dinsdag 29 april 2014

Nieuw online platform voor verwerking Groentereststromen

Wageningen UR Food & Biobased Research, TOP bv, Topsector Agrifood en The Food Agency hebben een nieuw platform voor de verwerking van groentereststromen ontwikkeld. Op 13 mei wordt tijdens het symposium “Eten moet eten blijven, kansen rond verduurzaming” het platform “Infinity” officieel gepresenteerd.
Binnen het project Infinity zijn de groentereststromen binnen de primaire en verwerkende sector in Nederland, Duitsland en België in kaart gebracht. Deze inventarisatie laat de potentie van reststromen in deze regio's zien. Tijdens het symposium worden de onderzoekresultaten en enkele voorbeelden gedeeld. Ook wordt het online platform gepresenteerd als inspiratie voor de toepassingen van reststromen.
Infinity is opgezet om groentereststromen functioneel en grootschalig te gaan valoriseren. De doelstelling van Infinity is niet alleen het maken van een winstgevend product door middel van reststromen, maar vooral het niet afwaarderen van voedsel tot afval of goedkope biomassa. Op het online Infinity platform worden praktische voorbeelden van toepassingen van reststromen per product gegeven. Initiatieven van producenten, snijbedrijven, conserven- en diepvriesproducenten, en andere partijen in de keten zijn welkom om zich er bij aan te sluiten.

woensdag 16 april 2014

Proef met schonere treinen in provincie Groningen

De treinen in de provincie Groningen gaan in de toekomst mogelijk rijden op elektriciteit of op gas. De provincie heeft onderzoek laten doen hoe de treinen op schonere energie kunnen gaan rijden. Uit het onderzoek komen hiervoor twee mogelijkheden naar voren: elektriciteit (treinen met bovenleidingen) en vloeibaar gas, zogenaamd 'bio-LNG'. Binnenkort wil de provincie al een proef gaan uitvoeren met beide vormen van energie.
De provincie Groningen vindt een schoner en efficiënter gebruik van brandstof belangrijk. De huidige treinen in de provincie rijden op diesel. Jaarlijks verbruiken de treinen in Groningen en Friesland ongeveer acht miljoen liter diesel. Gas en elektriciteit zijn schonere vormen van energie. De meest duurzame vorm voor de trein zou het gebruik van elektriciteit zijn maar dat vraagt ook een grote investering in één keer. Wel is de verwachting dat  de exploitatiekosten voor een elektrische trein lager zijn dan van een dieseltrein.
Het voordeel van een trein die op gas rijdt is dat er nog de mogelijkheid bestaat om later over te stappen op een andere vorm van brandstof. Voor bio-LNG moet wel veel lokale bio-energie opgewekt worden. De vraag is of er daar in Groningen voldoende capaciteit voor is. Nader onderzoek moet ook uitwijzen of een combinatie van elektrificeren (al dan niet gedeeltelijk) én (bio)-LNG een oplossing is.
Een keuze voor bio-LNG als mogelijkheid om treinen duurzamer te maken zou goed aansluiten bij de ambitie van Noord-Nederland om LNG als duurzame transportbrandstof in het Noorden te introduceren. Daarbij gaat het om treinen, scheepvaart en zwaar wegverkeer. Daarvoor is de taskforce LNG Noord-Nederland ingericht. Deze begeleidt samen met het Nationaal Platform LNG de introductie van (bio-)LNG als brandstof. Dit gebeurt door de kennis op het gebied van LNG te bevorderen en de aanvraag van vergunningen gemakkelijker te maken.

donderdag 3 april 2014

Nieuwe subsidie maakt rijden op groen gas aantrekkelijker

Wie een personenauto, bestelbusje, bus, taxi of vrachtauto heeft en op groen gas wil rijden, kan daarvoor subsidie krijgen. De provincie Groningen stelt de komende twee jaar 600.000 euro beschikbaar. De subsidieregeling is onderdeel van het Brandstoffentransitieplan 2014-2015, dat er samen met de Nota Duurzame Mobiliteit (PDF PDF-bestand, 275 KB) voor moet zorgen dat het verkeer en vervoer in de provincie de komende jaren zuiniger, stiller en schoner wordt.
Met de subsidieregeling 'Doorrijden op Groen Gas' willen wij het rijden op groen gas aantrekkelijker maken. We verwachten dat het gebruik van klimaatvriendelijke brandstoffen en zuinige auto’s zal afnemen door de afschaffing van het voordeel voor de motorrijtuigenbelasting voor zeer zuinige auto's.
In het Brandstoffentransitieplan staat verder dat we nog eens 200.000 euro investeren voor het plaatsen van zes extra aardgasvulpunten in de provincie, waarmee een provinciedekkend netwerk van vulpunten ontstaat. Ook willen we de mogelijkheden onderzoeken voor het gebruik van alternatieve brandstoffen door het openbaar vervoer en is het de bedoeling dat bij de aanleg van wegen duurzame materialen en technieken gebruikt worden.

dinsdag 1 april 2014

UT-onderzoek maakt vergroening gasketen mogelijk

Dankzij het onderzoek van UT-promovendus Taede Weidenaar is het mogelijk om tot een verdere vergroening van de gasketen te komen. Netbeheerders staan door de toename van biomassa als bron voor groen gas voor grote uitdagingen. Hun rol bestaat nu nog vooral uit de passieve doorvoering van aardgas naar de afnemers, maar dit verandert in de toekomst. De innovatieve tool van Weidenaar brengt het ontwerpproces van zo’n groengasketen in kaart. Enexis, Liander en Stedin financierden zijn promotietraject.
Hoewel de doelstellingen op het gebied van de inzet van hernieuwbare energie  in het energieakkoord (14% in 2020) waarschijnlijk niet gehaald worden, groeit het aandeel wel. Het gebruik van groen gas is hierbij een van de opties. “Netbeheerders willen hierin hun rol oppakken en vragen zich dus af hoe het netwerk van de toekomst er uit moet zien”, vertelt Weidenaar. “De Gasunie pompt nu vanuit Groningen aardgas richting de regionale netbeheerders, maar dat verandert. Door middel van (mest)vergistingsinstallaties produceren boeren, of een keten van boeren, gas uit biomassa. Dat roept nieuwe vragen op. Waar plaats je zo’n vergister die ook nog eens voor stankoverlast zorgt? En grotere centrales zorgen weer voor transportoverlast (van biomassa), dus hoe ga je daar mee om? Mijn tool genereert ontwerpoplossingen voor een bepaald gebied. Daarbij wordt gelet op locaties met biomassa, bestaande  gasdistributienetten en gasafnemers. Het ontwerp beschrijft, onder andere, de locatie en grootte van vergisters en opwerkinstallaties en geeft daarnaast de economische, energetische en milieugerichte prestaties aan.”
Door gebruik van de tool kunnen de belangen van alle betrokkenen (boeren, netbeheerders, overheid, etc.) worden afgewogen, waardoor een breed gedragen ontwerp van de groen gas keten voor een speciale situatie kan worden gekozen.
Weidenaar noemt het voorbeeld van een 32 kilometer lange geplande biogasleiding in Friesland, waar twaalf vergisters en dertig agrarische bedrijven bij betrokken waren. Dit project genaamd Biogasleiding Noordoost-Friesland (BioNoF) en de injectie van groen gas in het regionale gasnet faalde. “Omdat het ontwerp van de groengasketen hier niet voldoende geschikt voor was. Netbeheerders willen die stap nu graag zetten en stappen zetten naar het gasdistributienetwerk van de toekomst.
 
Copyright (c) 2010 Biogas Nieuws and Powered by Blogger.