vrijdag 29 juli 2011

Energie maken van mest in Heeten

donderdag 28 juli 2011

Hoge kosten veroorzaakten faillissement Halambco

Biogasproducent Halambco in Drachten, die afval van de aardappelverwerkingsfabriek van Lamb Weston Meijer in Oosterbierum tot biogas verwerkte, is op 14 juli failliet verklaard. Het faillissement is door Halambco zelf aangevraagd, hoofdzakelijk omdat de kosten te hoog werden door dure covergistingsproducten en lage gas- en stroomprijzen. Halambco was een joint venture van glastuinbouwbedrijf Hartman uit Sexbierum en de duurzame projectontwikkelaar Econvert uit Drachten.

Ballast Nedam bouwt bio-energiecentrale in Delfzijl

Ballast Nedam zal eind 2011 in consortium starten met de bouw van een Bio Energie Centrale (BEC) in Delfzijl voor opdrachtgever BioEnergieCentrale Delfzijl B.V. (Eneco Solar, Bio & Hydro B.V.) In het consortium werkt Ballast Nedam samen met het Duitse Areva Renewables GmbH en het Finse Metso Power Oy. De centrale heeft een vermogen van 49 megawatt en zal energie gaan produceren uit gerecycled afvalhoutsnippers.
De opdracht voor Ballast Nedam bedraagt circa EUR 48 miljoen. De werkzaamheden van Ballast Nedam bestaan uit het begeleiden van het vergunningentraject en design & construct van de civiele en bouwkundige onderdelen van het project.
De centrale BEC Delfzijl komt langs het zeehavenkanaal te staan en wordt in de zomer van 2013 in bedrijf genomen. Het vermogen van 49 megawatt levert capaciteit voor de elektriciteitsbehoefte van 120.000 huishoudens. In Nederland wordt momenteel circa 90 megawatt aan houtgestookte energie geleverd door vier centrales, die meestal gekoppeld zijn aan afvalverbrandingsinstallaties.
Ballast Nedam bewerkstelligt een optimale coördinatie voor de opdrachtgever door integratie van de werkprocessen in de keten. Met haar eigen interne specialistische bedrijven biedt Ballast Nedam ketenintegratie voor dit project. Ballast Nedam Engineering, Ballast Nedam Funderingstechniek en Ballast Nedam Specialistisch Grondverzet zijn verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de werkzaamheden.

woensdag 27 juli 2011

Avri neemt twee Scania inzamelvoertuigen op aardgas in gebruik

Afvalverwijdering Rivierenland (AVRI) nam onlangs op feestelijke wijze een tweetal nieuwe inzamelwagens in gebruik. De beide Scania's rijden op aardgas en dragen zodoende bij aan de duurzame bedrijfsvoering van AVRI. De beide Scania P310 chassis zijn uitgerust met de 305 sterke gasmotor die zowel op aardgas als biogas kunnen lopen. Bij gebruik van biogas kan de CO2-uitstoot tot 70% worden teruggebracht.

Biogas via Beltrum de Achterhoek in

Groot Zevert stapt over naar co-vergisting waardoor aard-of biogas wordt gewonnen. Dat betekent dat aan het mestvergistingsproces restproducten als mais, gerst of aardappelen worden toegevoegd. De silo's worden gebouwd op het bedrijfsterrein aan de Deventer Kunstweg, de voormalige locatie van afvalstort 't Bellegoor. Nu Groot Zevert zijn plannen kan doorzetten, moet worden nagedacht over transport van het biogas naar afnemers.

dinsdag 26 juli 2011

Duiven zet in op meer energie

De firma Topell wil op bedrijventerrein Roelofshoeve in Duiven een innovatieve vergassingsinstallatie bouwen. Daarmee moet ze niet alleen in haar eigen warmtebehoefte voorzien, maar ook elektra en gas leveren aan het openbare net. De gemeente Duiven steunt het onderzoek naar ontwikkeling en bouw van de installatie met 330.000 euro.

Eneco wil megavergister bouwen

Energieproducent Eneco wil op het het nieuwe bedrijventerrein Slotmolen in het Friesche Sint Nicolaasga een grote biovergister bouwen, geschikt voor het verwerken van bermgras, putvet en etensresten. Jaarlijks zal zo'n 5 miljoen kuub biogas en 3,6 miljoen kuub groengas worden geproduceerd. Dit gas wordt via een persleiding naar een nog te bouwen tankstation gevoerd.

maandag 25 juli 2011

Biogas uit bekers en basketballen

De weggegooide bio­plastic bekers op Vierdaagsefestival­terrein het Valkhof gaan volgend jaar biogas leveren. Er komt mogelijk een proef met een inzamelsys­teem rond het feestplein bij café Faber. En de afvalbakken van reini­gingsdienst Dar moeten de hoogte in. Tenminste, als het aan Jan Paul Kimmel ligt.

Wienerberger Steenfabriek grootafnemer co2-vrij biogas

De Wienerberger Steenfabriek in Haaften wordt de grootafnemer van groen biogas van de nog te bouwen biovergistingsinstallatie in de gemeente Neerijnen. Dat zegt Kees van Noord, samen met zijn broer Henk initiatiefnemer van Stichting Biomassa Hellouw, die de installatie uit de grond wil laten verrijzen.

donderdag 21 juli 2011

Energie uit biogas voor sportcentrum' It Gryn' in Stiens

Maatschap De Boer - Talsma uit Stiens heeft vorig jaar van het Ministerie van Economische Zaken officieel subsidie toegekend gekregen om energie te produceren vanuit een co-mestvergistings installatie voor het sportcentrum `It Gryn' in Stiens. De subsidie is toegekend voor een periode van 12 jaar. Hiermee staat de weg open de levering van energie aan het sportcomplex op termijn te realiseren en is daarmee uniek in Friesland.
Op donderdag 21 juli werd het definitieve contract ondertekend tussen de heer Luuk de Boer van Mts. De Boer - Talsma en de gemeente Leeuwarderadeel. Hiermee is grote stap gezet om tot realisering te komen.
`It Gryn' heeft een hoge energievraag met hoge energiekosten tot gevolg. Dat is voor het gemeentebestuur reden geweest naar een alternatieve en duurzame vorm van energie te zoeken. Omdat Mts De Boer
- Talsma, op korte afstand gelegen van het sportcentrum, de intentie had de energiecapaciteit uit te gaan breiden is besloten te onderzoeken of een koppeling tussen sportcentrum en de biogasinstallatie interessant was. Een haalbaarheidsonderzoek, uitgevoerd door `E kwadraat advies', beantwoorde die vraag positief.
Mts de Boer - Talsma exploiteert een biogasinstallatie. Veelal wordt het biogas - verkregen door co-vergisting - bij een agrarisch bedrijf middels een Warmte Kracht Koppeling (WKK) omgezet naar stroom. In veel gevallen wordt de hierbij vrij gekomen warmte niet benut.

EU erkent 7 standaarden voor certificering van biobrandstoffen

De Europese Commissie heeft zeven standaarden erkend voor certificering van biobrandstoffen. Het zijn zogenaamde 'voluntary schemes', waarmee waarmee bedrijven die biobrandstoffen produceren of importeren kunnen aantonen dat het om duurzaam geproduceerde brandstof gaat. Bedrijven houden zich vrijwillig aan de criteria van zo'n standaard, de EU controleert dit niet. De belangrijkste criteria waaraan een standaard moet voldoen zijn globaal: Er mag geen bos voor worden vernietigd om biomassa te laten groeien, of moeras of beschermde natuur. Er moet minimaal 35% minder uitstoot van broeikasgassen zijn in vergelijking met olie. In 2017 is dat 50% minder, in 2018 60%. En het systeem moet de hele productieketen monitoren, van de gewasgroei tot aan de pomp

woensdag 20 juli 2011

'Tweederde hernieuwbare energie halen uit groene warmte'

Tegen 2020 zal tweederde van de hernieuwbare energie afkomstig zijn van groene warmte. Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) en energieminister Freya Van den Bossche (sp.a) stelden nieuwe steunmaatregelen uit het 'Actieplan Groene Warmte' voor bij de Gentse afvalintercommunale IVAGO. Tegen 2020 moet 13 procent van de geproduceerde energie hernieuwbaar zijn. De Vlaamse regering wil dat tweederde daarvan afkomstig is van groene warmte en werkte daarvoor steunmaatregelen uit.

Suiker Unie wordt hoofdleverancier biogas

Naast de suikerfabriek van Suiker Unie in Hoogkerk komt een enorme biomassavergister die bietenpulp gaat fermenteren tot biogas. Suiker Unie wordt daarmee de grootste producent van groen gas in Noord-Nederland, aldus het  Dagblad van het Noorden. De suikerleverancier begint volgens de krant over twee maanden met de bouw van de biomassavergister. Die levert vanaf volgend najaar meteen 10 miljoen kuub gas van aardgaskwaliteit. Dat is voldoende om 7000 huizen te verwarmen.

dinsdag 19 juli 2011

Budget subsidieregeling Proeftuinen duurzame mobiliteit bijna op

Ruim 85 bedrijven, waterschappen en onderzoeksinstellingen hebben subsidie aangevraagd voor bedrijfsauto's die rijden op groen gas, biogas en hogere blends biobrandstoffen. Het beschikbare budget van 2,6 miljoen euro van het ministerie van Infrastructuur en Milieu is nu voor circa 2 miljoen euro geclaimd. Het subsidieprogramma Proeftuinen duurzame mobiliteit: rijden op biogas en hogere blends biobrandstoffen is een open regeling. Dit betekent dat een aanvraag kan worden ingediend tot en met 30 december 2011 (12.00 uur).

'Benzinepompen in Europa mengen oerbosvernietigende biobrandstoffen'

Automobilisten helpen ongewild en onbewust mee aan vernietiging van oerbossen door het tanken van zogenaamde biobrandstoffen. Dat zegt Greenpeace. Een studie naar de brandstof bij tankstations in negen Europese landen toont aan dat de bijgemengde biobrandstoffen in veel gevallen gemaakt zijn van palmolie, soja en raapzaad. Onderzoek in opdracht van de Europese Commissie laat zien dat deze biobrandstoffen naast directe ontbossing ook bijdragen aan indirecte landconversie zoals ontbossing en daardoor juist schadelijker zijn voor het klimaat dan fossiele brandstoffen.
Afgelopen december heeft de Europese Commissie toegezegd verschillende opties te onderzoeken om indirecte landgebruik veranderingen, (Indirect Land Use Change, afgekort ILUC) mee te wegen in de duurzaamheidscriteria voor biobrandstoffen. Deze duurzaamheidscriteria moeten ervoor zorgen dat alleen biobrandstoffen die duurzaam zijn en die de broeikasgasuitstoot daadwerkelijk verminderen worden gestimuleerd door de EU. Het doel van het EU hernieuwbare brandstoffen beleid is namelijk om de broeikasgasuitstoot in te perken om klimaatverandering tegen te gaan. Maar met het bijmengen van de biobrandstoffen die nu bij de tankstations zijn aangetroffen wordt het omgekeerde bereikt; er wordt meer uitgestoten, wat het klimaatprobleem juist verergert. Ondanks de recente studie die door de Europese commissie was uitgezet en die dit onomstotelijk vaststelt, laait het debat in Brussel hoog op of deze ILUC factor wel moet worden meegewogen.
Het EU-beleid voor hernieuwbare brandstoffen zal het gebruik van biobrandstoffen opdrijven, volgens een analyse van de overheidsplannen zal in 2020 170% meer biobrandstof verbruikt worden dan vandaag de dag. 71% daarvan zal biodiesel zijn.

vrijdag 15 juli 2011

Nominatie waterschap voor de Groene Parel

Waterschap Reest en Wieden is genomineerd voor de 'Groene Parel'. Het waterschapproject Ombouwen wagenpark op eigen geproduceerd groen gas' is samen met negen andere projecten genomineerd voor De Groene Parel 2011. Waterschap Reest en Wieden zal eind 2011 starten met de bouw van een vergistingsinstallatie voor rioolslib op het terrein van de rioolwaterzuivering (RWZI) in Echten

donderdag 14 juli 2011

Petitie tegen mestverwerkingsbedrijf

Enkele bewoners van Beselare zijn tegen de komst van een mestverwerkingsbedrijf en installatie om biogas te produceren. De aanvragers van de milieuvergunning voor de installatie reageren verbaasd. 'Onze aanvraag is goed onderbouwd en ligt al een hele tijd op de Milieudienst', zegt Veronique Lampaert, zaakvoerster van het bedrijf. 'Iedereen kon het dossier daar inkijken. En nu wordt plots fel gereageerd, door die mail.'

woensdag 13 juli 2011

Afvalsamenwerking duurzamer en goedkoper

De samenwerking van zes gemeenten binnen het VuilAfvoerBedrijf (VAB) Duin- en Bollenstreek werpt zijn vruchten af. De verwerking van het gft-afval is in de afgelopen jaren duurzamer en 30% goedkoper geworden. Voorheen werd er van het gft-afval alleen compost gemaakt, inmiddels wordt er naast compost, ook biogas van gemaakt.

Toekomst biomassa

ELES, een dochter van energieleverancier Essent, en de gemeente Breda gaan verder onderzoeken of het mogelijk is om samen een biomassacentrale te bouwen. Gisteren is daarom een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. ELES is eigenaar van het bestaande warmtenetwerk in Breda.

dinsdag 12 juli 2011

Greenhuus: duurzaam hotelconcept

Grote kans dat in Zeeland of Zuid-Holland binnenkort een eerste Greenhuus staat. Architect Kees van Wuyckhuyse is positief gestemd over gesprekken die onlangs in Middelharnis en Ouddorp zijn gevoerd. In zo'n Greenhuus zitten verschillende groene technieken. Door zonnepanelen, biogas en regenwater in te schakelen, moet het gebouw autarkisch, oftewel zelfvoorzienend, zijn. 'En we zijn met energiebedrijf Delta bezig om te kijken wat zijn voor ons kunnen doen', vertelt Van Wuyckhuyse.


Gouden Medaille voor Jos Pâques

Het Bestuur van de Stichting Hoogewerff-Fonds heeft de Hoogewerff Gouden Medaille 2011 toegekend aan Jos Pâques. Met de toekenning van de Gouden Medaille, wil het bestuur van de Stichting Hoogewerff-Fonds uitdrukking geven aan haar grote waardering voor de indrukwekkende wijze waarop Pâques over een periode van vele jaren een zeer succesvolle, internationaal opererende onderneming heeft opgezet, waarbij hij een breed scala aan innovatieve (bio)procestechnologieën heeft ontwikkeld, getest, opgeschaald en vervolgens commercieel toepasbaar heeft gemaakt in onder meer hoogwaardige waterzuiveringsprocessen en andere unieke biotechnologische processen in veel verschillende toepassingsgebieden.

maandag 11 juli 2011

DMT Joure bouwt biogas opwerkingsinstallatie

DMT Milieutechnologie BV gaat één van de grootste biogasopwerkingsinstallaties realiseren bij afvalverwerker Attero te Wijster. Door de bouw van een nieuwe vergistingsinstallatie wordt circa 5 miljoen kubieke meter extra groen gas per jaar geproduceerd, genoeg voor de levering aan 2.500 gezinnen. Na de inbedrijfstelling begin 2012, gaat Attero vanaf de locatie Wijster dit groen gas invoeden op het netwerk van netbeheerder RENDO.

vrijdag 8 juli 2011

Grontmij aangewezen voor Duitse op stro gebaseerde warmtekrachtcentrale

Grontmij is door BEKW Emsland aangewezen als project consultant voor ontwerp en constructie van wat de grootste Duitse op stro gebaseerde warmtekracht centrale zal worden. De totale investeringssom van BEKW Bioenergiekraftwerk bedraagt € 56 miljoen. De bouwwerkzaamheden beginnen in augustus en de ingebruikname van de centrale staat voor 2012 gepland.

donderdag 7 juli 2011

Melkveehouder wil GGNet van biogas voorzien

Nauwe samenwerking tussen melkveehouder René Hissink en GGNet moet leiden tot een duurzame warmtevoorziening voor de locatie van GGNet in Warnsveld. Op grond van haalbaarheidsstudies en onderzoek naar de financiële consequenties komt een energiesysteem met biogas (energieopwekking uit dierlijke mest) steeds reëler in beeld.

dinsdag 5 juli 2011

'RWE moet meer biomassa verstoken'

PvdA kamerlid Samson is van mening dat de nieuwe energiecentrales in de Eemshaven geen kolen en gas moeten gebruiken maar biobrandstof. Met name de nieuwe RWE kolencentrale moet daarvoor ingrijpend worden aangepast.

maandag 4 juli 2011

Inzamelen luiers geen optie voor Apeldoorn

Er komt voorlopig geen gescheiden inzameling van gebruikte luiers en incontinentiemateriaal. Burgemeester en wethouders blijven erbij dat er geen goede verwerking voor bestaat in Nederland, en hebben bovendien principiële bedenkingen.
 
Copyright (c) 2010 Biogas Nieuws and Powered by Blogger.