vrijdag 28 september 2012

Whiskey-afval basis voor biobrandstof

Een whiskeyproducent in het Schotse Perthshire heeft een overeenkomst gesloten die de verwerking van whiskey-afval tot biobrandstof mogelijk maakt. Door bacteriën toe te voegen aan de restproducten die overblijven bij whiskyproductie wil Celtic Renewables, een bedrijf ontstaan op de Napier University in Edinburgh, biobrandstof produceren. Afvalproducten van Schotse whiskyproducent Tullibardine bieden uitkomst.

woensdag 26 september 2012

Doorzoekingen in internationaal onderzoek naar mestfraude

De Inlichtingen- en Opsporingsdienst (IOD) van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit hebben gister vier doorzoekingen verricht in de provincie Brabant. Ook vonden er doorzoekingen plaats in Zwitserland, Duitsland, België en Polen. De doorzoekingen vonden plaats in het kader van een strafrechtelijk onderzoek dat zich richt op het verhullen van internationale meststromen, waaraan een mestintermediair uit de provincie Brabant vermoedelijk miljoenen euro's aan heeft verdiend. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
De mesthandelaar, wordt samen met nog vier andere verdachten, verdacht van deelname aan een criminele organisatie, witwassen en valsheid in geschrifte. De verdachten hebben vermoedelijk door het gebruik van diverse BV's in verschillende landen grote hoeveelheden mest proberen te verhullen. In de Meststoffenwet staat hoeveel mest per hectare grond mag worden toegediend omdat anders grote hoeveelheden fosfaat en nitraat in de bodem en het grondwater komen.
Bij metingen de afgelopen jaren is gebleken dat op veel plaatsen in Nederland het gehalte aan mineralen te hoog is in de bodem (zie evaluatie meststoffenwet 2012). Dit heeft een nadelig effect voor het milieu en daarom zijn er strenge eisen gesteld . Als veehandelaren meer mest hebben dan ze zelf kunnen gebruiken moeten ze hier fikse boetebedragen voor betalen. Het vermoeden is dat verdachten deze mest van veehandelaren hebben afgenomen maar vervolgens niet volgens de regels verwerkt hebben. Bij de doorzoekingen zijn administratie en computers in beslag genomen.
De doorzoekingen in Polen, Zwitserland, België en Duitsland vonden plaats in samenwerking met Eurojust. Ook hier zijn administratie en computers in beslag genomen.
Met het niet naleven van de Meststoffenwet zijn grote winsten te behalen. Dit leidt ertoe dat fraudeurs een concurrentievoordeel kunnen halen ten opzichte van bedrijven die zich wel aan de regels houden. Daarom pakt de overheid dit aan. Er is dan ook een strafrechtelijk financieel onderzoek gestart. Het vermogen dat verdachten vermoedelijk verdiend hebben door zich niet aan de regels te houden wordt waar mogelijk afgepakt. Er zijn onder andere auto's, quads, motoren en een tractor in beslag genomen. Ook is er beslag gelegd op onroerend goed van verdachten.

'U-bocht biobrandstofbeleid schaadt economie'

De NVDB vindt dat de gelekte voorstellen van de Europese Commissie om CO2-uitstoot door indirecte veranderingen in landgebruik (ILUC) te voorkomen hun doel voorbijschieten. De radicale koersverandering heeft grote gevolgen voor reeds gedane investeringen en kost werkgelegenheid. De argumenten en de wetenschappelijke onderbouwing zijn onvoldoende en de doelstellingen voor een schoner transport zullen niet gehaald worden.
De NVDB (Nederlandse Vereniging voor Duurzame Biobrandstoffen) wijst erop dat de biobrandstoffensector al voldoet aan vergaande wettelijke duurzaamheidscriteria en daarmee verder is dan andere sectoren, zoals de voedselsector. Volgens deze criteria moet de CO2-reductie van biobrandstof minimaal 35% zijn, oplopend tot maar liefst 50% in 2017 en 60% in 2018 (voor nieuwe installaties). Ook mag biobrandstof niet geproduceerd zijn uit grondstoffen van onder meer beboste gronden en graslanden met grote biodiversiteit. Als andere sectoren dezelfde criteria voor landgebruik zouden toepassen, zou er geen sprake zijn van ILUC.
De Directoraten-generaal Energie en Klimaat van de Commissie doen desondanks verregaande ILUC-voorstellen. De belangrijkste zijn een maximum van 5% voor biobrandstof uit voedselgewassen, het maar liefst vier keer tellen van geavanceerde biobrandstoffen en ILUC-factoren. De NVDB is om vier redenen kritisch over deze U-bocht in het biobrandstofbeleid:

● Doordat de inzet van bepaalde biobrandstoffen sterk wordt beperkt, hebben de voorstellen grote gevolgen voor miljardeninvesteringen die in goed vertrouwen op een consistent overheidsbeleid reeds zijn gedaan. Ze kosten - tijdens een diepe financiële en economische crisis - werkgelegenheid en bemoeilijken investeringen in innovatie;

● De Europese voorstellen zijn niet gebaseerd op argumenten. Ze zijn bedoeld om ILUC te voorkomen. De introductie van een 5% limiet voor biobrandstof uit voedselgewassen is hiervoor echter geen oplossing;

● De wetenschappelijke onderbouwing is zwak. De Commissie baseert de ILUC-voorstellen op één arbitrair en inconsistent IFPRI rapport en negeert de kritiek van andere wetenschappers;

● Europa verliest de doelen voor 2020 (10% hernieuwbare energie in transport en 6% minder CO2-uitstoot van brandstoffen) uit het oog. Door het vier keer tellen van geavanceerde biobrandstoffen nemen de werkelijke volumes biobrandstof sterk af en zullen de doelen alleen op papier gehaald worden. Dit vergroot de afhankelijkheid van fossiele brandstof en zorgt voor meer CO2-uitstoot.

De Nederlandse biobrandstoffensector wil verder innoveren en investeren in nieuwe generaties biobrandstoffen en heeft derhalve hetzelfde doel als de Europese Commissie en de Nederlandse regering. De Europese voorstellen gaan echter te ver en belemmeren de sector juist bij het plegen van de grote investeringen die van hen worden gevraagd.

De NVDB stelt daarom een andere aanpak voor. Het Europese en nationale biobrandstofbeleid moet sterker gericht worden op de stimulering van betere biobrandstoffen met een hoge CO2-reductie. Dit gebeurt reeds in de Europese Brandstofkwaliteitrichtlijn, die oliemaatschappijen verplicht om de CO2-uitstoot van brandstoffen te verlagen. Deze filosofie kan vaker toegepast worden, zodat biobrandstoffen die de huidige criteria voor CO2-reductie overtreffen een extra impuls krijgen.

dinsdag 25 september 2012

Bod op biovergister Heeten niet geaccepteerd

De Rabobank heeft het bod van het bedrijf VP Minovia op de failliete vergistingsinstallatie in Heeten, BMEC Salland, niet geaccepteerd. De biovergister ging in maart failliet. De Rabobank is de grootste schuldeiser met een vordering van 7,6 miljoen euro.

maandag 24 september 2012

Veel milieuwinst door slimmer gebruik van biomassa in Europa

Slimmer en efficiënter gebruik van biomassa (ook wel cascadering genoemd) kan in 2030 voor bijna 30 procent bijdragen aan de vermindering van uitstoot van broeikasgas in Europa (ten opzichte van 2010). Uit onderzoek van CE Delft wordt duidelijk dat cascadering van houtige biomassa, van reststromen uit de landbouw en de industrie en van afval, een significante bijdrage kan leveren aan een duurzame economie.

donderdag 20 september 2012

Lof en zorgen voor plan van gras tot biogas

Veel lof voor het initiatief van agrariër Jan Cees Vogelaar om met hulp van een biomassa vergistingsinstallatie van gras biogas te maken. Toch staat het nog op losse schroeven of hij aan de Beverweg bij Swifterbant zijn 'Energy Farm' kan bouwen. De Dronter politiek heeft veel vragen en twijfels over de locatie en de verkeersveiligheid.

woensdag 19 september 2012

Start bouw biogas tankstation in Tilburg

In Tilburg is gestart met de voorbereidingen voor de bouw van een LBG (biogas) tankstation. LBG is de duurzame variant van (LNG Liquid Natural Gas) en wordt gemaakt van biologische afvalproducten. Het tankstation moet in november klaar zijn. Iveco-Schouten dat het project heeft ingezet, gebruikt nu nog een mobiele LBG vulinstallatie op eigen terrein. Met de nieuwe locatie moet een groeiend potentieel groene vrachtwagens moeten kunnen worden bediend.

dinsdag 18 september 2012

Stekker uit Energie Centrale Calluna

De Bio Energie Centrale van Calluna in Ermelo wordt ontmanteld. Dat heeft de gemeenteraad unaniem besloten. De Centrale kost de gemeente Ermelo tot 2015 600.000 euro per jaar. Vanaf 2016 is dat zelfs 900.000 euro per jaar. Het college stelde de raad voor om de stekker er uit te trekken. "Er moet iets gebeuren en ontmanteling van de Energie Centrale is momenteel de enige oplossing", aldus wethouder Esther Verhagen.

maandag 17 september 2012

Europa's dorst naar biobrandstoffen leidt tot honger voor miljoenen

Land dat gebruikt wordt om Europese wagens te voorzien van biobrandstof kan genoeg tarwe en maïs produceren voor 127 miljoen mensen, zo stelt Oxfam Novib aan de vooravond van de EU-bijeenkomst van energieministers op Cyprus. Steeds meer mensen krijgen te maken met gebrek aan voedsel nu de voedselprijzen naar grote hoogte zijn gestegen en er te veel voedsel in de benzinetank verdwijnt. Oxfam Novib roept de EU daarom op om haar gevaarlijke en marktverstorende biobrandstoffen-beleid radicaal te herzien.
Het nieuwe Oxfam Novib-rapport, The Hunger Grains, onderdeel van de internationale Oxfam GROW-voedselcampagne, waarschuwt dat de groeiende Europese dorst naar biobrandstoffen de wereldvoedselprijzen omhoog stuwt en in arme landen tot nog meer honger en ondervoeding leidt.
In 2008 werd door de EU al bijna 3 miljard euro uitgegeven aan belastingvoordelen en stimuleringsmaatregelen voor de productie van biobrandstoffen. De verplichte bijmenging van biobrandstof kan in 2020 elke EU-burger zelfs 30 euro per jaar gaan kosten.Dit rapport verschijnt omdat de EU-energieministers vandaag vergaderen over een nieuwe strategie inzake hernieuwbare energie voor na 2020. Huidige EU-richtlijnen eisen dat 10 procent van de brandstof voor transport uit hernieuwbare bronnen komt. Het merendeel hiervan is eerste generatie biobrandstof gemaakt uit voedselgewassen.
“De verplichte EU-richtlijn van 10 procent heeft een run op biobrandstoffen ontketend en verklaart mede de torenhoge voedselprijzen. Biobrandstoffen waren bedoeld om tot groener vervoer te leiden, maar Europese overheden verspillen er veel te veel belastinggeld aan, terwijl het miljoenen mensen van toegang tot voedsel, land en water berooft”, zo stelt Tom van der Lee, directeur campagnes Oxfam Novib.
“De huidige piek in wereldvoedselprijzen moet de EU-energieministers wakker schudden. Heel eenvoudig. Als de EU haar plicht tot bijmenging van biobrandstof niet schrapt verdubbelt de consumptie van biobrandstoffen de komende jaren en zullen nog meer mensen tot armoede vervallen,” aldus Van der Lee.
De prijzen van maïs en soja bereikten de afgelopen zomer recordhoogtes. Arme mensen, die 75% van hun inkomsten aan voedsel uitgeven, worden hierdoor het hardst getroffen. De EU bijmengplicht alleen al, kan de prijs van sommige voedselproducten met 36 procent omhoog stuwen.
80 procent van de Europese biobrandstoffen bestaat uit biodiesel, vooral gemaakt van raapzaad, soja en palmolie. Dit heeft vooral invloed op de mondiale prijs van plantaardige olie die veel gebruikt wordt om mee te koken. In 2020 zou Europa één vijfde van alle in de wereld geproduceerde plantaardige olie nodig hebben om in haar vraag naar biobrandstof te voorzien.
“EU-beleid op biobrandstoffen maakt de klimaatverandering erger, niet beter, en arme mensen betalen de hoogste prijs. Er zijn alternatieven: regeringen moeten efficiëntienormen voor wagenfabrikanten vaststellen, betere transportsystemen opzetten en elektrische wagens promoten”, zo stelt Van der Lee.

donderdag 13 september 2012

Wederom Mercedes B-klasse op aardgas

Mercedes-Benz presenteert op de Autosalon van Parijs de B 200 Natural Gas Drive, ofwel een versie die rijdt op aardgas of biogas. Mercedes-Benz maakt voor deze B 200 NGD dankbaar gebruik van het zogeheten Energy Space-concept. De drie gastanks zijn in de dubbele wagenbodem ondergebracht, zodat het ruimteaanbod identiek is aan dat van de benzine- en dieselmodellen. Voor noodgevallen is voorzien in een 12 liter grote benzinetank.

woensdag 12 september 2012

Attero verdriedubbelt de productie van biogas


De productie van biogas bij afvalverwerker Attero in Wijster wordt de komende jaren meer dan verdriedubbeld. Nu wordt er jaarlijks zo'n vier miljoen kubieke meter biogas geproduceerd uit de oude vuilstort, daar komt tien miljoen kubieke meter gas bij.

dinsdag 11 september 2012

Algen helpen bij productie van groen gas

Algen kunnen helpen om van biogas groen gas te maken. In het project ‘Groen Gas en Algen’ wordt onderzocht of dit daadwerkelijk zo is. Het college van Gedeputeerde Staten kent een bijdrage van €187.800 aan het project toe. De subsidie komt uit het Regionaal Innovatie Programma ‘Fryslân Fernijt III’.Om van biogas groen gas te maken, moet het biogas worden gezuiverd en het CO2-gehalte omlaag worden gebracht. In dit project onderzoekt men of algen bijdragen aan dit zuiveringsproces en of dit op grote schaal toepasbaar is. Ook kijken de onderzoekers of algen zorgen voor een juiste samenstelling van het biogas. Tot nu toe was het gebruik van algen alleen gericht op de productie van olie en/of eiwitten voor de voedselindustrie.
In het project werken de MKB-bedrijven Algaecom en DMT Milieu Techniek samen met de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast ondersteunt de Gasunie het project. Verder werken de organisaties samen met Wetsus en de Stichting Groen Gas Nederland in Leeuwarden. Deze fungeren als testbedrijven.

maandag 10 september 2012

Gemaaid gras als bron voor biobrandstof

Gemaaid gras kan dienen als bron voor biobrandstof. In het project ‘Gras als Energiebron’ onderzoeken een aantal partners de toepasbaarheid van het gras. Het college van Gedeputeerde Staten kent een bijdrage van € 101.983 aan het project toe. De subsidie komt uit het Regionaal Innovatie Programma ‘Fryslân Fernijt III’.
Om vanuit gras en ander snoeiafval (zoals snoeihout) biobrandstof te winnen, maakt men hier eerst ‘pellets’ van. Dit lijkt op paardenbiks en wordt in een speciale verbrandingsketel gestopt. De graspellets bevatten gemaaid gras wat afkomstig is van verschillende natuurterreinen.
De speciale verbrandingstechniek levert duurzame en voordelige warmte op. Voor de leveranciers van het gras (zoals gemeenten, de provincie en terreinbeheerders) is de afvoer van het gras doorgaans een grote kostenpost. Door gras te gebruiken als biobrandstof dalen deze afvoerkosten. Als pilot installeert Sport- en Ontspanningscentrum Kortezwaag een speciale ketel die stookt op deze biobrandstof. Hiermee realiseren zij een kostenbesparing ten opzichte van het gebruik van fossiele brandstoffen.
In het project werken de MKB-bedrijven Bio Energie Friesland B.V., Fa. Jonker, D-tec-T, Sport- en Ontspanningscentrum Kortezwaag en DAM Advies samen. Hierbij ondersteunen de Gemeente Opsterland, Staatsbosbeheer en Van Hall Larenstein de bedrijven.
Naast de provincie Fryslân, dragen ook de Europese Unie, het ministerie van EL&I en Samenwerkingsverband Noord-Nederland bij aan het project

donderdag 6 september 2012

Essent en HarvestaGG: groen gras wordt groen gas

Essent en agrarisch initiatief HarvestaGG hebben belangrijke stappen gezet voor het realiseren van een productie-installatie waar gras wordt verwerkt tot uiteenlopende producten die passen binnen de biobased. Beide partijen hebben hierover een samenwerkingsovereenkomst gesloten.
Uit de Levenscyclus Analyse (LCA) van het proces blijkt dat het verbouwen en verwerken van gras een positieve bijdrage levert aan het milieu. Zo neemt gras CO2 op uit de lucht, zijn er geen bestrijdingsmiddelen nodig voor het verbouwen ervan en komt grasland ten goede aan biodiversiteit, bijvoorbeeld door het aantrekken van weidevogels.
Onderzoeker Emiel Elferink van CLM: "De positieve uitkomst voor het milieu komt vooral door het opnemen van gras in een bestaande akkerbouwrotatie (wisselende gewassen op de akkers), en door de innovatieve manier waarop gras stapsgewijs wordt verwerkt tot de producten eiwit, biogas, compost en vloeibare CO2".
De hoogwaardige producten die in de toekomst geproduceerd zullen worden in de productie-installatie dragen bij aan een duurzame economie, omdat ze bestaande conventionele brandstoffen vervangen. Laagwaardige restanten die overblijven bij de productie kunnen worden ingezet voor de productie van duurzame energie.
Bij het initiatief is sprake van zogenoemde cascadering, waarbij grondstoffen optimaal worden benut en daarmee CO2-uitstoot wordt vermeden en de milieu-impact zo laag mogelijk gehouden. Binnen de samenwerking gaat Essent zich vooral richten op het certificeren van biobrandstoffen (vloeibaar biogas) die worden geproduceerd en het creëren van een afzetmarkt hiervoor.
De eerste geplande locatie in Swifterbant zal onder andere 6.000.000 kg bio-LNG produceren. Na een pilot kan het project in een periode van 8 jaar worden toegepast op ca. 20 locaties in Nederland.woensdag 5 september 2012

Fiat Panda nu ook op biogas

Fiat heeft de Panda Natural Power gepresenteerd. Deze auto is voorzien van een 0,9 TwinAir Turbo die biogas verbruikt. Deze Panda levert 80 pk en heeft op biogas een CO2-uitstoot van slechts 86 gram per kilometer. Aanzienlijk minder dan de 99 gram die de 85 pk sterke TwinAir Turbo benzinemotor uitstoot.

zaterdag 1 september 2012

Biopower Tongeren levert groene stroom aan 6.500 gezinnen

In Tongeren is vrijdag de grootste biogasinstallatie van Limburg voorgesteld. Biopower is een energiecentrale die door de vergisting van maïs stroom opwekt voor ongeveer 6.500 gezinnen. De investering bedraagt 11 miljoen euro. Het biogas wordt door middel van warmtekrachtkoppeling in elektriciteit omgezet. In eerste instantie is er een productie van 2,8 MW, of de gemiddelde stroomconsumptie van 6.500 gezinnen.


 
Copyright (c) 2010 Biogas Nieuws and Powered by Blogger.