dinsdag 28 februari 2012

Vloeibaar biogas bespaart Rijk miljarden

Het opwaarderen van biogas tot groen gas lijkt in Nederland een grote vlucht te nemen. Een uiterst onverstandige route, volgens het februari-nummer van Tijdschrift Milieu. Aan groen tanken dreigt vrijwel het gehele subsidiebudget dat voor de productie van duurzame energie beschikbaar is op te gaan. Veel slimmer is het, volgens VVM (uitgever van tijdschrift Milieu), om gas uit mest en restafval in de vorm van bio-LNG op de markt te brengen. Er liggen plannen op tafel om in 2020 zo'n 12 procent groen gas via ons aardgasnet aan de man te brengen, zo'n 5 miljard kubieke meter. Voor iedere kubieke meter groen gas garandeert de overheid aan de producent inkomsten van 62 cent, terwijl de huidige aardgasprijs rond de 22 cent schommelt.

donderdag 23 februari 2012

Tanken op groen gas gaat schatkist miljarden kosten

Het opwaarderen van biogas tot groen gas lijkt in Nederland een grote vlucht te nemen. Een uiterst onverstandige route, blijkt uit het februari-nummer van Tijdschrift Milieu. Aan groen tanken dreigt vrijwel het gehele subsidiebudget dat voor de productie van duurzame energie beschikbaar is op te gaan. Veel slimmer is het om gas uit mest en restafval in de vorm van bio-LNG op de markt te brengen.
Er liggen plannen op tafel om in 2020 zo'n 12 procent groen gas via ons aardgasnet aan de man te brengen, zo'n 5 miljard kubieke meter. Voor iedere kubieke meter groen gas garandeert de overheid aan de producent inkomsten van 62 cent, terwijl de huidige aardgasprijs rond de 22 cent schommelt. Omgerekend is straks voor het tanken op groen gas zo'n 2 miljard euro subsidie per jaar nodig is. Dit betekent dat er dan nauwelijks meer budget overblijft voor het stimuleren van andere vormen van duurzame energie.
Om echt groen te rijden, is er een andere toepassing van biogas: bio-LNG, vloeibaar gemaakt bio-methaan. Bio-LNG is met name geschikt voor zwaar transport over de weg en voor de binnenvaart. Voor personenauto's is bio-LNG dan weliswaar ongeschikt, maar vrij eenvoudig om te zetten in biomethaan, puur biogas. Daar kunnen personenauto's wel op rijden en 30% verder dan op Nederlands aardgas. Helaas zorgt met name de subsidie op productie van groen gas ervoor dat de goedkopere en duurzamere toepassing van biogas niet van de grond komt. Het is de hoogste tijd dat de overheid een einde maakt aan dit ongelijke speelveld.

woensdag 22 februari 2012

Eerste biogasrotonde van Nederland voor Zeewolde

Met de aanleg van een vier kilometer lange pijpleiding voor biogas krijgt Zeewolde de eerste biogasrotonde (biogas-hub) van Nederland. Vandaag start de bouw van de biogaspijpleiding door aannemersbedrijf RTM uit Oldenzaal in opdracht van melkveehouderij Van Beek uit Zeewolde. De biogasrotonde gaat er voor zorgen dat de productie van Groene Stroom bij de warmtecentrale van Essent meer dan verdubbeld kan worden.
Van Beek heeft al een 5,5 kilometer lange leiding voor biogas in bedrijf sinds begin 2009. Die leiding is aangelegd vanaf de mestvergister op de boerderij van Van Beek aan de Schollevaarweg naar de warmtecentrale van Essent voor de Polderwijk.
In de Polderwijk worden al meer dan duizend woningen, scholen en een kerk duurzaam verwarmd met groene warmte die vrijkomt bij het opwekken van elektriciteit uit biogas. Vorig jaar produceerde Van Beek ongeveer tien miljoen kilowattuur elektriciteit uit biogas. Dankzij de nieuwe leiding kan de productie van groene stroom bij de warmtecentrale van Essent meer dan verdubbeld worden. Omdat de Polderwijk doorgroeit naar 3.000 woningen kan Essent de groene warmte goed gebruiken.
In de afgelopen jaren zijn veel plannen voor biogashubs in de publiciteit gekomen. Zeewolde heeft de primeur met de daadwerkelijke aanleg van de eerste biogashub.
Het project in Zeewolde trekt ook internationaal grote belangstelling. Vorig jaar werd in Parijs aan Essent en Van Beek de International District Energy Award uitgereikt door juryvoorzitter Veerapen van de IEA.

donderdag 16 februari 2012

Nederlandse Vereniging voor Duurzame Biobrandstoffen opgericht

De biobrandstoffensector heeft deze week formeel een branchevereniging opgericht. De Nederlandse Vereniging voor Duurzame Biobrandstoffen (NVDB) zal één consistent geluid in ‘politiek Den Haag’ laten horen. Het hoofddoel van de NVDB is het stimuleren van een ambitieus en duurzaam Nederlands biobrandstoffenbeleid. Met de chemie, agro-industrie, haven van Rotterdam en wetenschappelijke kennis op deze terreinen heeft de Nederlandse ‘biobased economy’ alles in huis om zich van Europese hekkensluiter tot koploper te ontwikkelen.
Een voorwaarde om deze potentie te benutten is dat politici visie en lef tonen. De NVDB is zeer verheugd dat de Tweede Kamer in december 2011 met grote meerderheid een voorstel van Kamerlid René Leegte heeft gesteund, dat het kabinet verzoekt om de verplichte bijmenging van biobrandstoffen in diesel en benzine snel naar 10% te verhogen. Een stevige bijmengverplichting beperkt de afhankelijkheid van geïmporteerde fossiele brandstoffen en zorgt voor economische groei en werkgelegenheid in Nederland. Nu biobrandstoffen aan wettelijke duurzaamheideisen moeten voldoen, zorgt een hogere verplichting bovendien voor een grotere reductie van de CO2-uitstoot.
De Nederlandse Vereniging voor Duurzame Biobrandstoffen richt zich op verschillende thema’s. Een belangrijk onderwerp is het ‘gelijke speelveld’ tussen verschillende vormen van hernieuwbare energie in het wegverkeer. De overheid zou de doelen en randvoorwaarden voor duurzame energie moeten stellen, maar de wijze waarop de doelen worden bereikt aan de markt moeten overlaten. Rob Voncken, voorzitter van de NVDB, geeft aan: “Een gelijk speelveld, waarop technieken onder dezelfde voorwaarden met elkaar concurreren, biedt de grootste garantie dat de beste en meest betaalbare vormen van duurzame energie worden ingezet. Wij moeten helaas constateren dat de overheid dit principe met de mond belijdt, maar niet altijd toepast. Elektrische auto’s kunnen rekenen op subsidie én tellen mee voor de bijmengverplichting, terwijl expliciet is besloten dat biogas en biobrandstof onder maximaal één stimuleringsregeling vallen. Elektrische auto’s krijgen bovendien tal van fiscale voordelen. Wij roepen het kabinet op om dit recht te trekken en te zorgen voor eerlijke concurrentie”.

dinsdag 14 februari 2012

Kenniscentrum biogas in Groningen

Het Biogas Centrum Groningen (BCG) wordt hèt kenniscentrum voor alles wat met biogas en biovergisting te maken heeft. Een aanloop van vier jaar heeft geresulteerd in het eerste Europese centrum waar 100% van de aandacht en energie wordt gestoken in de ontwikkeling en uitbreiding van de kennis en praktijkervaring rond de productie van biogas. Door industrie en overheid is hiervoor een budget beschikbaar gesteld van 2,2 miljoen Euro voor 21 onderzoeksprojecten. Het Centrum is tot stand gekomen dankzij de financiële steun van de Gemeente Groningen, de Provincie Groningen, het Ministerie van ELI en van 16 bedrijven en instellingen waaronder Suikerunie, Grontmij, ECN, Hanzehogeschool, Rijksuniversiteit Groningen en DSM.
De aandacht binnen BCG wordt specifiek gericht op de voorbewerking van laagwaardige organische stromen zoals bermgras, mest, zuiveringsslib en reststromen uit de landbouw. Daardoor wordt deze biomassa geschikt gemaakt voor de productie van biogas. De  voorbewerking van biomassa is de sleutel naar een grootschalige omzetting in groen gas.
 Is biogas de enige oplossing om te voorzien in onze enorme behoefte aan (duurzame) energie? "Nee," zegt Hans Banning van Biogas Centrum Groningen, "net zo min als wind- en of zonne-energie dat kan zijn. Maar er zit wel zo'n enorm potentieel in de mogelijkheden en optimalisering van het  vergistingproces van allerlei biomassa, dat het uitbreiden van onderzoek, kennis en productie van deze bron als aanvulling meer dan gewenst is!" De eerste resultaten van het BCG laten zien dat het mogelijk is om de groen gas productie binnen enkele jaren te vertienvoudigen ten opzichte van de huidige situatie.
BCG wil tevens een belangrijke leverancier zijn van kennis en kunde voor de burger. Een derde deel van het budget is bestemd voor informatievoorziening, cursussen en workshops. Alle activiteiten in dit deel van het Biogas Centrum worden integraal op het internet gepubliceerd.
Het BCG is gevestigd in Hoogkerk (Groningen) en heeft onderzoek locaties op de Hanzehogeschool, Emmen (Hogeschool Stenden) en een boerderij praktijk-locatie. Op de website www.bcgbiogas.nl is het begin gemaakt van wat een objectieve, betrouwbare en volledige bron van informatie moet worden  voor  zowel biogas-beginners als voor gevorderden en ingewijden in deze materie.
 

maandag 13 februari 2012

Waterschap produceerde in 2011 meer energie


De rioolwaterzuiveringen van Waterschap Vallei & Eem verbruikten in 2011 minder energie dan het jaar ervoor. Bovendien werd van die energie 41% met eigen biogas opgewekt, terwijl in 2010 nog maar 35% van de verbruikte energie zelf werd geproduceerd. Ook werd het water dat na zuivering geloosd wordt op het oppervlaktewater schoner: 90% van de fosfaten werd verwijderd, wat bijdraagt aan een beter milieu.
Waterschap Vallei & Eem investeert jaarlijks enkele miljoenen euro's in de rioolwaterzuiveringen. Het doel daarvan is om ze energiezuinig te maken en om grondstoffen die in het afvalwater zitten, terug te winnen. Afgelopen jaar is vooral geïnvesteerd in de grotere zuiveringen in Amersfoort en Ede en deze installaties hebben daardoor goede prestaties geleverd. Door betere technieken bij de zuivering van het afvalwater werd in 2011 90% van het fosfaat uit het afvalwater verwijderd. Dit draagt bij aan schoner oppervlaktewater en minder kans op algengroei. Ook onderzoekt het waterschap hoe de hoeveelheid slib - restafval dat overblijft na het zuiveringsproces - verminderd kan worden. Met het afvoeren en vernietigen daarvan zijn namelijk hoge kosten gemoeid. Door zoveel mogelijk slib om te zetten in biogas en het slib goed te ontwateren worden kosten bespaard.

vrijdag 10 februari 2012

Noordelijke CO2-deal afgesloten

LTO Noord Glaskracht sectie Groningen/Drenthe heeft met Kloosterman Biogas uit Nieuweroord een samenwerkingsovereenkomst gesloten over de levering van minimaal 8.000 ton/jaar CO2 aan glastuinders in Klazienaveen. De hoeveelheid CO2 van Kloosterman zal genoeg zijn voor zo'n drie tot vier bedrijven, schatten de ondertekenaars in. Een tuinder heeft al concrete belangstelling getoond.

donderdag 9 februari 2012

Enviva en E.ON in biomassa overeenkomst

Enviva LP ("Enviva"), een producent van verwerkte brandstof uit biomassa in de Verenigde Staten en Europa, en E.ON, één van de grootste nutsbedrijven ter wereld dat eigendom is van investeerders, kondigen vandaag een meerjarige overeenkomst aan voor levering van 240.000 metrische ton houtkorrels per jaar.
"Terwijl energiegenerators in alternatieven voor traditionele fossiele brandstoffen investeren, blijft de vraag voor schone, hernieuwbare hulpbronnen, zoals onze duurzaam geproduceerde houtkorrels, groeien," zegt John Keppler, voorzitter en CEO van Enviva. "Ons partnerschap met E.ON verbetert de economische en milieuvoordelen die van hernieuwbare hulpbronnen voor biomassa in energie-opwekking kunnen worden bereikt."
Het contract gaat begin 2013 in. Enviva zal van haar faciliteiten in Zuidoost Amerika, de basis van enkele van de rijkste en duurzaam beheerde houtkorven ter wereld, de houtkorrels leveren.

woensdag 8 februari 2012

Protest tegen installatie voor biogas neemt toe

Bij een storing in een biogasinstallatie in het Nederlandse Coevorden werden onlangs veertig mensen geëvacueerd. Koren op de molen van het actiecomité Rivierstraat in het Belgische Laarne, dat protesteert tegen een biogasfabriek in hun buurt. Hun petitie telt al 1.500 handtekeningen, gespekt met een kleine 500 bezwaarschriften. Tegen de eerste bouwaanvraag dienden ze 80 bezwaarschriften in, nu zijn het er al bijna 500.

dinsdag 7 februari 2012

Biomassa omgezet in waardevolle chemicaliën

Gefinancierd door het Bio-based Economy programma van de EU, start in februari 2012 het BioConSepT project ter waarde van 13 miljoen euro. Het project wil de haalbaarheid van een volledig geïntegreerde ketenaanpak aantonen. Dit wordt beschouwd als de basis voor de volgende generatie industriële Witte Biotechnologie processen. Het doel is het ontwikkelen van processen die 2e generatie biomassa omzet in waardevolle chemicaliën, die 30% goedkoper en 30% duurzamer zijn dan de overeenkomstige chemische routes of de biotechnologische processen van 1e generatie grondstoffen, zoals glucose.

maandag 6 februari 2012

Hoogeveen laat GFT-afval duurzamer verwerken

De gemeente Hoogeveen verlengt - samen met de overige Drentse gemeenten - haar contract met Attero voor de verwerking van GTF-afval. De reden is dat Attero ingaat op de wens van de Drentse gemeenten om GFT-afval duurzamer te verwerken dan tot nu toe gebeurt. Dat kan alleen als de huidige contracten worden verlengd. Er loopt op dit moment een vijfjarig contract tot 2014. Daar komt twee jaar bij.
Afvalverwerker Attero gaat GFT-afval vergisten in combinatie met nacompostering. Hiermee kan worden voldaan aan de CO2-reductie, zoals die in de contracten is vastgelegd. Nu wordt het GFT-afval alleen gecomposteerd. Om de vergistingsinstallatie over ongeveer een jaar operationeel te hebben, moet Attero fors investeren. Dat kan alleen als de alle huidige Drentse partners hun contract verlengen.
Door vergisting wordt GFT-afval omgezet in biogas, elektriciteit én compost. Biogas kan als groene stroom een belangrijke rol spelen in de energievoorziening. Nacompostering is nodig omdat het GFT-afval in een zuurstofloze omgeving wordt vergist. Nadat het biogas is gewonnen, moet het restant vrijgegeven worden aan zuurstof om het daarna als compost te kunnen gebruiken.
Het duurzaam verwerken van GFT-afval past in het klimaatbeleid dat de gemeente Hoogeveen voert.
De gemeente streeft naar een CO2-neutrale gemeentelijke organisatie in 2020. Daarnaast werkt de gemeente toe naar een CO2-neutrale inrichting van de gehele gemeente - particulieren en bedrijfsleven - in 2040.


vrijdag 3 februari 2012

Van hondendrol naar biogas

In tien gemeenten gooien steeds meer hondenbezitters de drollen van hun viervoeters via de speciale container rechtstreeks in het riool. Voordeel voor de gemeente: de bakken hoeven niet dagelijks meer te worden geleegd, waardoor de kosten dalen. Maar ook het milieu profiteert: De poep bevat veel energie, die normaal gesproken in de afvaloven verloren gaat. En bij het Wetterskip Fryslan komt er nu tijdens de waterzuivering biogas uit. Honden kunnen nog niet zelf in de bak poepen. Een soort zelfbediening, ‘dat zou mooi zijn. Misschien in een nieuw model.'

woensdag 1 februari 2012

Hogere subsidie bij aanschaf schone auto Haaglanden

Het Stadsgewest Haaglanden verhoogt de subsidie voor aanschaf van een aardgasauto die op Groengas rijdt tot minimaal € 3.000,-. De regeling geldt voor alle inwoners van de regio Haaglanden. Ook bedrijven en organisaties kunnen van de regeling profiteren.
Verkeer en vervoer zijn belangrijke oorzaken van de slechte luchtkwaliteit in Haaglanden. Stadsgewest Haaglanden - een samenwerkingsverband van de negen Haaglandengemeenten - werkt aan schonere lucht in onze regio. Eén van de maatregelen is het stimuleren van het rijden op schone brandstoffen met de subsidieregeling Haaglanden rijdt schoon.
Groengas is het duurzame alternatief voor aardgas. Het wordt in Nederland geproduceerd uit gft-afval, mest en rioolslib (biomassa) en heeft dezelfde eigenschappen als aardgas. Elke aardgasauto kan ook op Groengas rijden. In Haaglanden rijden nu zo’n zeshonderd voertuigen op Groengas waaronder het wagenpark van bedrijven en gemeenten, maar ook bussen van HTM.
Particulieren, bedrijven en overheden kunnen gebruik maken van deze subsidieregeling. De subsidie voor personenwagens is nu verhoogd naar € 3.000,- (voorheen € 1.000.-). De regeling geldt ook voor leaseauto’s. De subsidie voor zwaardere bedrijfswagens bedraagt € 8.000,- tot
€ 10.000,- (vanaf 3.500 kg). Bedrijven en overheden kunnen ook gratis een wagenparkscan aanvragen om het financiële voordeel van milieuvriendelijk rijden te berekenen.


 
Copyright (c) 2010 Biogas Nieuws and Powered by Blogger.