vrijdag 30 januari 2009

Miljarden nodig voor schone energie


Om de opwarming van de aarde binnen te perken te houden, moet tussen nu en 2030 jaarlijks 515 miljard dollar worden geïnvesteerd in de opwekking van schone energie. Dat stelt een rapport van het World Economic Forum (WEF). Het gaat daarbij om wind- en zonne-energie, energiewinning uit afval, ethanol op basis van suiker, biomassa en geothermische warmte. De wereld moet ook zuiniger omspringen met energie, zegt het WEF.

Noorse bussen rijden op rioolwater


De Noorse stad Oslo heeft een project gestart om tweehonderd stadsbussen aan te drijven met biomethaan. Het gas wordt geproduceerd met de uitwerpselen van de inwoners van de stad. Biomethaan wordt geproduceerd door microben die microben die rioolwater afbreken. Het openbaar vervoer is goed voor de helft van de CO2-uitstoot van de stad Oslo, een stad die de ambitie heeft om klimaatneutraal te zijn in 2050.

donderdag 29 januari 2009

Fabrikant biodiesel in de problemen


Fabrikant van biodiesel Sunoil in Emmen zit in de problemen. De Emmenaren destilleren uit afgewerkt frituurvet een biodiesel die schoner is dan aardgas. Het bedrijf kreeg van Den Haag een zetje in de rug, en investeerde zelf ook vijf miljoen euro. Anno 2009 vallen Nederlandse beleidsmakers en bloc voor weer andere alternatieve brandstoffen, zoals aardgas en biogas. Met alle gevolgen van dien voor de in de afgelopen jaren gebouwde biodieselfabrieken, zoals die van Sunoil in Emmen.

Europese klimaatplannen: meer geld nodig


GroenLinks teleurgesteld dat de Europese Commissie in haar miljardenplan om de economie te stimuleren niet echt durft te kiezen voor groene energie. Zo wordt 500 miljoen euro gereserveerd voor windmolenparken op zee terwijl er maarliefst 1,25 miljard wordt uitgetrokken voor CO2-opslag. GroenLinks-Europarlementariër Kathalijne Buitenweg: "De Europese Commissie wil ruim twee keer zoveel geld uittrekken voor het opslaan van CO2 in de grond. Het lijkt erop alsof de Commissie niet echt durft te kiezen voor groene energie. We moeten publiek geld niet aanwenden om vieze inefficiënte energiebronnen een klein beetje schoner te maken door middel van CO2-opslag. We moeten juist inzetten op duurzame energiebronnen, zoals zon, wind en duurzame biomassa."

woensdag 28 januari 2009

Nieuwe locaties voor bio-energiecentrales in Zaandam


De gemeente Zaanstad heeft vijf locaties onderzocht om een bio-energiecentrale (BEC) te plaatsen. Uit dit verkennende onderzoek komt bedrijventerrein Hoogtij als beste uit de bus. Rond de zomer van 2009 wordt duidelijk in hoeverre de bouw van een BEC in Zaanstad haalbaar is. HVC heeft in 2008 in Alkmaar de eerste BEC in bedrijf genomen. Deze centrale levert door de verbranding van biomassa genoeg energie om 60.000 huishoudens van groene stroom te voorzien.

Stroomcentrale op biogas in elke gemeente van Noord-Limburg


Energiebedrijf Eneco wil in elke Belgische gemeente van Noord-Limburg een biogascentrale bouwen om met mestoverschotten van veehouders groene stroom te produceren. Eneco heeft hier ook plannen om een grote gasgestookte centrale aan het Albertkanaal te bouwen, en is kandidaat om industrieparken volledig autonoom op groene energie te laten draaien.

dinsdag 27 januari 2009

Dow in biomassa


Het onderzoeklaboratorium van Dow in Terneuzen gaat een sleutelrol vervullen in een nieuw samenwerkingsverband tussen Dow en het Duitse Süd-Chemie. Men gaat de mogelijkheden onderzoeken om synthesis-gas uit biomassa en steenkool te gebruiken voor de productie van chemische stoffen en plastics. Het onderzoeksprogramma gaat in april van start.

Tentdoek Schiphol voor biovergassing


Een tentdoek dat het lawaai van startende vliegtuigen bij Schiphol moet opvangen, zou gebruikt kunnen worden voor bassins voor algenkweek en biovergassing. Dat is het plan van msterdammer Toine van Goethem. Van Goethem won met zijn plan een internationale wedstrijd die Schiphol had uitgeschreven. Nog dit jaar moet de bouw beginnen.

maandag 26 januari 2009

Minister wil economie versterken door duurzame energie


Minister van Economische Zaken verhoogt de prioriteit voor de geplande investeringen in biogas en windmolenparken. Dit meldde zij zaterdag in het radioprogramma TROS Kamerbreed. In totaal is het kabinet van plan ruim 1,7 miljard euro te spenderen aan investeringen die moeten bijdragen aan een versterking van het klimaat- en duurzame energie beleid. De uitspraken hebben de fractie van GroenLinks overigens verbaasd.

Ook biomassamarkt merkt kredietcrisis


Kara, de enige Nederlandse fabrikant van verbrandingsinstallaties voor biomassa, kijkt bezorgd vooruit naar de tweede helft van dit jaar. Nieuwe orders vervallen of worden vooruitgeschoven. Het Almelose bedrijf met 35 man vast personeel bouwt nu twaalf verbrandingscentrales voor warmte- of stroomwinning per jaar, maar dat wordt fors minder.

vrijdag 23 januari 2009

Brabant Klimaatneutraal in 2040


Een decentrale energievoorziening, gebaseerd op zonne-energie en op biomassa, in combinatie met energiebesparing; dat is de route die de provincie Brabant moet inzetten om op lange termijn te komen tot een duurzame energievoorziening. Aldus de conclusie van een advies dat Telos, Brabants Centrum voor Duurzame Ontwikkeling heeft uitgebracht in opdracht van de Provincie Noord Brabant. Het advies wordt vrijdag 23 januari overhandigd aan de Gedeputeerde Annemarie Moons tijdens de vergadering van de Statencommissie Energie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid

Experiment met groen gas


Het Ministerie van Economische Zaken heeft groen licht gegeven voor een experiment, waarbij tankauto's groen gas gaan ophalen bij boerenbedrijven. Veel boeren wekken groen gas op door bijvoorbeeld vergisting van mest. Probleem is dat ze het gas niet via een leidingnet kunnen verspreiden omdat het eerst nog een aantal bewerkingen dien te ondergaan.

donderdag 22 januari 2009

Bedrijven bundelen krachten voor biobrandstoffen


De Nederlandse bedrijven Royal Cosun en Avantium hebben aangekondigd om te gaan samenwerken voor de productie van bioplastics en biobrandstoffen uit agrarische reststromen. Royal Cosun en Avantium bundelen hun krachten om een specifiek proces te ontwikkelen voor de productie van een nieuwe generatie bioplastics en biobrandstoffen uit geselecteerde organische reststromen.

Experts: voorzichtig met biomassa


Biomassa moet volgens niet ongelimiteerd worden aangewend voor het opwekken van bio-energie. Dat stelden voedsel- en marktexperts dit weekend op de Grüne Woche Berlijn. Zij vroegen aandacht voor behoud van bodemvruchtbaarheid.

woensdag 21 januari 2009

HoSt maakt duurzame energie uit mest


HoSt heeft een opdracht gekregen om een nieuwe vergistingsinstallatie bij Praktijkcentrum Sterksel te bouwen. HoSt is Nederlands grootste leverancier van Bio-energie systemen. Deze systemen wekken elektriciteit en warmte afkomstig van biomassabrandstoffen op. De elektriciteit die wordt opgewekt gebruikt men op het openbare elektriciteitsnetwerk. In april zal HoSt de bestaande vergistingsinstalatie uitbreiden.

Co-vergisting op boerenerf kan onder bestaande wetgeving


Indien een gemeente planologische medewerking wil verlenen aan het vergisten van biomassa op een boerenbedrijf, kan deze overwegen de bestemming van de gronden of de definitie 'agrarisch bedrijf' tijdig met die voorgenomen activiteit in overeenstemming te brengen. Dat schrijft minister Cramer van VROM in een reactie opvragen vanuit de Tweede Kamer naar aanleiding van een rechterlijke uitspraak. Eerder paste het vergisten van biomassa niet binnen de bestemming.

dinsdag 20 januari 2009

Subsidieregeling duurzame energie maar mondjesmaat benut


De nieuwe subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE), die in 2008 voor het eerst opgesteld werd, wordt maar voor eenderde benut. Alleen de subsidiepot voor zonnepanelen op daken bij particulieren ging vorig jaar helemaal op. Daarentegen bleven de subsidies voor de verbranding van vaste biomassa, vergisting van GFT en co-vergisting van mest liggen, onder meer vanwege de verhoogde kosten van additionele emissie-eisen. Het aantal co-vergistingsinstallaties blijft dan ook ver achter bij de verwachting van het kabinet. Minister Maria van der Hoeven wilde dit jaar een extra elektriciteitsproductie van 45 megawatt realiseren, maar haalt amper de helft.

Gasunie gaat groene gas labelen


Gasunie komt medio dit jaar met een certificeringsysteem dat duidelijk moet maken wanneer aardgas milieuvriendelijk is opgewekt. Biogas, ofwel groen gas, kan gebruikt worden om het huis te verwarmen, maar ook om op te rijden. Het gas wordt opgewekt door de vergisting van gft-afval bij de vuilverwerking in Wijster.

maandag 19 januari 2009

Biogas binnenkort toegankelijk voor alle Nederlanders


Overheid, bedrijfsleven en wetenschap slaan de handen ineen om de brandstof biogas zo snel mogelijk beschikbaar te maken voor alle Nederlanders. Dat bleek vrijdag in Groningen op het symposium Mobiliteit en Duurzaamheid, dat georganiseerd werd door de gemeente en provincie Groningen, de provincie Friesland, Rijksuniversiteit Groningen, Gasunie, MAN truck & bus en Century Auto Groep. Deze organisaties zien in biogas de schoonste en meest duurzame brandstof van dit moment en voor de toekomst.
Biogas, dat ook wel groen gas wordt genoemd, wordt nu al op beperkte schaal in Nederland gebruikt, maar op het symposium bleek dat het gebruik op korte termijn zal toenemen. Deze brandstof is geschikt voor elk voertuig dat op aardgas rijdt. Biogas heeft voor de lokale luchtkwaliteit dezelfde voordelen als aardgas (drie keer zo'n lage NOx-uitstoot als diesel en een vergelijkbare lage fijnstofuitstoot) en zorgt bovendien voor minimaal 70 procent minder CO2-uitstoot, zodat de mondiale klimaatverandering wordt tegengegaan. Omdat biogas kan worden opgewekt uit mest, rioolslib, huisvuil of biologisch restafval, heeft het als een van de weinige biobrandstoffen geen nadelig effect op de voedselketen.
Gasunie liet op het symposium weten dat zij medio 2009 verwacht het nationale certificeringsysteem te introduceren, waarmee bewezen kan worden dat aardgas als biogas is geproduceerd. Dit is vergelijkbaar met de certificaten van groene stroom, waardoor biogas voor elke Nederlander beschikbaar wordt. Tevens neemt Gasunie deel aan een pilot om groen gas als eerste partij rechtstreeks in het Nederlandse gasnet te injecteren.
In Nederland kiezen steeds meer overheden voor bussen op aardgas, die in de toekomst zonder enige aanpassing kunnen overschakelen op biogas. Schone aardgasbussen van fabrikant MAN rijden momenteel al in Haarlem en Ede-Wageningen, in Groningen rijden deze voertuigen op biogas. Den Haag en Nijmegen nemen binnenkort bussen op aardgas in gebruik, in Midden-Zeeland gaan bussen op biogas rijden.
Volkswagen laat vanaf begin dit jaar al haar verkochte aardgasauto's op biogas rijden. Het automerk schaft voor mensen die een voertuig op aardgas biogascertificaten aan, zodat ze gegarandeerd op de schoonste brandstof van dit moment rijden. Op het symposium Mobiliteit en Duurzaamheid werd de Volkswagen Passat Eco Fuel onthuld, de eerste aardgasauto met een turbomotor en een actieradius van zo'n 800 kilometer. Deze actieradius wordt echter van steeds minder belang, aangezien op het symposium bleek dat het aantal aardgasvulpunten in Nederland dit jaar van 15 naar 55 zal stijgen.

Biobrandstoffen niet duurzaam


Het produceren van gewassen voor energie is niet duurzaam en draagt bij aan het versnelle van de klimaatverandering. Dat zegt een groep wetenschappers in de Verenigde Staten in een brief aan president Barak Obama. Ook het verwerken van biomassa, zoals hout, tot energie is volgens de groep geen oplossing, omdat ook hier grond en water voor nodig is om het te produceren. Als alternatief moet het energiegebruik worden teruggedrongen.

vrijdag 16 januari 2009

Auto's in Friesland op biogas


Over elf jaar mag in Friesland geen enkele auto meer op benzine of diesel rijden. Dat meldt de Leeuwarder Courant. Het provinciebestuur wil per 2020 zelfs alle fossiele brandstof afschaffen. Tegen die tijd zullen alle vervoermiddelen op biogas (vooral uit mest) en stroom moeten rijden.

Eneco en GasTerra in goen gas


Energiebedrijf Eneco en groothandelaar in aardgas GasTerra hebben een overeenkomst getekend tot samenwerking bij de inpassing van groen gas. Eneco wil groen gas, dat wordt geproduceerd via eigen faciliteiten of wordt betrokken van derden, gaan leveren aan haar klanten. GasTerra zal dit groene gas met voorrang inpassen in haar leveringscontracten met Eneco.
Groen gas is duurzaam opgewekt biogas dat op aardgaskwaliteit wordt gebracht en daardoor in het gasnetwerk ingevoerd kan worden. Eneco betrekt reeds groen gas uit een rioolwaterzuiveringsinstallatie in Beverwijk en levert dat aan haar klanten in die regio, waarbij GasTerra deze inpassing mogelijk maakt. GasTerra en Eneco zijn overeengekomen dat binnen de samenwerkingsafspraak vele miljoenen kubieke meters groen gas op jaarbasis geproduceerd en gedistribueerd zullen worden. Voor Eneco, dat haar energielevering in de komende jaren stevig wil verduurzamen, is het in de markt aanbieden van groen gas een grote stap voorwaarts. GasTerra op haar beurt ziet in deze samenwerking een duidelijke bijdrage aan een duurzame samenleving op basis van gasproducten.

donderdag 15 januari 2009

Na Essent Nuon?


Na de verkoop van Essent richt alle aandacht zich op dat andere grote Nederlandse energiebedrijf dat te koop staat. Nuon is een leuke tweede prijs, stelt FEM. De aandeelhouders van Nuon willen in eerste instantie 40 procent verkopen, met op de lange termijn uitzicht op de rest. Zowel Reuters als Financial Times Deutschland melden dat het Zweedse Vattenfall, het Italiaanse Eni en het Deense Dong de voornaamste kandidaten zijn om in te stappen bij Nuon.

Ook koeiengas in Apeldoorn


Apeldoornse koeien voorzien huishoudens over een aantal jaar van aardgas. De gemeente werkt samen met een aantal agrariërs in de buurt van de Ecofactorij aan een plan. De productie is goed voor het verbruik van enkele duizenden huishoudens. De details moeten nog worden uitgewerkt. In Zeewolde werd vorige week een vermestingsinstallatie voor woningen in gebruik genomen.

woensdag 14 januari 2009

Scepsis over groene belofte RWE


De Nederlandse milieubeweging gelooft er niets van dat het Duitse energieconcern RWE na de aankoop van Essent een duurzamer producerend bedrijf wordt. RWE vaart nog voornamelijk op steenkool- en bruinkoolcentrales. Alle voorgenomen investeringen in onder meer wind en biomassa worden door RWE overgenomen, zegt Essent.

Waddengebied proeftuin voor biomassa


De Tweede Kamer heeft de Raad voor de Wadden advies gevraagd over de mogelijkheden van productie, opwerking en gebruik van biobrandstoffen in het Waddengebied. De Raad heeft de adviesvraag verbreed naar de mogelijkheden van biomassa in het Waddengebied. Biomassa kan immers ook aangewend worden voor energiewinning en als grondstof kan worden ingezet voor de productie van materialen en binnen de chemie.

dinsdag 13 januari 2009

Elektriciteitsnet onderbelicht in discussie alternatieve energie


In de discussie over alternatieve energievoorzieningen in Nederland wordt de nadruk meestal gelegd op de verschillende soorten brandstoffen. Over de gevolgen voor het elektriciteitsnet, en de grote investeringen die daarvoor nodig zijn, wordt niet of nauwelijks gesproken. De financiële gevolgen van een specifieke keuze voor kolen, gas, duurzame stroom of een gebrek aan keuze zijn echter enorm. Dit blijkt uit een studie van Roland Berger Strategy Consultants.
Jochem Moerkerken, partner van Roland Berger, pleit ervoor dat eerst goed bestudeerd wordt welke oplossingen voor handen zijn voor duurzame opwekking van stroom en transport daarvan, om vervolgens gefundeerd tot een goede oplossing te komen en daardoor overbodige investeringen te voorkomen.
Bij elektriciteit dat decentraal wordt opgewekt, door kleinschalige wind-, zon- en warmtekracht-oplossingen, moet veel in kleine installaties worden geïnvesteerd, en dient het distributienet geschikt te worden gemaakt voor energietransport in beide richtingen (slimme netten). Dit scenario leidt tot significante investeringen in het distributienet.
Volgens Moerkerken moeten partijen die bij de discussie zijn betrokken ruim de tijd nemen om over oplossingen na te denken. Tevens is een horizon van ruim tien jaar tot 2020 te kort. Een horizon van ten minste 30 jaar is nodig. De huidige financiële crisis helpt de energiesector om de tijd te kunnen nemen.

maandag 12 januari 2009

Essent stemt in met overname RWE


Essent kondigt vandaag aan zich te willen aansluiten bij energiebedrijf RWE. Essent zal straks deel uitmaken van de Top 4 van Europese energiebedrijven. Beide partijen zijn het vandaag eens geworden over de voorwaarden ten aanzien van een bindend aanbod in contanten van RWE ter waarde van 9,3 miljard euro aan de aandeelhouders van Essent. Daarmee verwerft RWE alle uitgegeven en uitstaande aandelen, met uitzondering van de netwerk- en afvalverwerkingsactiviteiten. De nieuwe schaalgrootte die wordt bereikt, waarborgt de continuïteit van de onderneming op de lange termijn.
Om voldoende schaalgrootte binnen Europa te bereiken, is het voor Essent van essentieel belang om zich bij een van de vooraanstaande partijen op de Europese energiemarkt aan te sluiten. Na de splitsing van de netwerkactiviteiten en de onmogelijkheid om in Nederland een fusie tussen twee grote nationale energiebedrijven te realiseren, ziet Essent geen kans om de vereiste schaalgrootte op eigen kracht te bereiken. Daarom is de aansluiting bij RWE een logische vervolgstap.

Zwolle in groen gas


Het groente-, fruit en tuinafval van Zwolle en wijde omgeving verdwijnt vanaf eind 2009 in een vergistingsinstallatie waarmee 'groen gas' wordt opgewekt. Daarna wordt het na zuivering in het normale gasnet gepompt en wordt het gebruikt om de vuilniswagens op te laten rijden. Vooralsnog gaat het om een experiment. De investering voor het hele project - tussen de 1 en 1,5 miljoen euro - wordt onder andere bekostigd door de provincie Overijssel, vuilverwerker ROVA en de Gasunie.

zaterdag 10 januari 2009

Overname Essent bijna rond


Het Duitse energiebedrijf RWE heeft de financiering van het geplande overnamebod van 10 miljard euro op de Nederlandse branchegenoot Essent rond. Daarmee zouden ook alle biogasprojecten van Essent onder RWE gaan vallen. Het energiebedrijf is eigendom van Noord-Brabant, Limburg, Overijssel, Groningen, Drenthe en 130 gemeenten in die provincies en Friesland. 2,7 miljoen huishoudens en zakelijke klanten kopen stroom en gas van Essent.

Co-vergisting toegestaan in Someren


Naar het zich laat aanzien zullen agrariërs in Someren de kans krijgen om een co-vergistinginstallatie met een maximale capaciteit van 25.000 ton aan te leggen op hun bedrijf. Tot nu toe was dat alleen toegestaan op industrieterreinen. In de raadscommissie Ruimte van woensdag spraken de fracties zich vrijwel unaniem uit voor co-vergisting op het boerenbedrijf.

Koeienmest verwarmt woonwijk


De nieuwbouwwijk Polderwijk in Zeewolde krijgt sinds deze week warmte geproduceerd uit mestgassen. Op dit ogenblik zijn het een paar honderd huizen die van het door Essent Warmte ontwikkelde systeem profiteren. Op termijn zullen 1.000 woningen van de wijk op het groene net aangesloten zijn. De circa 140 koeien van het melkveebedrijf Van Beek leveren de primaire grondstof. Essen Warmte begint binnenkort een tweede project in een woonwijk in Leeuwarden.

Groen gas in net Gasunie


In het hogedrukleidingnet van de Nederlandse Gasunie in Groningen wordt eind dit jaar voor het eerst rechtstreeks groen gas ingevoerd. Het betreft een uniek project waarvoor Gasunie, netbeheerder Enexis (het voormalige Essent Netwerk) en Natuurgas Overijssel (Rova en HVC groep) afgelopen week in Zwolle een samenwerkingsovereenkomst tekenden. De vergistingsinstallatie krijgt een verwerkingscapaciteit van 30.000 ton, 65 kilo per inwoner in de regio IJssel Vecht.

 
Copyright (c) 2010 Biogas Nieuws and Powered by Blogger.