donderdag 30 juni 2011

Bijna besluit over 'groen gas hub'

Over een week wordt de knoop doorgehakt: kan er wel of niet een 'groen gas hub' voor biogas komen in de gemeenten Raalte, Olst-Wijhe en Deventer? Volgende week vrijdag beslist de stuurgroep, waarin bijvoorbeeld wethouders en gedeputeerde Theo Rietkerk in zitten, daarover.

woensdag 29 juni 2011

Super Heated Steam zet biomassa om in groene grondstoffen

TNO heeft een octrooi ingediend en gepubliceerd voor een procedé waar met Super Heated Steam ligno-cellulose op een efficiënte manier wordt ontsloten uit biomassa op een dusdanige manier dat een functionele vezel overblijft. Voor het procedé komen bijvoorbeeld tarwestro, grassen, bagasse, maïsstengels en andere soorten agro-restromen waar ligno-cellulose in zit in aanmerking. Er wordt veel minder chemicaliën en energie voor gebruikt dan standaard methodes en is daarmee veel goedkoper en minder belastend voor het milieu.

Marktleiders voor biokolen uit biogene reststoffen bundelen hun krachten

Cleantechondernemingen, gebruikers uit de industrie en onderzoeksinstellingen in Duitsland en Zwitserland hebben samen het Bundesverband Hydrothermale Carbonisierung e.V. opgericht. Via hydrothermale carbonisering (HTC) wordt biomassa omgezet in milieuvriendelijke biokool. Zo levert het HTC-procedé een belangrijke bijdrage tot de klimaatbescherming en de doeltreffende aanwending van verscheidene biogene reststoffen zoals materiaal afkomstig van landschapsverzorging, gemeentelijk gft-afval, afval uit land- en bosbouw evenals zuiveringsslib en industriële afvalstoffen zoals bierbostel.
De federatie stelt zich tot doel het gebruik van hydrothermale carbonisering te bevorderen. De federatie zal de belangen van de leden behartigen, de dialoog met politiek en economie versterken en het grote publiek uitvoerig over de voordelen van HTC informeren. In de activiteiten van de federatie zal de eis van brandstofnormering en -vergunning centraal staan, opdat biokolen net zoals andere biobrandstoffen op betrouwbare en veilige wijze kunnen worden gebruikt om decentrale, regeneratieve stroom en warmte op te wekken.

dinsdag 28 juni 2011

Biomassa-installatie voldoet aan eisen milieueffectrapport

De te bouwen biomassa-installatie van Ecos Energy BV op het Europark bij Coevorden voldoet aan de eisen voor een milieueffectrapport. Dat heeft Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe vandaag bekendgemaakt. De provincie maakte onlangs een zogenaamde ‘MER-beoordeling’. Uit dat rapport blijkt dat de installatie geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu heeft.

Amerikanen slurpen straks 'Hollandse' brandstof

BIOeCON zag vorige week zijn Amerikaanse joint venture KiOR, dat ruwe olie maakt uit biomassa, naar de beurs gaan. Het is het eerste marktsucces voor het Nederlandse R&D-bedrijf. "We kunnen nog anderhalf jaar blijven verbranden."

maandag 27 juni 2011

Samenwerkingsovereenkomst Lokaal Duurzaam Energie Bedrijf in Meppel

Vandaag ondertekenen wethouder Ton Dohle van de gemeente Meppel en directeur Richard Woldring van RENDO Duurzaam B.V. een samenwerkingsovereenkomst. Het zijn de eerste stappen om te komen tot het oprichten van een Lokaal Duurzaam Energie Bedrijf (LDEB). Het LDEB gaat duurzame warmte en koude leveren in de te realiseren nieuwbouwwijk Nieuwveense Landen.
Nieuwveense Landen wordt een aangenaam duurzame woonwijk. Het op te richten LDEB draagt hier in belangrijke mate aan bij. De klanten van het LDEB zijn de bewoners als gebruikers van het energiesysteem. Hierbij zetten zowel de gemeente als Rendo Duurzaam de bewoner en gebruiker centraal: minder kosten, betrouwbare levering en de gebruikers worden ontzorgd.
Wethouder Ton Dohle: "Het systeem in Nieuwveense Landen is uniek omdat de nieuwe woonwijk gebruik kan maken, én ook maakt, van de aanwezige lokale bronnen en partners. Zoals de rioolwaterzuiveringsinstallatie die biogas en restwarmte levert. De bewoners staat centraal, zodat deze ook daadwerkelijk aangenaam en duurzaam kan wonen." Na de ondertekening van de intentieovereenkomst op 1 juli 2010, waarin de gemeente, de provincie Drenthe, Rendo Duurzaam en het Waterschap Reest en Wieden afgesproken hebben om de mogelijkheden tot oprichting van een LDEB te onderzoeken, is nu meer duidelijk over de rollen, taken en verantwoordelijkheden van de verschillende partijen. Het sluiten van de samenwerkingsovereenkomst is de volgende stap om tot daadwerkelijke oprichting van het nieuwe bedrijf te komen.
Van de vier partijen die de intentieovereenkomst gesloten hebben worden twee partijen aandeelhouder, Rendo Duurzaam en de gemeente Meppel. Deze partijen richten een LDEB op. De provincie heeft besloten over de oprichting van de Drentse Energie Organisatie. Deze organisatie ondersteunt energie-initiatieven in financiële zin, voor zover dit past binnen de kaders. De provincie blijft betrokken bij het LDEB, door het bedrijf in financiële zin te faciliteren, maar zal niet meer deelnemen in het LDEB. Het Waterschap wordt energieleverancier van biogas en effluent (water) en zal om deze reden niet direct deelnemen in het LDEB.
De komende maanden worden benut voor het uitwerken van de benodigde documenten om tot daadwerkelijke oprichting te komen

donderdag 23 juni 2011

Nijhuis Water Technology neemt activiteiten Thecogas over

Naast het zuiveren en hergebruiken van industrieel afvalwater, kan Nijhuis Water Technology nu ook mest en organische reststromen omzetten in biogas. Een mooie toevoeging aan het toch al brede dienstenpakket van deze Dinxperlose waterspecialist. Dit is mogelijk dankzij de integratie van Thecogas Biogastechniek. "We hadden altijd al een mooi dienstenpakket op het gebied van water", vertelt directeur Frank Tillmann van Nijhuis Water Technology.

Eerste Volvo methaan-diesel

Met de introductie van de FM methaan-diesel is Volvo Trucks de eerste truckfabrikant in Europa met op gas aangedreven zware distri-butietrucks. De vrachtwagen zal in eerste instantie alleen verkrijgbaar zijn in Neder-land, Groot-Brittannië en Zweden, landen waar de infrastructuur voor vloeibaar methaangas (LNG) in ontwik-keling is.

woensdag 22 juni 2011

KLM gaat vliegen op frituurvet

KLM vliegt vanaf september naar Parijs op frituurvet in plaats van op kerosine. Het is de eerste maatschappij die de biobrandstof gebruikt voor een deel van zijn commerciële vluchten. Het gaat om afgewerkt frituurvet waar biokerosine van gemaakt is. In alle vliegtuigen kan die brandstof gebruikt worden, zonder dat er aanpassingen aan de motor nodig zijn.

Bermafval verwerkt tot groene stroom

Op een landbouwbedrijf in Halle is een uniek experiment gestart waarbij het bermafval van zeven gemeenten uit het Pajottenland tot groene stroom wordt verwerkt. Als het experiment positief wordt geëvalueerd, kunnen nog meer gemeenten instappen.

dinsdag 21 juni 2011

Fuji: ook biogas en zonnepanelen

De vijf windmolens op het terrein van Fujifilm in Oosterhoutr leveren echt groene stroom. Maar het bedrijf wil verder met schone energie. Met andere ondernemers op Vossenberg is Fuji in gesprek over het gezamenlijk bouwen en exploiteren van een biogasinstallatie, zegt directeur Peter Struik.

Elektriciteitscentrale Langerlo wil gevoed worden met biomassa

Energieproducent E.ON wil de elektriciteitscentrale van Langerlo in het industriegebied Genk-Zuid, voor 100 procent aandrijven met biomassa en niet langer met steenkool en gas. Deze milieuvriendelijke beslissing moet een belangrijke bijdrage leveren in de doelstelling om de provincie Limburg tegen 2020 klimaatneutraal te maken, zo meldt E.ON vrijdag.

maandag 20 juni 2011

Organisch afval via gasbuis terug naar woning

Huishoudens in Groningen koken en stoken een stuk ‘groener': er stroomt groen gas van Attero het Groningse gasnetwerk in. Attero produceert dit duurzame aardgas aan de Duinkerkenstraat uit het in de stad en regio ingezamelde huishoudelijk afval. Burgemeester Peter Rehwinkel van Groningen stelde de nieuwe groengasinstallatie vanmiddag officieel in bedrijf.

Opnieuw boetes geëist na illegale opslag biomassa Borssele

Het Openbaar Ministerie vindt nog steeds dat de energiebedrijven Delta en Essent en een aantal ondernemers uit Borssele in de fout zijn gegaan bij de opslag van biomassa tijdens een langdurige storing aan de turbine van de kolencentrale vijf jaar geleden. In hoger beroep eiste de aanklager bij het Haagse gerechtshof opnieuw boetes.

vrijdag 17 juni 2011

Hoogste punt nieuwbouw slibverwerking bereikt

Het hoogste punt van de nieuwbouw van de slibverwerking bij Waterschap Brabant is bereikt. Tegelijkertijd is met de aannemer Cofely een intentieverklaring ondertekend voor het onderhoud aan de apparaten en installaties voor de eerste tien jaar. De viering werd bijgewoond door Wethouder Willems van Breda en waterschapsbestuurder Theo Schots.
Nieuwveer zuivert afvalwater van Breda en omstreken. Per uur komt 16,5 miljoen liter afvalwater aan. Vanaf 2012 wordt het slib op zuivering Nieuwveer mechanisch ingedikt, vergist en ontwaterd afgevoerd naar de Slibverwerking Noord-Brabant (SNB) in Moerdijk. De nieuwe slibverwerking levert straks een forse bijdrage aan de milieudoelstellingen van het waterschap. Met de nieuwe installatie verandert het waterschap het slibverwerkingsproces waardoor energie uit het slibverwerkingsproces wordt gehaald, terwijl er nu nog juist veel energie ingestopt wordt. Door het gas te gebruiken dat vrijkomt uit de nieuwe slibgisting verminderen de kosten van energie-inkoop van de zuivering met 50 procent.
De nieuwe slibverwerking van de zuivering Nieuwveer bestaat onder meer uit voorraadtanks, een roostergoedgebouw, een slibverwerkingsgebouw, een slibverwarmingsgebouw, een 25 meter slibgistingstank, een biogashouder, en motoren die dat biogas omzetten in stroom en warmte.
Een bijkomend voordeel van de nieuwe installatie is dat er straks een einde komt aan de 24-uurs bezetting van de zuivering Nieuwveer omdat de slibverwerking voortaan in dagdienst plaats vindt. Volgens projectleider Frank van Zijl van de afdeling Bouwzaken ligt het bouwproces goed op schema: "De afgelopen tijd hebben zowel de medewerkers van het waterschap als de aannemer de handen flink uit de mouwen gestoken. De verwachting is dat de installatie volgens planning in het voorjaar van 2012 opgeleverd wordt. Voor de bouwvakantie staan de meeste tanks en de gebouwen in de ruwbouw. Ook staan er al veel van de belangrijkste apparaten. Na de bouwvak gaat de aannemer verder met het verbinden en inregelen van de elektrische en werktuigbouwkundige apparaten." Met de nieuwbouw van de slibverwerking Nieuwveer is een bedrag van 20 miljoen euro gemoeid.

Vrachtauto's rijden twee jaar lang op biogas

Acht vrachtauto's van de transportbedrijven Groot Zevert (Beltrum) en Ecotrans (Vorden) gaan twee jaar lang rijden op vloeibaar biogas. Het groen gas wordt geproduceerd in de mestvergistingsinstallatie van Groot Zevert in Beltrum. Het gaat om een proef van onder meer de provincie Gelderland, Regio Achterhoek, Tafel van Groenlo (regionaal samenwerkingsverband dat groen gas wil gaan produceren via een op te richten Achterhoekse Groene Energie Maatschappij) en de gemeente Berkelland.

donderdag 16 juni 2011

Nieuw onderzoekcentrum algen voor groene grondstoffen en energie

Met de opening van AlgaePARC op 17 juni wordt een onderzoeksfaciliteit bij Wageningen UR (University & Research centre) in gebruik genomen om op semi-industriële schaal de potentie van microalgen als duurzame bron van energie en grondstoffen te onderzoeken. Doel is om duurzame productie van algen in reactoren te verhogen en tegelijk de kostprijs drastisch te verlagen. De opening wordt verricht door secretaris-generaal Chris Buijink van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I).
De onderzoekfaciliteit AlgaePARC (Algae Production And Research Center) gaat een brug slaan tussen onderzoek op laboratoriumschaal aan algen en hun industriële productie. De belangrijkste algenkweeksystemen worden vergeleken in relatie tot kosten, efficiëntie en duurzaamheid. Daartoe zijn er in AlgaePARC vier grote (24 m2) en drie kleine (2,4 m2) met water gevulde, doorschijnende installaties waarin de algen met zonlicht als energiebron groeien. Er zijn diverse typen kweeksystemen, zoals buisreactoren en de klassieke ‘open vijver’.
De miljarden en miljarden algen in het water produceren met licht, koolzuurgas en mineralen biomassa die aan het eind van het tracé worden geoogst. De biomassa wordt na drogen gescheiden in componenten als oliën, eiwitten, zetmeel en pigmenten zoals caroteen. Deze bulkstoffen zijn de grondstof voor biodiesel, afbreekbare plastics, natuurlijke kleurstoffen , veevoer en voedingsproducten. De voor de groei van de algen noodzakelijke voedingsstoffen komen uit agro-industriële reststromen en rookgassen (CO2). Op die manier is de nutriëntenkringloop gesloten, met schoner water en zuurstofproductie als extra resultaat. De kweek van microalgen kan zo een belangrijke bijdrage leveren aan de verduurzaming van de economie.
De grondstoffen – en energieproductiewijze uit algen is niet concurrerend met de productie van grondstoffen en brandstoffen uit voedselgewassen, zoals mais, koolzaad of palmolie. Microalgen zijn zeer intensief te kweken op plaatsen waar geen landbouw mogelijk is of de natuur niet wordt bedreigd. Te denken valt aan woestijnachtige gebieden, drijvende systemen op zee, bermen, daken en vervuilde locaties. De algengroei kan geheel met zout water plaatsvinden. Om het wegtransport in Europa met algenbrandstof te laten verlopen is wel een groot oppervlak nodig (zo groot als Portugal), maar dat levert dan tevens 0,3 miljard ton eiwit op, veertig maal de hoeveelheid die Europa als soja-eiwit invoert. Ook de CO2-balans valt positiever uit: De jaarlijkse productie van CO2 in Europa bedraagt 3,9 miljard ton. Voor de algengroei is 1,3 miljard ton nodig.
De faciliteiten van AlgaePARC worden met 3,3 miljoen euro gefinancierd door het ministerie van EL&I, de provincie Gelderland en Wageningen UR. Het onderzoek voor de komende vijf jaar valt onder het programma BioSolar Cells, waaraan een consortium van achttien bedrijven is gekoppeld.
De industriële partners in het AlgaePARC onderzoeksprogramma dat wordt uitgevoerd als onderdeel van het BioSolar Cells project zijn: BASF, DSM, Drie Wilgen Development, ExxonMobil, GEA, Heliae, Neste Oil, Nijhuis Water Technology, Paques, PDX, Proviron, Roquette, Sabic, Simris Alg, Staatsolie, Synthetic Genomics, TOTAL en Unilever.

Mini-biogascentrale wint GasTerra Transitie Jaarprijs

De hoofdprijs van de GasTerra Transitie Jaarprijs 2011 ging naar vier eerstejaarsstudenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Zij bedachten de GFT-vreter, een systeem voor betaalbare biogasproductie door en voor individuele huishoudens.

woensdag 15 juni 2011

Snoeihout in Salland kan waarde krijgen in energieproductie

Binnen het project Biomassalland – regionale energie voor en door Salland – wordt onderzocht of het haalbaar is om één of meerdere lokale verbrandingsketels te laten draaien op energiehout afkomstig uit Sallands bos en landschap. Door deze regionale samenwerking wordt de opwekking van duurzame energie bevorderd en behoudt Salland een goed verzorgd cultuurlandschap.

Haren zet bermgras om in groene stroom

De gemeente Haren laat gras, dat van bermen gemaaid wordt, voortaan verwerken tot groene stroom. Tot nu toe werd het maaisel naar een vuilstortplaats gebracht, maar straks gaat het naar een biovergistingsinstallatie in Onnen.

dinsdag 14 juni 2011

Komkommers verwarmen inwoners van Wenen

De hoofdstad van Oostenrijk is een koploper als het gaat om energiewinning uit afval. Afvalverbranding levert de basiswarmte voor het warmtenet van Wenen. Om maximaal energie te halen uit nat keukenafval heeft het warmtebedrijf van Wenen (Fernwärme Wien) een installatie gebouwd, die dit afval niet verbrandt maar omzet in biogas.

Biogasopslag en transport onderzocht

Het bedrijf Bareau uit Heerenveen doet onderzoek naar nieuwe vormen van biogastransport en opslag. Slimme technieken kunnen de huidige manier van opslaan en transport veel goedkoper maken. Het College van Gedeputeerde Staten besloot een subsidie toe te kennen van € 197.600.  De subsidie komt uit het Regionaal Innovatie Programma 'Fryslân Fernijt III'. Daarin zit geld van de Europese Unie, het ministerie van EL&I, het samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) en de provincie Fryslân.

vrijdag 10 juni 2011

Gedeeltelijke privatisering energienet

Kolencentrales moeten biomassa gaan bij- of meestoken. Niet alleen de Staat maar ook particuliere beleggers kunnen geld gaan steken in de landelijke energienetten. Dit zijn twee van de maatregelen die minister Maxime Verhagen (EL&I) aankondigt in zijn energierapport, waarmee het kabinet vrijdag heeft ingestemd.

Bleker onderzoekt biogas-mest op EHEC-bacterie

Staatssecretaris Henk Bleker van Landbouw laat onderzoeken of biogasinstallaties, waarin uit dierlijke mest energie wordt opgewekt, een bron zijn voor de verspreiding van de EHEC-bacterie.

'Rijden op vloeibaar biogas' krijgt maximale subsidie

Het samenwerkingsverband 'Truck van de Toekomst', voor het rijden op vloeibaar biogas, heeft de maximale subsidie toegekend gekregen. Een groot aantal cng-trekkers van Iveco Schouten kan hierdoor omgebouwd worden naar vloeibaar biogas. Van Vliet Transport, Kuehne + Nagel, Stichting Van den Brink en Post-Kogeko zullen dit jaar overschakelen op in totaal 25 trucks op vloeibaar biogas.

donderdag 9 juni 2011

Publiek welkom bij windmolens en biogas

Het windmolenpark en biobrandstofbedrijf van Johan Piel aan de Uithofsweg in Rouveen wordt zaterdag in het kader van de regionale themaweek 'Natuurlijk Duurzaam' opengesteld voor publiek.

Flevolandse boeren willen groene melkpoederfabriek

Als het aan een aantal Flevolandse boeren ligt, verschijnt er binnen afzienbare tijd een complete melkpoederfabriek in Zeewolde. Niet alleen de tijd is er rijp voor, maar ook de nodige ingrediënten om een nagenoeg geheel ‘groene’ fabriek op te zetten zijn aanwezig. In de directe nabijheid van de te bouwen fabriek kunnen de boeren gas, stroom en melk leveren.

woensdag 8 juni 2011

Groen koken op Bali

In Kerta village op Bali maken ze zich geen zorgen over de stijgende kosten van vloeibaar propaangas en kerosine. De dorpelingen maken namelijk van koeienmest biogas. Het begon allemaal met mededorpsbewoner Wayan Sutri die enige kennis heeft van de procedure. Kerta heeft nu een voorraad methaangas, oftewel biogas, voor twee jaar.

Melkveehouder wil Heineken van biogas gaan voorzien

Melkveehouder Joost Wesselingh in Zoeterwoude wil een vergistinginstallatie bouwen om de mest van zijn koeien te benutten voor de productie van biogas. Het gas wil hij afzetten aan de nabijgelegen brouwerij van Heineken. De partijen gaan samen de haalbaarheid van het plan onderzoeken.

dinsdag 7 juni 2011

Volvo vrachtwagens op methaan-diesel

Volvo Trucks breidt haar programma voor alternatieve brandstoffen uit met de lancering van de nieuwe Volvo FM Methaan-Diesel truck. Hiermee is Volvo de eerste truckfabrikant in Europa met op gas aangedreven zware distributietrucks. De productie start in augustus.

AVRI schaft inzamelwagens op aardgas aan

Afvalverwijdering Rivierenland (AVRI) presenteert donderdag 9 juni op het AVRI-terrein aan de Meersteeg in Geldermalsen twee nieuwe inzamelwagens die op aardgas rijden. Hierbij zijn ook vertegenwoordigers van de producenten Scania en Haller aanwezig en van de dealer Scania Gerritse uit Tiel.

maandag 6 juni 2011

Autobelastingbrief: bpm-vrijstelling fors beperkt

De ministerraad heeft ingestemd met een voorstel van staatssecretaris Frans Weekers van Financiën om de CO2-normen voor de bpm-vrijstelling en bijtelling aan te scherpen. Tegelijkertijd wordt de nihilbijtelling voor emissieloze auto’s opgerekt naar auto's met een uitstoot van maximaal 50 g/km. Uitgangspunt van het plan is dat alleen de 10 tot 12 procent zuinigste auto's voortaan nog in aanmerking komen voor een fiscale stimulans. Op dit moment valt zo'n dertig procent van de nieuw verkochte auto's in deze categorie. De voorstellen voor de mrb, bpm en bijtelling worden nader uitgewerkt in het belastingplan 2012.

Nederland loopt voorop met biomassa

Biomassa is, op windenergie na, inmiddels de ­belangrijkste bron voor duurzame stroom in Nederland. Maar waar ‘we’ in windenergie bepaald niet (meer) vooroplopen, doen we dat in ­biomassa nog wel. Zeker op het gebied van pyrolyse, waarbij vloeibare olie ­gemaakt wordt uit organische ­materialen, zijn kennisinstituten, universiteiten, ­producenten en afnemers in de energiesector samen inmiddels hard op weg naar een koppositie in de wereld. En dat is goed nieuws, zegt IJsbrand ­Galema, ­directeur van Stramproy Green Coal uit Steenwijk. “De ­toekomst voor deze nieuwe technologie is immers ­veel­belovend.”

vrijdag 3 juni 2011

Nieuwe methode maakt bodemontsmetting overbodig

Wageningen UR, het bedrijf Thatchtec en vier andere bedrijven uit Gelderland en een uit Overijssel hebben samen een nieuwe methode ontwikkeld om grond te ontsmetten zonder daarbij chemicaliën te gebruiken of de grond te hoeven stomen. De techniek 'Bodem Resetten' komt er op neer dat biomassa-korrels in de bodem worden gebracht waardoor na een paar weken een schone, ziektevrije bodem ontstaat

Start verkoop nieuwe Volvo FM Methaan-Diesel

Volvo Trucks breidt haar programma voor alternatieve brandstoffen uit met de lancering van de nieuwe Volvo FM Methaan-Diesel truck. Hiermee is Volvo de eerste truckfabrikant in Europa met op gas aangedreven zware distributietrucks. De productie start in augustus. "Onze nieuwe Methaan-Diesel truck creëert nieuwe mogelijkheden op het gebied van (bio)gas in de truckmarkt. Door het gebruik van vloeibaar methaangas in een efficiënte dieselmotor, maken we het mogelijk om op gas aangedreven trucks ook in te zetten voor langere ritten en andere zware transportopdrachten. Wij zijn de eerste fabrikant in Europa die dit kan", verklaart Claes Nilsson, President Volvo Trucks Europe.

woensdag 1 juni 2011

Symposium over Energie Efficiënt Drogen van Biomassa

De vervanging van fossiele brandstoffen en kunstmeststoffen door milieuvriendelijke biologische alternatieven wordt momenteel wereldwijd gestimuleerd als gevolg van tekorten, politieke doelstellingen en CO2 reductie. Een belangrijke factor bij de inzet van biologische brand- en meststoffen is de droging van biomassastromen. BioValor Europe BV introduceert de Pulverizing Air Drying technologie op de Europese markt, een nieuwe innovatieve niet-thermische droog technologie. De PAD laat een bewezen energiebesparing zien van 75-85% vergeleken met de conventionele thermische droogtechnieken. Voor demonstraties, testen en ontwikkeling heeft BioValor Europe BV een industriële testinstallatie geplaatst op haar hoofdkwartier op Industrie Park Kleefse Waard in Arnhem.
Ter gelegenheid van de opening van de testinstallatie organiseert BioValor Europe BV in nauwe samenwerking met de Provincie Gelderland op 20 juni 2011 een symposium. Het symposium, onder voorzitterschap van prof.dr. J.F.D.B. Wempe van de Rotterdam School of Management, omvat een programma dat geënt is op energie efficiënt drogen als voorwaarde voor grootschalige inzet van biomassa.
Tijdens het symposium lichten sprekers de biomassamarkt, de mogelijkheden van industriële inzet van biomassa en de noodzaak tot voordroging van biomassa toe. Belangrijk onderdeel van het programma is de officiële opening van de testinstallatie van BioValor. Voor de symposiumdeelnemers is er de gelegenheid de Pulverizing Air Dryer te bezoeken.
De deelname aan het symposium is kosteloos. Deelnemers kunnen zich tot 15 juni 2011 aanmelden via de website van BioValor Europe BV of via email (info@biovalor-europe.com).

Stroom uit slachtafval

Ecoson - onderdeel van Vion Ingredients in Son en Breugel - gaat de productie van elektriciteit uit biogas met meer dan 30% opvoeren. Dit jaar denkt Ecoson 32 miljoen kilowattuur aan groene stroom op te kunnen wekken
 
Copyright (c) 2010 Biogas Nieuws and Powered by Blogger.