zaterdag 28 juli 2012

Stadstruck op biogas

Groothandel Sligro heeft een compacte vrachtauto voor stadsdistributie ontwikkeld die rijdt op het biogas CNG. Het voertuig heeft een actieradius van 450 kilometer en kan achttien rolcontainers meenemen. De kleine, wendbare vrachtauto maakt ook nog eens heel weinig geluid.

maandag 23 juli 2012

Braakliggend terrein is te benutten voor teelt van vezelhennep of olifantsgras

Door de economische ontwikkelingen stagneren bouwwerkzaamheden. De hiervoor bestemde gronden blijven langer braak liggen en leveren geen waarde. De teelt van industriegewassen - zoals vezelhennep en olifantsgras - kan hierin verandering brengen. De oogst wordt gebruikt als biomassa of als grondstof voor andere industriële toepassingen. Ingenieursbureau Witteveen+Bos en het Rotterdamse bureau Pantanova hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten om dit concept verder uit te werken.
 

woensdag 18 juli 2012

Nederland heeft straks niet genoeg hout voor duurzame energie

Nederland kampt binnen enkele jaren met een enorm tekort aan hout. Hout is de verreweg de belangrijkste grondstof voor de productie van duurzame energie. Maar de geplande groei daarvan is zo groot, dat het hout op termijn niet meer is aan te slepen. De prijs van hout zal daarom fors stijgen.
Volgens Martijn Boosten en Jan Oldenburger van Probos in Wageningen, moet Nederland dringend op het tekort inspelen door de aanplant van wilg, een zeer snel groeiende houtsoort. De afgelopen jaren deden zij onderzoek naar de aanleg van 'energie-akkers', maar zij concludeerden dat de percelen met wilg meer kosten dan opleveren.

maandag 16 juli 2012

Biogasboeren in de problemen

sitestat

vrijdag 13 juli 2012

Groene energie uit groenteresten

Op donderdag 12 juli stelde Ardo zijn pas opgestarte biomethanisatie-installatie voor. Ardo deed voor de bouw ervan een beroep op de knowhow van TREVI – BiogasTec waarmee het samen Digrom Energy oprichtte. De installatie werd op de site van Ardo in Ardooie gebouwd en werkt met grondstoffen uit het productieproces van het bedrijf. De gegenereerde energie wordt dan weer door Ardo ingezet in het productieproces. Een schoolvoorbeeld van een gesloten kringloop.

woensdag 11 juli 2012

Marktplaats voor groen gas

Gedeputeerde Tanja Klip-Martin en ondernemer Edward Doorten, initiatiefnemer van het duurzame tankstation Green Planet in Pesse, hebben de derde Drentse Green Deal ondertekend. Gedeputeerde staten stellen 120.000 euro beschikbaar voor de realisatie van een vulpunt waar groen gas kan worden getankt. Het unieke aan het vulpunt in Pesse is dat niet alleen auto's, maar ook vrachtwagens en bussen groen gas bij een openbaar tankstation kunnen tanken, omdat er voldoende druk is. Bovendien is Green Planet het eerste vulpunt in Nederland, en voor zover bekend ook in Europa, waar 100% puur en ook nog eens lokaal geproduceerd groen gas wordt verkocht. Het vulpunt in Pesse wordt onderdeel van een experiment. Daarbij willen de partijen onderzoeken hoe groen gas, uiteindelijk zonder subsidie, kan worden ingezet als brandstof voor (vracht)verkeer.
Gedeputeerde Tanja Klip-Martin is benieuwd naar de resultaten in de praktijk. "Ik verwacht en hoop in ieder geval dat we een manier vinden waarbij een rendabele afzetmarkt ontstaat voor groen gas binnen het zware verkeer, zoals vrachtauto's en bussen. Green Planet biedt ons met het eerste pure groen gas vulpunt in Nederland de unieke mogelijkheid om dit in de praktijk te gaan testen," zo zegt zij. Het groen gas zal vooral gebruikt worden in dual fuel-systemen. Daarbij gebruikt een vrachtwagen diesel om op te trekken en groen gas om vervolgens de kilometers te maken op de lange afstanden. "Het project in Pesse sluit daarmee uitstekend aan bij het nationale beleid," zo zegt Klip-Martin. "Staatssecretaris Atsma heeft tijdens de BedrijfsautoRAI op 17 april namelijk aangekondigd dat dual fuel truck versneld een officiële toelating op de Nederlandse wegen krijgen,".aldus de gedeputeerde.
Het groene gas dat in Pesse wordt verkocht is nu nog gasvormig. De bedoeling is dat in Pesse uiteindelijk ook vloeibaar groen gas kan worden getankt. Met vloeibaar gas kunnen veel meer kilometers per tankbeurt gereden worden, waarmee de actieradius aanzienlijk verbetert. Binnen deze green deal wordt daarom gezamenlijk onderzocht welke randvoorwaarden daarvoor nodig zijn en hoe dit type vulpunten in Drenthe verder kan worden uitgerold.
Binnen het experiment worden zogenaamde biotickets ingezet. Daarmee is de bedoeling dat niet alleen de producent van het groene gas een goede prijs ontvangt, maar ook aan de pomp concurrerende prijzen kunnen worden gehanteerd. Biotickets vertegenwoordigen de extra economische waarde die dit groene gas heeft die ontstaat doordat er nationaal een bijmengverplichting voor traditionele brandstoffen met duurzame brandstoffen.

dinsdag 10 juli 2012

CO2 uit biomassa kansrijk voor glastuinbouw

CO2 winning uit biomassa is voor de glastuinbouw een interessante ontwikkeling. Het verhoogt de inkomsten van een duurzame energie-installatie. Daarnaast wordt aardgasverbruik voor CO2 productie voor de tuinder vermeden of teruggedrongen. Dat blijkt uit de Quickscan ‘CO2 uit biomassa’ is in opdracht van Productschap Tuinbouw en het Ministerie van EL&I vanuit het programma Kas als Energiebron opgesteld.

donderdag 5 juli 2012

Mest wordt vitale schakel in groene economie

LTO Nederland ziet de brief van staatssecretaris Henk Bleker aan de Tweede Kamer over het toekomstige mestbeleid als een doorbraak in dit al 25 jaar voortslepende dossier. “De weg is nu vrij om van Nederlandse mest een waardevolle grondstof te maken, die kunstmest kan vervangen, energie levert en organische stof aanvoert voor onze bodem. Mest zal straks een onmisbare schakel zijn in de kringloop van onze groene economie,” aldus LTO-bestuurder Hans Huijbers in een eerste reactie op de brief.
Huijbers benadrukt, dat de sector voor een gigantische transformatie staat. “Deze omschakeling vergt op korte termijn grote investeringen van onze veehouders die toch al moeilijke tijden doormaken. Zij zien die investeringen pas op termijn renderen. En in de verdere uitwerking van de regelgeving zitten ook nog de nodige haken en ogen. Maar nu deze grote stap is gemaakt, kunnen we daar gezamenlijk de schouders onder zetten.”
Kern van de regelgeving is, dat veehouders alleen dieren mogen houden waarvoor de mestafzet op een duurzame manier is geregeld. Bedrijven met een mestoverschot moeten een deel daarvan via verplichte mestverwerking afzetten. Dat geldt voor alle diersoorten. De belangrijkste reden waarom mestverwerking de laatste jaren nog onvoldoende op gang kwam was dat de investeringskosten slechts door een beperkt aantal ondernemers werd gedragen. Met de gedeeltelijk verplichte verwerking zullen alle ondernemers met een mestoverschot nu moeten participeren en worden initiatiefnemers beloond.
Eind vorig jaar concludeerde LTO samen met andere partijen in een gezamenlijke studie, dat drijfmest uit de veehouderij binnen tien jaar een nuttige grondstof kan zijn voor onder meer energieopwekking. Met als nevenresultaten een aanzienlijke vermindering van broeikasgassen en andere emissies uit drijfmest (inclusief uitspoeling naar het grondwater) en energiewinst. Mest wordt dan een product met een positieve handelswaarde voor de agrarische sector.
De omslag van drijfmest als restproduct naar een nuttige en rendabele grondstof vereist echter wel forse investeringen en daadkrachtige samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen, ketenpartijen en de agrarische sector. De technieken om bestanddelen uit drijfmest om te vormen tot kunstmestvervangers, energie en vaste mestkorrels, worden steeds verfijnder. Daarmee komt ook de economische haalbaarheid in beeld.
Hans Huijbers, portefeuillehouder Duurzaam Ondernemen van LTO Nederland, benadrukt dat de juiste kaders met het aanstaande wetsvoorstel zijn gezet: “We hebben een lang en intensief traject met de Ministeries van EL&I en I&M en onze collega landbouworganisaties achter de rug. Deze eendrachtige samenwerking leidde tot helderheid over de juridische contouren en percentages. Nu moeten we de vervolgstappen zetten: primaire ondernemers in de gehele agroketen zullen hun verantwoordelijkheid moeten nemen en daadwerkelijk moeten investeren”.

woensdag 4 juli 2012

Toilet produceert energie en chemicaliën

Wetenschappers van de technische universiteit Nanyang hebben een toilet ontwikkeld dat menselijke uitwerpselen omzet in elektriciteit en mest. Tegelijkertijd bespaart het ook 90 procent water. De No-Mix Vacuum Toilet gebruikt dezelfde vacuum-techniek als wc's in vliegtuigen, waardoor per beurt slechts 0,2 liter water nodig is om door te spoelen in plaats van de gangbare vier tot zes liter. Het heeft twee aparte kamers om de vloeibare en vaste uitwerpselen te scheiden.

maandag 2 juli 2012

Meer dan honderd waterschapsauto's tanken Groengas

De eerste veertien van meer dan honderd waterschapsauto's zijn vorige week door hoogheemraad Guus Beugelink en zijn collega's van De Stichtse Rijnlanden ingewijd. De nieuwe auto's rijden op Groengas, een vorm van aardgas die schoon, duurzaam, maar ook kostenefficiënt is. Met deze overstap geeft het waterschap een flinke slinger aan het netwerk van aardgaspompen in de regio.
Groengas is de duurzame variant van aardgas. Het wordt gemaakt door biogas op te waarderen tot het dezelfde kwaliteit heeft als aardgas. Groengas wordt schoon geproduceerd en is hernieuwbaar. Het wordt geproduceerd door vergisting, uit biogas, bijvoorbeeld van mest, groente-, fruit- en tuinafval of rioolslib. Die laatste mogelijkheid maakt het extra interessant voor De Stichtse Rijnlanden. Wat is er nou mooier dan de waterschapsauto's te laten rijden op energie uit je eigen afvalwater? Zover is het nu nog niet, maar het is wel een mogelijkheid die het waterschap serieus bekijkt. Guus Beugelink: "We bekijken de mogelijkheid om op de rioolwaterzuiveringsinstallatie Nieuwegein een installatie te plaatsen die biogas omzet in Groengas. Als het aan mij ligt, rijden we volgend jaar op ons eigen Groengas, gemaakt uit poep en plas!"

Fries vrachtverkeer op vloeibaar biogas

Vrachtwagens die in Fryslân op vloeibaar biogas rijden, binnenkort is dit mogelijk met het project Bio-LNG Trucks. Met dit project wil de provincie Fryslân het rijden op biogas door vrachtverkeer bevorderen. Het college van Gedeputeerde Staten kent een bijdrage van €185.000 toe. De subsidie komt uit het Regionaal Innovatie Programma ‘Fryslân Fernijt III'. Het biogas voor de vrachtwagens wordt gewonnen uit Friese gasbronnen. Van dit biogas maakt men bio-LNG (vloeibaar biogas). Het distributiepunt waar de vrachtauto's kunnen tanken komt in Heerenveen.
De motor van de dual fual vrachtwagens ‘loopt' op een combinatie van brandstoffen. Het gaat hierbij om een kwart dieselbrandstof en driekwart bio-LNG.
Het bedrijf Holland Innovation Team ontwikkelt dit project samen met vijf andere bedrijven. Transportbedrijf Oenema, Portena Logistiek, Van der Werff Logistics, Omrin en het Duurzaamheidsplatform uit Heerenveen werken mee. Hierbij biedt de afdeling motorentechniek van het Friesland College ondersteuning. Verder ondersteunt ook de gemeente Heerenveen het project.
Naast de provincie Fryslân, dragen ook de Europese Unie, het ministerie van EL&I en Samenwerkingsverband Noord-Nederland bij aan het project.
 
Copyright (c) 2010 Biogas Nieuws and Powered by Blogger.