donderdag 31 mei 2012

Wethouder Verbeek opent Groengas-vulpunt in Vierpolders

Vandaag opende de Milieu-wethouder van de gemeente Brielle, de heer D. Verbeek het Groengas-vulpunt in Vierpolders. Het Groengas-vulpunt van OrangeGas staat op het DCB Tank-station aan Seggelant-Zuid 1 in Vierpolders.
Vierpolders heeft hiermee de primeur van het eerste 100 procent Groengas-vulpunt op het eiland Voorne-Putten. Dit is het 2e OrangeGas-vulpunt in samenwerking met DCB Energy, de overkoepelende naam voor de formules TankEasy, TruckEasy en DCB Tank.
De wethouder maakte zijn entree in een Groengas-auto. Door de auto af te tanken werd het Groengas-vulpunt officieel geopend. Daarna was er de gelegenheid verschillende Groengas-modellen te bekijken en alles te weten te komen over de voordelen van het rijden op Groengas.

dinsdag 29 mei 2012

Geld smolt bij biogasinstallatie

De biogasinstallatie aan de Weseperweg bij Heeten draaide in 2010 een omzet van 780.000 euro en een jaar later zelfs 1,6 miljoen euro. Maar de Biomassa Energie Centrale Salland (BMEC) draaide in 2010 een verlies van 420.000 euro en in 2011 zelfs een verlies van 1,2 miljoen. Dat blijkt uit het verslag van curator Steven van den Berg over het faillissement. BMEC was onderdeel van Bieleveld Bio-energie en ging in maart failliet. Bieleveld nam de installatie in 2010 over voor dik 3 miljoen euro.

vrijdag 25 mei 2012

Atsma neemt advies over recycling huishoudelijk afval in ontvangst

Tijdens het congres ‘Schoongewoon’ van de NVRD in Dalfsen heeft staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) donderdag een advies in ontvangst genomen over de toekomst van recycling van huishoudelijk afval in Nederland.
Een brede werkgroep van gemeenten, regionale publieke afvalbedrijven, grote private afvalbedrijven en de representanten van twee brancheorganisaties heeft met ondersteuning van Agentschap NL het advies geschreven op verzoek van de staatssecretaris. Het gemeenschappelijke doel was: minder restafval produceren en verwijderen, meer grondstoffen voor recycling aanbieden, en alle materialen een zo hoogwaardig mogelijk tweede leven geven.
De commissie adviseert om het Vlaamse voorbeeld te volgen en een grondstoffenakkoord te sluiten, waarin ook per gemeente doelen worden afgesloten voor de recycling van onder meer kunststof verpakkingsafval en textiel. Door gemeenten afrekenbare doelen te geven, kan veel meer afval worden gerecycled: naar verwachting kan het hergebruik dan jaarlijks toenemen met 90 kilo per persoon. Voor gemeenten met veel hoogbouw, waar afvalscheiding moeilijker te organiseren is, zullen daarbij wel soepelere doelen gelden dan voor de meer landelijke gemeenten.
Verder zouden huishoudens een blauwe en een oranje container moeten krijgen, naast de groene en grijze; de blauwe container voor oud papier, en de oranje voor kunststof verpakkingsafval en drankenkartons.
In een eerste reactie toonde Atsma zich ingenomen met de bereidheid van alle betrokkenen om mee te werken aan het doel: recycling van tweederde van het huishoudelijk afval in Nederland. Gemeenten moeten daarbij de methode kiezen die het best is toegesneden op hun specifieke situatie: ,,We kiezen principieel voor overeenstemming over doelen, maar vrijheid van middelen.’’ Over het financieel belonen of straffen van gemeenten toonde Atsma zich sceptisch; ,,Ik ben benieuwd wat de gemeenten daar zelf van vinden.’’

donderdag 24 mei 2012

Biogas verwarmt sportcentrum Stiens

In Stiens is deze week een warmtekrachtinstallatie geopend die draait op biogas. De vrijkomende warmte wordt geleverd aan het sportcomplex It Gryn. Het biogas wordt geleverd door de biogasinstallatie op het terrein van melkveebedrijf en kuikenmesterij Maatschap De Boer – Talsma. Het gas stroomt vanaf de vergister net buiten Stiens naar het sportcomplex in het centrum via een leiding van twee kilometer met een diameter van 160 mm.

maandag 21 mei 2012

Biomassa in Amsterdamse haven

De Amsterdamse haven heeft een grote lading biomassa ontvangen. Bij OBA Amsterdam arriveerde een schip uit Vancouver, Canada met bijna 47.000 ton (46.912) ton houtpellets. De haven van Amsterdam heeft een groot en specialistisch energiecluster en is klaar voor de verwerking, op- en overslag van biomassa. Het schip Egret Bulker, een zogenaamde Supramax Bulkcarrier, meet bijna 33 meter breed en 190 meter lang. De lading is, in deze omvang, een primeur voor de Amsterdamse haven. De houtpellets, in korrels geperst houtzaagsel, zijn van elektriciteitsmaatschappij RWE, moederbedrijf van onder andere Essent.


woensdag 16 mei 2012

DHV rijdt elektrisch en op frituurolie van Rotterdam naar Rome


Advies- en ingenieursbureau DHV doet mee aan de ‘Wonders of Waste’-rally en vertrekt donderdag 17 mei met twee auto’s vanuit Rotterdam naar Rome. Eén auto rijdt op gebruikte frituurolie, de andere is een elektrische auto. Finish is na tweeënhalve dag bij het Colosseum in Rome.
‘Wonders of Waste’ is een 1.600 kilometer lange rit van Rotterdam naar Rome. Deelnemers mogen alleen gebruikte frituurolie als brandstof gebruiken en moeten deze onderweg gratis zien te krijgen. De organisator van de rally, The 7 Adventures, wil hiermee laten zien dat gebruikte frituurolie geen afval is maar recyclebaar en een milieuvriendelijke brandstof.
De poging van het DHV-team om ook 100% elektrisch in Rome te komen ziet het team als een ‘fact finding mission’. Jan Henk Tigelaar, lid van het vijfkoppige team en adviseur bij DHV: “Elektrisch rijden zit in de lift. In Nederland en de rest van Europa begint het straatbeeld langzamerhand te veranderen. Toch wordt de elektrische auto nog niet gezien als volwaardig alternatief voor een auto met een verbrandingsmotor. Dat is begrijpelijk als je kijkt naar het bereik van slechts 100-150 km. Daarom zien wij het als een nulmeting van de staat van elektrisch rijden in Europa.”
Op de terugweg gaat het DHV-team langs de Nürnburgring om een snelle ronde neer te zetten op gebruikte frituurolie en op elektriciteit.

dinsdag 15 mei 2012

RWE/Essent wil meer duurzame stroom uit Eemshaven-centrale

RWE/Essent wil in haar nieuwe centrale in de Eemshaven ruim een derde duurzame stroom opwekken. In 2020 moet 35 procent biomassa op massabasis worden meegestookt, als vervanger voor de steenkolen waarop de centrale verder draait. Dat is fors meer dan de 15% waar eerder van werd uitgegaan.
'Ons voornemen laat zien dat duurzaamheid ons ernst is', aldus Chief Technology Officer Nina Skorupska van Essent, 'maar ook van de snel groeiende kennis bij RWE/Essent die nodig is om 'schoon' stroom te produceren.'
RWE/Essent investeert fors in duurzame energie: in de periode 2008-2015 ongeveer 10 miljard euro. Een veelvoud van alle Nederlandse energiebedrijven bij elkaar en het hoogste concrete bedrag van alle energiebedrijven in Europa. Die investeringen gaan voornamelijk in wind op land en op zee, biomassa en zon: een mix van verschillende bronnen dus.
Behalve dat de proeven met het meestoken van de biomassa 'technisch' moeten slagen, is er nog een voorwaarde om daadwerkelijk te komen tot circa een derde biomassa als brandstof voor de centrale: de rijksoverheid moet dan wel vasthouden aan het voornemen dat energieleveranciers vanaf 2015 worden verplicht voor een deel duurzame energie te leveren. Alleen met een dergelijke leveranciersverplichting is het voornemen economisch haalbaar.
De biomassa die RWE/Essent gaat gebruiken in de Eemshaven - korrels geperst hout, ofwel pellets - is duurzame biomassa, voor een deel van eigen makelij. Essent's moederbedrijf RWE heeft in Amerika een fabriek voor de zogeheten wood pellets. Die voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen en dragen het Green Gold Label, een certificaat waarvoor het product aan allerlei aspecten van duurzaamheid moet voldoen.

maandag 14 mei 2012

Bergen Energie onderzoekt biomassa-centrale

Bergen Energie gaat voor de gemeente Bergen de haalbaarheid onderzoeken van een biomassacentrale, zo is vorige week bekend gemaakt. De gemeente zelf, Staatsbosbeheer en waterleidingbedrijf PWN (dat grote delen van de duinen in en rond de gemeente beheert) hebben per jaar duizenden tonnen hout over. Als om te beginnen duizend ton daarvan in een grote, moderne 'houtkachel' wordt verbrand, kunnen daarmee drie dicht bijelkaar gelegen complexen worden verwarmd. Dat spaart dan elk jaar een kwart miljoen kubieke meter gas uit en scheelt 220 ton CO2-uitstoot.

vrijdag 11 mei 2012

Bieleveld Bio-Energie failliet

Bieleveld Bio-Energie uit Amersfoort is door de rechtbank in Zwolle failliet verklaard. Het bedrijf van Henk Nijman nam in 2010 zelf nog een failliete onderneming over, mestverwerkings- en vergistingsbedrijf Biogreen in Heeten. De Biomassa Energie Centrale bleek echter niet rendabel te exploiteren door de hoge kosten en lage gasproductie.

donderdag 10 mei 2012

Nieuw normplatform vergroot kansen in de Aziatische markt voor biogas

China wil in samenwerking met internationale experts mondiale ISO-normen ontwikkelen voor biogas thuis-applicaties, biogas productie en producten, instrumentatie- en testmethodes, ontwerp- en bouwaspecten, exploitatie en management van biogasinstallaties. Zowel consumententoepassingen als industriële toepassingen worden meegenomen. Dit ISO-platform biedt Nederlandse stakeholders de kans om hun expertise te delen, het netwerk in China uit te breiden en nieuwe projecten aan te boren.
Afgelopen jaren heeft China op basis en met hulp van internationale expertise een pakket van 45 normen opgesteld voor biogas. Deze gelden voor zowel toepassingen in de industrie als in de gebouwde omgeving. Ook Nederland heeft in West-China bijgedragen aan de ontwikkeling van biogas toepassingen. Meer dan 40 miljoen huishoudens hebben een biogastank. Momenteel zijn er meer dan 50.000 biogas projecten in ontwikkeling. De verwachting is dat de Chinese
biogas-elektriciteitsopwekking oploopt tot 200 MW in 2015 waarvan 30% grootschalige biogas plants en 70% industriële biogasinstallaties. De potentiële stijging zal naar verwachting 1500 MW in 2020 zijn.
De grootschalige industriële biogas technologie is echter nog steeds onvolwassen. Zo is er een lage efficiëntie en instabiliteit van de processen door het ontbreken van gestandaardiseerde ontwerpen, bouw en beheer. Ook zijn er onbetrouwbare lokale producten met een te korte levensduur.
Naar aanleiding van bovenstaande ontwikkelingen en knelpunten heeft China een nieuwe normcommissie 'Biogas' opgericht. Eind juli vindt de eerste internationale meeting van de ISO/TC 255 plaats in Beijing. In het najaar van 2012 organiseert NEN een informatiebijeenkomst om de ontwikkelingen in de nieuwe ISO/TC 255 toe te lichten aan de Nederlandse belanghebbenden.

dinsdag 8 mei 2012

Toename verbruik hernieuwbare energie

Driekwart van alle hernieuwbare energie komt volgens het CBS uit biomassa. Het gaat hierbij onder andere om het produceren van elektriciteit en warmte in afvalverbrandingsinstallaties. Door uitbreiding van de capaciteit produceerden deze installaties in 2011 ongeveer 20 procent meer energie. Vooral de warmteproductie nam toe. Biomassa wordt ook verbruikt door het mee te stoken in kolencentrales, door bijmenging in benzine of diesel, in houtkachels van huishoudens en als biogas.
Het aandeel hernieuwbare energie in het totale energieverbruik steeg van 3,8 procent in 2010 naar 4,2 procent in 2011. Dit komt door een toename van het verbruik van hernieuwbare energie en een daling van het totale energieverbruik.
Het totale verbruik van hernieuwbare energie steeg van 86 naar 93 petajoule. Hernieuwbare energie wordt gebruikt in de vorm van elektriciteit, warmte en biobrandstoffen voor vervoer. Het verbruik van biobrandstoffen voor vervoer steeg met een derde en was in 2011 goed voor ongeveer 15 procent van alle verbruik van hernieuwbare energie.
Elektriciteit is nog steeds de belangrijkste toepassing en was goed voor ongeveer 45 procent van het verbruik van hernieuwbare energie. Het gaat dan vooral om elektriciteit uit windenergie en biomassa. Warmte was goed voor 40 procent.
Het totale energieverbruik daalde in 2011 met 5 procent ten opzichte van 2010. Dat kwam vooral doordat de winter in 2011 niet zo koud was als in 2010, waardoor er minder energie nodig was voor verwarming.
Hernieuwbare warmte bestaat vooral uit houtverbruik door huishoudens voor sfeerverwarming en uit warmte voor industriële processen. Het wordt slechts beperkt gebruikt om te voldoen aan de extra energiebehoefte bij koud weer. De buitentemperatuur heeft daarom veel minder invloed op het verbruik van hernieuwbare energie dan op het totale energieverbruik.

 

maandag 7 mei 2012

Vergassing natte biomassa groot succes

Een samenwerkingsverband bestaande uit drie innovatieve bedrijven, waarvan de twee melkveehouders Maatschap Van de Lageweg (Olterterp) en F.J. Postma (Tijnje) in Friesland en technologieontwikkelaar en -leverancier SPARQLE International B.V. (Hengelo), heeft in samenwerking met Buizer Advies een haalbaarheidsstudie uitgevoerd om te onderzoeken of het mogelijk is duurzame energie te produceren uit bio-afval door omzetting van natte biomassa reststromen in waterstofrijk brandbaar gas.
Door middel van vergassing in hoge druk stoom (superkritisch water) kunnen natte biomassastromen volledig worden omgezet in waterstofrijk brandbaar gas, met de minerale bestanddelen als niet-vergasbaar restproduct. Dit waterstofrijk brandbaar gas zal naar verwachting geschikt zijn voor toepassing in onder andere de industrie en voor opwekking van elektriciteit voor bedrijven en huishoudens.

donderdag 3 mei 2012

Gasunie gaat rijden op groen gas

Gastransportbedrijf Gasunie schakelt voor een deel van zijn bedrijfswagenpark over op groen gas. Het gaat om 21 bedrijfswagens die worden ingezet voor onderhoud aan het gastransportnet. Uiteindelijk zullen alle 284 bedrijfsauto's op groen gas gaan rijden.
Bij rijden op groen gas komt minder CO2 en fijnstof vrij dan bij andere brandstoffen. Groen gas is CO2-neutraal en geldt daarmee als duurzame energiebron. CEO Paul van Gelder: 'Groen gas is een belofte voor de toekomst, ook als het gaat om duurzame mobiliteit. Nadat we begin dit jaar zijn overgestapt op groene energie voor onze kantoren, is rijden op groen gas een logische vervolgstap in de vergroening van onze bedrijfsactiviteiten.'
Gasunie wil naar eigen zeggen een bijdrage leveren aan de overheidsdoelstellingen op het gebied van hernieuwbare energie en CO2-reductie. Groen gas vervult daarin een belangrijke rol.

woensdag 2 mei 2012

Apple gaat energie maken van biogas uit vuilstortplaatsen

Apple gaat biogas dat wordt gewonnen op plaatsen waar afval is begraven, inzetten om elektriciteit op te wekken voor zijn datacenter in Maiden, North Carolina. De biogas wordt behulp van brandstofcellen van Bloom Energy omgezet in energie. Dit blijkt uit een document dat Apple bij de Amerikaanse Federal Energy Regulatory Commission heeft ingediend. De biogasinstallaties moeten samen met de zonnepanelen waar Apple al langer aan werkt het iCloud-datacenter gaan voorzien van schonere energie.

dinsdag 1 mei 2012

Datacentrum op rioolwater

Microsoft ontwikkelt een datacentrum dat energie haalt uit biogas. Bedoeling is dat het gewoon bij een waterzuiveringsstation of stortplaats neergezet kan worden, en gebruik maakt van het methaan dat daar vrijkomt. Datacentra verbruiken enorm veel energie. Daardoor hebben ze vaak een grote klimaafdruk, en vormen ze ook een zware belasting voor het plaatselijke stroomnet. Door het datacenter vlakbij de energiebron te plaatsen, pakt Microsoft beide problemen aan.


 
Copyright (c) 2010 Biogas Nieuws and Powered by Blogger.