woensdag 28 december 2011

Belgisch verzet tegen biogasinstallatie

Het protestcomité 'Callestraat en omgeving' uit het Belgische Laarne gaat een nieuwe petitie opstarten tegen de plannen van twee ondernemers om een grote biogasinstallatie in te planten op een naburig veld. Zij vrezen stank, verkeershinder, explosierisico en een devaluatie van hun woningen. Hoewel de bouwvergunning in het voorjaar werd afgekeurd en onlangs ook de milieuvergunning, zijn de bewoners er nog altijd niet gerust op.

dinsdag 27 december 2011

Biomassacentrale in Neede kan zwembad verwarmen

De gemeente Berkelland wil meewerken aan de plaatsing van een biomassacentrale in Neede. Deze centrale zal zwembad ’t Spilbroek moeten gaan verwarmen. Het gaat om een kleine verbrandingsinstallatie. Een dergelijk project zou ConeGroup, de huidige exploitant van zwembaden ’t Spilbroek en ’t Vinkennest, in de toekomst flink wat energiekosten kunnen besparen.

vrijdag 23 december 2011

Gemeente Zederik eerste klant groen gas HVC ‎

Vanaf januari gaat HVC 60.000 m3 groen gas (ook wel: biogas) leveren aan de Gemeente Zederik. Deze hoeveelheid is te vergelijken met het verbruik van zo'n 40 huishoudens. Het betreft een proef van 1 januari tot en met 31 december 2012. HVC start met deze kleinschalige pilot met name om ervan te leren. Uitgangspunt is om alleen groen gas te leveren die ze zelf produceren.
Biogas wordt geproduceerd in vergistingsinstallaties. Het gas wordt opgewerkt tot aardgaskwaliteit en geleverd aan het openbare gasnet. Het vergisten van groente-, fruit- en tuinafval (gft) is milieuvriendelijker dan composteren. HVC bouwt momenteel een vergistingsinstallatie in Middenmeer en er zijn ook plannen in Purmerend en Dordrecht. In Zwolle staat al een dergelijke installatie. Groen gas is de verzamelnaam voor gas dat vrijkomt bij vergisting van organisch materiaal. Er is een onderscheid tussen biogas en stortgas. Stortgas ontstaat in stortplaatsen bij de afbraak van organisch afval.

woensdag 21 december 2011

DHV brengt `bio-based economy' Zuid-Holland in kaart

Advies- en ingenieursbureau DHV onderzoekt de haalbaarheid van een ‘bio-based economy’ in de provincie Zuid-Holland. Dit is een economie waarin bedrijven energie en andere producten vervaardigen uit biomassa. DHV brengt de markt van vraag en aanbod en de daarbij behorende logistieke en financiële consequenties in kaart. De provincie wil met de studie een gedegen basis hebben voor een duurzame economie.    
Zuid-Holland is een kansrijke regio voor de ‘bio-based economy’. De Rotterdamse haven importeert en exporteert enorme hoeveelheden fossiele en groene grondstoffen. De Zuid-Hollandse eilanden en het Groene Hart zijn grote producenten van akkerbouw- en veeteeltproducten en ten noorden van Leiden is een groot productiegebied van bloembollen. Van der Kooij: ‘De Greenport Zuid-Holland, een samenwerkingsverband tussen bedrijven en overheden in de tuinbouw, is zelfs de grootste in de wereld. Door de aanwezige kassen tussen de Rotterdamse haven en Schiphol, chemische industrie en voedselproducenten is er erg veel potentie voor de inzet van biomassa.’
De haalbaarheidsstudie naar de bio-based economy start begin 2012. DHV is al langer in de regio actief op het gebied van biomassa. 'Zo maakte het eerder een kansenkaart biogas, waarin de reststromen biomassa die in de provincie Zuid-Holland vrijkomen geografisch worden weergegeven. Daarnaast voert het advies- en ingenieursbureau een haalbaarheidsstudie uit naar de bouw van een biomassacentrale in opdracht van de gemeente Den Haag.
De studie naar de bio-based economy is onderdeel van de 'cross-over Bio-Based Economy’ binnen de Economische Agenda Zuidvleugel, een plan van de bestuurlijke partners in de Zuidvleugel om de economische regio verder te ontwikkelen.

dinsdag 20 december 2011

Bio-economie is grote kans voor agrosector

Gras, aardappelen en bieten zijn de nieuwe grondstoffen voor onze huizen, stoelen, verpakkingen en nog veel meer materialen. Dit is dé conclusie uit het rapport "Kansen voor de agrosector in de bio-economie" dat vandaag gepubliceerd wordt door Agro & Co. Agrogrondstoffen voor materialen en chemische bouwstenen: dat is de kern van de bio-economie die op dit moment vorm krijgt. De omvang van de bio-economie wordt geschat op 350 tot 450 miljard Euro(1) in Europa. Ter vergelijking: dit is even groot als de huidige voedingsmiddelensector in Europa. De bio-economie geeft kansen voor Nederland en zeker voor Noord-Brabant als belangrijkste agro-food regio van Nederland.
De kansen van de bio-economie zijn voor veel tuinders, akkerbouwers en veehouders onbekend. Agro & Co ziet een aantal paden waarlangs de bio-economie zich kan ontwikkelen. Concrete kansen voor de agrosector zijn: verwaarding van nevenstromen en productie van nieuwe non-food gewassen zoals algen.
Op het moment dat de agrarische sector ook een deel van de verwerking naar zich toe trekt, de zogeheten bio-raffinage, kan zij haar positie in de bio-economie versterken. Coöperaties produceren dan niet alleen voedsel, maar bijvoorbeeld ook grondstoffen voor verpakkingen, lijmen en andere materialen. Overigens zijn er al succesvolle voorbeelden van non-food producten gerealiseerd door bijvoorbeeld COSUN en AVEBE.
Als de agrosector nu instapt, kan zij als toeleverancier van hoogwaardige agrogrondstoffen niet alleen omzet, maar ook toegevoegde waarde realiseren. Echter, daarvoor is wel nauwe samenwerking nodig tussen de agrosector, de procesindustrie, de logistieke en chemische sector.
Aanzienlijke investeringen in kennis, ketenvorming en infrastructuur zijn noodzakelijk om de kansen in de bio-economie te pakken. Dit kan een agrarisch ondernemer niet alleen. Samenwerking tussen agrarisch ondernemers onderling en met andere partijen is cruciaal voor succes in de bio-economie. Het traditionele samenwerkingsmodel van de agrosector, de coöperatie, is wellicht juist nu een model om deze kansen te benutten en groene groei te realiseren. Als de agrosector haar krachten niet bundelt, rest haar de ondergeschikte rol van leverancier van laagwaardige grondstoffen.

maandag 19 december 2011

Biomassa verwarmt zwembad Winterswijk

Het energieverbruik van het Winterswijkse zwembad Jaspers zal worden teruggebracht met behulp van biomassa. Ook het naastgelegen sportpark Jaspers profiteert van de productie van goedkopere energie. Samen met afvalbedrijf ROVA is de gemeente deze plannen aan het voorbereiden. Volgens de gemeente worden er in Nederland diverse zwembaden warm gestookt met de hulp van biomassa.

woensdag 14 december 2011

GreenWatt lanceert Chileens energieproject

GreenWatt lanceert een samenwerkingsproject in Chili waarbij de bladachtige stengels van de vijgcactus via biomethanisatie in duurzame energie en meststoffen omgezet zullen worden. GreenWatt is een voormalige spin-off van de Université Catholique de Louvain (UCL). De Zuid-Amerikaanse regio heeft een groot potentieel bezit als het aankomt op duurzame energie en biomethanisatie in het bijzonder. GreenWatt heeft intussen een proefinstallatie voor de biomethanisatie van vijgcactussen ontwikkeld. Deze werd succesvol in België getest en wordt nu momenteel gedemonstreerd op een experimentele plantage in Chili.

maandag 12 december 2011

Breda gaat biomassacentrale bouwen

Het Bredase college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om op het voormalige Hero-terrein in Breda een biomassacentrale te bouwen. Daarmee kunnen twee- tot vierduizend woningen, een  aantal gemeentelijke gebouwen en bedrijven in Breda van duurzame energie worden voorzien. Voorgesteld wordt hiervoor een krediet van ruim € 17,5 miljoen beschikbaar te stellen
Om deze centrale te exploiteren is besloten om een ‘Bredase duurzame energie BV’ op te richten. Toekomstige dividenduitkeringen van deze BV zullen mede worden ingezet voor het Bredase klimaatprogramma.
De afgelopen tijd zijn samenwerkingsverbanden aangegaan met ELES (Essent Local Energy Solutions), Staatsbosbeheer, Waterschap Brabantse Delta en de woningcorporaties WonenBreburg, Singelveste/Allee Wonen en Laurentius. Samen met deze partners is een rendabele ‘businesscase’ ontwikkeld. Daarin zijn verschillende projecten aan elkaar gekoppeld: het project Biomassacentrale Breda, het Biogasproject (samen met het waterschap) en de opwerking van snoeimateriaal en de voorraadbeheersing van houtchips (samen met Staatsbosbeheer). De samenwerkingsverbanden vormen de basis voor het succes van het project.
In Breda zijn meerdere locaties onderzocht waar de biomassacentrale mogelijk kon komen. Uiteindelijk is hieruit een deel van het Heroterrein als voorkeurslocatie gekomen. De plek die gekozen is ligt in de hoek Kapittelweg/spoorlijn. De belangrijkste redenen voor deze keuze zijn de ligging ver van woningen af, de beschikbaarheid van een bedrijfsterrein zonder dat daarvoor een bestemmingsplanwijziging nodig is en de goede ligging om makkelijk te kunnen koppelen aan het warmtenetwerk van ELES. Verwacht wordt dat vestiging op deze locatie geen overlast zal opleveren voor de woonomgeving. Voor de aanvoer van houtchips zijn slechts enkele grote vrachtwagens per dag voldoende. Door de korte doorvoertijd van de houtchips zal geen geurprobleem ontstaan; ook zal de installatie weinig lawaai produceren. Dit soort zaken zullen te zijner tijd goed worden geregeld in een omgevingsvergunning.
Samen met Staatsbosbeheer wordt nog gezocht naar een zo goed mogelijke oplossing voor  zowel de verwerking van snoeimateriaal als de opslag en overslag van houtchips. De bestaande locatie aan de Nieuwe Kadijk zal worden afgebouwd.
Om de biomassacentrale te kunnen exploiteren wordt de Bredase Duurzame Energie BV opgericht,  waarin de gemeente voor 100% deelneemt. Op die manier kan de gemeente zorgen voor een duurzame en ook op lange termijn betaalbare energievoorziening. De mogelijkheid bestaat dat in een later stadium ook andere partners gaan deelnemen.
Tot de taak van deze BV behoren het realiseren van een biomassacentrale, een biogas warmtekrachtkoppeling in de Haagse Beemden samen met het waterschap en een verwerkingslocatie voor snoeimateriaal en de voorraadbeheersing van houtchips samen met Staatsbosbeheer

vrijdag 9 december 2011

Bakker den Butter rijdt op oud brood

De auto’s van Echte Bakker den Butter rijden vanaf volgend jaar op oud brood. Retourbrood wordt opgehaald door een afvalverwerker die het omzet in biogas. Van de restwarmte die vrijkomt bij dit proces worden de kassen in de omgeving verwarmd. Het gas tanken we bij een speciaal biogas tankstation in de buurt.

woensdag 7 december 2011

Nieuwe zuiveringsmethode voor afvalwater

Het omzetten van afvalwater in biogas komt ook voor kleinere voedingsmiddelendrijven in beeld. Onder meer dank zij een samenwerking tussen het Israëlische Aqwise en het Friese Dutch Water Technologies. Zij hebben samen de joint-venture Aqana opgezet. De DANA-techniek levert energie in de vorm van biogas dat in het productieproces van een bedrijf als alternatief voor aardgas kan worden benut.

dinsdag 6 december 2011

Waterschapsenergie van poep en plas

Waterschap De Dommel bezit een echte groene energiebron. Het rioolslib van de Tilburgse afvalwaterzuivering kan worden omgezet in biogas. Deze groene energie van de waterschappen is nu te koop voor gebruik thuis. Op zaterdag 10 december 2011 geeft het waterschap informatie bij Albert Heijn aan de Jan Heijnsstraat. Voor de kinderen is daar een leuk spel met nepdrollen, lampjes en een grabbelton.
Op dit moment wordt al biogas uit het afvalwater uit Tilburg en omgeving gewonnen. Waterschap De Dommel gebruikt de opgewekte energie nu nog alleen voor de eigen zuivering. Door gebruik te maken van nieuwe, innovatieve technieken haalt het waterschap vanaf 2014 meer energie uit afvalwater. Veel meer dan de zuivering zelf nodig heeft om te draaien.
Ook andere waterschappen zijn druk bezig om steeds meer waterschapsenergie op te wekken. Op termijn willen de waterschappen energie opwekken voor vele tienduizenden huishoudens. Nu al kunnen consumenten waterschapsenergie kopen bij Greenchoice, een erkende leverancier van groene energie.

vrijdag 2 december 2011

Biogas biedt nieuwe kansen voor oliehandelarenBiogas in al zijn verschijningsvormen is dé nieuwe uitdaging voor Nederlandse oliehandelaren. Dat bleek woensdagavond tijdens de ledenvergadering van de Nederlandse Organisatie Voor de Energiebranche (NOVE) in Putten. Als ondernemers naast de fossiele brandstoffen ook gaan inzetten op alternatieven als LNG of CNG is de toekomst verzekerd.

donderdag 1 december 2011

Biogasinstallaties in IndiaDuizenden boerengezinnen in het Indiase Chickballapurdistrict dragen hun steentje bij aan het terugbrengen van de wereldwijde CO2-uitstoot. De dagelijkse beslommeringen bestonden tot voor kort uit hout sprokkelen, koken, de was doen en het verzorgen van de schapen van het gezin. Sinds Zulekha en haar gezin koken op biogas heeft ze tijd over om te handwerken. Haar handwerk verkoopt ze in een winkeltje aan huis. Zulekha Bee en haar gezin zijn een van de 18.000 Indiase gezinnen die via het FairClimateFund en de Agricultural Development and Training Society (ADATS) een biogasinstallatie hebben gekregen.
 
Copyright (c) 2010 Biogas Nieuws and Powered by Blogger.