vrijdag 27 januari 2017

Oplevering Biogas Netwerk Twente brengt duurzame energievoorziening dichterbij

Met de opening van het Biogas Netwerk Twente is opnieuw een stap gezet om de rol van groen gas in de duurzame energievoorziening te versterken. Het Biogas Netwerk Twente voegt 4 miljoen m3 groen gas aan de bestaande productie van 81 miljoen m3 toe.

De eerste producent die is aangesloten op het nieuwe biogasnetwerk is Gebroeders Oude Lenferink uit Fleringen. Zij kunnen op termijn 6 miljoen m3 biogas produceren. Dit biogas gaat via de transportleiding van Biogas Netwerk Twente naar een centrale opwerkinstallatie in Almelo waar het wordt opgewerkt naar groen gas. Groen gas heeft dezelfde kwaliteit als aardgas zodat het vervolgens ingevoed kan worden in het bestaande gastransportnetwerk van Cogas.  Na opwerking blijft er 4 miljoen m3 groen gas over, genoeg voor een jaar lang comfortabel en duurzaam wonen voor 2.500 huishoudens  in Twente.

Uit de routekaart hernieuwbaar gas uit 2014 blijkt dat er in Nederland in 2030 3,7 miljard m3 biogas kan worden geproduceerd, goed voor 2,2, miljard m3 groen gas. Ulco Vermeulen, lid van de raad van bestuur van Gasunie zegt erover: “Een toename van 4 miljoen m3 groen gas lijkt misschien weinig op de schaal waarin we nu energie voor warmte en industrieën gebruiken. Maar duurzame energie wordt voor een belangrijk deel  bepaald door lokale omstandigheden en lokale initiatieven. Gaandeweg zullen mede op basis van dit soort nieuwe samenwerkingsinitiatieven grotere, onderling verbonden netwerken ontstaan. Daarom zijn stappen als deze zo belangrijk. Tegelijk werken we ook aan innovatieve technologieën die voor de benodigde opschaling van de productie van hernieuwbaar gas kunnen zorgen. Zo kunnen we op termijn fossiel aardgas zoveel mogelijk gaan vervangen door hernieuwbaar gas. Groen gas is een onmisbare component in het verduurzamen van de energievoorziening, met name voor sectoren die moeilijker te verduurzamen zijn, zoals de industrie waarvoor gas een belangrijke grondstof is.

Cogas en Gasunie willen het netwerk op termijn graag uitbreiden met eigen bestaande leidingen. Gerald de Haan, directeur van Cogas zegt hierover: “Er zijn diverse initiatieven in de regio die potentie hebben om in een volgende fase aangesloten te worden op het verder te ontwikkelen biogasnetwerk. Hierdoor ontstaat een ring in Twente waarop meerdere producenten en gebruikers van biogas kunnen worden aangesloten.

Met de centrale opwerkinstallatie is het voor toekomstige producenten een makkelijke stap om zich ook aan te sluiten. De opwerking van het biogas hoeven ze dan niet zelf uit te voeren.

donderdag 26 januari 2017

DMT bouwt grootste biogasinstallatie ter wereld

DMT Clear Gas Solutions gaat de grootste installatie ooit op het gebied van biogasopwaardering met de nieuwste membraantechnologie plaatsen. Deze installatie is niet alleen de grootste, maar eveneens de eerste biogasopwaarderingsinstallatie van DMT in de Verenigde Staten. Van het opgewaardeerde gas kunnen 30.000 huishoudens per jaar profiteren.

woensdag 25 januari 2017

DMT-ET mag eerste opwaardeersysteem voor biogas in Estland bouwen

DMT-ET mag een pilootinstallatie bouwen om energie te onttrekken aan afstromen. Het geproduceerde groene gas en de bio-LNG zijn bestemd voor de bussen die rijden in het openbaar vervoer van Estland. Het programma om het openbaar vervoer van Estland te laten rijden op fossielvrije energie is gestart in Viljandimaa, in het zuiden van Estland

'Nieuw wetsvoorstel leidt tot 3x meer schadelijke biobrandstoffen'

Nederland telt in 2020 bijna drie keer meer schadelijke biobrandstoffen dan nu als het kabinet haar nieuwe biobrandstoffenbeleid doorvoert. Dat blijkt uit berekeningen van Natuur & Milieu. Met name biodiesel uit voedselgewassen is zeer schadelijk: 80% meer klimaatschade dan fossiele diesel.

“Een vreemd wetsvoorstel dat meteen van tafel moet,” aldus Maarten van Biezen, hoofd Mobiliteit bij Natuur & Milieu. “Biobrandstoffen zijn bedoeld om klimaatschade van fossiele brandstoffen te beperken. Dit voorstel veroorzaakt juist extra schade aan natuur en klimaat.” Natuur & Milieu vraagt samen met andere maatschappelijke organisaties om aanpassing van dit voorstel: voorkom groei van biobrandstoffen uit voedsel en stimuleer vooral biobrandstoffen uit afval en reststromen. Vandaag vergadert de Tweede Kamer over dit onderwerp.

Twee maatregelen uit het wetsvoorstel leiden tot de stijging van biobrandstoffen uit voedselgewassen: als eerste verdwijnt de dubbeltelling voor (milieuvriendelijke) brandstoffen uit afval. Momenteel telt afval dubbel ten opzichte van voedsel, waardoor het een hogere marktwaarde krijgt. Zonder deze dubbeltelling is er meer biobrandstof nodig én verliest biobrandstof uit afval zijn hogere marktwaarde.

De tweede maatregel uit het voorstel is dat het verplichte bijmengpercentage biobrandstoffen stijgt naar 8,4%. Om aan deze eis te voldoen, mag het aandeel (goedkope) voedselgewassen stijgen naar 5%. Nu is het aandeel biobrandstoffen uit voedselgewassen ‘slechts’ 1,8%. Van Biezen: “Twee foute maatregelen dus. Voedsel hoort niet thuis in een tank.”

Biodiesel uit voedsel levert gemiddeld 80% meer klimaatschade op dan fossiele diesel. Het meest schadelijk is biodiesel uit palmolie: dat is drie keer schadelijker voor het klimaat dan fossiele diesel, blijkt uit eerder onderzoek. Hierdoor leidt de huidige bijmengverplichting juist tot extra klimaatemissies voor de transportsector dan nu gerapporteerd wordt.

Ook levert de productie uit voedselgewassen serieuze sociale- en milieuproblemen op, zoals concurrentie met voedsel, schade aan biodiversiteit, ontbossing, landroof en afname van de bodemvruchtbaarheid, zo blijkt uit rapportages van Oxfam Novib en Action Aid.

Biobrandstoffen uit afval en reststromen leveren echter flinke klimaatwinst op. Van Biezen: “Biobrandstoffen blijven van cruciaal belang om onze transportsector te verduurzamen. Maar dan wel op de goede manier. Hoog tijd dus dat de overheid inzet op een snelle uitfasering van schadelijke biobrandstoffen en inzet op geavanceerde biobrandstoffen uit afval en biomassa uit de zee.”

woensdag 4 januari 2017

De biomassacentrale van Langerlo komt er toch

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD) zal zich niet verzetten tegen het ombouwen van de steenkoolcentrale van Langerlo in Limburg tot een biomassacentrale. De minister loopt niet warm voor dergelijke centrales, maar hoopt wel om minder subsidies te moeten geven. Vorig jaar heeft het bedrijf Graanul Invest de Baltische staat Estland de centrale van Langerlo overgenomen. Het bedrijf wil daar energie opwekken uit de verbranding van houtstof en houtafval van zagerijen uit Estland, Letland en Litouwen.

dinsdag 3 januari 2017

Essent, NS en ProRail geven 'belangrijke impuls' aan groen gasproductie in Nederland

Essent gaat kantoren, stationsgebouwen en wissels van NS en ProRail verwarmen met groen gas. NS en ProRail kunnen daardoor invulling geven aan hun ambitie om het energieverbruik van alle gebouwen en infrastructuur in de spoorsector te verduurzamen. Essent bevestigt met deze overeenkomst haar rol als aanjager van duurzame gasproductie in Nederland. Het contract tussen NS, ProRail en Essent start op 1 januari 2017 en heeft een looptijd van zes jaar.

In totaal levert Essent per jaar 13,7 miljoen kubieke meter gas. In 2017 nemen NS en ProRail 25 procent van hun gas als groen gas af. In 2020 zal al het gas dat zij afnemen groen gas zijn. Uiteindelijk gebruiken NS en ProRail hiermee circa 10 procent van de totale (huidige) groen gas productie in Nederland.

NS en ProRail daagden bij de aanbesteding de energiemarkt uit om nieuwe duurzame energiebronnen te bouwen voor levering van gas. Een belangrijk onderdeel van het contract is dat er additionele groen gas productie –installaties worden gebouwd. Vanaf 2020 mag er alleen groen gas worden geleverd dat wordt geproduceerd in installaties die in 2017 nog niet in bedrijf waren. Het groen gas wordt aantoonbaar duurzaam gemaakt uit biomassa bestaande uit hernieuwbare grondstoffen zoals groente-, tuin- & fruitafval, mest, rioolslib en landbouwgewassen.

Het gas wordt gebruikt voor de verwarming van stations, wachtruimtes en kantoorgebouwen op en rond het station en voor het verwarmen van wissels. Met deze overeenkomst werken NS, ProRail en Essent samen aan het terugdringen van de CO2 –uitstoot en geven de drie partijen een belangrijke impuls aan de verdere groei en ontwikkeling van de groen gasproductie in Nederland.

Essent levert per jaar ongeveer 14 miljoen kubieke meter gas aan de spoorsector. Door toename van het aanbod groen gas én afname van de hoeveelheid vastgoed (vanuit de NS strategie) zal in 2020 al het vastgoed en de infrastructuur van NS en ProRail groen verwarmd worden.

Dit contract behelst per 2020 ongeveer 10 procent van de totale (huidige) groene gas productie in Nederland.

Het groen gas wordt aantoonbaar duurzaam gemaakt uit biomassa bestaande uit grondstoffen zoals groente-, tuin- & fruitafval, mest, rioolslib en landbouwgewassen.

Er zijn 183 stations die d.m.v. gas worden verwarmd. Alle stations zijn vanaf 2017 voorzien van 100% groene stroom. Ook worden andere vormen van duurzame energieopwekking ingezet, bijvoorbeeld WKO-installaties en zonnepanelen. Voorbeelden hiervan zijn de stations Utrecht Centraal (zonnepalen en WKO), Rotterdam Centraal (zonnepanelen en WKO) en Amsterdam Centraal (WKO).

In totaal worden 3958 van de 5207 wissels verwarmd d.m.v. gas (de overige wissels zijn elektrisch of worden met aardwarmte verwarmd).

Wijk Doornsteeg krijgt groen gas

Toekomstige bewoners van de wijk Doornsteeg in Nijkerk krijgen mogelijk groengas geleverd. Onderzoek tot nu toe heeft uitgewezen dat voor de levering van biogas nauwelijks subsidie verkrijgbaar is maar dat hier bovendien veiligheidsrisico's aan zijn verbonden. Het Waterschap Vallei en Veluwe is bezig met een onderzoek naar de haalbaarheid van het opwekken van biogas. Dit wordt opgewerkt bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Nijkerk.

maandag 2 januari 2017

The Waste Transformers: energie opwekken uit afval

De Westergasfabriek levert haar oerproduct in aangepaste vorm, schrijft Het Parool. Een biovergister in een zeecontainer wekt biogas op uit de etensresten van de omliggende restaurants. Alles wat de gasten van de restaurants op het randje van hun bord laten liggen, gaat erin. Al het andere organische afval van tien restaurants rond de Westergasfabriek trouwens ook. Sinds dit najaar wordt rond de uit 1903 stammende gashouder weer energie opgewekt. Aan de rand van het terrein hebben de horecabedrijven hun eigen gasfabriekje.
 
Copyright (c) 2010 Biogas Nieuws and Powered by Blogger.