woensdag 28 december 2011

Belgisch verzet tegen biogasinstallatie

Het protestcomité 'Callestraat en omgeving' uit het Belgische Laarne gaat een nieuwe petitie opstarten tegen de plannen van twee ondernemers om een grote biogasinstallatie in te planten op een naburig veld. Zij vrezen stank, verkeershinder, explosierisico en een devaluatie van hun woningen. Hoewel de bouwvergunning in het voorjaar werd afgekeurd en onlangs ook de milieuvergunning, zijn de bewoners er nog altijd niet gerust op.

dinsdag 27 december 2011

Biomassacentrale in Neede kan zwembad verwarmen

De gemeente Berkelland wil meewerken aan de plaatsing van een biomassacentrale in Neede. Deze centrale zal zwembad ’t Spilbroek moeten gaan verwarmen. Het gaat om een kleine verbrandingsinstallatie. Een dergelijk project zou ConeGroup, de huidige exploitant van zwembaden ’t Spilbroek en ’t Vinkennest, in de toekomst flink wat energiekosten kunnen besparen.

vrijdag 23 december 2011

Gemeente Zederik eerste klant groen gas HVC ‎

Vanaf januari gaat HVC 60.000 m3 groen gas (ook wel: biogas) leveren aan de Gemeente Zederik. Deze hoeveelheid is te vergelijken met het verbruik van zo'n 40 huishoudens. Het betreft een proef van 1 januari tot en met 31 december 2012. HVC start met deze kleinschalige pilot met name om ervan te leren. Uitgangspunt is om alleen groen gas te leveren die ze zelf produceren.
Biogas wordt geproduceerd in vergistingsinstallaties. Het gas wordt opgewerkt tot aardgaskwaliteit en geleverd aan het openbare gasnet. Het vergisten van groente-, fruit- en tuinafval (gft) is milieuvriendelijker dan composteren. HVC bouwt momenteel een vergistingsinstallatie in Middenmeer en er zijn ook plannen in Purmerend en Dordrecht. In Zwolle staat al een dergelijke installatie. Groen gas is de verzamelnaam voor gas dat vrijkomt bij vergisting van organisch materiaal. Er is een onderscheid tussen biogas en stortgas. Stortgas ontstaat in stortplaatsen bij de afbraak van organisch afval.

woensdag 21 december 2011

DHV brengt `bio-based economy' Zuid-Holland in kaart

Advies- en ingenieursbureau DHV onderzoekt de haalbaarheid van een ‘bio-based economy’ in de provincie Zuid-Holland. Dit is een economie waarin bedrijven energie en andere producten vervaardigen uit biomassa. DHV brengt de markt van vraag en aanbod en de daarbij behorende logistieke en financiële consequenties in kaart. De provincie wil met de studie een gedegen basis hebben voor een duurzame economie.    
Zuid-Holland is een kansrijke regio voor de ‘bio-based economy’. De Rotterdamse haven importeert en exporteert enorme hoeveelheden fossiele en groene grondstoffen. De Zuid-Hollandse eilanden en het Groene Hart zijn grote producenten van akkerbouw- en veeteeltproducten en ten noorden van Leiden is een groot productiegebied van bloembollen. Van der Kooij: ‘De Greenport Zuid-Holland, een samenwerkingsverband tussen bedrijven en overheden in de tuinbouw, is zelfs de grootste in de wereld. Door de aanwezige kassen tussen de Rotterdamse haven en Schiphol, chemische industrie en voedselproducenten is er erg veel potentie voor de inzet van biomassa.’
De haalbaarheidsstudie naar de bio-based economy start begin 2012. DHV is al langer in de regio actief op het gebied van biomassa. 'Zo maakte het eerder een kansenkaart biogas, waarin de reststromen biomassa die in de provincie Zuid-Holland vrijkomen geografisch worden weergegeven. Daarnaast voert het advies- en ingenieursbureau een haalbaarheidsstudie uit naar de bouw van een biomassacentrale in opdracht van de gemeente Den Haag.
De studie naar de bio-based economy is onderdeel van de 'cross-over Bio-Based Economy’ binnen de Economische Agenda Zuidvleugel, een plan van de bestuurlijke partners in de Zuidvleugel om de economische regio verder te ontwikkelen.

dinsdag 20 december 2011

Bio-economie is grote kans voor agrosector

Gras, aardappelen en bieten zijn de nieuwe grondstoffen voor onze huizen, stoelen, verpakkingen en nog veel meer materialen. Dit is dé conclusie uit het rapport "Kansen voor de agrosector in de bio-economie" dat vandaag gepubliceerd wordt door Agro & Co. Agrogrondstoffen voor materialen en chemische bouwstenen: dat is de kern van de bio-economie die op dit moment vorm krijgt. De omvang van de bio-economie wordt geschat op 350 tot 450 miljard Euro(1) in Europa. Ter vergelijking: dit is even groot als de huidige voedingsmiddelensector in Europa. De bio-economie geeft kansen voor Nederland en zeker voor Noord-Brabant als belangrijkste agro-food regio van Nederland.
De kansen van de bio-economie zijn voor veel tuinders, akkerbouwers en veehouders onbekend. Agro & Co ziet een aantal paden waarlangs de bio-economie zich kan ontwikkelen. Concrete kansen voor de agrosector zijn: verwaarding van nevenstromen en productie van nieuwe non-food gewassen zoals algen.
Op het moment dat de agrarische sector ook een deel van de verwerking naar zich toe trekt, de zogeheten bio-raffinage, kan zij haar positie in de bio-economie versterken. Coöperaties produceren dan niet alleen voedsel, maar bijvoorbeeld ook grondstoffen voor verpakkingen, lijmen en andere materialen. Overigens zijn er al succesvolle voorbeelden van non-food producten gerealiseerd door bijvoorbeeld COSUN en AVEBE.
Als de agrosector nu instapt, kan zij als toeleverancier van hoogwaardige agrogrondstoffen niet alleen omzet, maar ook toegevoegde waarde realiseren. Echter, daarvoor is wel nauwe samenwerking nodig tussen de agrosector, de procesindustrie, de logistieke en chemische sector.
Aanzienlijke investeringen in kennis, ketenvorming en infrastructuur zijn noodzakelijk om de kansen in de bio-economie te pakken. Dit kan een agrarisch ondernemer niet alleen. Samenwerking tussen agrarisch ondernemers onderling en met andere partijen is cruciaal voor succes in de bio-economie. Het traditionele samenwerkingsmodel van de agrosector, de coöperatie, is wellicht juist nu een model om deze kansen te benutten en groene groei te realiseren. Als de agrosector haar krachten niet bundelt, rest haar de ondergeschikte rol van leverancier van laagwaardige grondstoffen.

maandag 19 december 2011

Biomassa verwarmt zwembad Winterswijk

Het energieverbruik van het Winterswijkse zwembad Jaspers zal worden teruggebracht met behulp van biomassa. Ook het naastgelegen sportpark Jaspers profiteert van de productie van goedkopere energie. Samen met afvalbedrijf ROVA is de gemeente deze plannen aan het voorbereiden. Volgens de gemeente worden er in Nederland diverse zwembaden warm gestookt met de hulp van biomassa.

woensdag 14 december 2011

GreenWatt lanceert Chileens energieproject

GreenWatt lanceert een samenwerkingsproject in Chili waarbij de bladachtige stengels van de vijgcactus via biomethanisatie in duurzame energie en meststoffen omgezet zullen worden. GreenWatt is een voormalige spin-off van de Université Catholique de Louvain (UCL). De Zuid-Amerikaanse regio heeft een groot potentieel bezit als het aankomt op duurzame energie en biomethanisatie in het bijzonder. GreenWatt heeft intussen een proefinstallatie voor de biomethanisatie van vijgcactussen ontwikkeld. Deze werd succesvol in België getest en wordt nu momenteel gedemonstreerd op een experimentele plantage in Chili.

maandag 12 december 2011

Breda gaat biomassacentrale bouwen

Het Bredase college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om op het voormalige Hero-terrein in Breda een biomassacentrale te bouwen. Daarmee kunnen twee- tot vierduizend woningen, een  aantal gemeentelijke gebouwen en bedrijven in Breda van duurzame energie worden voorzien. Voorgesteld wordt hiervoor een krediet van ruim € 17,5 miljoen beschikbaar te stellen
Om deze centrale te exploiteren is besloten om een ‘Bredase duurzame energie BV’ op te richten. Toekomstige dividenduitkeringen van deze BV zullen mede worden ingezet voor het Bredase klimaatprogramma.
De afgelopen tijd zijn samenwerkingsverbanden aangegaan met ELES (Essent Local Energy Solutions), Staatsbosbeheer, Waterschap Brabantse Delta en de woningcorporaties WonenBreburg, Singelveste/Allee Wonen en Laurentius. Samen met deze partners is een rendabele ‘businesscase’ ontwikkeld. Daarin zijn verschillende projecten aan elkaar gekoppeld: het project Biomassacentrale Breda, het Biogasproject (samen met het waterschap) en de opwerking van snoeimateriaal en de voorraadbeheersing van houtchips (samen met Staatsbosbeheer). De samenwerkingsverbanden vormen de basis voor het succes van het project.
In Breda zijn meerdere locaties onderzocht waar de biomassacentrale mogelijk kon komen. Uiteindelijk is hieruit een deel van het Heroterrein als voorkeurslocatie gekomen. De plek die gekozen is ligt in de hoek Kapittelweg/spoorlijn. De belangrijkste redenen voor deze keuze zijn de ligging ver van woningen af, de beschikbaarheid van een bedrijfsterrein zonder dat daarvoor een bestemmingsplanwijziging nodig is en de goede ligging om makkelijk te kunnen koppelen aan het warmtenetwerk van ELES. Verwacht wordt dat vestiging op deze locatie geen overlast zal opleveren voor de woonomgeving. Voor de aanvoer van houtchips zijn slechts enkele grote vrachtwagens per dag voldoende. Door de korte doorvoertijd van de houtchips zal geen geurprobleem ontstaan; ook zal de installatie weinig lawaai produceren. Dit soort zaken zullen te zijner tijd goed worden geregeld in een omgevingsvergunning.
Samen met Staatsbosbeheer wordt nog gezocht naar een zo goed mogelijke oplossing voor  zowel de verwerking van snoeimateriaal als de opslag en overslag van houtchips. De bestaande locatie aan de Nieuwe Kadijk zal worden afgebouwd.
Om de biomassacentrale te kunnen exploiteren wordt de Bredase Duurzame Energie BV opgericht,  waarin de gemeente voor 100% deelneemt. Op die manier kan de gemeente zorgen voor een duurzame en ook op lange termijn betaalbare energievoorziening. De mogelijkheid bestaat dat in een later stadium ook andere partners gaan deelnemen.
Tot de taak van deze BV behoren het realiseren van een biomassacentrale, een biogas warmtekrachtkoppeling in de Haagse Beemden samen met het waterschap en een verwerkingslocatie voor snoeimateriaal en de voorraadbeheersing van houtchips samen met Staatsbosbeheer

vrijdag 9 december 2011

Bakker den Butter rijdt op oud brood

De auto’s van Echte Bakker den Butter rijden vanaf volgend jaar op oud brood. Retourbrood wordt opgehaald door een afvalverwerker die het omzet in biogas. Van de restwarmte die vrijkomt bij dit proces worden de kassen in de omgeving verwarmd. Het gas tanken we bij een speciaal biogas tankstation in de buurt.

woensdag 7 december 2011

Nieuwe zuiveringsmethode voor afvalwater

Het omzetten van afvalwater in biogas komt ook voor kleinere voedingsmiddelendrijven in beeld. Onder meer dank zij een samenwerking tussen het Israëlische Aqwise en het Friese Dutch Water Technologies. Zij hebben samen de joint-venture Aqana opgezet. De DANA-techniek levert energie in de vorm van biogas dat in het productieproces van een bedrijf als alternatief voor aardgas kan worden benut.

dinsdag 6 december 2011

Waterschapsenergie van poep en plas

Waterschap De Dommel bezit een echte groene energiebron. Het rioolslib van de Tilburgse afvalwaterzuivering kan worden omgezet in biogas. Deze groene energie van de waterschappen is nu te koop voor gebruik thuis. Op zaterdag 10 december 2011 geeft het waterschap informatie bij Albert Heijn aan de Jan Heijnsstraat. Voor de kinderen is daar een leuk spel met nepdrollen, lampjes en een grabbelton.
Op dit moment wordt al biogas uit het afvalwater uit Tilburg en omgeving gewonnen. Waterschap De Dommel gebruikt de opgewekte energie nu nog alleen voor de eigen zuivering. Door gebruik te maken van nieuwe, innovatieve technieken haalt het waterschap vanaf 2014 meer energie uit afvalwater. Veel meer dan de zuivering zelf nodig heeft om te draaien.
Ook andere waterschappen zijn druk bezig om steeds meer waterschapsenergie op te wekken. Op termijn willen de waterschappen energie opwekken voor vele tienduizenden huishoudens. Nu al kunnen consumenten waterschapsenergie kopen bij Greenchoice, een erkende leverancier van groene energie.

vrijdag 2 december 2011

Biogas biedt nieuwe kansen voor oliehandelarenBiogas in al zijn verschijningsvormen is dé nieuwe uitdaging voor Nederlandse oliehandelaren. Dat bleek woensdagavond tijdens de ledenvergadering van de Nederlandse Organisatie Voor de Energiebranche (NOVE) in Putten. Als ondernemers naast de fossiele brandstoffen ook gaan inzetten op alternatieven als LNG of CNG is de toekomst verzekerd.

donderdag 1 december 2011

Biogasinstallaties in IndiaDuizenden boerengezinnen in het Indiase Chickballapurdistrict dragen hun steentje bij aan het terugbrengen van de wereldwijde CO2-uitstoot. De dagelijkse beslommeringen bestonden tot voor kort uit hout sprokkelen, koken, de was doen en het verzorgen van de schapen van het gezin. Sinds Zulekha en haar gezin koken op biogas heeft ze tijd over om te handwerken. Haar handwerk verkoopt ze in een winkeltje aan huis. Zulekha Bee en haar gezin zijn een van de 18.000 Indiase gezinnen die via het FairClimateFund en de Agricultural Development and Training Society (ADATS) een biogasinstallatie hebben gekregen.

woensdag 30 november 2011

Eerste groengashub in Nederland

Bij Attero in Tilburg bevindt zich de eerste en enige groengashub van Nederland. Op 23 november ontving Attero uit handen van certificeringsorganisatie Vertogas het eerste certificaat voor het groen gas uit deze installatie. Ook Waterschap De Dommel kreeg zo'n certificaat voor het gas dat uit zijn Tilburgse rioolwaterzuivering aan de opwerkingsinstallatie van Attero wordt geleverd.

dinsdag 29 november 2011

Nijmeegse centrale wil meer hout verstoken

De elektriciteitscentrale in Nijmegen gaat meer biomassa bijstoken. Technisch gezien kan het biomassa-percentage van 25 procent omhoog, maar de geldende milieuvergunning legt een maximum op. Het bedrijf is volgens de Gelderlander nu in overleg met de provincie Gelderland over een nieuwe vergunning zodat een hoger percentage biomassa bijgestookt kan worden. Volgens Pessers is stoken van duurzaam hout beter voor het milieu. De uitstoot van co2 daalt.

maandag 28 november 2011

Drijfmest van vervuiler naar nuttige grondstof

Drijfmest uit de veehouderij kan binnen tien jaar een nuttige grondstof zijn voor onder meer energieopwekking en natuurlijke bemesting. Dat is de belangrijkste conclusie van een integrale visie, die LTO Nederland, Natuur & Milieu en het ministerie van EL&I hebben ontwikkeld. Het mestdossier, dat decennialang met name de varkens- en rundveehouderij parten speelde, kan dan worden gesloten. Met als resultaten een aanzienlijke vermindering van broeikasgassen en andere emissies uit drijfmest (inclusief uitspoeling naar het grondwater) en energiewinst. Mest is dan zelfs een product met een positieve handelswaarde voor de agrarische sector.
De omslag van drijfmest als een vervuilend en kostenverslindend restproduct naar een nuttige en rendabele grondstof vereist echter wel forse investeringen en daadkrachtige samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen, ketenpartijen en de agrarische sector.
De technieken om bestanddelen uit drijfmest om te vormen tot kunstmestvervangers, energie en vaste mestkorrels, worden steeds verfijnder. Daarmee komt ook de economische haalbaarheid in beeld. Uit de studie blijkt, dat een optimale drijfmestverwaarding begint bij het mechanisch scheiden van drijfmest in een dikke en dunne fractie. De dunne fractie wordt vervolgens opgewaardeerd tot een mineralenconcentraat (met stikstof en kali) en schoon water. Dat kan op of dicht bij het veebedrijf. Bijkomend voordeel is een minimum aan transportbewegingen. De dikke fractie wordt gedroogd en verwerkt tot natuurlijke mestkorrels danwel vergist ten behoeve van energie-opwekking (met daarna alsnog een verdere bewerking tot droge mestkorrels).
LTO Nederland en Natuur & Milieu hebben berekend, dat in ons land enkele tientallen regionale mestverwerkingsinstallaties nodig zijn, afhankelijk van de ontwikkeling van de veestapel. De bouw en inrichting daarvan kan door individuele ondernemers of samenwerkende boeren die gezamenlijk mest verwerken. De beste methode is ook afhankelijk van de regionale situatie. In gebieden zonder een mestoverschot en met bedrijven die overwegend eigen land hebben, is verwerking op boerderijschaal een mogelijkheid. In regio’s waar veel veehouders met weinig of geen grond zijn gevestigd, past de verwerkingroute met regionale installaties het beste. Op dit moment zijn er al enkele mestverwerkende bedrijven operationeel, zoals Kumac Mineralen BV in Deurne. Ook de keten duurzame varkenshouderij start met de bouw van een mestverwerkingsinstallatie.
De omschakeling vereist forse investeringen. Het gaat in totaal om zeker 150 miljoen euro. Daar staan na een aantal aanvangsjaren ook winsten uit energieleveranties en verkoop van mestkorrels tegenover. Daarbij telt niet alleen het economisch voordeel voor de veehouders, maar ook het algemeen belang van een vergroening van de economie. Een succesvolle drijfmestverwaarding betekent lokale energieproductie, zorgt voor regionale werkgelegenheid, minder geur- en ammoniakemissies en leidt tot minder uitstoot van broeikasgassen. Hergebruik van waardevolle mineralen vermindert bovendien de afhankelijkheid van grond- en hulpstoffen. Voor LTO Nederland en Natuur&Milieu is er daarom alles aan gelegen de omschakelingsoperatie te laten slagen.

dinsdag 22 november 2011

Biopower Tongeren van start met bouw biogascentrale

Biopower Tongeren is in de industriezone Tongeren-Oost van start gegaan met de bouw van een biogascentrale op basis van energiemaïs. De initiële investering in Biopower Tongeren vertegenwoordigt 11 miljoen euro. In mei 2012 moet de centrale van 2,8 MW operationeel zijn. Anderhalf tot twee jaar later staat een verdubbeling van de capaciteit gepland, goed voor een bijkomende investering van nog eens 7 à 8 miljoen euro. “Mocht tegen de opstart van de tweede fase een fair betoelagingskader voor biogas voorhanden zijn, is niet uitgesloten dat we dan met de productie van biogas (groen gas) een aanvang nemen,” onthult André Jurres, ceo van NPG energy N.V. (Tongeren).

maandag 21 november 2011

Meerlanden laat wagens op bananenschillen rijden

Vuilverwerkingsbedrijf de Meerlanden heeft een bijzondere gaskraan opengedraaid met ‘groengas’. Het afvalbedrijf haalt gft-afval op bij bewoners van de regio, verwerkt het biogas wat bij het vergisten vrijkomt tot groengas, en voedt dit in het lokale aardgasnet. Inmiddels rijdt een aantal inzamelwagens van het bedrijf op het zelf ingezamelde organische afval. In 2016 zal het bedrijf bijna volledig klimaatneutraal opereren.

donderdag 17 november 2011

TU Eindhoven gaat schone diesel en benzine maken


De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) gaat biobrandstoffen maken van haar afvalhout. Er komt een pomp op de universiteitscampus waar medewerkers met benzine- of dieselauto’s straks kunnen tanken. Onderzoekers van de TU/e ontwikkelen een kleinschalige demoreactor die de jaarlijkse veertig ton afvalhout van de universiteit gaat omzetten in diesel- en benzinevervangers. De TU/e wil met dit project aantonen dat het mogelijk is om kleinschalig milieuvriendelijke brandstoffen te maken van het eigen afvalmateriaal, tegen concurrerende prijzen.
Een van de brandstoffen die de universiteit gaat maken is CyclOx, een door de universiteit gepatenteerde dieselvariant die leidt tot minder roetuitstoot. Bij de TU/e-pomp kan straks een mengsel getankt worden van CyclOx en gewone diesel. Door de toevoeging van 10 procent CyclOx aan gewone diesel daalt de roetuitstoot tot vijftig procent, blijkt uit recent onderzoek door dr.ir. Michael Boot van de groep Combustion Technology, van prof.dr. Philip de Goey. Het werkingsprincipe van CyclOx is dat het de ontbranding uitstelt, waardoor lucht en diesel meer tijd hebben om goed te mengen, wat een schonere verbranding oplevert. Bovendien voldoet deze brandstof straks aan de EU-norm, die voorschrijft dat in 2020 brandstoffen voor 10 procent uit biobrandstof moeten bestaan.
Naast CyclOx gaat het afvalhout van de universiteit – zoals pallets en verpakkingshout - nog andere brandstoffen opleveren, waaronder ethanol (alcohol). Dit zal aan de universiteitspomp worden aangeboden gemengd met benzine, in een 10:90 mengverhouding. Op dit mengsel kunnen de meeste benzineauto’s zonder aanpassingen rijden.
In de eerste fase van het project plaatst de universiteit een pompinstallatie, in de loop van 2012. Bij dit ‘tankstation’ zal in eerste instantie alleen de dieselbrandstof met CyclOx getankt kunnen worden, door een selecte groep testgebruikers. In ruil voor gratis brandstof werken ze mee aan het onderzoek naar de korte- en lange-termijneffecten van het rijden op deze brandstof. De CyclOx wordt in deze periode nog uit aardolie geproduceerd, door een derde partij.
Tegelijkertijd werken TU/e-onderzoekers in de groep van prof.dr.ir. Emiel Hensen (leerstoel Inorganic materials chemistry) aan een demoreactor die houtafval omzet in de genoemde brandstoffen. Medio 2015 moet dit fabriekje operationeel zijn, en kunnen alle stroomaggregaten en dienstauto’s van de TU/e voorzien worden. Omdat de productie veel hoger zal zijn dan de brandstofbehoefte van de universiteit, is de bedoeling dat later ook medewerkers aan de TU/e-pomp kunnen tanken.
Projecttrekker dr.ir. Michael Boot (Combustion Technology groep), verwacht dat de TU/e-pomp niet duurder zal zijn dan andere tankstations, door het gebruik van afvalhout. Dit afval heeft nu een negatieve waarde, doordat de universiteit geld betaalt om het hout te laten afvoeren. Het gebruik van dit afvalhout drukt dus flink de prijs van de uiteindelijke brandstoffen.
De universiteit wil met het project laten zien dat het mogelijk is om zelf milieuvriendelijk en concurrerend brandstof te maken. Boot hoopt dat andere universiteiten en organisaties dit voorbeeld overnemen. Ook hoopt hij dat de industrie enthousiast wordt door dit pilotproject. Boot: “We kunnen niet verwachten dat de industrie onze technologie omarmt, als we dat niet eerst zelf doen.” Ook past het project binnen het streven van de TU/e om technologie die is ontwikkeld aan de universiteit, zelf in pilotstudies toe te passen, in zogeheten ‘Living Labs’.

woensdag 16 november 2011

Havenbedrijf start proef biobrandstofgebruik

In samenwerking met het Rotterdam Climate Initiative - een proef begonnen met het gebruik van biobrandstoffen als brandstof voor patrouillevaartuigen. Het gaat daarbij om het door Neste Oil geleverde `HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) renewable diesel', een hoogwaardig alternatief voor reguliere dieselolie (ook bekend als EN590). Het doel is om inzicht te krijgen in zowel de technische als de klimaat- en milieuaspecten die het gebruik van HVO in patrouillevaartuigen met zich meebrengen.
De proef vindt de komende drie maanden plaats op de RPA 12. Mocht het experiment succesvol verlopen dan komt daarna een grootschaliger proef voor meerdere patrouilleschepen van het Havenbedrijf over de periode van een jaar.

dinsdag 15 november 2011

Turku wil bussen op biogas

De Finse stad Turku heeft plannen om vanaf 2014 nieuwe stadsbussen aan te schaffen die op biogas rijden. Op dit moment heeft de stad 175 stadsbussen, die dan gedurende een periode van 10 jaar geleidelijk aan zullen worden vervangen. Er rijden nog weinig Finse bussen op gas, alleen in Helsinki is dat het geval.

maandag 14 november 2011

Centrale op wind, waterstof en biogas

De eerste hybride energiecentrale die wind, waterstof en biogas verenigt, levert aan het hoogspanningsnet. Dat gebeurt volgens Technisch Weekblad in het Duitse Prenzlau, Daar staan drie windmolens, drie opslagtanks voor waterstof en een biomassatank. Het gezamenlijke vermogen is 6 MW. In een warmtekrachtcentrale worden waterstof en biogas gemengd en verbrand, waarbij elektrische stroom en warmte wordt gewonnen.

vrijdag 11 november 2011

Misstanden bij ‘Nederlands’ biomassa bedrijf in Liberia

Diverse Liberiaanse boeren en houtskoolproducenten ondervinden schadelijke gevolgen van de activiteiten van Buchanan Renewables, een bedrijf dat biomassa produceert en op papier haar hoofdkantoor heeft in Amsterdam. Dat blijkt uit het vandaag verschenen rapport ‘Burning Rubber’ van SOMO en Green Advocates. Het onderzoek toont aan hoe dit bedrijf, dat zichzelf als zeer duurzaam presenteert, een negatieve impact heeft op de leefomstandigheden van verscheidene kleinschalige rubberboeren en zijn gemaakte afspraken niet nakomt. Ook onderneemt het bedrijf geen adequate stappen om de energievoorziening in Liberia te verbeteren. Bovendien kent Buchanan Renewables een bedrijfsstructuur die optimaal toegepast kan worden om belasting te ontwijken.
Buchanan Renewables is een bedrijf dat houtsnippers produceert uit oude rubberbomen, die gebruikt worden in biomassacentrales. Een deel van deze bomen koopt het bedrijf van kleine rubberboeren, waarvoor het bedrijf ook nieuwe bomen in de plaats plant. Daarnaast heeft de onderneming plannen om een biomassacentrale in Liberia te bouwen, om op die manier de hoofdstad Monrovia van elektriciteit te voorzien.
Op basis van dit bedrijfsmodel heeft Buchanan Renewables grote bedragen los weten te krijgen bij diverse ontwikkelingsbanken, zoals het Amerikaanse OPIC en MIGA, de verzekeringstak van de Wereldbank. Het Zweedse Vattenfall, moederonderneming van Nuon, heeft een minderheidsaandeel in de biomassa productietak van het bedrijf. Het hoofdkantoor van Buchanan Renewables is gevestigd bij een trustkantoor op de Amsterdamse Zuidas.
Uit het SOMO-rapport blijkt dat een deel van de kleine boeren die zouden moeten profiteren van dit bedrijfsmodel, juist slechter af zijn. Het bedrijf komt verbale prijsafspraken niet na, pleegt onvoldoende onderhoud aan de jonge bomen en in enkele gevallen heeft het bedrijf de bomen wel gekapt, maar nooit tot houtsnippers verwerkt. Deze bomen blijven op het land liggen, waardoor dit niet langer te gebruiken is door de boeren. “Meerdere boeren geven aan dat zij in armoede leven, als direct gevolg van de aanwezigheid van Buchanan Renewables” zegt onderzoeker Tim Steinweg.
De biomassacentrale die het bedrijf van plan is te bouwen heeft grote vertraging opgelopen. Hierdoor blijft de bevolking in de hoofdstad Monrovia afhankelijk van houtskool voor hun energievoorziening. Deze houtskool, veelal geproduceerd uit dezelfde rubberbomen waar Buchanan Renewables biomassa van maakt, is de laatste jaren veel duurder geworden. Ook is het voor houtskoolproducenten veel moeilijker geworden om voldoende hout te verzamelen. Om deze verslechteringen in de houtskoolketen tegen te gaan, heeft Buchanan Renewables een aantal jaren geleden afspraken gemaakt met de nationale vakbond van houtskoolproducenten. Tot op heden heeft het bedrijf echter nog geen enkele concrete stap genomen om deze afspraken na te komen.
Op papier heeft het bedrijf haar hoofdkantoor in Amsterdam, hoewel het in Nederland geen economische activiteiten ontplooit en ook geen werknemers heeft. Het bedrijf heeft een uitgebreide en complexe bedrijfsstructuur dat zeer geschikt is om belasting mee te ontwijken. Indien het bedrijf in de komende jaren haar productie opschroeft en winstgevend wordt, is de kans groot dat de belastingafdracht aan de Liberiaanse overheid miniem blijft. “Buchanan Renewables’ bedrijfsstructuur, en de mogelijke implicaties hiervan voor belastingen in Liberia zijn niet in lijn met het duurzame imago van het bedrijf”, aldus Tim Steinweg.

donderdag 10 november 2011

Groen gas in Haarlem

De opwerking van biogas tot groen gas in Haarlem is een stap dichterbij gekomen. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland gaan akkoord met plannen om een biogasinstallatie in de Waarderpolder te realiseren. Nu fakkelt men het stortgas uit de gesloten vuilstort én het biogas van de waterzuivering af. Opwerking van stortgas tot aardgas is beter dan verbranden. De installatie kan niet binnen bestaand bebouwd gebied worden gerealiseerd.

woensdag 9 november 2011

Kiezen voor groene warmte

Met de introductie van een categorie duurzame warmte in de steunregeling SDE 2012 heeft minister Maxime Verhagen een belangrijke stap gezet om het aandeel duurzaam in het Nederlandse energieverbruik van 4 % nu naar 14 % in 2020 te brengen. Tot nu toe was het overheidsbeleid gericht op duurzame elektriciteit, maar het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie heeft de koers verlegd om de afspraak met Brussel van 14 % in 2020 te kunnen halen. Het aandeel warmte is immers vele malen groter dan dat van elektriciteit in het eindverbruik van energie in Nederland.
De in 2008 opgerichte stichting Warmtenetwerk is blij met de aandacht voor duurzame warmte in de brief over de SDE 2012 van minister Verhagen aan de Tweede Kamer. In de steunregeling voor 2012 zijn geothermie en stoken van hout en biogas voor warmteproductie de grote kanshebbers voor subsidie. Die zitten in de eerste fase van de SDE 2012 die op 31 januari open gaat. Maar ze profiteren ook van een nieuwe regel die een eind maakt aan de loterij die de SDE dit jaar nog kenmerkte. Als het budget op de eerste dag al wordt overtekend dan zullen de aanvragen worden behandeld op volgorde van kosten per eenheid energie. Juist op dat punt scoren geothermie en houtketels bijzonder goed. Logisch is ook dat de kostprijs per eenheid energie voor het verstoken van biogas in een ketel lager is dan de opwerking naar groen gas dat aan de eisen van de beheerder van het aardgasnet voldoet.
Uitbreiding van warmtelevering door bestaande biomassacentrales en afvalenergiecentrales is nog goedkoper maar zal daardoor bij de huidige gasprijs geen subsidie nodig hebben, aldus minister Verhagen.
De nieuwe strategie van het ministerie om met de SDE zoveel mogelijk duurzame energie te realiseren met het beschikbare budget is met de categorie duurzame warmte slim ingevuld.  De SDE kent in 2012 geen onderverdeling van budgetten tussen elektriciteit, groen gas en warmte. Daarmee wordt de afspraak met de EU in 2020 duidelijk beter haalbaar.  Een minpuntje van deze keuze is dat innovatieve opties weinig kans maken. Op basis van de berekeningen door ECN en KEMA, die ten grondslag liggen aan de SDE, zijn innovaties als hydrolyse van rioolslib om biogas te maken en het gebruik van olie uit hout (pyrolyse) te duur voor de eerste fase. Dat geldt ook voor de winning van zonnewarmte.
Overigens biedt de regeling wel de mogelijkheid om in de eerste fase in de vrije categorie elke optie aan te vragen tegen een lager tarief dan de door ECN en KEMA berekende kostprijs.
De regeling is bedoeld voor exploitatiesteun gedurende 12 tot 15 jaren. De kosten voor metingen en administratie maken het noodzakelijk dat projecten een redelijke omvang hebben. Voor verwarmingsketels op hout en bio-olie is het minimale vermogen 500 kW en voor zonnecollectoren geldt een oppervlak van tenminste 100 m2.


dinsdag 8 november 2011

Biogasleiding naar zwembad Leeuwarderadeel

In Leeuwarderadeel wordt een biogasleiding met een lengte van circa twee kilometer aangelegd. De leiding brengt biogas van de vergister bij de boerderij van de familie De Boer naar het sportcomplex, waar onder meer het zwembad ermee wordt verwarmd. De leiding wordt aangelegd door A-Hak Infranet, dat nieuw is in de markt.

maandag 7 november 2011

Subsidieregeling voor groene energie slaat aan

De nieuwe subsidieregeling voor groene energie, SDE+, is volgens minister Verhagen (economische zaken) een succes. Voor maar liefst dertien verschillende categorieën - waaronder vergisters, wind op land en zonnepanelen - zijn aanvragen binnengekomen. Vorig jaar waren belangstellenden aangewezen op aparte subsidiepotjes voor zonne-, wind- en andere bronnen van duurzame energie. Voor de nieuwe regeling is 1,5 miljard euro (en volgend jaar 1,7 miljard euro) beschikbaar.

vrijdag 4 november 2011

BioNet één van de beste klimaatideeën van Nederland

Het project 'Pilot BioNet' van de gemeente Dronten ontving de tweede prijs in de het door het ministerie van Infrastructuur en Milieu uitgeroepen 'Beste klimaatidee van Nederland'. Wethouder van Amerongen nam woensdagochtend op het Klimaatcongres in Utrecht het juryrapport in ontvangst.
Dronten was één van de drie genomineerden met het plan 'Pilot BioNet'. Dit plan houdt in dat in een nieuwbouwwijk een afgeschermd gasnetwerk aan wordt gelegd. De ketels in de woningen werken zowel op biogas als op aardgas. Het idee is winstgevend voor alle partijen. Behalve dat het EPC met 0,3 punt omlaag gaat is biogas ook nog eens goedkoper dan aardgas. De gemeente Haarlem ontving meer stemmen kreeg de eerste prijs.

woensdag 2 november 2011

Faillissementen in Belgische biogassector

In 2010 gingen voor het eerst drie installaties voor anaerobe vergistingscapaciteit in Vlaanderen failliet. Dat blijkt uit het voortgangsrapport van Biogas-E vzw. Door het onzekere klimaat kregen veel installaties het moeilijk. De investeringen voor een vergistingsinstallatie kan behoorlijk hoog oplopen, mede door de steeds strengere milieuwetgeving. Hoewel de biogassector reeds enkele jaren bestaat, is er nog heel wat onwetendheid bij de burger, wat vaak leidt tot het ‘not in my backyard’-syndroom.

dinsdag 1 november 2011

Nieuwe regelgeving stimuleert gebruik biokerosine

Het gebruik van biokerosine in de luchtvaart wordt gestimuleerd. Daarbij geldt wel als voorwaarde dat biokerosine, net als andere biobrandstoffen, duurzaam wordt geproduceerd waardoor de productie niet ten koste gaat van bijvoorbeeld natuurgebieden. Ook moet de biobrandstof, qua CO2-ketenemissies, aanzienlijk beter presteren dan fossiele brandstoffen. De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu.
De nieuwe regelgeving rond biokerosine is interessant voor brandstofleveranciers. Zij hebben namelijk een verplichting om, naast de benzine en diesel die we van oudsher kennen, een aandeel hernieuwbare energie op de markt te brengen. Meestal is dit biobrandstof die wordt bijgemengd bij de benzine en diesel. Biokerosine wordt in de nieuwe wetgeving ook onder de noemer biobrandstof geschaard. In 2012 moet 4,5% van de brandstof die op de markt gebracht wordt van hernieuwbare afkomst zijn. Als daarbij biobrandstoffen worden ingezet moeten deze, volgens Europese regels, duurzaam zijn. Het kabinet komt met dit besluit tegemoet aan de motie-Haverkamp/Leegte die verzoekt om verbreding van de werking van de regelgeving met betrekking tot biobrandstoffen.

vrijdag 28 oktober 2011

Centrum Nijmegen schoner door aardgasbus

In het centrum van Nijmegen is de concentratie schadelijke stoffen vorig jaar fors afgenomen. Dit is vooral te danken aan de invoering van 75 stadsbussen die op aardgas rijden. Dat meldt de gemeente Nijmegen. Vanaf 2013 gaan alle bussen, ook de streekbussen, op biogas rijden.

woensdag 26 oktober 2011

Essent en RWE organiseren Internationale Biomassa Conferentie

Op 2 en 3 november organiseren Essent en RWE Supply and Trading voor de tweede maal de Internationale Biomassa Conferentie op de Amercentrale in Geertruidenberg. Het tweedaagse evenement staat volledig in het teken van biomassa. Internationaal gerenommeerde sprekers delen hun visie op de thema's 'Biomass for Electricity Generation' en 'Biobased Economy'.
Op beide dagen zullen diverse experts uit de energiesector, de politiek en de maatschappij de bezoeker meenemen in de veelbelovende, maar ook complexe wereld van biomassa en de biobased economy. Zij zullen spreken over beleid, wetgeving en het toekomstperspectief van biomassa, de behoefte aan een stabiel klimaat voor ondernemers en de rol van de overheid hierin. Maar ook de technologische ontwikkelingen zullen de revue passeren.
Fossiele brandstoffen beheersen nog steeds de energievoorziening, de transportsector en een groot deel van de chemische industrie. Nina Skorupska, Essent's Chief Technology Officer: 'Eén ding is zeker: er komt een tijd dat duurzame alternatieven hun plaats moeten en zullen innemen. Groene grondstoffen (biomassa) zullen vanwege de relatief lage prijs, hoge mate van beschikbaarheid en duurzaamheid de basis gaan vormen voor de biobased economy.' De conferentie staat volledig in het teken van deze actuele thematiek.
In november 2009 organiseerde Essent haar eerste internationale biomassa conferentie. Met circa 200 specialisten en belangstellenden uit alle hoeken van de wereld mochten we spreken van een groot succes. Ook deze editie van de conferentie is bedoeld om visies op biomassa en de weg naar de biobased economy te delen en om de krachten te bundelen.

dinsdag 25 oktober 2011

RBCN organiseert symposium over economische kansen biobased economy

Dinsdag 13 december organiseert Rotterdam Biomass Commodities Network (RBCN) een symposium over de biobased economy. RBCN wil haar achterban van handelaren en eindgebruikers van biomassa en logistieke dienstverleners informeren over de economische kansen die de biobased economy biedt. Een biobased economy is de economie van de toekomst met minder fossiele grondstoffen en duurzamere prestaties. Ook wil het met bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheden in overleg hoe deze kansen kunnen worden verzilverd. Het symposium vindt plaats in Rotterdam en wordt georganiseerd in samenwerking met Platform BioEnergie.
Het programma brengt zes prominente sprekers uit het bedrijfsleven en de overheid bij elkaar. Zij zullen hun visie geven op de criteria en randvoorwaarden om succesvol te kunnen ondernemen in een biobased economy. Van een concrete business case rond de biomassa centrale in Cuijck tot het realiseren van de Biomass Main Port ambities in de haven van Rotterdam. Maar ook de impact van het topsectorenbeleid en de Green Deals zal aan bod komen. De sprekers op het symposium zijn Rein Willems (voorzitter van de topsector Chemie), Hans Smits (President-directeur Havenbedrijf Rotterdam), Mira Huussen (directeur Essent New Energy), Hugo Brouwers (ministerie EL&I), Mees Hartveld (voorzitter CEO groep EL&I) en Kees Kwant (AgentschapNL).  

maandag 24 oktober 2011

Gras prima grondstof voor biobased economy

In Nederland groeit veel gras. Te veel voor het vee, en ook de samenstelling is niet optimaal: een overmaat aan eiwitten wordt door het vee uitgescheiden en komt als nitraat in de grond terecht of als ammoniak in de lucht. Dat kan beter, dachten ze in het hoge noorden. Hoe? Door gebruik te maken van een mobiele grasraffinage-installatie.

vrijdag 21 oktober 2011

Suiker levert groen gas

Suiker Unie produceert suiker uit suikerbieten op twee locaties: Dinteloord in Brabant en Vierverlaten in Groningen. Op beide locaties gaat de productie van groen gas van start. Dinteloord bijt de spits af. Daar opent Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje op dinsdagmiddag 8 november de biomassavergister.

donderdag 20 oktober 2011

Strijden voor groen gas

Voor Groengas-leverancier OrangeGas breken spannende tijden aan. In de belastingplannen voor 2012 wordt de fiscaal voordelige behandeling van aard- en biogas de nek omgedraaid. “Als dit doorgaat, loopt mijn vertrouwen in de overheid een extreme deuk op.”

woensdag 19 oktober 2011

Grootste biosgasinstallatie in Belgisch Limburg

Op maandag 17 oktober 2011 legden op industrieterrein "Tongeren Oost" (in Tongeren, België) Enovos Luxembourg S.A. en haar projectpartners NPG Energy N.V. en Pholpa BVBA de eerste steen voor de grootste biogasinstallatie in Limburg. In aanwezigheid van onder andere Jean Lucius, CEO Enovos Luxembourg S.A. en de burgemeester van de stad Tongeren, Patrick Dewael, werd een boom geplant om te symboliseren dat deze biogasinstallatie voor 100% CO2-neutraal zal zijn.
Enovos Luxembourg S.A. ondertekende in augustus 2011 de contracten voor de verwerving van een belang van 24,9% in de biogasinstallatie. Voor Enovos Luxemburg betekent dit de eerste investering in hernieuwbare energie in België.
In de biogasinstallatie, die in een agrarisch gebied is gelegen, wordt vooral maïs gefermenteerd, die in nauwe samenwerking met lokale landbouwers in een straal van 15 km wordt verbouwd. Het resulterende milieuvriendelijke biogas wordt in een motor in elektriciteit omgezet en naar het lokale elektriciteitsnet geleid. De daarbij ontstane warmte wordt gebruikt voor het drogen van de gistingssubstraten, die als geurarme, kwalitatief hoogwaardige meststoffen weer op de velden worden verspreid, zodat een gesloten kringloop ontstaat.
"Met een capaciteit van ongeveer 3 MW is de opgewekte elektriciteit voldoende voor het jaarlijkse verbruik van 6.500 huishoudens en een jaarlijkse CO2-reductie van 10.000 ton, en is daarmee een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van hernieuwbare vormen van energie," onderstreept Daniel Christnach, Head of Renewable Energies & Cogeneration bij Enovos Luxembourg. De capaciteit van de installatie kan later eventueel in samenwerking met projectpartners worden uitgebreid tot 5,6 MW. De bouwvergunning hiervoor is al verleend.
Het begin van de productie staat gepland in april 2012.

dinsdag 18 oktober 2011

Antwerps vuilnis levert groene elektriciteit aan 32.500 gezinnen

Het Antwerpse afval is goed voor de productie van groene elektriciteit voor 32.500 gezinnen. Bij de stortplaats Hooge Maey (foto) komt veertig procent van de omzet al uit de productie van elektriciteit. In de immense stortberg Hooge Maey komt 1500 kubieke meter biogas per uur vrij. De vier gasmotoren produceren 24.000 megawattuur. Dat is genoeg stroom voor 9000 gezinnen.

Restwarmterecycler kan biogas aan

HeatMatrix uit Rotterdam demonstreerde op de vakbeurs Energie2011 in Den Bosch een industriële voorverwarmer voor stoomketels die de restwarmte benut uit rookgassen van verstookte biomassa of biogas.

maandag 17 oktober 2011

Stimuleringsloket biogas voor Overijsselse agrariërs

Boeren die interesse hebben in het produceren van biogas op hun bedrijf kunnen vanaf november 2011 voor een biogasscan terecht bij het Stimuleringsloket biogas Overijssel. Het loket biedt kennis, advies en handige scans om ondernemers te ondersteunen in hun initiatief, en is te vinden via www.loketbiogas.nl. Op 8 november wordt in Raalte een interactieve bijeenkomst over biomassavergisting gehouden voor geïnteresseerde boeren. Het Stimuleringsloket biogas Overijssel is een initiatief van Provincie Overijssel in samenwerking met Projecten LTO Noord en CCS Energieadvies.

donderdag 13 oktober 2011

Subsidieregeling voor rijden op groengas

Overijssel heeft 7 ton subsidie uitgetrokken voor groengasauto’s en elektrische voertuigen. Verwacht wordt dat er door de regeling circa 350 extra voertuigen op hernieuwbare energiebronnen gaan rijden in Overijssel. Deze zomer heeft het rijk een subsidieregeling opengesteld om het rijden op biogas en hogere blends van biobrandstoffen te bevorderen. Deze regeling was binnen een maand na openstelling al overschreven. Verschillende provincies en gemeenten hebben daarnaast al een eigen subsidieregeling in het leven geroepen voor de aanschaf van aardgasvoertuigen en/of elektrische voertuigen.

woensdag 12 oktober 2011

Achterhoekse motie over biogas in Brussel

De bestuurders van de Regio Achterhoek hebben dinsdagavond laat nog een motie aangeboden aan de Eurocommissaris van Landbouw, Ciolos. In die motie wordt verzocht om het residu van biovergisters, het zogeheten digestaat, voortaan niet meer als dierlijke mest maar als kunstmest aan te merken. Als dat gebeurt, is de weg vrij voor een rendabele exploitatie van biovergistingsinstallaties en mogelijk in de toekomst voor de aanleg van een biogasleidingennetwerk

dinsdag 11 oktober 2011

Gemeente en provincie in de clinch over biogas

Er zit een haar in de boter tussen de gemeente Bekkevoort en de provincie Vlaams-Brabant. Punt van discussie is de bouw van een biogasinstallatie in de Wissenbeemd in Assent. Er zit een haar in de boter tussen de gemeente Bekkevoort en de provincie Vlaams-Brabant. Punt van discussie is de bouw van een biogasinstallatie in de Wissenbeemd in Assent. De provincie meldde vorige week in een persbericht dat ze een milieuvergunning afgeleverd hebben voor de bouw van een biogasinstallatie in de Wissenbeemd in Assent.

maandag 10 oktober 2011

16 miljoen subsidie voor biogas bij ARN

Afvalverwerker en energiefabriek ARN bv in Weurt krijgt van het ministerie van Economische Zaken een subsidie van maximaal 16 miljoen euro voor het produceren en leveren van biogas. Die rijksbijdrage komt uit de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie. ARN krijgt 48 eurocent subsidie per afgeleverde kubieke meter biogas.

vrijdag 7 oktober 2011

Bio-energie is geen ontbosser

Het Wereldnatuurfonds (WWF) laat in zijn nieuw rapport 'Forests and Energy' een heel nieuw geluid horen over de impact van biobrandstoffen op ontbossing en de voedselvoorziening op onze planeet. Het neemt daarbij afstand van de groene doemdenkers. Jean-Philip Denruyter, die bij het WWF verantwoordelijk is voor hernieuwbare energie, legt uit waarom.

donderdag 6 oktober 2011

Groene smeerolie of gebakken lucht?

Daar stond hij, Arjan Heeren van champignonkwekerij 't Voske uit Uden. Hij zei verrast en trots te zijn dat hij maandagmiddag plaats mocht nemen op het podium bij de presentatie van de langverwachte Green Deal, naast minister Maxime Verhagen (Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) en staatssecretaris Joop Atsma (Infrastructuur en Milieu). 't Voske is een van de 59 projecten voor schone energie die een Green Deal sluit met het kabinet. Heeren vertelde rap en enthousiast over zijn plannen om met zijn bedrijf te investeren in een energiecentrale die warmte, stroom en elektriciteit gaat leveren en draait op restanten van de gekweekte champignons. En wat hij daar voor terug van het kabinet? Heeren viel even stil. "Nou, een vergunning eigenlijk." Hij moest er zelf om lachen.

woensdag 5 oktober 2011

Meerlanden sluit deal met minister

Afvalverwerkingsbedrijf De Meerlanden en Stallingsbedrijf Glastuinbouw Nederland (SGN) hebben met minister Maxime Verhagen van Economische zaken, Landbouw en Innovatie een zogenaamde Green deal gesloten. De Meerlanden gaat groene warmte leveren uit compostering en CO2 uit biogas.

dinsdag 4 oktober 2011

Essent heropent biomassacentrale Cuijk

Energiebedrijf Essent gaat de biomassacentrale in Cuijk, waar 100 procent groene stroom wordt geproduceerd, heropenen. Dat maakte het bedrijf maandag bekend. De productie in de centrale werd in april stilgelegd, omdat de subsidie vanuit de overheid werd stopgezet. Het bedrijf zag, mede door de hoge prijs van verse houtsnippers, geen mogelijkheid om de centrale draaiende te houden.

maandag 3 oktober 2011

Green Deal voor Nederlandse Groen Gas Maatschappij

Maandag 3 oktober 2011 heeft de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Maxime Verhagen, een zogeheten "Green Deal" gesloten met het groen gas productiebedrijf Nederlandse Groen Gas Maatschappij B.V. (NGGM), energiebedrijf Essent en het zuivel- en voedingsmiddelenconcern Koninklijke FrieslandCampina betreffende realisatie van installaties bij agrarische bedrijven voor de kleinschalige productie van( vloeibaar) groen gas uit vergiste mest. Dit unieke concept wordt "Biogas XL" genoemd.
Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft Green Deals gesloten met bedrijven waarbij duurzame initiatieven van bedrijven mogelijk gemaakt worden door het wegnemen van belemmeringen door de overheid om deze initiatieven te realiseren. Doel van de Green Deal is om te laten zien dat groen en groei hand in hand gaan. Zo dient het initiatief Biogas XL van de Nederlandse Groen Gas Maatschappij als voorbeeld te dienen voor andere partijen en daarmee de totale markt in beweging te zetten.
NGGM, Essent en FrieslandCampina zijn van plan om voor eind 2013 een tweetal Biogas XL proefprojecten te realiseren. Hierbij wordt op een melkveehouderijbedrijf een kleinschalige mestvergistingsinstallatie geplaatst. Het bij vergisting van de mest ontstane biogas wordt vervolgens opgewaardeerd naar vloeibaar groen gas (ook wel Liquefied Bio Gas, LBG of bio-LNG genoemd) of eventueel naar groen gas dat ingevoed kan worden in het openbare gasnetwerk. Het vloeibare groene gas kan als biobrandstof gebruikt worden voor vrachtwagens en bussen. Het ingevoede groene gas kan toegepast worden in huishoudens of in gecomprimeerde vorm als biobrandstof voor transportvoertuigen. Volgens Titus Metz, woordvoerder van NGGM, mag er gesproken worden over een doorbraak in de agrarische sector. "Door middel van Biogas XL komen er grote hoeveelheden biogas beschikbaar en kan de uitstoot van het broeikasgas methaan in de veehouderij drastisch beperkt worden". Aldus Metz.
NGGM, Essent en FrieslandCampina hebben de intentie om na afloop van deze twee proefprojecten 125 installaties te realiseren bij melkveehouderijbedrijven in Nederland. Biogas XL kan zo een belangrijke bijdragen leveren aan een energie neutrale zuivelproductieketen.
Volgens Titus Metz is één van de belemmeringen bij kleinschalige projecten, die vergunning-technisch niet complex zijn zoals Biogas XL, het langdurige vergunningverleningsproces. "De kern van de Green Deal is dat als tegenprestatie van de rijksoverheid is afgesproken dat de betrokken partijen gezamenlijk onderzoeken hoe het vergunningverleningsproces gestandaardiseerd en verkort kan worden. Door dit initiatief van de Nederlandse overheid kan de Nederlandse Groen Gas Maatschappij in de toekomst bijdragen aan een versnelde uitbreiding van de duurzame gasproductie in Nederland".
Er is afgesproken dat de centrale overheid de gemeenten van informatie gaat voorzien over de milieuaspecten en bouwtechnische voorschriften voor groen gas productie installaties. Dit om te voorkomen dat individuele gemeenten telkens opnieuw het wiel moeten uitvinden bij het beoordelen van de vergunningaanvraag en het opstellen van de vergunningvoorschriften. Tevens gaat de centrale overheid onderzoeken of groen gasproductie installaties tot een bepaalde omvang onder een zogeheten "meldingsplicht" kunnen vallen zodat de vergunningprocedure drastisch gestandaardiseerd en verkort kan worden. Het een en ander zal in de loop van 2012 en 2013 gerealiseerd moeten worden.

‘Vicieuze cirkel op markt voor biokerosine’

De markt voor biokerosine dreigt in een vicieuze cirkel terecht te komen. Overheden willen nog niet instappen want er is nog geen volwassen markt, maar die markt ontwikkelt zich ook niet vanzelf omdat de kosten te hoog zijn. Een zogenaamde ‘catch 22’ situatie, verklaart Dirk Kronemeijer, managing director bij biobrandstofleverancier SkyNRG, tegenover NUzakelijk.nl. Hij werkt er hard aan om die cirkel te doorbreken. Het Nederlandse SkyNRG probeert alvast de markt voor biokerosine op te zetten, maar de sector staat nog in de kinderschoenen. Vanaf juli van dit jaar mogen vliegtuigen pas officieel op biobrandstof vliegen.

vrijdag 30 september 2011

'Staalfabrieken kunnen op biogas draaien'

Via een nieuwe Braziliaanse techniek kan biogas voor een belangrijk deel aardgas en steenkool vervangen in staalfabrieken. Daardoor kan de schadelijke CO2-uitstoot verminderen, zeggen de onderzoekers. De techniek is ontwikkeld door hoogleraren van de Federale Universiteiten van Minas Gerais en Ouro Preto. "Biogas wordt op een natuurlijke wijze geproduceerd, door de werking van anaerobe bacteriën in organische substanties", zegt een van de onderzoekers, Paulo Assis. "De meest gebruikte grondstoffen zijn huishoudelijk afval en dierlijke uitwerpselen."

donderdag 29 september 2011

Afval sierteelt voor trucks op biogas

Drie sierteelttransporteurs gaan twaalf Volvo-trucks aanschaffen die rijden op een mengsel van diesel en biogas. Dat meldt het Vakblad voor de Bloemisterij. Het biogas moet verkregen worden uit sierteeltafval. Op de vakbeurs Ecomobiel zijn de contracten getekend. De sierteelttransporteurs Wematrans, De Winter Logistics en Nover Logistic willen hiermee stappen zetten om de CO2-uitstoot vanuit het sierteeltvervoer te verminderen.
 
Copyright (c) 2010 Biogas Nieuws and Powered by Blogger.