maandag 26 november 2012

Nederland moet gebruik van voedsel als biobrandstof tegengaan

Voedselgewassen zijn momenteel een veel te grote bron voor de productie van biobrandstoffen. De huidige, ook Nederlandse manier, van biobrandstof stimulering draagt nauwelijks bij aan de beheersing van de klimaatverandering, drijft de prijzen van voedsel scherp op en leidt tot honger en landroof in ontwikkelingslanden. Dat blijkt uit Oxfam Novib’s nieuwe rapport Voedsel in de tank!? Het verplicht bijmengen van biobrandstoffen in benzine en diesel werd gezien als het ei van Columbus om CO2-uitstoot tegen te gaan, maar het Nederlandse en Europese biobrandstoffenbeleid brengt totaal niet wat het belooft. Oxfam Novib roept de Nederlandse regering op het gevaarlijke en marktverstorende biobrandstoffenbeleid radicaal te herzien.
Uit onderzoek van economisch onderzoeksbureau Profundo in opdracht van Oxfam Novib blijkt dat in de laatste 10 jaar 60 procent van de landaankopen in Afrika, Azië en Latijns Amerika bestemd is voor de productie van biobrandstoffen. Dat is circa 9 x de oppervlakte van Nederland. De eerste generatie biobrandstof wordt vooral gemaakt van gewassen die ook, en juist vooral, geschikt zijn voor de productie van voedsel. De combinatie van het subsidiëren van biobrandstof en het verplicht stellen van de bijmenging ervan draagt tot circa 30 procent bij aan de stijging van voedselprijzen . Overigens loopt de Nederlandse overheid jaarlijks ook nog 100 miljoen euro mis aan belasting-inkomsten doordat biobrandstof uit voedselgewassen te ruim gestimuleerd wordt. De EU onderkende onlangs dit probleem, maar haar wijzigingsvoorstel over de verplichte bijmenging van biobrandstof schiet tekort, omdat het nog steeds tot een verdere groei in het gebruik van voedselgewassen als biobrandstof leidt.
Tom van der Lee, directeur campagnes Oxfam Novib: ‘Terwijl iedere dag 1 op de 8 mensen in de wereld met honger naar bed gaat, blijft de regering het gebruik van voedselgewassen als biobrandstof stimuleren. Alle lichten staan op rood voor voedsel als biobrandstof. De verplichte bijmenging en financiële stimulering van biobrandstoffen wakkert de strijd om vruchtbare landbouwgrond nog verder aan en stuwt toch al stijgende voedselprijzen naar ongekend hoge pieken. Gevolg is onbetaalbaar voedsel voor de allerarmsten; dat kan niet de bedoeling zijn van dit nieuwe kabinet.’
Het grootste deel van de biobrandstof aan de pomp wordt gemaakt uit voedselgewassen zoals graan, maïs, suiker, soja en raapzaad. Oxfam Novib staat achter de verdere ontwikkeling van nieuwe soorten biobrandstof, gemaakt van gebruikte vetten, landbouwafval, planten en algen. Helaas zijn deze nog maar zeer beperkt beschikbaar, waardoor de veel te grote en kunstmatige biobrandstofvraag nu vooral gevoed wordt met gewassen die rechtstreeks concurreren met de voedselproductie. Dit drijft vervolgens de mondiale vraag naar landbouwgrond én de voedselprijzen verder op. De prijzen van maïs en soja bereikten de afgelopen zomer recordhoogtes, deels door extreem weer en het mislukken van oogsten, maar ook omdat veel van wat er nog geoogst werd geproduceerd bestemd bleef voor biobrandstofproductie. Voor arme mensen die gemiddeld tot 75% van hun inkomsten aan voedsel uitgeven, wordt voedsel onbetaalbaar. De Wereldbank stelt dat door de grootschalige productie van 1e generatie biobrandstoffen in 2020 6 tot 7 miljoen mensen extra onder de armoedegrens van 1,25 dollar per dag zullen uitkomen.
“Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu moet in actie komen. Daarom is Oxfam Novib gestart met de actie #biobrandstofactie op biobrandstof.nu. Het verplicht bijmengen van voedsel als biobrandstof moet door Nederland - en de hele EU - worden afgeschaft”, aldus Van der Lee. Hiermee zorgen we er voor dat voedsel niet langer in de tank verdwijnt en minder duur wordt voor de allerarmsten. En daarnaast levert dit de Nederlandse schatkist jaarlijks ook nog eens 100 miljoen euro op, een stevig bedrag in deze tijd van bezuinigingen”.

'Bio-economie van groot belang voor Europa'

Europa moet snel overschakelen op een zogeheten bio-economie, waarin veel meer biologische hulpbronnen worden gebruikt, wil het in de wereld toonaangevend blijven. Europa is nu te langzaam en moet snel handelen om de concurrentie voor te blijven. Dat schrijft de Zuid-Hollandse gedeputeerde Rogier van der Sande als rapporteur namens het Comité van de Regio's in een advies aan de Europese Commissie. Het comité is het orgaan voor de lokale en regionale overheden in de Europese Unie. Vooral de regio's in de unie zijn nodig om de bio-economie van de grond te krijgen, stelt de rapporteur.

donderdag 22 november 2012

PvdA wil duidelijkheid over verwerken illegaal afval

De PvdA Noord-Holland heeft vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten over de vermeende grootschalige verwerking van illegaal afval door biogasinstallaties. Uit een intern politiedocument, gepubliceerd in het tv-programma KRO's Reporter op 16 november j.l., blijkt dat er sterke aanwijzingen bestaan dat de afvalverwerkingsbranche in Nederland vatbaar is voor 'crimineel wegwerken van afval'. De PvdA wil van het College weten of deze praktijken ook in Noord-Holland voorkomen.
Uit het gepubliceerde document blijkt dat biogasinstallaties in Nederland vermoedelijk op grote schaal illegaal afval verwerken. Als het toezicht op de sector niet wordt verscherpt ontstaan er niet alleen risico's met betrekking tot de bodemkwaliteit, maar ook gezondheidsrisico's voor omwonenden en veiligheidsrisico's voor de omgeving. PvdA-Statenlid Gohdar Massom: "De PvdA maakt zich grote zorgen over deze ontwikkeling. Wij willen daarom van het College weten of er ook in Noord-Holland aanwijzingen zijn dat biogasinstallaties illegaal afval verwerken en of het toezicht op de sector momenteel wel goed georganiseerd is."
In Nederland staan ongeveer 150 biogasinstallaties of zogenoemde 'biovergisters' waar onder meer mest, restmaterialen en gft-afval worden vergist. Zo ontstaan biogas, waarmee groene stroom kan worden opgewekt. Uit het nu gepubliceerde politiedocument blijkt dat leveranciers van vergistingsmateriaal documenten van producten zouden vervalsen om zo illegaal afval te kunnen mengen. Massom: "De risico's die deze praktijken met zich meebrengen zijn volstrekt onaanvaardbaar. De PvdA wil dat het College snel onderzoekt op welke schaal dit in Noord-Holland voorkomt en waar nodig in samenwerking met gemeenten en het rijk het toezicht verscherpt".

dinsdag 20 november 2012

Microsoft experimenteert met datacenter op rioolgas

Microsoft investeert 5,5 miljoen dollar in een project voor een modulaire datacenter dat zijn energie betrekt van een brandstofcelsysteem op basis van biogas. De overtollige elektriciteit en warmte van het datacenter wordt hergebruikt voor de productie van biogas. Het modulaire datacenter, waarmee gedurende achttien maanden getest wordt in het plaatsje Cheyenne in de staat Wyoming, heeft het formaat van een zeecontainer en verbruikt 200kW. De benodigde energie hiervoor is afkomstig van een brandstofcelsysteem van FuelCell Energy, die 300kW kan leveren. Dit energieopwekkingssysteem maakt gebruik van biogas dat afkomstig is van een rioolwaterzuiveringsinstallatie in de buurt.

maandag 19 november 2012

Dierlijk afval in biovergisters is illegaal

De Partij voor de Dieren eist een bouwstop voor mestvergisters vanwege de aanzienlijke gevaren voor omwonenden en het milieu. Uit onderzoek van KRO Reporter blijkt dat er ernstig gefraudeerd wordt en op grote schaal illegale stoffen worden toegevoegd aan de mest. Daardoor ontstaat in de mestvergisters een gevaarlijke cocktail en raakt landbouwgrond ernstig vervuild. De Partij voor de Dieren heeft al diverse malen gewaarschuwd voor de gevaren van mestvergisters en wil dat de regering een bouwstop afkondigt.

zondag 18 november 2012

Minder geld gestoken in biogas en biomassa

Er wordt wereldwijd veel meer geld gestoken in duurzame energie. Anderzijds nemen de investeringen in biomassa en biogas sterk af. Dat blijkt uit een rapport van de Duitse vermogensbeheerder Allianz Global Investors. De investeringen in biomassa en biogas met 15 en 34 procent af in twee jaar tijd. De investeringen in waterkracht en geothermische energie namen wel flink toe, al gaat het slechts om enkele miljarden.donderdag 8 november 2012

Getroffen elektriciteitscentrale in Nijmegen maakte gebruik van biomassa

De elektriciteitscentrale in Nijmegen, waar donderdag een grote explosie plaatshad, behoort tot de oudste productiecentrales van Nederland. Sinds 2010 is een kwart van de voor de verbranding benodigde hoeveelheid steenkolen vervangen door biomassa. De biomassa bestaat grotendeels uit geperst zaagmeel. De hoeveelheid groene stroom die opgewekt wordt uit de verbranding van de biomassa is voldoende om 250.000 huishoudens van stroom te voorzien. Dat zorgt voor een CO2-reductie die overeen komt met de energie van 250 windturbines.

Biogas motoren voor Groep Op de Beeck

Onlangs zijn de eerste twee Jenbacher biogasmotoren in bedrijf genomen bij Groep Op de Beeck, op de locatie in Kallo. Samen met deze op locatie Geel komt dat op in totaal 4,5 MW. Het biogas geproduceerd in de vergistinginstallatie vormt de brandstof voor de biogasmotoren waarmee groene stroom wordt opgewekt. De groene warmte van de motoren wordt gebruikt voor verschillende industriële processen.

maandag 5 november 2012

Essent en GtS starten Groen Gas productie in Haarlem

In Haarlem is een nieuwe productielocatie voor Groen Gas opgestart. Nabij de voormalige stortlocatie Schoteroog en de nabij gelegen waterzuiveringsinstallatie produceert Gastreatment Services (GtS) Groen Gas. Essent neemt dit Groene Gas af en voedt het in op het gasnet. Het is voor het eerst dat GtS in Nederland een zelfontwikkelde techniek inzet, om ook vloeibaar groen gas te maken.
'Voor ons is het een bijzonder project, omdat we het Groen Gas ook in vloeibare vorm kunnen aanbieden', zegt Mathieu de Bas van GtS.' Hiervoor hebben we de zogenoemde GPP Plus(r)-techniek ontwikkeld, waarmee Liquefied BioGas, ook wel LBG genoemd, kan worden gemaakt. LBG vraagt minder opslagcapaciteit en is te gebruiken als brandstof voor vrachtwagens. Het LBG kan ook omgezet worden naar CBG (Compressed BioGas), wat als brandstof door bussen en personenauto's gebruikt kan worden. Het is voor het eerst dat deze techniek in Nederland wordt toegepast'.
Jacob Ruiter, directeur Essent Grootzakelijk: 'Bijzonder is daarnaast dat vanuit zowel een stortlocatie als een waterzuiveringsinstallatie biogas gehaald wordt dat op 1 locatie opgewaardeerd wordt tot groen gas. Het gaat hierbij om een hoeveelheid waar 250 auto's 30.000 kilometer per jaar kunnen rijden'. Essent investeerde in de aansluitleiding tussen de stortlocatie en het gasnet van Liander en verkoopt de komende 10 jaar al het in Schoteroog geproduceerde groen gas.

donderdag 1 november 2012

Green Deal en nominatie voor hergebruik van paardenmest

Met een innovatieve methode voor hergebruik van paardenmest is het samenwerkingsverband Equfec genomineerd voor een ‘Enlightenment of the Year’ bekroning. Ook heeft Equfec een Green Deal afgesloten met het Ministerie van EL&I.
Equfec introduceert een innovatieve methode voor herconditionering van paardenmest. Het procedé omvat droging, scheiding en conditionering van de stalmest, die vervolgens wordt verwerkt tot korrels (pellets) die als stalstrooisel dienen. Het eindproduct is bacterieel en pathogeen neutraal, heeft een hoog absorptievermogen en is tot 35 x herbruikbaar.
Zowel eindproduct, niet langer herbruikbare grondstoffen en afvalstromen uit het verwerkingsproces kunnen worden verwerkt tot biobrandstof in de vorm van pellets, met een energetische waarde die nagenoeg gelijk ligt aan die van houtpellets.
Een installatie levert voor ca 50 procent strooisel en voor circa vijftig procent brandstof als eindproduct. Nederland heeft naar verwachting een capaciteit van ongeveer 100 van deze installaties, waarmee een aanzienlijk deel van de geproduceerde paardenmest kan worden hergebruikt. Deze energetische waarde van het totale eindproduct komt overeen met de warmtevraag van 160.000 huishoudens. (cogeneratie van elektriciteit niet meegerekend)
In Nederland worden circa 500.000 geregistreerde paarden gehouden, zowel beroepsmatig als uit hobby. Dat aantal neemt gestaag toe. Bij elkaar produceren de paarden 6,5 miljoen m3 mest per jaar.
De regels als gevolg van de meststoffenwet worden steeds stringenter en duurder in uitvoering. Het mestprobleem neemt daardoor toe voor de paardenhouders.
Ook het gebruik van stalstrooisel staat onder druk. De beschikbaarheid, de prijs en de kwaliteit van stro worden sterk beïnvloed door het weer, economische en landbouwtechnische ontwikkelingen. Op maatschappelijk niveau zijn de beschikbaarheid en de duurzaamheid van energie belangrijke uitdagingen.
Equfec voert gesprekken met onder andere de Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij, banken, overheden en het Nationaal Hippisch Kenniscentrum / FNRS over financiering en introductie van het systeem.

 
Copyright (c) 2010 Biogas Nieuws and Powered by Blogger.