dinsdag 27 maart 2012

Nieuw stelsel voor verantwoorde mestafzet en verplichte mestverwerking

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu ingestemd met een voorstel tot wijziging van de Meststoffenwet.
Door de wetswijziging wordt een nieuw stelsel van verantwoorde mestafzet en verplichte mestverwerking ingevoerd. Veehouders mogen straks niet meer mest produceren dan ze op eigen grond en via vaste contracten kwijt kunnen. Elke veehouder die meer mest produceert dan hij op eigen grond kwijt kan, wordt verplicht een deel van de overschotmest te laten verwerken tot een product dat geen dierlijke mest meer is (bijvoorbeeld kunstmestvervangers) of te exporteren (al dan niet na bewerking). De jaarlijkse mestproductie en de mestplaatsingsruimte worden uitgedrukt in kilogrammen fosfaat.
De bedoeling is hierdoor een duurzaam evenwicht te realiseren tussen mestproductie en mestafzet. Het systeem is uitgewerkt in overleg met de Land- en Tuinbouworganisatie Nederland en de Nederlandse Vakbond Varkenshouders. Het kabinet vindt dat het huidige systeem van productierechten voor dieren het bedrijfsleven onvoldoende uitdaagt en te weinig impulsen biedt voor innovatie op het vlak van milieu en duurzaamheid. Het nieuwe stelsel moet op 1 januari 2013 in werking treden.
De omvang van het te verwerken deel van de mest wordt bepaald door de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Over de percentages voor 2013 zal de Tweede Kamer in april/mei worden geïnformeerd.
De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

maandag 26 maart 2012

Biobrandstof van uitwerpselen blauwalg

'Het was een Willy-Wortelmoment', zegt microbioloog Joost Teixeira de Mattos, over de dag in 2007, toen hij met collega-microbioloog Klaas Hellingwerf bedacht hoe je biogas kunt oogsten uit de uitwerpselen van blauwalgen. "We gingen ethanol maken met behulp van fotonen. Ik bedacht diezelfde avond nog de merknaam Photanol." Het Science Park in Amsterdam heeft de wereldprimeur: een proeffabriek gaat van de poep van blauwalgen milieuvriendelijke biobrandstoffen maken.

vrijdag 23 maart 2012

Wetterskip Fryslan kiest voor auto's op groengas

Wetterskip Fryslan gaat met tien auto's rijden op groengas. Het waterschap heeft onlangs voor tien muskusrattenbestrijders Volkswagens Touran Ecofuel aangeschaft. De medewerkers kregen hun woensdag 21 maart hun nieuwe autosleutel overhandigd van Wietze de Haan, lid van het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslan. Met de aanschaf van de auto's op groengas geeft Wetterskip Fryslan concreet invulling aan een meer milieubewust en duurzaam inkoopbeleid. De aanschaf van groengas auto's past ook bij de visie van het waterschap om haar maatschappelijke taak tegen zo laag mogelijke lasten voor de burger uit te voeren.
Zelf heeft Wetterskip Fryslan ook troeven in handen als het gaat om het winnen van duurzame energie. Denk aan bewegend water, langgerekte zonovergoten dijken en winderige polders. Wietze de Haan: 'Als waterschap houden we de dijken op hoogte en vangen we de droogte- en neerslagpieken op. Door minder fossiele brandstoffen te gebruiken, helpen we de klimaatverandering tegen te gaan.' Het streven naar meer duurzame energie past bij de taak van het waterschap. 'Groengas rijden is één van de veelbelovende technologieën om de CO2-uitstoot van bedrijfswagenparken te beperken Het is op dit moment zonder twijfel de duurzaamste en schoonste brandstof voor voertuigen. Daarnaast gaan er binnenkort twee elektrische bij ons rijden', aldus De Haan.
De overheid wil dat van de totale hoeveelheid energie die in 2020 verbruikt wordt, minimaal 14 procent afkomstig is uit duurzame bronnen. Een toename van de productie en levering van groengas draagt aanzienlijk bij aan deze doelstelling.
Groengas is gezuiverd en gedroogd biogas en een duurzaam alternatief voor aardgas. Biogas wordt geproduceerd uit onder meer slib, afval van stortplaatsen, tuinafval, resten groente en fruit, en dierlijke restproducten zoals koeienmest. Het uit biogas geproduceerde groengas heeft dezelfde kwaliteit en eigenschappen als aardgas. Groengas is de duurzame variant van aardgas en wordt gemaakt door biogas op te waarderen tot het dezelfde kwaliteit heeft als aardgas. Groengas wordt schoon geproduceerd en is hernieuwbaar.

donderdag 22 maart 2012

Wethouder Steunenberg schept gratis compost

Zaterdag 24 maart 2012 is het nationale compostdag. Inwoners van Almere kunnen dan gratis compost krijgen. Wethouder Steunenberg komt die dag om 11.00 uur naar het recyclingperron in Almere Haven om compost te scheppen voor Almeerders. Met de gratis compost bedankt de gemeente haar inwoners voor hun inspanning om plastic-, bio- en restafval gescheiden aan te leveren.
Het bioafval wordt in Almere gescheiden in het gft-gedeelte van de duobak en in de ondergrondse containers apart van het andere afval ingezameld. Bij het vergisten van bioafval komt biogas vrij. Dit wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken. De rest van het bioafval wordt verwerkt tot compost.

dinsdag 20 maart 2012

Bedrijfsauto's gemeente Lelystad rijden op aardgas

Gemeente Lelystad heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan en daarom is onderzocht welke brandstof het best bijdraagt aan de milieudoelen. Uit het onderzoek kwam aardgas als beste brandstof uit de bus. Vrijdag 16 maart 2012 heeft autobedrijf Huijgen de eerste lichting bedrijfsauto's afgeleverd, namelijk zeven Volkswagen Caddy's voor handhavings- en onderhoudswerkzaamheden.
Aardgas veroorzaakt minder uitstoot van CO2, stikstofoxide en van fijn stof is nagenoeg geen sprake. Het reduceren van deze schadelijke stoffen levert een positieve bijdrage aan de luchtkwaliteit in Lelystad. Daarom is bij de vernieuwing van het bedrijfswagenmarkt voor deze schone brandstof gekozen. Bovendien wordt het aardgas naar het tankstation getransporteerd via het bestaande aardgasnetwerk, waardoor geen tankwagens over de weg nodig zijn. Vervolgens wordt het aardgas onder druk gebracht, zodat deze schone en voordelige brandstof door iedereen kan worden getankt.
In Lelystad heeft CNG Net een tankstation gerealiseerd aan de Zuiveringweg 7, waar CNG ofwel aardgas kan worden getankt. CNG staat voor Compressed Natural Gas; oftewel aardgas onder druk.
Een ander groot voordeel van auto's op aardgas is dat zij zonder aanpassingen geschikt zijn voor de toekomst, dat wil zeggen als auto's gaan rijden op Groengas. Dit Groengas wordt gemaakt van biogas. Biogas ontstaat bij de vergisting van groente-, fruit- en snoeiafval, slib en mest (zogeheten reststromen) en wordt direct in het aardgasnetwerk geïnjecteerd. Het rijden op Groengas is bijna volledig CO2-neutraal.
Het bedrijfswagenpark van de van de gemeente Lelystad wordt in het komende jaar voor een groot deel vernieuwd. Na een aanbesteding kwam Athlon Car Lease uit Almere als winnaar uit de bus om als leasemaatschappij op te treden. De auto's worden geleverd door dealers uit Lelystad.

maandag 19 maart 2012

Groene stroom uit vuilnisbelten

Op een vuilstortplaats van het Amerikaanse leger bij Fort Benning wekt een zogenaamd Flex PowerStation  met een vermogen van 250 kW stroom op uit biogas dat slechts twintig procent methaan bevat. Tot voor kort werd dit gas afgefakkeld om te voorkomen dat het in de atmosfeer terecht kwam. Het Amerikaanse leger noemt de Flex PowerStation een zeer schone technologie.

vrijdag 16 maart 2012

Varkensboer werd energieleverancier

In Waddinxveen had de familie Van Benten een varkenshouderij. De Van Benten Ophaaldienst verzamelde etensresten, frituurvetten en aardappelschillen die aan de varkens werden gevoerd. Door de dioxinecrisis in België moest er een einde komen aan het gebruik van resten als veevoer. Directeur Henry van Benten: "Toen schakelden we over op de productie van biodiesel. De wetgever dwingt ons doorlopend om innovatief bezig te zijn." Niet veel later kreeg Van Benten de vergunning voor een vergistingsinstallatie. Bewa heeft nu zeventig tanks met verschillende inhouden voor totaal 30.000 ton opslag.

dinsdag 13 maart 2012

Gratis compost voor inwoners Baarle-Nassau

Inwoners van de gemeente Baarle-Nassau kunnen op 24 maart 2012 gratis compost ophalen bij de gemeentewerf in Baarle-Nassau. Met deze actie bedanken de gemeente Baarle-Nassau en producent van compost Attero de inwoners voor hun inspanning om gft- en groenafval gescheiden aan te leveren.
Deze landelijke compostactie wordt nu voor de zesde keer gehouden. Sinds jaar en dag bieden burgers groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval) en groenafval (snoeihout, takken en gras) gescheiden van ander afval aan. Compost is een uitstekende bodemverbeteraar en is perfect voor gebruik in de tuin. Compost voedt de bodem en stimuleert zo de groei van bloemen en planten op een milieuvriendelijke wijze. Ook verbetert compost de structuur van de bodem en zorgt het voor een goede waterhuishouding. Zo ontstaat een natuurlijke balans in de bodem. Gemengd met tuinaarde is compost geschikt voor alle tuinplanten.

maandag 12 maart 2012

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier levert groen gas aan aardgasnet

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) produceert genoeg extra groen gas voor de verwarming van 250 huizen. HHNK hoeft het zelf opgewekte biogas niet meer zelf te gebruiken door de inzet van restwarmte, afkomstig van de nabijgelegen slibdrooginstallatie. Het biogas van HHNK kan nu direct aan het aardgasnet geleverd worden. Een samenwerking tussen HHNK en De Kleijn Energy Consulting uit Druten heeft het project mogelijk gemaakt. Uit een warmtestudie bij de slibdrooginstallatie in 2010 bleek dat er verschillende besparingsmogelijkheden bestonden met betrekking tot het productieproces van de installatie.

vrijdag 9 maart 2012

Productie biogas Achterhoek stap dichterbij

De productie van groene energie lijkt weer een stap dichterbij te komen voor de Achterhoek. Ger Koopmans (CDA) diende donderdag in de Tweede Kamer een motie in om mogelijk te maken dat de regio door vergisting van plantenresten rendabel biogas - groene energie - kan produceren. De wet beschouwt mest nu nog als afvalstof en niet als grondstof.

donderdag 8 maart 2012

CNG Net levert Groengas aan de grootste OV concessie op Groengas

CNG Net, dochterbedrijf van Ballast Nedam, levert vanaf eind 2012 12 miljoen m3 Groengas aan alle 225 stadsbussen van Connexxion in de Stadsregio Arnhem Nijmegen. Daarmee verstevigt CNG Net haar positie als grootste leverancier van Groengas aan het wegverkeer. Het bedrijf gaat hierbij een strategische samenwerking aan met Connexxion. Connexxion zal onder de naam Breng deze concessie voor een periode van 10 jaar uitvoeren. Met bijna 12 miljoen m3 per jaar Groengas is dit grootste Groengas OV concessie in Nederland en uniek in Europa.
In de Stadsregio Arnhem Nijmegen rijden eind dit jaar 225 bussen op Groengas. Voor ongeveer 110 van deze bussen is de bestaande tanklocatie in Nijmegen de thuisbasis waar al sinds 2009 75 bussen van Breng aardgas tanken. Met de uitbreiding van nog eens 115 stadbussen worden er drie nieuwe tanklocaties gerealiseerd in Arnhem, Duiven en Huissen. CNG Net is verantwoordelijk voor de realisatie van deze tanklocaties die volledig zijn afgestemd op het specifieke afnamepatroon van de bussen. Alle 225 bussen tanken vanaf het einde van 2012 Groengas bij CNG Net.
Connexxion heeft CNG Net gevraagd om haar expertise in het exploiteren van Groengastankstations in te zetten voor het realiseren van de drie nieuwe tankstations in Arnhem, Duiven en Huissen. CNG Net zal de stations voor Groengas op het terrein van Connexxion gedurende de gehele looptijd van de concessie exploiteren. De bestaande locatie in Nijmegen aan de Industrieweg wordt geschikt gemaakt om ook het aantal extra stadsbussen Groengas te kunnen laten tanken.
CNG Net, dochterbedrijf van Ballast Nedam, neemt in samenwerking met Ballast Nedam de financiering, het ontwerp, de engineering, het vergunningentraject, de realisatie en het beheer van de tankstations voor haar rekening. De strategie van Ballast Nedam richt zich op integrale projecten en op de nichemarkten zoals de industriebouw, de ziekenhuizen, de offshore windmolens, secundaire grondstoffen en alternatieve brandstoffen.

woensdag 7 maart 2012

Tweede ’groene’ auto voor Brakenhoff

Transportbedrijf Brakenhoff in Beverwijk is al enige tijd overtuigd van de positieve kanten van groengas. Zo heeft de onderneming een vrachtwagen die op groen gas rijdt. Sinds kort beschikt de onderneming zelfs over een tweede auto die gebruik maakt van deze duurzame opvolger van aardgas, een kleinere uitvoering die speciaal is bedoeld voor het bezorgen en ophalen van verhuisdozen.

maandag 5 maart 2012

Buurt Coevorden geïnformeerd over biovergister

Bewoners van de wijk Klinkenvlier in Coevorden krijgen informatie van de GGD over de gezondheidsrisico's van de nabijgelegen biovergister. Donderdagavond houden de gemeente Coevorden en de provincie Drenthe een bijeenkomst voor buurtbewoners over de problemen met de installatie die mest verwerkt tot biogas. In januari zijn bewoners onwel geworden na een storing in de biovergister.
 
Copyright (c) 2010 Biogas Nieuws and Powered by Blogger.