woensdag 29 april 2009

Duurzame luchtlijn


Een vliegverbinding op biobrandstof moet op korte termijn een alternatieve verbinding vormen tussen de Randstad en het noorden van het land. Het Platform voor Duurzame Luchtvaart heeft berichten daarover in enkele kranten bevestigd. Volgens het platform kan de luchtlijn een goed alternatief zijn voor de Zuiderzeelijn, een hogesnelheidslijn waarvoor het noorden zich de afgelopen twintig jaar hard maakte.

Start Bio Base Europe


De Vlaamse minister Ceysens en de Nederlandse minister Van der Hoeven gaven maandag 27 april het officiële startschot voor Bio Base Europe. Dit Vlaams-Nederlandse samenwerkingsproject moet de kanaalzone Gent-Terneuzen omvormen tot het belangrijkste centrum voor de biogebaseerde economie in Europa. In tegenstelling tot wat vaak wordt aangenomen, gaat de biogebaseerde economie om veel meer dan enkel biobrandstoffen. Het gaat evenzeer om de ontwikkeling van biokleurstoffen, bioplastics, biochemicaliën en biodetergenten.

dinsdag 28 april 2009

Twence boert goed


Twence Afval en energie kan terugkijken op een uitstekend 2009. Het netto resultaat is nog beter dan wat gebudgetteerd was voor het afgelopen jaar. Dit is te danken aan enkele bijzondere baten, ondermeer de verkoop van stortrechten, en fiscale meevallers. Dit maakt dat Twence, met een netto resultaat van E 10,5 miljoen, ondanks de opkomende kredietcrisis een record jaar heeft gehaald. Volgens de directie is dit mede te danken aan de grote inzet van het personeel dat naast de 'normale' bedrijfsvoering ook te maken had met de grote inzet van het personeel dat naast de ‘normale’ bedrijfsvoering ook te maken had met de grote nieuwbouwprojecten. Voor 2009, wanneer ook de derde verbrandingslijn in bedrijf komt, verwacht Twence eenzelfde of mogelijk zelfs iets hoger resultaat dan in 2008. Dit is mede afhankelijk van de niet goed te voorspellen effecten van de economische crisis op de resultaten van Twence. In 2008 is de energieproductie een steeds groter deel geworden van de totale omzet. De nieuwe Biomassa Elektriciteits Centrale heeft hieraan een belangrijke bijdrage geleverd. De verwachting is dat in 2009 het aandeel energie in de totale omzet van het bedrijf 40 procent zal bedragen.

Uitstoot koolstofdioxide verdubbeld door biobrandstoffen


De uitstoot voor koolstofdioxide door het wegverkeer in Engeland is waarschijnlijk verdubbeld door het toegenomen gebruik van biobrandstoffen. Dit maakte de milieuorganisatie Friends of the Earth onlangs bekend naar aanleiding van een studie door het onafhankelijk adviesbureau Scott Wilson Group.

maandag 27 april 2009

Nieuw bedrijf beheert warmtenet


Gemeente Hengelo, provincie Overijssel en afvalverwerkingsbedrijf Twence hebben samen Warmtenet Hengelo BV opgericht. Het is de bedoeling dat het bedrijf het warmtenet in Hengelo gaat beheren. Via het net wordt duurzame energie verspreid, opgewekt uit biogas en hout. Ook wordt restwarmte van de afvalverbrander van Twence gebruikt. Op dit moment wordt het warmtenet aangelegd in de buurt Berflo Es Zuid.

Onderzoek naar biomassa op Maasvlakte


InnovatieNetwerk onderzoekt samen met PricewaterhouseCoopers de mogelijkheden voor het opzetten van een coöperatie van bedrijven die zich bezighouden met biomassa. Deze coöperatie, genaamd BioCoöp, zou zich moeten gaan vestigen op de Maasvlakte. In de BioCoöp zouden onder andere chemische industrie, energieondernemingen maar ook voedselverwerkende bedrijven moeten samenwerken. De coöperatie is bedoeld om bedrijven bijeen te brengen en zo de kiem te leggen voor nieuwe clusters. Ook fungeert BioCoöp als belangen-, handels- en kennisplatform.

vrijdag 24 april 2009

BAM en DHV winnaars energieneutraal bedrijventerrein


Samenwerkende BAM bedrijven en DHV zijn de twee winnaars van de prijsvraag ‘Energieneutraal bedrijventerrein’ van de gemeente Tilburg en provincie Noord-Brabant. BAM won de realisatiewedstrijd en mag het winnende systeem uitvoeren op het bedrijventerrein Vossenberg West II te Tilburg. Uit het winnende concept blijkt duidelijk dat kan worden insprongen op afwijkende energie- of gebouwbehoeften van bedrijven en dat het voorgestelde idee innovatief is in de combinatie met bestaande technieken. Door te kiezen voor biomassavergisting, waarbij het geproduceerde biogas wordt opgewerkt naar aardgaskwaliteit, wordt een toekomstbestendig en flexibel energiesysteem neergezet, waarbij gebruik van het aardgasnet ook de investeringen in collectieve infrastructuur beperkt houdt. Ook de aandacht voor parkmanagement en gezamenlijke zorg voor waardebehoud en gezamenlijke profilering, waardeert de jury als positief.

Vattenfall wil gebruik biomassa bevorderen


Het Zweedse energiebedrijf Vattenfall wil in Nederland meer groene stroom gaan opwekken uit biomassa. Topman Lars Josefsson praat vrijdag over dit onderwerp met minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken, als hij een toelichting geeft op het bod van zijn concern om het Nederlandse Nuon over te nemen. De mogelijkheden van biomassa, zo zegt Josefsson in een interview met het ANP, worden onderschat in de alternatieve energie.

donderdag 23 april 2009

Subsidie voor vergister


De provincie Fryslân stelt 200.000 euro subsidie beschikbaar om biomassa te vergisten via een techniek die een veel hoger rendement oplevert dan de huidige technieken. Het project, dat mogelijk leidt tot een belangrijke doorbraak, is nieuw voor Fryslân en Europa. In het project wordt een bestaande industriële vergistingsinstallatie aangepast, zodat biomassa op een hogere temperatuur kan worden vergist. De hogere temperatuur vraagt om een ander soort bacteriën. Dit zogeheten 'thermofiele proces' levert een erg hoog energierendement op, maar is tot dusver ook lastig te beheersen. Bij de vergisting van de biomassa wordt biogas geproduceerd dat wordt omgezet in elektriciteit, warmte en CO2. Deze producten worden vervolgens ingezet. De elektriciteit voor het proces zelf, maar ook als groene energie aan het net. De warmte die vrijkomt, wordt toegepast om de kassen te verwarmen. De CO2 wordt gebruikt als voedingstof voor de teelt van gewassen in kassen. Door gebruik van membranen (ook nieuw in de vergistingswereld) kan materiaal dat al vergist is weer teruggevoerd worden naar de vergister, zodat er een hogere en stabielere concentratie van bacteriën kan worden bereikt. Ook dat leidt tot een hogere energieopbrengst.

GroenLinks tegen beleid biobrandstof


GroenLinks-klimaatexpert Bas Eickhout keert zich tegen het huidige Europese beleid voor biobrandstoffen, omdat daarvoor voedsel moet worden omgezet in biobrandstof. Eickhout, nummer twee en nieuw op de kandidatenlijst van GroenLinks voor het Europarlement, stelt dat de teelt van koolzaad, suiker of andere gewassen voor brandstof ten koste gaat van landbouw. De honger in de wereld neemt daardoor toe.

woensdag 22 april 2009

Benzine duurder door menging biobrandstoffen


Wie vanaf 1 juli zijn wagen voltankt, zal daarvoor meer betalen door de verplichte vermenging van 4 procent biobrandstoffen in benzine en diesel. Dat meldt de Belgische Petroleum Unie (BPU). Op basis van de huidige marktsituatie zal iemand die diesel tankt zo tot 3 cent extra betalen per liter en een gelijkwaardig bedrag voor benzine, klinkt het.

Kerncentrale op biomassa


Nederland moet een tweede kerncentrale bouwen. Daarbij geldt dan wel als voorwaarde dat de betrokken elektriciteitsmaatschappij ook een bepaald percentage van de energie duurzaam opwekt door middel van wind, zon of biomassa. Op deze manier wordt tijd gewonnen om duurzame technieken verder te ontwikkelen en wordt het klimaat niet verder aangetast. Dat bepleitte Ton Hoff, directeur van het Energieonderzoek Centrum Nederland, tijdens de presentatie van de brochure 'De staat van het klimaat 2008' door het Platform Communication on Climate Change.

dinsdag 21 april 2009

Strijd voor biogascentrale


Achterhoekse boeren willen een biogascentrale bouwen. Gemeentelijke regels en bewonersprotesten verhinderen dat al tien jaar. Mest kan met de installatie worden omgezet in groene stroom. Dat spaart het milieu en is een aardige bijverdienste voor de boeren. Maar al die jaren komen de plannen maar niet door de gemeenteraad.

Brummen kijkt naar biogas


De gemeente Brummen gaat een zogenaamde quick scan uitvoeren naar de mogelijkheden voor duurzaam gebruik van industriële restproducten. Een dergelijk onderzoek is in de ogen van het gemeentebestuur een goede manier om na te gaan of een dergelijke ontwikkeling in de gemeente Brummen echt kans van slagen heeft. Ook moet de quick scan aangeven in welke richting en op welke wijze een eventueel vervolgonderzoek ingestoken moet worden. In het door de gemeenteraad vastgestelde Masterplan duurzame woon- en leefomgeving is als één van de doelstellingen "het realiseren van besparingen op fossiele brandstoffen" opgenomen. Vanuit deze doelstelling heeft een eerste oriëntatie plaatsgevonden naar de mogelijkheden om te komen tot daadwerkelijk duurzaam gebruik van industriële restproducten. Het gaat hierbij vooral om de rol die afvalwater en biogas kunnen spelen in duurzame projecten. Deze restproducten komen in grote hoeveelheden vrij bij het Eerbeekse bedrijf Industriewater Eerbeek BV.

maandag 20 april 2009

Shell kiest voor biobrandstoffen


In de afgelopen vijf jaar investeerde Shell 1,7 miljard dollar (1,3 miljard euro) in duurzame technologie. Dat is ongeveer 1,5 procent van de totale investeringen van 112 miljard, die voornamelijk worden gebruikt voor het zoeken en winnen van olie- en gas. De keuze voor biobrandstoffen ten nadele van duurzame elektriciteit uit zon en wind is een logische voor Shell. Biobrandstoffen passen beter in het huidige business model van Shell: het winnen, raffineren, distribueren en verkopen van transportbrandstoffen. Shell bezit wereldwijd 45.000 tankstations. Zonnepanelen en windturbines leveren elektriciteit, waarvoor Shell geen distributienetwerk heeft.

Subsidie voor biovergisters Raalte


Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte stelt een menukaart klimaatbeleid samen. Eén van de projecten die men overweegt is het verstrekken van subsidie voor biomassavergisters in de gemeente. "Agrariërs moeten weten wat voor goud ze in handen hebben," aldus wethouder Ben Haarman. "Een biovergister moet je net zo secuur voeren als een koe, we hopen agrariërs met voldoende informatie te stimuleren na te denken over een biogasinstallatie".

vrijdag 17 april 2009

Voorlichting biomassa in Bodegraven


De projectgroep biomassa & warmtekrachtkoppeling houdt op 7 mei in de Thermo Staete in Bodegraven een bijeenkomst voor bedrijfsleven en gemeentes over het overheidsbeleid rondom energie uit biomassa. De Stimuleringsregeling Duurzame Energie geeft dit jaar extra subsidie in de vorm van een warmtebonus voor het gebruik van de warmte die vrijkomt bij opwekking van duurzame elektriciteit uit biogas.

Alternatieve productie petrochemie niet energiezuiniger


Een alternatieve productiemethode voor petrochemie is niet per se energiezuiniger. Dat blijkt uit het onderzoek waar Tao Ren onlangs op promoveerde aan de Universiteit Utrecht. In het onderzoek van Ren wordt gekeken naar onconventionele energiebronnen, zoals methaan, steenkolen of biomassa, ter vervanging van het gangbare olie of aardgas. Dat betekent een flinke toename van het energieverbruik ten opzichte van de gebruikelijke productiemethode. Bij gebruik van methaan ligt het energieverbruik in het gunstigste geval 30 procent hoger.

donderdag 16 april 2009

Winderigheid Indiase koeien milieuprobleem


De winderigheid van de Indiase koeien is een groter milieuprobleem dan oorspronkelijk werd gedacht. Dat blijkt uit een onderzoek van het Space Applications Centre in Ahmedabad. Daarbij wordt gesteld dat de Indiase veestapel, met inbegrip van schapen en geiten, een grotere bijdrage levert tot de opwarming van de aarde dan het Indiase autoverkeer. Onder meer het Energy Research Institute uit New Dehli werkt aan een oplossing om methaan op te vangen. Op dit ogenblik wordt koeienmest al gebruikt voor de productie van biogas in de keuken van Indiase gezinnen en zelfs in auto's.

Warmtebonus voor duurzame stroom


Met de introductie van een warmtebonus in de SDE voor duurzame elektriciteit uit biomassa stuurt het ministerie van EZ voortaan op maximale benutting van bio-energie. De projectgroep biomassa & wkk houdt op 7 mei in de Thermo Staete te Bodegraven een bijeenkomst voor bedrijfsleven en gemeentes over het overheidsbeleid rondom energie uit biomassa. Naast de SDE worden de warmtewet, regelgeving rond certificering van biomassa, mestcovergisting, emissies en fiscale regelingen voor biowkk (biomassa warmtekrachtkoppeling) behandeld.
De steunregeling voor duurzame energie SDE geeft vanaf dit jaar een sterke stimulans voor het gebruik van de warmte, die vrijkomt bij opwekking van duurzame elektriciteit uit biogas van mestvergisters en van GFT, uit hout en andere vaste biomassa en ook uit vloeibare organische reststromen. De spelregels voor de warmtebonus worden op 7 mei toegelicht door Jan Bouke Agterhuis van SenterNovem. Vanuit SenterNovem worden ook stand van zaken bij biomassa en fiscale regelingen en subsidies toegelicht.
De projectgroep biomassa & wkk telt meer dan 70 deelnemende organisaties, waaronder energiebedrijven, ingenieursbureaus, hogescholen, ECN, SenterNovem en het Klimaatverbond Nederland. De bijeenkomst wordt gehouden bij een van de deelnemers, DWA installatie- en energieadvies te Bodegraven.

Uitstel subsidie biomassa


Minister Van der Hoeven van Economische Zaken heeft voor de tweede keer haar besluit over subsidie voor biomassa uitgesteld. De minister breekt hiermee niet alleen haar belofte om hier in januari uitsluitsel over te geven, maar brengt ook de milieudoelstelling van ten minste 20 procent duurzame energie in 2020 in gevaar. Dit zeggen bronnen uit de energiesector. Grote energiebedrijven als Essent en Eon zijn voorstanders van bijstoken om groene stroom op te wekken, aangezien dit een relatief goedkope en simpele manier is.

woensdag 15 april 2009

Opinie: Duurzaam duur


De soap rond windenergie bereikte een paar weken geleden een nieuw dieptepunt. Minister Maria van der Hoeven (CDA) van Economische Zaken maakte bekend dat de Nederlandse 'duurzame-energieprojecten' van het ene jaar op het andere 1,7 miljard euro duurder zijn geworden. Niet omdat er meer windenergie en biomassa is begroot. Het gaat nog steeds om dezelfde 3.000 megawatt als vorig jaar. Vergde het Stimuleringsprogramma Duurzame Energieproductie in 2008 nog 4,9 miljard euro subsidie, in 2009 bedraagt het prijskaartje opeens 6,6 miljard....

Ondernemer rijdt ‘bio’ mits Friesland helpt


Zeker 68 Friese bedrijven willen hun wagens wel laten rijden op milieuvriendelijke brandstoffen als aardgas, biogas en elektriciteit. Maar dan moet de provincie spijkers met koppen slaan: meer vulpunten, snelle vergunningen en niet van beleid veranderen.

dinsdag 14 april 2009

Biogasinstallatie in hart van West Vlaanderen


In het West-Vlaamse Moorslede draait sinds juni 2008 de biogasinstallatie op het bedrijf van Johan Vanrolleghem op volle toeren. De stroom wordt aan Ecopower, een energiemaatschappij, geleverd en zo worden 2500 gezinnen voorzien van elektriciteit. Ook de geproduceerde warmte wordt intern gebruikt.

Keppel Seghers bouwt Britse afval-energiecentrale


Milieutechnologiegroep Keppel Seghers heeft een contract in de wacht gesleept voor de bouw van van een afvalenergiecentrale met warmtekrachtkrachkoppeling voor de Britse Greater Manchester Waste Disposal Authority, de openbare afvalmaatschappij van de regio Manchester. De afvalenergiecentrale vormt een onderdeel van één van grootste Britse projecten rond afvalverwerking en hernieuwbare energie.

vrijdag 10 april 2009

Houtskool tegen klimaatverandering


Er is een nieuw wondermiddel in de strijd tegen klimaatverandering. Biochar, houtskool in een geconcentreerde vorm. Bij de productie wordt biomassa ontleed in houtskool, gas en een taaie vloeistof. De laatste twee kunnen worden gebruikt als brandstof in de transportsector. En de houtskool is een prima meststof en mogelijk zelf ook een nieuwe brandstof.

Drenthe neemt standpunt in over biomassa


Gedeputeerde Staten van Drenthe vindt dat lokaal geproduceerde biomassa in principe verantwoord is als grondstof voor duurzame energieproductie. Bij import van biomassa is de duurzaamheid minder goed te beoordelen. Het zogenoemde beoordelingsinstrument is ontwikkeld om een goede afweging te kunnen maken bij projecten uit onder andere het plan om voor 2015 100.000 voertuigen op biobrandstof te laten rijden.

donderdag 9 april 2009

Subsidiepot duurzame energie zeer gewild


Burgers en bedrijven zijn tuk op subsidie voor duurzame energie. Twee van de regelingen waren in één dag overtekend. Nu volgt een loting onder de aanvragers, meldt SenterNovem, de organisatie die de regelingen uitvoert. Minister Maria van der Hoeven (Economische Zaken) heeft voor dit jaar in totaal 910 miljoen euro beschikbaar voor het opwekken van energie met biomassa. De meest gangbare subsidies, met respectievelijk 550 miljoen euro voor groene stroom en 180 miljoen euro voor groen gas in de pot, zijn overtekend.

Plan voor vergisting Twello ter discussie


Een goed idee, maar op de verkeerde plek. Zo omschreef wethouder Van Muijden in het rondetafelgesprek het plan van loonwerker Dreierink om bij zijn bedrijf aan de Bekendijk in Terwolde een biomassavergistingsinstallatie te bouwen. De wethouder is een warm voorstander van installaties waarmee methaangas wordt gewonnen uit mest en biomassa. Hij vindt echter de beoogde locatie aan de Bekendijk niet geschikt vanwege de natuurwaarden.

woensdag 8 april 2009

Jubileum Platform Bio-Energie


Op woensdag 15 april aanstaande viert het Platform Bio-Energie (PBE) haar 10-jarig jubileum. Bij deze Jubileumbijeenkomst zullen achtereenvolgens de Minister van Economische Zaken, Maria van der Hoeven, de voorzitter van de Raad van Bestuur van Eneco, Jeroen de Haas, Peter Vis, lid van het Kabinet van de Europese Commissaris voor Energie Piebalgs, Olivier Dubois van de FAO te Rome, hun visie op de toekomstige ontwikkeling van bio-energie uiteen zetten en aandacht besteden aan de betekenis hiervan op een breed terrein. De bijeenkomst vindt plaats in het SER-gebouw, Bezuidenhoutseweg 60 te Den Haag (nabij NS Den Haag Centraal). De ontvangst is vanaf 13:00 uur, start programma om 13.50 uur. Het programma eindigt uiterlijk om 17:45 uur.

Meer bio in brandstof


Vanaf 1 juli zullen in België benzine en diesel meer biobrandstof bevatten. De regering heeft een nieuwe richtlijn goedgekeurd die de producenten verplicht minstens 4 biodiesel of bio-ethanol onder hun motorbrandstoffen te mengen. Vorig jaar werd nog voor slechts 1 procent gemengd, terwijl Europa bepaald dat volgend jaar reeds alle branstoffen voor minstens 5,75 procent uit biobrandstof moeten bestaan.

Meer belangstelling voor houtgestookte energiecentrale


Tuinders zien potentie in hout als biobrandstof en een aantal van hen wil inmiddels investeren in een houtgestookte energiecentrale. Dat blijkt uit het aantal aanvragen om subsidie in de huidige regeling Markintroductie energie-innovaties (MEI) van het ministerie van LNV.

dinsdag 7 april 2009

RTP sleept biomassa-order binnen


Eén van de grootste orders in de geschiedenis van het Afferdense installatiebedrijf RTP. De complete electrotechnische en procestechnische installaties bouwen voor de nieuwe biomassa-installaties van electriciteitscentrale Electrabel in Nijmegen. Die haalden ze in maart binnen. Voor leken: RTP maakt het komende jaar alles om de nieuwe fabriek te laten draaien. De bekabeling, voedingskasten, meetinstrumenten en de brandmeldinstallatie.

Royal Mail op waterstof


Royal Mail neemt drie waterstof aangedreven postauto’s in gebruik. De auto's worden voorzien van ‘groen’ waterstof dat afkomstig is van een lokale biogas fabriek. Uit het opgehaalde huisvuil wordt methaan geproduceerd dat een gasturbine aandrijft die op zijn beurt elektriciteit opwekt. Deze wordt dan weer gebruikt voor de elektrolyse om waterstof te produceren. Het is daarmee een CO2-neutraal productieproces. Bovendien wordt de hoeveelheid methaan uitstoot verminderd.

maandag 6 april 2009

Inzamelactie snoeihout


De gemeente Alphen-Chaam zamelt zaterdag 11 april weer op de bekende manier snoeihout in. De plekken waar het afval gratis gedeponeerd kan worden, zijn de composteerinrichting aan de Schootjesbaan in Riel en loonbedrijf Kennes in Strijbeek. Het is de bedoeling het ingezamelde groenafval aan te bieden voor vergisting, compostering en verbranding.

Bioboeren worden ongeduldig


De gemeente Aalten aarzelt te lang als het gaat om de bouw van een biogasinstallatie in de buurtschap Barlo. "We kunnen als het moet nog dikke boeken met informatie leveren, maar we willen dat er nu eindelijk eens een principebesluit wordt genomen." Voorzitter Henk Ormel van de Biogas Vereniging Achterhoek is, tien jaar na het eerste idee, teleurgesteld over het uitblijven van een besluit. De 115 leden van de biogasvereniging willen een installatie oprichten waar duurzame energie wordt geproduceerd met biomassa van de Achterhoekse agrariërs als grondstof. Voor de installatie werden zes plekken voorgesteld, naast Barlo allemaal op bedrijventerrein in Aalten, Varsseveld en Groenlo

zaterdag 4 april 2009

Ook Twello wil warmte uit koeienmest


Terwoldse koeien die de huizen in Twello verwarmen. Als Gerrit Dreierink zijn zin krijgt wordt het werkelijkheid. De Terwoldenaar wil zijn bedrijf uitbreiden met een installatie waar mest van koeien en varkens in gaat en methaangas uit komt.

vrijdag 3 april 2009

Overheidsgeld voor Thenergo


De Antwerpse producent van alternatieve energie Thenergo gaat 20 miljoen euro vers geld ophalen. Een eerste schijf van 10 miljoen euro komt alvast van de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV), een overheidsfonds. De rest moet later komen van privé-investeerders. Thenergo legt zich toe op het winnen van energie uit biogas, aardgas en biomassa. Zo haalt het bedrijf onder meer stroom uit afval en uit mest.

Afvalverbranding verwarmt huizen Rotterdam


Rotterdam wil 50.000 woningen verwarmen met overtollige warmte uit de afvalverwerking. Dat heeft wethouder Mark Harbers (economie, haven en milieu) donderdag aan de gemeenteraad voorgesteld. Hoeveel de gemeente investeert, wilde Harbers niet zeggen. Als het project over vier jaar is verwezenlijkt, kunnen de aangesloten bewoners, voornamelijk huurders van corporaties, inclusief het Maasstad Ziekenhuis, een lagere energierekening tegemoet zien dan andere Rotterdammers.

donderdag 2 april 2009

Biomassa rapport gepresenteerd


Minister Verburg ontvangt op vandaag, donderdag 2 april, het rapport `Biomassa in de Nederlandse economie; analyse van grootschalige introductie`. Dit rapport van het `Platform Groene Grondstoffen` is een macro-economische verkenning over de gevolgen van grootschalig gebruik van biomassa (van gras en hout tot palmolie en soja) voor de economie. Biomassa kan op verschillende manieren worden gebruikt. Hout kan als bijproduct worden verstookt in energiecentrales. Aan de andere kant kunnen planten ook ontleed worden in bijvoorbeeld grondstof voor bioplastic, brandstof of als basis voor geneesmiddelen.

Stortgascentrale met 600.000 draaiuren op de teller


WKK’s en cogeneratie zijn ‘hot’. Er wordt wel eens vergeten dat talloze WKK’s al tientallen jaren in industrieel gebruik zijn. Zo’n oudere installatie biedt een mooie gelegenheid de prestaties over een langere periode te evalueren. Terugblik, samen met het engineeringbedrijf EVW uit Evergem.

woensdag 1 april 2009

Biomassa installaties krijgen in 2009 meer SDE- subsidie


Ondernemers die investeren in biomassa-installaties kunnen in 2009 meer subsidie krijgen. Daarnaast krijgen ook installaties die restproducten uit de levensmiddelenindustrie gebruiken voor het produceren van groen gas of groene elektriciteit, subsidie. Dat blijkt uit de Stimuleringsregeling Duurzame Energie, die minister van der Hoeven van Economische Zaken heeft bekend gemaakt. De subsidieregeling opent op 6 april.
Biomassa-installaties zetten zowel plantaardig als dierlijk materiaal om in duurzaam gas of duurzame elektriciteit. Het gaat bijvoorbeeld om groente, fruit en tuinafval, dierlijke mest en hout. In totaal is er voor de categorie duurzame elektriciteit uit biomassa in 2009 715 miljoen euro beschikbaar. Voor duurzaam gas uit biomassa is dit 195 miljoen.
De subsidie voor veel nieuwe biomassa-installaties kan in 2009 aanzienlijk oplopen omdat er dit jaar gebruik wordt gemaakt van een warmtestaffel. Ondernemers die de warmte gebruiken die vrij komt bij de productie van elektriciteit uit biomassa, kunnen via een warmtestaffel meer subsidie krijgen. Hoe meer warmte buiten de elektriciteitsproductie-installatie zelf nuttig wordt gebruikt, hoe hoger de subsidie wordt. De subsidies die uitbetaald worden verschillen per gebruikte soort biomassa.
In 2009 krijgen ook nieuwe categorieën restproducten subsidie van de SDE voor de productie van groen gas of groene elektriciteit. Het gaat hierbij om reststromen uit de levensmiddelenindustrie en gebruikte frituurvetten. Voorbeelden uit de levensmiddelenindustrie zijn bijvoorbeeld resten uit de suikerverwerkende -, aardappelverwerkende- en zuivelindustrie. De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie opent op 6 april. In totaal is er voor 2009 is 2.585 miljoen euro beschikbaar. Dit geld is naast biomassa-installaties voor de categorieën zon-PV, wind op Land, en waterkrachtinstallaties. De regeling sluit op 30 oktober 2009.

Eandis kan veelheid aan groene stroom niet aan


Eandis klaagt. Het bedrijf, dat exploitatietaken uitvoert voor acht Vlaamse gemengde distributienetbeheerders voor elektriciteit en aardgas, kan naar eigen zeggen de veelheid aan groene stroom niet aan. Méér groene energie zal tot ‘grote technische problemen’ leiden. En over het hekele thema van de massale investeringen die nodig zijn om de technische infrastructuur aan te passen, wordt aan de vergadertafels in alle talen gezwegen. Wat loopt er verkeerd?
 
Copyright (c) 2010 Biogas Nieuws and Powered by Blogger.