groen gas opgewekt.

Ambigo zal worden gevestigd op het Energy Innovation Park in Alkmaar en zal daar als eerste partij gebruik gaan maken van de faciliteiten van InVesta, het expertisecentrum voor biomassavergassing en groen gas. InVesta faciliteert organisaties en bedrijven die praktijkonderzoek doen naar biomassavergassingstechnologie. Hiermee wil Alkmaar zich ontwikkelen tot internationale expertisehub op dit terrein.

donderdag 16 februari 2017

Biogas Netwerk Twente in gebruik genomen

Het Biogas Netwerk Twente is geopend. Het voegt 4 miljoen kubieke meter groen gas aan de bestaande productie van 81 miljoen kubieke meter toe. Het Biogas Netwerk Twente is een samenwerkingsverband tussen Gasunie New Energy en Cogas. De eerste producent die is aangesloten op het nieuwe biogasnetwerk is Gebroeders Oude Lenferink uit Fleringen. Zij kunnen op termijn 6 miljoen kubieke meter biogas produceren. Dit biogas gaat via de transportleiding van Biogas Netwerk Twente naar een centrale opwerkinstallatie in Almelo waar het wordt opgewerkt naar groen g

Minister Kamp neemt biostoomlevering van Eneco aan AkzoNobel in gebruik

Minister Kamp van Economische Zaken heeft samen met AkzoNobel, Eneco en Groningen Seaports  de levering van biostoom aan Chemie Park Delfzijl officieel in werking gezet. Eneco heeft hiervoor de biomassacentrale Bio Golden Raand omgebouwd tot een warmtekrachtcentrale die naast groene stroom nu ook biostoom levert. Gebruikmakend van de door Groningen Seaports aangelegde infrastructuur zet AkzoNobel de vrijgekomen stoom in op het chemiecluster.

Door de ombouw wordt de grootste bio-energiecentrale van Nederland nog efficiënter: bij een gelijkblijvende hoeveelheid biomassa produceert Bio Golden Raand nu dubbel zoveel duurzame energie. Door de overstap van gas- naar duurzaam geproduceerde stoom vergroent AkzoNobel in één keer 10% van haar Nederlandse energieverbruik. Naast een verminderde afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, betekent dit ook een CO2-vermindering van circa 100.000 ton per jaar.

Door de ombouw wordt de grootste bio-energiecentrale van Nederland nog efficiënter: bij een gelijkblijvende hoeveelheid biomassa produceert Bio Golden Raand nu dubbel zoveel duurzame energie. Door de overstap van gas- naar duurzaam geproduceerde stoom vergroent AkzoNobel in één keer 10% van haar Nederlandse energieverbruik. Naast een verminderde afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, betekent dit ook een CO2-vermindering van circa 100.000 ton per jaar.

Minister Kamp, Economische Zaken: “Noord-Nederland heeft een voortrekkersrol in de transitie naar duurzame energie. De noordelijke provincies en gemeenten waren de eerste met een plan van aanpak voor de uitvoering van het Energieakkoord. Het Chemie Park Delfzijl onderstreept deze ambities door over te stappen op duurzaam opgewekte stoom. De betrokken partijen investeren op die manier niet alleen in energiebesparing en het verminderen van CO2-uitstoot. Ze dragen ook bij aan de regionale economie door een duurzame groei van het chemiecluster mogelijk te maken.”

Ruim 10% van de Nederlandse productie van basischemicaliën komt uit Delfzijl. De industrie is onderling sterk verbonden en zorgt voor een groot deel van de werkgelegenheid in de regio. Het project maakt het chemiecluster in Noordoost-Nederland duurzamer en toekomstbestendiger. De drie partijen hebben gezamenlijk ongeveer 40 miljoen euro in het project geïnvesteerd.

woensdag 15 februari 2017

DMT bouwt grootste biogas-opwaarderingsinstallatie ter wereld

DMT Clear Gas Solutions, de Amerikaanse dochteronderneming van DMT Environmental Technology, meldt de grootste installatie op het gebied van biogasopwaardering met nieuwe membraantechnologie te gaan plaatsen. Deze installatie is de eerste biogas-opwaarderingsinstallatie van DMT die in de VS wordt geplaatst. Voor dit project wordt varkensmest vergist tot biogas. DMT CGS zal zowel de voorbehandelingstechnologie voor het verwijderen van zwavel leveren als de technologie om het biogas op te waarderen

donderdag 9 februari 2017

Provinciaal bermgras zorgt voor 358 ton CO2-reductie

Met de overhandiging van een symbolisch groengascertificaat aan gedeputeerde Henk Brink op 8 februari is de wens van de provincie om het eigen bermgras om te zetten in groengas  gerealiseerd. Uit het provinciale bermgras is groengas gemaakt, dat voor 2,5 miljoen duurzame kilometers staat en voor een beperking van de uitstoot van CO2 met 358 ton.

Om bermmaaisel in groengas om te zetten was de samenwerking van drie bedrijven nodig. De firma Krinkels maaide de afgelopen twee jaar de bermen langs de provinciale wegen. Onderdeel van het maaicontract was het duurzaam verwerken van het bermmaaisel. Het gras werd daarom door Krinkels aangeboden aan Attero, die het in zijn gft-vergistingsinstallatie op de locatie Wijster verwerkt en er groengas uit produceert. Groengascertificaten verzekeren de afnemer ervan dat het groengas dat hij tankt, ook daadwerkelijk bij Attero geproduceerd groengas is. Het Drentse groengas kan getankt worden bij PitPoint, een internationale aanbieder van schone brandstoffen, die ook in Drenthe tankstations exploiteert. Henk Brink: ‘Wij maken zo de cirkel rond in Drenthe. Het bermgras langs onze wegen is brandstof voor voertuigen, die weer gebruik maken van diezelfde wegen. En dat doen we nog klimaatneutraal ook!’

Attero kuilt het bermgras eerst in. Met dit bermgras vult het bedrijf de winterdip aan, wanneer er veel minder aanvoer van gft is. In de vergister zetten bacteriën het gras om in biogas en na opwerking ontstaat groengas. Dat pompt Attero vervolgens in het gasnet. Drenthe is zo verzekerd van een duurzame verwerking van zijn bermgras. Bovendien wordt de capaciteit van de vergister in Wijster op deze manier optimaal benut.

vrijdag 3 februari 2017

Rapportage duurzaamheid vaste biomassa 2015

Eind december 2016 publiceerde het Platform Bio-Energie Vrijwillige rapportage over houtige biomassa voor energieopwekking 2015. Om transparantie te bieden over de duurzaamheid van vaste biomassa voor energietoepassingen in Nederland, wordt sinds het sluiten van de Green Deal Duurzaamheid Vaste Biomassa 2012-2014 jaarlijks gerapporteerd over de kenmerken van deze biomassa. Ook na afronding van de Green Deal wil de bio-energiesector hierover rapporteren.

In oktober 2012 hebben rijksoverheid, Nederlandse energieproducenten en brancheorganisaties de Green Deal gesloten. De Vereniging Afvalbedrijven en haar leden HVC, AVR en Twence hebben de Green Deal medeondertekend. De resultaten rapporteerden de partijen jaarlijks aan de Tweede Kamer. De bio-energiesector heeft in overleg met de overheid besloten ook na afronding van de Green Deal per 2015 een jaarrapportage op te stellen. Dit gebeurt onder regie van het Platform Bio-Energie.

De rapportage over het jaar 2015 biedt inzicht in kengetallen als omvang, aard en herkomst van de ingezette biomassa en CO2-reductie. Dit jaar zijn voor het eerst ook gegevens van installaties met een capaciteit tussen de 1 en 5 megawatt opgenomen.

In totaal hebben de deelnemende producenten gerapporteerd over 1.356 kiloton vaste houtachtige biomassa. Het overgrote deel van de biomassa kwam uit Nederland, de rest kwam merendeels uit buurlanden. Van de gerapporteerde biomassa bestaat circa 30% uit vers hout, circa 59% uit verwerkt hout en bijna 11% betreft overige houtachtige stro-men. Van de biomassa beschikt 21% over een duurzaamheidscertificaat, de overige biomassa bestaat uit reststromen. Voor gebruikt hout en reststromen zijn de duurzaamheidsrisico’s relatief gering. Verder wordt een gemiddelde CO2-emissiereductie gerapporteerd van 92%. Hiermee wordt ruimschoots voldaan aan de algemeen geaccepteerde streefwaarde van minimaal 60% reductie.
 
Copyright (c) 2010 Biogas Nieuws and Powered by Blogger.