vrijdag 25 januari 2013

Biogas van ARN verkocht aan Eneco

Energiebedrijf Eneco gaat tot en met 2015 het biogas van afvalcentrale ARN in Weurt kopen.
Die afspraak heeft Eneco donderdag bekend gemaakt. In een contract staat dat het gas in de vorm van certificaten wordt doorverkocht aan busbedrijf Breng.

Biobrandstoffen uit voedsel zijn niet nodig voor vergroening transport

Europa kan minderen met benzine en diesel, zonder schadelijke biobrandstoffen gemaakt uit voedselgewassen te hoeven gebruiken. Dat is nu voor het eerst doorgerekend door CE Delft. Tweede-Kamerleden stemmen vandaag over moties over het bijmengen van biobrandstoffen uit voedsel in Nederland. Om de Europese doelstelling van 10 procent duurzame energie in de transportsector in 2020 te halen, zo constateerden de wetenschappers, blijkt het gebruik van biobrandstoffen uit voedsel niet nodig.
Een combinatie van groene maatregelen is voldoende om de doelstelling te halen. Energiebesparing staat voorop. Er is al veel besparing mogelijk door het stimuleren van zuinige auto’s. Daarnaast moeten er zo snel mogelijk meer elektrische auto’s bijkomen, mits ze rijden op groene stroom. Tot slot kunnen auto’s rijden op duurzame biobrandstof, zoals biodiesel uit gebruikt frituurvet of groen gas gemaakt uit organisch afval. Alles bij elkaar opgeteld kan dat leiden tot de beoogde 10 procent duurzame energie in de transportsector in 2020.
“Dit onderzoek toont aan dat we niet hoeven te kiezen tussen twee kwaden”, reageert Willem Wiskerke van Greenpeace. “Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat veel biobrandstoffen uit voedselgewassen schadelijk zijn voor het klimaat en de natuur, maar we kunnen dus kiezen voor schone alternatieven. Hopelijk doen de Kamerleden dat dinsdag ook als ze gaan stemmen.”
Het rapport “Sustainable alternatives for land-based biofuels in the European Union” is opgesteld door CE Delft in opdracht van Greenpeace, Birdlife, Transport & Environment en het European Environmental Bureau.

woensdag 23 januari 2013

Biogas duurzame energie voor ontwikkelingslanden

Bijna 3 miljoen mensen in acht Aziatische landen zijn met hulp van onder meer ontwikkelingsorganisatie SNV in Den Haag voorzien van duurzame energie in de vorm van biogas. SNV begeleidt lokale organisaties met de bouw van biogasinstallaties, waarin gas wordt gevormd door mest te vergisten en dat wordt gebruikt voor verlichting en om mee te koken. Dat maakt SNV dinsdag 29 januari bekend op het congres Empowering Progress over energieoplossingen voor ontwikkelingslanden.

dinsdag 22 januari 2013

Bedrijfsleven aan zet voor verwerking mest

Er is in Nederland meer mest dan op het land kan worden uitgereden. Als er te veel mest op het land komt, leidt dit tot vervuiling van het grondwater en het oppervlaktewater. Om die reden heeft de regering in juli 2012 een wetsvoorstel ingediend dat veehouders onder andere verplicht om een deel van de mest die ze zelf niet op landbouwgrond kunnen gebruiken te verwerken. De staatssecretarissen van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu hebben dit wetsvoorstel nader bekeken.
Beide bewindslieden roepen het bedrijfsleven op te komen met concrete plannen voor het realiseren van voldoende mestverwerkingscapaciteit en aanvullende maatregelen om de doelen van het mestbeleid en relevante milieudoelen te halen. Dierlijke mest kan bijvoorbeeld verwerkt worden tot producten die makkelijker te exporteren zijn naar akkerbouwgebieden in het buitenland. Op die manier kan dierlijke mest nuttig ingezet worden op plaatsen waar anders kunstmest gebruikt zou moeten worden. Mest is daarmee een waardevolle grondstof. Het bedrijfsleven is nu aan zet. Dat schrijft staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken mede namens staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu in een brief aan de Tweede Kamer over de wijziging van de Meststoffenwet.
Als de Tweede Kamer deze lijn steunt, willen de bewindslieden het nu bij de Tweede Kamer voorliggende wetsvoorstel Meststoffenwet aanpassen. Mocht de mestverwerking niet van de grond komen, dan zijn maatregelen van de overheid nodig om de omvang van de veehouderij te reguleren. De overheid kan dan maximale aantallen pluimvee, varkens en melkkoeien vaststellen. Alternatief is het alsnog invoeren van een systeem waarbij het resterende mestoverschot per bedrijf via afgesloten mestplaatsingsovereenkomsten wordt verantwoord.
De staatssecretarissen kondigen aan eind 2013 conclusies te willen trekken over het succes van de mestverwerking en eventueel noodzakelijke aanvullende maatregelen. Bovendien gaan ze een wetsvoorstel voorbereiden om melkveerechten in te voeren als de situatie erom vraagt.

maandag 21 januari 2013

Duurzaam warmtenet gemeente Ede

In maart 2013 start de bouw van een nieuwe bio-energie centrale die aan ongeveer 3.000 huishoudens in Ede duurzame warmte gaat leveren. Met de realisatie van deze bio-energiecentrale en bijbehorend warmtenet, vermindert Ede de jaarlijkse CO2-uitstoot met ongeveer 7.000 ton.
De valleiDe bouw van de bio-energie centrale in Ede is een initiatief van Bio-energie De Vallei. Tegelijkertijd met de bouw van de centrale aan de Dwarsweg 10, start de aanleg van een vijf kilometer lang ondergronds leidingentrac. Deze leidingen gaan de  duurzame warmte transporteren. De provincie Gelderland, de gemeente Ede, Woonstede en Nuon werken nauw samen aan de voorbereidingen van het project.
Het leidingentrac gaat lopen vanaf de toekomstige bio-energie centrale aan de Dwarsweg 10 via de wijk Veldhuizen naar de wijk Kernhem. Bij het ontwerp is zo veel mogelijk rekening gehouden met het sparen van waardevol groen. Betrokken bewoners blijven klant van Nuon of Woonstede. De levering
blijft hetzelfde en er zullen ook geen tariefwijzigingen als gevolg van de nieuwe bio-energie centrale optreden.

woensdag 16 januari 2013

Luchtvervuiling door gewassen biobrandstof

Biobrandstof is mogelijk toch niet zo groen als gedacht. Europese plannen om meer biobrandstof te produceren, zorgen voor meer luchtvervuiling. Britse wetenschappers hielden een plan van de Europese Unie tegen het licht, dat bedoeld is om het verbruik van biobrandstoffen te stimuleren, in plaats van fossiele brandstoffen. Het plan moet klimaatverandering tegengaan, maar kan volgens de wetenschappers in 2020 per jaar 1.400 doden opleveren. Verder zou het de landbouwopbrengst verminderen.

maandag 14 januari 2013

Biobased economie: Tussen gouden bergen en groene business

De biobased economie biedt grote kansen voor duurzame economische ontwikkeling in Nederland en in Europa, maar succes is niet gegarandeerd. Op Europees niveau ontbreekt een stabiel en uitnodigend investeringsklimaat nodig voor biobased bedrijvigheid. Binnen Nederland is er behoefte aan een pro-actief innovatiebeleid, dat de ontwikkeling van veelbelovende business cases substantieel versnelt.
Dat zijn de belangrijkste conclusies van het rapport ‘Tussen gouden bergen en groene business’. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van het programma Strategy & Change van TNO en het Den Haag Centrum voor Strategische Studies (HCSS). De studie laat zien dat het Nederlandse bedrijfsleven zijn sterke kennispositie naar een krachtige internationale concurrentiepositie kan uitbouwen door innovaties te richten op realisatie van een biobased economie.
Voordat deze ‘gouden bergen’ zijn verzilverd in groene business zijn er echter nog veel belemmeringen te overwinnen. Vier economische sectoren, agrofood, chemie, energie en logistiek, moeten in de biobased economie met elkaar leren samenwerken in nieuwe waardeketens. Ketens die niet alleen technisch realiseerbaar zijn, maar ook in economisch, ecologisch en sociaal opzicht een voordeel bieden ten opzichte van de huidige op fossiele grondstoffen gebaseerde ketens. Verder stimuleert het huidige Europese en Nederlandse beleid de energiewinning uit biomassa, maar werpt het belemmeringen op voor een hoogwaardiger benutting van biomassa. Dat geldt voor het energiebeleid en het klimaatbeleid, maar ook voor het landbouwbeleid, het afvalbeleid en het handelsbeleid. Een actief innovatiebeleid is nodig om veelbelovende ontwikkelingen in de biobased economie substantieel te versnellen.
Daar ligt een mooie uitdaging voor Europa, de Nederlandse overheid en de topsectoren. TNO draagt hier met raad en daad aan bij. In Europese projecten zoals BioConSept, in landelijke en regionale initiatieven zoals de Green Chemistry Campus en door shared research initiatieven binnen het Topconsortium voor Kennis en Innovatie Biobased Economy. Alles gericht op doorbraken in bestaande en nieuwe waardeketens.

woensdag 9 januari 2013

Fiat Panda Natural Power mede door subsidie aantrekkelijk

Aardgas – of biogas, of een mengsel van die twee – wordt als autobrandstof steeds interessanter. Niet alleen doordat de prijs aan de pomp zéér concurrerend is met benzine, diesel of LPG, maar ook doordat diverse overheden hoogst aantrekkelijke aanmoedigingssubsidies te beschikking stellen. Fiat is één van de automerken die pionierden met op aardgas rijdende auto’s en heeft daar in Italië al een zeer ruime ervaring mee opgedaan.
 
Copyright (c) 2010 Biogas Nieuws and Powered by Blogger.