maandag 19 september 2016

Papier van maaisel

Bedrijven en overheden uit de regio Apeldoorn werken samen om maaisel van bermen te verwerken tot papier en karton. De groep heeft zich verenigd in de Biomassa-Alliantie. De overheden waaronder Waterschap Vallei en Veluwe en Gemeente Apeldoorn zorgen voor het maaisel. NewFoss uit Uden heeft een techniek ontwikkeld waarmee het maaisel kan worden verwerkt tot vezels voor papier en karton.

Papierfabriek Parenco uit Renkum wil de vezels als proef gebruiken voor het maken van papier.

Om van de pilot 'Van berm tot bladzijde' een succes te maken is een constante stroom van maaisel nodig. De terreinbeheerders, oftewel de overheden, hebben toegezegd 60.000 kilo maaisel per jaar te leveren. Het maaisel wordt ingekuild.

NewFoss verwerkt dit najaar het maaisel tot vezels. De verwachting is dat Parenco eind van dit jaar papier van de biomassa kan gaan maken.

vrijdag 16 september 2016

Start aanleg biogasleiding Heineken ’s-Hertogenbosch

Fudura BV is samen met Heijmans in ’s-Hertogenbosch gestart met het aanleggen van een 2,2 kilometer lange biogasleiding vanaf de waterzuivering van waterschap Aa en Maas naar de Heineken brouwerij. Door middel van deze leiding wordt de duurzaam verworven brandstof aangevoerd voor het opwekken van stoom in het brouwproces.

De overwegend horizontaal gestuurde boringen voor de aanleg van de leiding kruisen onder  andere de A59, een natuurgebied met primaire en secundaire waterkeringen en de Dieze. Er  is dan ook veel onderzoek verricht in het kader van de Flora en Faunawet en de Waterwet om vooraf te bepalen waar de aanleg aan moet voldoen. Vanaf begin november 2016 is het tracé volledig aangelegd en kunnen de koppelingen worden aangebracht aan de installatie aan beide zijden; respectievelijk de waterzuivering van waterschap Aa en Maas en het ketelhuis van Heineken.

De betrokken partijen hebben als ambitie, de energievoorziening in de Bossche regio verder te verduurzamen. Door de exploitatie van deze biogasleiding wordt daarin weer een belangrijke stap gezet. Via de leiding zal in het eerste jaar (2017) 3 miljoen kubieke meter aan  biogas worden getransporteerd, daarna jaarlijks zo’n 4,7 miljoen m3.

dinsdag 13 september 2016

Van champignons naar energie: eerste natte biomassafabriek geopend

Biologisch afval van de champignonkweek omzetten in compost, brandstof en duurzame warmte en zodoende jaarlijks miljoenen kubieke meters aardgas besparen. Dankzij een nieuw proces dat door drie Brabantse ondernemers met behulp van de overheid is ontwikkeld, is het vanaf nu mogelijk. Minister Kamp van Economische Zaken (EZ) opende vanmorgen Upcycling Gemert, een fabriek die dit proces in de praktijk brengt. De installatie zet vochtig afval, zogenoemde natte biomassa, om in brandstof en is een innovatief voorbeeld van de circulaire economie.

Minister Kamp: ,,Upcycling loopt met deze wereldwijd unieke innovatie voorop in de energietransitie. De technologie past bij de ambitie van het kabinet om minder afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen en afvalstromen om te zetten in nieuwe grondstoffen en energie. Dat is niet alleen goed voor ons klimaat, maar levert ook inkomsten en banen op. Onderzoek laat zien dat tot 2023, de circulaire economie in Nederland goed is voor een marktwaarde van 7,3 miljard euro per jaar en 54.000 banen vertegenwoordigd. Kansen dus te over voor ons bedrijfsleven. Upcycling laat zien hoe we die kansen kunnen verzilveren.”

De laatste jaren hebben bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden al goede stappen gezet om effectiever, slimmer én winstgevender om te gaan met schaarse grondstoffen. Het kabinet wil samen met maatschappelijke partners de komende jaren het gebruik van grondstoffen reduceren en in 2050 een circulaire economie hebben. De ambitie is om in 2030 vijftig procent minder gebruik van primaire grondstoffen zoals mineralen, metalen en fossielen te realiseren.

Biomassa is een verzamelnaam voor biologisch afval dat via diverse processen omgezet kan worden in energie. Natte biomassa bestaat uit vochtig organisch afval zoals mest, vers GFT-afval en rioolslib. Natte biomassa kan gedroogd worden tot brandbare pellets, maar kan ook vergist worden om biogas of bio-ethanol te verkrijgen.

Champignon Kwekerij Gemert produceert jaarlijks maar liefst vijf miljoen kilogram champignons. De kweekresten van deze champignons vormen natte biomassa, zogenoemde champost. Deze champost wordt door Upcycling verwerkt tot warmte en waardevolle mest- of brandstoffen.
Upcycling voorziet de eigen champignonkwekerij vervolgens van warmte en heeft daarnaast ruimte voor het leveren van energie aan omliggende tuinders. Hiermee kan het verbruik van één miljoen kubieke meter aardgas jaarlijks worden vervangen. De verbrandingswaarde van het eindproduct in een bio- energiecentrale is daarnaast nog eens 3,5 miljoen kubieke meter aardgas waard. Het proces is niet alleen interessant voor het afval van champignons. Ook andere biomassastromen, zoals rioolslib en dierlijke mest kunnen hiervoor worden ingezet.

Vanuit het Topconsortium Kennis en Innovatie voor Bio Based Economy (TKI-BBE) onderdeel van de Topsector Energie is één miljoen euro bijgedragen aan het project in Noord-Brabant.

maandag 12 september 2016

Arnon reduceert afval tot één zakje biomassa

Kathleen Vinck (Universiteit Antwerpen) ontwikkelde Arnon, een toestel voor het sorteren van afval in horecazaken.

Horecazaken bieden zelden gescheiden afval aan: voedselafval belandt gewoon bij het restafval. Onaanvaardbaar vanuit ecologisch standpunt, vindt Kathleen Vinck (Universiteit Antwerpen). Zij ontwikkelde Arnon, een toestel dat de recyclage van voedselafval moet stimuleren.

“Gescheiden organisch afval levert door compostering of vergisting een hogere waarde op dan wanneer het samen met het restafval  verbrand wordt. Simpelweg door het recycleren van voedselafval kunnen we dus een hoger nut bereiken”, legt Kathleen Vinck, studente productontwikkeling, uit. "Maar daar wringt het schoentje in grote horecazaken, die soms hele bergen voedselafval samen met hun restafval aanbieden, vaak uit gemakzucht, plaatsgebrek of om economische redenen. Ik bedacht daarom een manier om voedselafval on site te verzamelen en gedeeltelijk te verwerken."

Arnon verzamelt en verwerkt het voedselafval. Het verwerkingsproces begint met een fractionering van het voedselafval. Hierbij zal er hergebruik worden gemaakt van afwaswater om een goede verwerking te verzekeren. Eenmaal gefractioneerd, wordt het afval onttrokken van vocht. Door een centrifugering wordt de vaste materie gescheiden van het vocht, dat vervolgens geloosd wordt.

Bedoeling is om Arnon in een horecazaak binnen de afruim- en afwasruimte te implementeren en naadloos op de huidige workflow aan te sluiten. “Zowel bordresten die terugkomen uit de zaal als grotere porties afval die ontstaan bij het bereiden van voedsel in de keuken worden bovenaan ingevoerd. De resterende biomassa wordt onderaan uitgeworpen en opgevangen in een wegwerpbare unit, geschikt voor compostering. Eén zakje kan de totale hoeveelheid biomassa opvangen die geproduceerd wordt door een middelgroot restaurant op één dag.”

Productieproces Heineken duurzamer door gebruik van biogas

Heijmans is voor Fudura gestart met het aanleggen van een 2,2 kilometer lange biogasleiding vanaf de rioolwaterzuivering van waterschap Aa en Maas in Den Bosch naar de Heineken-brouwerij. Door middel van deze leiding wordt duurzaam verworven brandstof uit afvalwater - biogas - aangevoerd voor het opwekken van stoom in het brouwproces. Via de leiding zal het eerste jaar 3 miljoen m^3 aan biogas worden getransporteerd, daarna jaarlijks zo'n 4,7 miljoen vierkante meter.

De overwegend horizontaal gestuurde boringen voor de aanleg van de leiding kruisen onder andere de A59, een natuurgebied met primaire en secundaire waterkeringen en de Dieze. Er is veel onderzoek verricht in het kader van de Flora Fauna wet en de Waterwet om vooraf te bepalen waar de aanleg aan moet voldoen. Een deel van het trace mag enkel aangelegd worden in de periode tussen 1 augustus en 1 oktober. Omdat ook een bepaald deel van het gebied OCE verdacht is (kans op explosieven uit bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog) zorgt dit voor de nodige uitdagingen.

zaterdag 10 september 2016

Onderzoek naar biogas woonwijk Doornsteeg

Of biogas kan worden geleverd aan de woningen die verrijzen in het plan voor de buurt Doornsteeg, moet begin 2017 duidelijk zijn. Het plan geldt voor Nederland als een unieke kans om met lokaal geproduceerd gas het merendeel van de 1.200 in de wijk te bouwen huizen duurzaam te verwarmen. Het project werd op gang gezet met het idee de jaarlijkse driehonderdduizend kubieke meter biogas te gebruiken, welke jaarlijks op de zuiveringsinstallatie voor rioolwater in Nijkerk wordt afgefakkeld.

zondag 4 september 2016

FrieslandCampina wil met boeren biogas produceren

FrieslandCampina is in gesprek met boeren om op een duurzame manier biogas te kunnen produceren. Het gaat hier zowel om leden als niet-leden. Eerder kondigde ook Nestlé al aan om samen met Zwitserse agrariërs biogas uit mest te halen. De boeren zouden dan mono-mestvergisters gaan gebruiken, meldt de NOS. Omdat deze machines voor de meeste agrariërs te prijzig zijn, wil FrieslandCampina gebruik maken van overheidssubsidie. Momenteel zijn niet veel van deze vergisters in gebruik want ze kosten al gauw €800.000.
 
Copyright (c) 2010 Biogas Nieuws and Powered by Blogger.